Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «кримінальне право»Скачати 370.73 Kb.
Дата конвертації27.11.2016
Розмір370.73 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

3064 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО»

ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

Суми

Сумський державний університет

2011

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Кримінальне право” / укладачі: А.М. Клочко, О.Ю. Наталіч. – Суми: Сумський державний університет, 2011. - 25 с.


Кафедра адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки

1. Загальні методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з кримінального права
1. 1. Призначення та мета контрольної роботи.

1. 2. Зміст контрольної роботи.

1. 3. Вибір варіанта контрольної роботи.

1. 4. Підготовка контрольної роботи.

1. 5. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи.

1. 6. Вимоги щодо вирішення завдань контрольної роботи.

1.7. Терміни здачі та критерії оцінки контрольної роботи.

1.8. Випадки, коли контрольна робота оцінюється як „незадовільно” .

1. 9. Заключні положення.
2. Варіанти контрольних робіт із загальної частини.

3. Варіанти контрольних робіт з особливої частини.
1. Загальні методичні вказівки

щодо написання контрольної роботи з кримінального права
У процесі вивчення курсу „Кримінальне право України” навчальним планом юридичного факультету СумДУ передбачено виконання студентами контрольної роботи із загальної та особливої частин кримінального права України.

Контрольна робота повинна бути виконана, оформлена та зарахована з урахуванням таких методичних вимог:
  1. . Призначення та мета контрольної роботи

Контрольна робота призначена для формування у студентів навичок до самостійної роботи, підняття їх теоретичного та професійного рівня, більш ефективного засвоєння курсу „Кримінальне право України” та іншого навчального матеріалу.

Конкретні завдання контрольної роботи допоможуть вивчити норми кримінального права та виробити навички їх правильного застосування.

Під час написання контрольної роботи необхідно показати вміння розкривати та аналізувати склад конкретного злочину, давати йому правильну юридичну кваліфікацію.

Метою виконання контрольної роботи є закріплення і більш глибоке засвоєння теоретичного матеріалу, вміння правильно та чітко застосовувати теоретичні знання на практиці.


  1. . Зміст контрольної роботи

Контрольна робота із загальної частини складається з трьох завдань та виконується за такими темами: 1. Поняття і система кримінального права.

 2. Кримінальна відповідальність і її підстави.

 3. Закон про кримінальну відповідальність.

 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

 5. Поняття злочину.

 6. Склад злочину.

 7. Об’єкт злочину.

 8. Об’єктивна сторона злочину.

 9. Суб’єкт злочину.

 10. Суб’єктивна сторона злочину.

 11. Стадії злочину.

Контрольна робота з особливої частини складається з трьох завдань та виконується за такими темами:

1. Злочини проти основ національної безпеки.


 1. Злочини проти життя та здоров’я особи.

 2. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

 3. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

 4. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

 5. Злочини проти власності.

 6. Злочини у сфері господарської діяльності.

 7. Злочини проти довкілля.

 8. Злочини проти громадської безпеки.

 9. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

11. Злочини проти громадського порядку та моральності.
1. 3. Вибір варіанта контрольної роботи
Контрольна робота виконується згідно з варіантом, який визначається викладачем з дисципліни «Кримінальне право». Номер варіанта визначається залежно від реєстраційного номера студента.


Реєстраційний номер студента


Номер варіанта


загальна частина особлива частина1,11,21,31


1

11

2,12,22,32

2

12

3,13,23,33

3


13

4,14,24,42


4

14

5,15,25,35


5

15

6,16,26,36


6

16

7,17,27,37


7

17

8,18,28,38


8

18

9,19.29,39


9

19

10,20,30,40

10

20

Після визначення варіанта контрольної роботи студент повинен уважно ознайомитися з методичними рекомендаціями, їх виконанням, списком рекомендованої літератури, після цього приступити до виконання роботи.1.4. Підготовка контрольної роботи
Перед початком написання контрольної роботи студент повинен уважно вивчити нормативно-правові акти та навчальні джерела.

При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суровій відповідності до встановлених правил (стандартів). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових джерел без відповідного посилання на них забороняється.

При написанні контрольної роботи необхідно використовувати такі джерела:


 1. Кримінальний кодекс України та інші нормативні акти;

 2. науково-практичний коментар Кримінального кодексу України;

 3. підручники та посібники з кримінального права;

 4. курси лекцій з предмета.


1.5. Вимоги щодо оформлення контрольної роботи
Текст контрольної роботи викладається грамотно, акуратно, великим розбірливим почерком, з полями на лівому боці для викладу зауважень викладача. Контрольна робота повинна бути написана власноручно або віддрукована. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані.

Будь-які скорочення слів у тексті, посилання на джерела, крім загальноприйнятих (наприклад, КК, КПК, ст.), неприпустимі.

У контрольній роботі повинен бути титульний аркуш, на якому зазначається:


 1. найменування університету;

 2. найменування факультету та кафедри;

 3. найменування навчальної дисципліни;

 4. номер варіанта;

 5. прізвище, ім’я та по батькові виконавця роботи, курс, номер групи;

 6. місце (місто) та рік виконання роботи.

Контрольна робота повинна бути підписана автором на останній сторінці після списку використаного нормативного матеріалу та літератури. Там само потрібно зазначити дату (число, місяць та рік фактичної здачі роботи для реєстрації).

Список нормативного матеріалу та літератури (джерела) зазначається в певній послідовності (нормативний матеріал; спеціальна література; інші джерела) або в алфавітному порядку.
  1. . Вимоги щодо вирішення завдань контрольної роботи


Вирішення завдань повинно відповідати таким вимогам:

 1. відповідь на поставлене питання має бути чітко сформульованою;

 2. відповідь має бути детально вмотивованою та обґрунтованою шляхом юридичного аналізу;

 3. відповідь має містити посилання на нормативні акти та літературні і наукові джерела;

 4. необхідно встановити наявність або відсутність складу злочину в діянні особи (осіб), яке описане у завданні. Якщо вчинене не містить складу злочину, то слід точно вказати, які саме ознаки (елементи) складу злочину відсутні;

 5. якщо склад злочину має місце, необхідно здійснити кваліфікацію вчиненого, тобто зазначити частину (пункт) і статтю особливої частини КК України (а за необхідності – зробити посилання на статті загальної частини). Якщо з питань кваліфікації злочину є роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, у відповіді повинно бути розгорнуте посилання на ці роз’яснення;

 6. кваліфікація злочину повинна бути детально вмотивована шляхом юридичного аналізу складу злочину, тобто характеристики об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єктивної сторони та суб’єкта злочину. Цей аналіз передбачає обов’язкове встановлення відповідності фактичних ознак суспільно небезпечного діяння, яке описане в завданні, всім ознакам складу злочину, передбаченого КК України. Слід зазначити родовий та безпосередній об’єкти, а також предмет злочину у разі необхідності. Виходячи з ознак об’єктивної сторони, необхідно дати характеристику як обов’язковим ознакам об’єктивної сторони злочину, так і факультативним. З урахуванням конструкції складу злочину важливо визначити момент його закінчення. На підставі ст. 23-25 КК України, характеризуючи суб’єктивну сторону злочину, необхідно зазначити форму і вид вини особи, що вчинила злочин. Слід розглянути питання про факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину. Характеризувати суб’єкт злочину необхідно відповідно до розділу IV КК України. Якщо встановлено кваліфікуючі ознаки, слід розкрити їх зміст.
  1. . Строки здачі та критерії оцінки контрольної роботи

Контрольна робота представляється та здається студентами викладачу-методисту не пізніше місяця до початку екзаменаційної сесії.

Контрольна робота, що надійшла до викладача-методиста, реєструється та передається на рецензування викладачу, який перевіряє роботу, визначає правильність виконання завдань, дотримання вимог щодо оформлення, дає письмовий відгук на контрольну роботу та оцінює її згідно з визначеними критеріями оцінки контрольних робіт для заочної та денної форм навчання. У разі одержання незадовільної оцінки за виконання завдання, контрольна робота повертається студенту для повторного виконання з метою усунення недоліків, які письмово подані викладачем у рецензії.

Критеріями оцінки контрольної роботи є: 1. правильність вирішення письмових завдань;

 2. самостійність виконання роботи;

 3. додержання вимог щодо виконання контрольної роботи відповідно до методичних рекомендацій;

 4. обсяг літератури стосовно тем;

 5. використання спеціальної літератури та нормативних актів.


1. 8. Контрольні роботи оцінюються як „незадовільно” у таких випадках:


 1. усі завдання виконані неправильно;

 2. контрольна робота виконана не за належним варіантом;

 3. контрольна робота виконана на підставі законодавства, що втратило чинність;

 4. при розв’язанні завдань використаний лише науково-практичний коментар КК України;

 5. робота є несамостійною, не відповідає вищезазначеним вимогам.
  1. . Заключні положення

Студенти, які не здали контрольної роботи або отримали за виконання роботи незадовільну оцінку, вважаються такими, що не виконали навчального плану.

Консультації з усіх інших питань, пов’язаних з виконанням контрольної роботи, студенти можуть отримати безпосередньо у викладача з дисципліни «Кримінальне право» або на відповідній кафедрі.

2. Варіанти контрольних робіт із Загальної частини КК України

Варіант 1
1. Проктов разом зі своєю дружиною, відразу після пологів, не бажаючи витрачати гроші на дитину, вбили її. Їх обох було притягнуто до кримінальної відповідальності за ст. 117 КК України.

Ознайомтесь зі ст. 117 КК України та дайте відповідь на питання: хто є суб’єктом цього злочину. Чи правильно було прийняте рішення? Розкрийте поняття спеціального суб’єкта злочину.

2. Перед трамваєм, у забороненому для переходу пішоходів місці, швидко перебігала вулицю 7-річна Панченко. Поряд із трамваєм у напрямку його руху зі швидкістю близько 45 км за годину (при дозволеній 60 км за годину) їхала автомашина „Хюндай”, водій якої Шматко не мав можливості об’їхати трамвай, оскільки спереду стояла автомашина „Вольво”. Дівчинка раптово з’явилася перед автомашиною, і хоч Шматко загальмував своєчасно, не вдалося уникнути наїзду. Панченко попала під колеса і була смертельно травмована.

Чи є у поведінці Шматка ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України?

3. Сидоренко вирішив позбутися своєї тещі, яка підбурювала проти нього дружину й радила розірвати з ним шлюб. З метою вбивства тещі він у Харкові виготовив і таємно поклав до багажника її автомобіля міну з годинниковим механізмом. Вибух стався на території Республіки Білорусь, і теща загинула на місці вибуху.

Варіант 1. Теща дістала тяжке тілесне ушкодження, але залишилась живою.

Варіант 2. Теща померла через 6 днів після вибуху в лікарні Бреста.

Варіант 3. Міну виявили і знешкодили білоруські прикордонники.

Ознайомтеся зі статтями 263, 201, 115 і 194 КК України. Визначте місце і час кожного з вчинених Сидоренком злочинів.
Варіант 2
1. Дубова затримали працівники міліції за хуліганство, вчинене з особливою зухвалістю стосовно Семенової. У зв’язку з тим, що раніше Дубов лікувався в психіатричному стаціонарі, орган дізнання призначив судово-психіатричну експертизу. Експертизою було встановлено, що Дубов здійснив хуліганські дії у стані патологічного сп’яніння.

Чи є підстави для притягнення Дубова до кримінальної відповідальності? Чи обов’язковим для суду є висновок судово-психіатричної експертизи? Які типи лікувальних установ використовуються для відбування призначених примусових заходів медичного характеру?

2. Голова релігійної секти Жолобов, прагнучи здобути славу „чудотворця” і „спасителя”, в присутності групи віруючих розпочав релігійний обряд: прочитав молитву і почав робити 83-річній Шиловій масаж уздовж хребта, щоб вигнати „біса”. Шилова просила його припинити ці дії, поскаржившись на біль у серці. Однак Жолобов ігнорував її прохання і продовжував масажувати, доки вона не втратила свідомість і не померла. Після цього Жолобов, діючи впевнено і без розгубленості, намагався її „воскресити”. Вливаючи в рот настій трав, який називав „живою кров’ю”, і примушуючи віруючих читати молитву.

Ознайомтеся зі статтями 115, 119 і 181 КК України. Проаналізуйте суб’єктивну сторону вчинених Жолобовим злочинних дій і дайте їх кримінально-правову оцінку.

3. Збираючи вдосвіта гриби, Примак кинув у річку недопалок цигарки. Поверхня води спалахнула, полум’я поширилося на кілька кілометрів і знищило у двох селах мости та трактор японського виробництва. Сам Примак дістав тяжкі опіки. Річка горіла упродовж п’яти годин, оскільки в неї потрапило 4 тис. м3 пального внаслідок пошкодження труби нафтопроводу при проведенні будівельних робіт. Керівники робіт не сповістили населення про можливі наслідки.

Варіант. Примак знав про аварію, але в тумані вдосвіта переплутав річку з її притокою.

Чи є дії Примака злочинними?
Варіант 3
1. Особа без громадянства Кухарь, перебуваючи на відпочинку у Туреччині, вчинила вбивство громадянина України Мальченка.

Чи підлягає Кухарь кримінальній відповідальності за законом про кримінальну відповідальність України? Який принцип дії закону про кримінальну відповідальність може бути застосований у цьому випадку? За яких умов Кухаря може бути притягнуто до кримінальної відповідальності згідно зі ст. 7 КК України?

2. У відділі «Тканини» крамниці Кротов взяв рулон шовкової тканини вартістю 6000 грн та сховав його під своєю курткою. Покупець Петрова це побачила і повідомила охоронцям крамниці. Біля виходу Кротова затримали охоронці і попросили, щоб він розстібнув куртку. Кротов вирвався та втік із рулоном тканини. Розкрийте об’єктивну сторону діяння вчиненого Кротовим. Чи має значення для настання відповідальності Кротова час і місце його затримання? Ознайомившись із ст. 185 та 186 КК України, визначте , яке законодавче вирішення цих злочині: злочини з формальним чи матеріальним складом? Назвіть факультативні ознаки об’єктивної сторони цих злочинів та розкрийте їх зміст.

3. Ввечері 7-го січня Сидоров, Третьяков, Сіркова та інші розпивали спиртні напої в квартирі Бурсова. Дружина Бурсова, прийшовши з роботи додому, почала лаяти Сіркову, яка була вже дуже п’яна, і попросила Сидорова та Третьякова відвести її додому, сказавши, де та живе. Вони погодились і понесли Сіркову додому. Дорогою вони ще випили припасену чвертку горілки і так сп’яніли, що далі йти вже не змогли. Всі троє залишилися на ніч на вулиці в холодній будці. Вранці виявилося, що Сіркова померла. Згідно з висновком судово-медичної експертизи смерть сталася від переохолодження тіла.

Ознайомтеся зі ст. 135 КК України. Чи повинні Сидоров і Третьяков відповідати за залишення в небезпеці, що спричинило смерть особи?

Варіант 4
1. Старший черговий підстанції електромережі Матигін одержав повідомлення про обрив дроту на одному з будівельних майданчиків. Невимкнувши струм у лінії електромережі, Матигін направив для усунення пошкодження чергових електромонтерів Лазаренко та Походіна. На територію майданчика самовільно проникли діти, й один з них, Вербенко доторкнувся до обірваного дроту, внаслідок чого помер на місці від ураження електричним струмом.

Вирішіть питання про наявність ознак об’єктивної сторони діяння, вчиненого Матигіним. Яким видом суспільно небезпечного діяння (дією чи бездіяльністю) характеризується вчинене? Розкрийте поняття дії та бездіяльності, їх ознаки. Охарактеризуйте умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

2. Ребров постійно ревнував свою дружину до Семенова, систематично її бив. У зв’язку з цим дружина розлучилася з ним, однак вони продовжували жити в одній квартирі. Проте й після розлучення припадки ревнощів з боку Реброва не припинились. Одного разу він, будучи в стані сп’яніння, погрожував колишній дружині вбивством, а потім вдарив виделкою у сідницю, спричинивши легке тілесне ушкодження з короткочасним розладом здоров’я. Реброва засуджено за особливо злісне хуліганство.

Ознайомтеся зі статтями 125, 128 і 296 КК України. Яке значення для кваліфікації злочину має мотив дій Реброва? Чи правильно вирішено справу?

3. Гаврилов з дружиною та їхнім приятелем Фетісовим їхали в одному купе потягом з Києва до Мінська. В дорозі дружина Гаврилова поводилася так, що його попередня підозра щодо її інтимних стосунків із Фетісовим підтвердилася, і він вирішив їх отруїти. На останній українській станції Гаврилов купив два кухлі хлібного квасу і перелив його в термос, додавши туди смертельну дозу отрути, яку мав при собі. Квас він запропонував дружині й Фетісову на станції. Дружина від квасу відмовилась, а Фетісов випив і на території Республіки Білорусь помер.

Ознайомтесь з п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України та Постановою Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я людини” від 8 лютого 2003 р.

Визначте місце і час вчинення злочинів.

Варіант 5
1. Художник Малінов та гравер Хаїмов, що проживали у Житомирі, зробили кліше для виготовлення десятидоларових купюр і виготовили 2000 таких купюр. Першу партію підроблених грошей (300 купюр) вони за попередньою домовленістю переслали сестрі Хаїмова в Баку. Вона реалізувала 63 купюри, але потім була затримана. Ознайомтеся зі ст. 199 КК.

Визначте місце і час вчинення злочину кожною з цих осіб. Як має вирішуватись питання про їх відповідальність?

2. Гаврилов систематично ловив річкову рибу із застосуванням вибухових речовин. Під час чергового глушіння риби вибухівкою його затримали. У процесі розслідування у слідчого виникли сумніви стосовно психічного стану Гаврилова.

Згідно з висновком судово-психіатричної експертизи Гаврилов страждає на органічне ураження головного мозку, тобто психічний розлад, який не виключає осудності.

Проаналізуйте ситуацію, вирішіть питання про кримінальну відповідальність Гаврилова.

3. Петренко придбав у мисливському магазині рушницю й вирішив її випробувати. Пізньої ночі він вийшов на ґанок свого будинку і тричі вистрелив з неї у бік городу, за яким починався заболочений ліс. Одним з цих пострілів було вбито сусідку, яка тікала до лісу від свого чоловіка, що хотів її побити.

Ознайомтеся зі ст. 119 КК України. Чи повинен Петренко відповідати за смерть потерпілої?
Варіант 6
1. 15-річні учні Синюхін та Горлов вирішили прогуляти заняття у школі й зателефонували до міліції, що школу заміновано. Заняття в школі було відмінено. Мінери кілька годин обстежували всі приміщення школи, але вибухівки не виявили.

Варіант. 12 травня Синюхін святкував своє 16-річчя і зробив таке повідомлення о пів на першу годину ночі.

Ознайомтеся зі статтями 259 і 296 КК України. Чи можуть Синюхін та Горлов нести відповідальність за вчинені дії за цими статтями КК?

2. Трунову, яка перебувла на четвертому місяці вагітності, під час однієї зі сварок жорстоко побив чоловік, що призвело до передчасних пологів. Дитина народилася мертвою.

Проаналізуйте ознаки суб’єктивної сторони вчиненого злочину. Визначте психічне ставлення Трунова до вчиненного злочину. Ознайомтеся зі ст. 121 та 128 КК України й визначте, чи зміниться рішення якщо:

1) Трунов не знав про вагітність дружини; 2) Трунов здогадувався про вагітність.

3. Мисливець Жмайлов недбало зберігав вдома рушницю. Вона висіла на стіні на видному місці, невисоко від підлоги. Залишаючи квартиру, Жмайлов не завжди замикав двері своєї кімнати. Одного разу, коли Жмайлова не було вдома, син його сусіди 15-річний Петро увійшов до незамкненої кімнати, зняв рушницю зі стіни і вийшов з нею у двір, де було багато дітей. Бажаючи попустувати і не знаючи, що рушниця заряджена, Петро крикнув: „Стій, руки вгору!” і натиснув на гачок. Пролунав постріл, яким було вбито 6-річну дівчинку.

Ознайомтеся зі ст. 264 КК України та коментарем до неї. Чи є дії Жмайлова і Петра злочинними?


Варіант 7
1. Прибиральниця Макогонова, яка пройшла професійний медогляд, того самого дня мала інтимні стосунки з малознайомим чоловіком. Наступного дня у неї були інтимні стосунки з кухарем, який після цього захворів на венеричну хворобу. Як потім з’ясувалося, заразився він від Макагонової, а та – від малознайомого чоловіка.

Чи повинна Макагонова відповідати за зараження венеричною хворобою кухаря? Ознайомтеся зі ст. 133 КК України та коментарем до неї.

3. Кандидат медичних наук, висококваліфікований лікар-хірург Коломієць після проведення операцій приймав від родичів оперованих „подарунки” (спиртні напої, гроші тощо).

Варіант. Коломієць часто погоджувався на проведення складних операцій лише після того, як одержував від хворих або їхніх родичів гроші.

Чи є в діях Коломійця ознаки злочину „одержання хабара”?

3. Начальник геологорозвідувальної пошукової партії Самолюк, направляючи в багатоденний маршрут геологів Білокурова та Дмитрова, порушивши Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах, попередньо не зробив запит про погоду. Крім того, він не перевірив, чи взяли Білокуров і Дмитров з собою спальні мішки, а лише нагадав їм про необхідність цього. Наступного дня почалася хурделиця, внаслідок чого Білокуров помер від переохолодження.

Ознайомтесь зі ст. 367 КК України. Чи є в бездіяльності Самолюка ознаки злочину, передбаченого цією статтею?
Варіант 8
1. 17-річний Хромов підмовив 13-річних Івшина та Карнаухова вчинити кілька крадіжок із дачних будинків громадян. Під час вчинення останньої крадіжки, коли всі троє перебували у дачному будинку Новікова, несподівано з’явився останній. Хромов дав Івшину та Карнаухову наказ зв’язати Новікова, що ті й зробили. Забравши домашніх речей на суму понад 3600 грн, Хромов, Івшин та Карнаухов залишили будинок.

Ознайомтеся зі статтями 185, 186, 187 і 304 КК України. Хто має нести відповідальність за вчинені розкрадання? Чи може Хромов нести відповідальність за ст. 304 КК України?

2. Мармуров двічі вступав до політехнічного інституту, але не проходив за конкурсом. Серед абітурієнтів ходили чутки, що незважаючи на відсутність у правилах прийому пільг абітурієнтам-спортсменам, приймальна комісія фактично надає їм перевагу. Бажаючи навчатися у даному навчальному закладі, Мармуров частково підробив видану йому за місцем роботи характеристику, додрукувавши рядок про те, що він має 1-й спортивний розряд з волейболу. Цю характеристику разом з іншими документами він подав до політехнічного інституту, успішно склав іспити і був зарахований до складу студентів. Мармурова зазасуджено за підроблення документів за ст. 358 КК України. Чи є правильним рішення суду?

3. Для того щоб позбутися дружини і сина, Сергієнко виготовив вибуховий пристрій з годинниковим механізмом, поклав його у валізу з продуктами, які ті брали з собою в Москву для родичів, і здав разом з іншими речами у вантажний відсік літака, яким дружина і син мали летіти з Києва до родичів. На борту літака було 158 пасажирів і сім членів екіпажу. Пристрій мав спрацювати в той час, коли літак буде в повітрі. Проте оскільки в аеропорту вантажники необережно, грубо кидали речі, у вибуховому пристрої було порушено електроконтакт і він не спрацював.

Яка стадія вчинення злочину в діях Сергієнка ?
Варіант 9
1. Бригада швидкої допомоги районної лікарні одержала одночасно три виклики із сіл району. Лікар Івченко вирішила спочатку поїхати у найвіддаленіше село, а потім, повертаючись назад, заїхати в інші. Дорогою автомобіль зіпсувався, сталася затримка. Коли бригада через 2 години прибула до другого хворого, той уже помер. Судово-медична експертиза засвідчила, що коли б хворому було надано допомогу протягом години після виклику, його життя було б врятоване.

Якою має бути кримінально-правова оцінка дій Івченкової?

2. Студент Клочко під час перерви між лекціями в інституті запропонував іншому студенту Вересу в туалеті викурити цигарку із наркотичним засобом, що вони й зробили по черзі. Дії Клочка судом були кваліфіковані за ч. 1 ст. 307 та ч. 1 ст. 316, а Вереса – за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 316 КК України. За вживання наркотичного засобу Верес Клочку не платив.

Чи правильно судом визначені спосіб та місце вчинення злочинів Клочком та Вересом ?

3. У медсестри Самохіної мати була паралізованою і потребувала постійного догляду. Бажаючи позбутись її, Самохіна підсипала матері у їжу повільно діючу отруту для гризунів. Наступного дня вона почала себе картати за вчинене, а потім викликала лікаря і розповіла йому, чому стан матері погіршився. Своєчасне надання медичної допомоги відвернуло настання смерті.

Чи можна Самохіну вважати такою, що добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця?


Варіант 10
1. Пилипенко, електрик за фахом, для охорони свого квітника огородив його сталевим дротом і ввечері підключив до електромережі. Сусід Клименко, вмикаючи електричне освітлення на вулиці, потрапив під напругу і був смертельно травмований.

Ознайомтеся зі статтями 115 і 119 КК України. Визначте форму і вид вини у вчиненому Пилипенком злочині.

2. Робітник лісгоспу Лосарєв, дізнавшись про те, що в сейфі бухгалтерії лісгоспу є значна сума грошей, вирішив їх викрасти. Розбивши шибку у вікні, він проник туди і за допомогою принесеного ломика намагався зламати замок сейфа. Йому вдалося лише відігнути лівий кут верхної частини дверцят. Зрозумівши, що відкрити сейф не вдалося, Лосарєв пішов додому. В касі сейфа було 38 000 грн.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненим діям: визначте стадію вчинення злочинів. Які існують види замаху? У чому полягає кримінально-правове значення поділу замаху на види?

3. Лисяний, перетинаючи на власних „Жигулях” пішохідний перехід, невдало „крутонув” кермом у бік пішохода, який переходив вулицю. Той у відповідь (спеціально чи рефлекторно) кинув у лобове скло автомобіля гаманець з дрібними монетами. Якихось пошкоджень від цього не сталося, однак Лисяний розвернув машину і, наздогнавши свого „кривдника” та значно збавивши швидкість, виїхав на пішохідну частину, передньою частиною машини збив „кривдника” і поїхав далі. Пішохід, який дістав середньої тяжкості тілесні ушкодження, залишився на асфальті.

Ознайомтеся зі статтями 122, 128 і 286 КК України та коментарями до них. Визначте форму і вид вини цього злочину.3. Варіанти контрольних робіт з Особливої частини КК України
Варіант 11
1. Хоменко, маючи 12-річного сина Андрія, постійно примушувала його розвантажувати товари народного споживання на ТЦ „Барабашова” у

м. Харкові з метою отримання прибутку. Сама Хоменко ніде не працювала, пиячила, вела паразитичний спосіб життя. 16 січня 2006 р. Андрій захворів внаслідок фізичного виснаження. Сусідка Хоменко звернулася до міліції з метою притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

Чи підлягає Хоменко кримінальній відповідальності? Обґрунтуйте своє рішення. Дайте кримінально-правову характеристику дій Хоменко.
2. Громадянка України Панкратова, яка упродовж двох років займалася проституцією у Греції, вступила у змову із власником нічного клубу Греції Божо, якому були потрібні три молоді жінки для сексуальної експлуатації. Він обіцяв заплатити по 2 тисячі американських доларів за кожну жінку. Для реалізації цієї злочинної угоди Панкратова приїхала до України та знайшла трьох дівчат, яким запропонувала роботу офіціанток у Греції. Безпосередньо перед відправленням їх до Греції одна дівчина відмовилася їхати. Тому Панкратова відвезла двох дівчат, відібрала у них паспорти та продала їх гр-ну Божо, а потім ще раз повернулась до України. Знайшовши в Україні дівчину віком 16 років вона разом із своїм знайомим Петренком підробила закордонний паспорт для цієї дівчини, згідно якого дівчині було 18 років. Переправивши дівчину до Греції Панкратова також продала дівчину гр-ну Божо.

Кваліфікуйте дії Панкратової, Божо та Петренко. Визначте, чи є два факти продажу одним продовжуваним злочином, або має місце повторність?

3. Федорченко, перебуваючи у нетверезому стані, під час сварки умисно завдав удару у підборіддя своєму тестю Макаренку, 1934 року народження, який мешкав з ним в одній квартирі. Нанесення удару призвело до тяжких тілесних ушкоджень, від яких наступила смерть потерпілого.

За висновком судово-медичної експертизи Макаренко за життя страждав гіпертонічною хворобою і загальним атеросклерозом з ураженням судин головного мозку. При цих хворобливих змінах навіть удар невеликої сили в область голови міг спричинити крововилив у головний мозок, що в даному випадку і стало причиною смерті. Федорченко мав уяву про хворобливий стан тестя, але якими захворюваннями Макаренко страждав, він не знав.

Дайте кримінально-правову характеристику дій Федорченка. Обґрунтуйте своє рішення.

Варіант 12
1. Тітов проживав зі своєю родиною у квартирі 88-річної матері. Його дружина постійно висловлювалась з приводу того, що свекруха завдає їм багато турбот. Одного дня Тітов, заздалегідь домовившись з Демченко, яка завідує одним з психоневрологічних інтернатів, помістив туди свою матір, хоча медичних підстав до цього не було. Ввечері Тітов передав Демченко за надану послугу велику винагороду.

Дайте юридичну оцінку діям зазначених осіб.


2. Лібов, користуючись тиснявою на Центральному ринку м. Києва, здійснював кишенькові крадіжки у громадян. 13 липня 2008 р., проникнувши рукою у кишеню Жарової, Лібов викрав шкіряний портмоне. Відійшовши убік, він виявив, що в ньому знаходиться лише паспорт на ім’я Жарової. Зазначені портмоне і паспорт Лібов викинув у сміттєвий бак, однак у цей час був затриманий працівниками міліції.

Як слід кваліфікувати дії Лібова? Як зміниться кваліфікація дій Лібова, якщо він був би затриманий потерпілим у момент викрадення портмоне?


3. Вінніченко, студентка випускного курсу медичного університету, яка до вступу в університет працювала медичною сестрою в гінекологічному кабінеті, після наполегливих прохань Сергієвої, зробила їй аборт у себе вдома, взявши за послуги 200 грн. Аборт пройшов вдало. Це стало відомо Хромовій, якій Вінніченко теж зробила аборт на її прохання, отримавши

220 грн. Внаслідок відсутності у Вінніченко належних навичок і недостатньої стерилізації інструментів у Хромової сталося зараження крові, і вона потрапила до лікарні, де лікувалася три тижня.

Яка відповідальність Вінніченко?
Варіант 13
1. Голубовський, раніше засуджений за ч.1 ст. 115 КК України, ревнував свою дружину до Юрського. З метою вбивства він вночі проник у квартиру Юрського, де принесеним з собою ножем вбив Юрського, наніс йому удари в шию і груди. Від шуму прокинулася дружина Юрського. Щоб вона не покликла на допомогу, Голубовський вдарив її ножем у шию і груди.

Потім, вважаючи потерпілих мертвими, Голубовський відрізав в Юрського два пальці з золотими перснями, а також забрав з квартири відеомагнітофон і мобільний телефон. Виходячи з квартири, Голубовський увімкнув газову плиту, розраховуючи, що вибух від нагромадження газу приховає сліди злочину. Сусіди відчули запах газу і встигли попередити вибух. Експертиза встановила, що смерть Юрської настала від отруєння газом, а ударами Голубовського їй було спричинено тяжкі тілесні ушкодження.

Кваліфікуйте вчинене.

2. Жданов під час будівництва свого гаража розмішував вапняний розчин руками. Неподалік даного гаража розташовувався дитячий садок, на території якого гралися діти. Кілька хлопчиків помітили, як Жданов розмішував вапняний розчин руками. Вони, наблизившись до Жданова, почали його дражнити. Жданов, не витримавши дитячих вигуків на його адресу, з метою прогнати дітей, махнув лівою рукою у їхній бік, при цьому залишки розчину злетіли з руки Жданова і потрапили в око малолітньому Ковальову. Згідно з висновками судово-медичної експертизи у Ковальова був виявлений хімічний опік лівого ока з ушкодженням кон’юнктиви і роговиці, що міг бути завданий внаслідок влучення розчину вапна. Дані ушкодження належать до тяжких тілесних ушкоджень.

Кваліфікуйте дії Жданова. Проаналізуйте об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу злочину, що вчинив Жданов.
3. Паперний визнаний винним у тому, що 29 квітня 2001 р. о 21 годині він, проводжаючи 14-річну Зубченко додому з вечірки, де вони разом вживали спиртні напої, завів її до річки і, скориставшись безпорадним станом потерпілої, викликаним вживанням спиртного, зґвалтував. Дії Паперного було кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 КК України.

У судовому засіданні експерт-психіатр прийшов до висновку, що в момент здійснення статевого акту потерпіла знаходилася в середньому ступені сп’яніння, а тому не могла чинити активного опору, хоча і розуміла, що з нею відбувається. Показаннями свідків встановлено, що Зубченко, перебуваючи у стані сп’яніння, самостійно пересувалася, свідомості не втрачала. Паперний стверджував, що потерпіла вступила з ним у статевий зв’язок добровільно, будь-якого насильства до потерпілої він не застосовував. Потерпіла Зубченко пояснила, що була п’яна і що з нею відбувалося, вона не пам’ятає, в статеві зв’язки раніше вступала.

Чи правильне рішення слідчого? Чи підлягає Паперний кримінальній відповідальності?

Варіант 14
1. Шевцов, Макагонов та Донченко згуртувалися для вчинення розбійних нападів на заможних жителів міста. Для цього Шевцов збирав потрібну інформацію, розробляв плани нападу. Макагонов забезпечував транспортними засобами, реалізовував викрадене майно. Донченко, користуючись своїми зв’язками, забезпечував безпеку діяльності їх групи. При цьому напади вчинювався ними спільно. З’ясовано, що їм вдалося вчинити три розбійні напади без використання вогнепальної зброї, а у подальшому за рахунок викрадених коштів Донченко придбав два пістолети, які використувалися членами групи при вчиненні подальших нападів.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.


2. Денисов і Сичов, будучи у змові щодо викрадення майна, прийшли до будинку, де мешкав Спиридонов. Шляхом підбору ключа до замка вхідних дверей Сичов проникнув у квартиру Спиридонова і вилучив особисті речі потерпілого, а Денисов знаходився на сходовій площадці і стежив за тим, щоб їх ніхто не помітив. У квартиру Спиридонова він не входив і ніяких речей не вилучав. Після здійснення крадіжки Сичов і Денисов прийшли на квартиру останнього, щоб розділити викрадене майно. Оглянувши викрадені речі, Денисов сказав, що йому нічого не подобається і Сичов залишив усе викрадене собі.

Кваліфікуйте дії Сичова та Денисова? Чи підлягає кримінальній відповідальності Денисов?


3. Гренкін, бажаючи вбити адвоката Денисенко за невиконання ним обіцянки, пов’язаної з його діяльністю як адвоката, 4 травня 2008 року передав Кузьменку мотоцикл “Ява” без номерних знаків і сумку, в якій знаходилися заряджений 12 бойовими патронами автомат АКСМ-74 та оптичний приціл.

У свою чергу Кузьменко домовився з Лапіним, що той стане виконавцем вбивства на замовлення.

Наступного дня, приблизно о 8-й годині, Лапін, рухаючись на відстані 3-4 метрів від Денисенко, який разом зі своєю дружиною сідав у таксі біля свого будинку, зробив по них прицільні вистріли автоматичною чергою, а потім став від’їжджати. Однак, утративши рівновагу, впав на землю разом з мотоциклом, травмувавши при цьому кисть правої руки, після чого звідти втік за допомогою Кузьменка, який наглядав за діями Лапіна.

Згодом з’ясувалося, що Лапін промахнувся і нікого з присутніх біля таксі не було травмовано.

Яка кваліфікація дій Гренкіна, Кузьменка та Лапіна?
Варіант 15
1. Раніше засуджені за ст.185 і 187 КК України Тислов та Варламов вночі, зламавши запірні пристрої та вимкнувши сигналізацію, проникли до оптового магазину лікеро-горілчаного заводу. Відімкнувши сейф, вони виявили в ньому 5000 грн., які викрали і розділили порівну.

Під час проведення попереднього слідства за справою було встановлено, що здійснити злочин запропонував Хмельов, робітник цього самого магазину. Він запевнив Тислова та Варламова, що в сейфі знаходиться кількаденна виручка магазину, яка може становити не менше як 15-18 тис. грн. Також було встановлено, що 800 грн з викрадених злочинцями грошей належали директорові магазину Журбенку.

Дайте кваліфікацію дій Тислова, Варламова та Хмельова. Яке значення для кваліфікації має розмір викраденого майна?
2. Водій Дубов був зупинений групою громадян. Вони вказали на важко пораненого чоловіка, який лежав у кюветі, і пояснили, що його збила машина, яка раніше проїжджала, після чого попросили відвезти постраждалого у лікарню. Дубов, хвилюючись, що він може бути запідозрений у наїзді на цю людину, сів у машину та втік з місця події. Потерпілий помер від значної втрати крові.

Чи підлягає Дубов кримінальній відповідальності? Проаналізуйте дану ситуацію та дайте кримінально-правову характеристику вчиненому. У чому полягає відмінність залишення в небезпеці від ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані?


3. Степанов і Ахрименко пізно ввечері напали на Мельникову, яка поверталась з роботи через сквер. Степанов застосував фізичне насильство до Мельникової, утримуючи її руки і прикриваючи рот рукою, а Архипенко вчинив з потерпілою насильницький статевий акт. Мельникова побоялася розголосу факту її зґвалтування і не звернулася в міліцію із заявою.

Увечері наступного дня Степанов і Ахрименко знову зустріли Мельникову і вимагали в неї 500 грн під погрозою повідомлення її нареченому про зґвалтування. Після звернення Мельникової у правоохоронні органи Степанов і Ахрименко були затримані і їм було висунуто обвинувачення у зґвалтуванні, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України), і вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України). Адвокати Степанова і Ахрименко внесли клопотання про перекваліфікацію дій їх підзахисних, мотивуючи це тим, що в статеві зносини з потерпілою вступав лише Ахрименко. При цьому адвокатом Степанова була надана медична довідка про те, що його підзахисний є імпотентом. Адвокат Ахрименка у зв’язку з цим клопотав про перекваліфікацію дій підзахисного на ч. 1 ст. 152 КК України. Крім того, обидва адвокати внесли клопотання про кваліфікацію дій підзахисних за ч. 2 ст. 15, ст. 189 КК України, мотивуючи це тим, що гроші обвинуваченим передані не були і вони не досягли поставленої мети.

Чи підлягає клопотання адвокатів задоволенню і у якій його частині? Дайте правильну кваліфікацію дій винних осіб. Обґрунтуйте своє рішення.
Варіант 16
1. Виконуючи рішення суду щодо примусового приводу Злобенка, працівники міліції Пархомов та Мамонтов прибули о 9 годині ранку до помешкання останнього. На вимогу міліціонерів йти разом з ними, Злобенко почав ображати Пархомова та Мамонтова, погрожуючи їм розправою. Після повторного роз’яснення працівниками міліції прав та обов’язків Злобенка, останній погодився прямувати до суду разом з міліціонерами.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому. Чи зміниться кваліфікація, якщо Злобенко, не бажаючи йти до суду, завдав працівникам міліції тілесних ушкоджень й лише після позбавлення його можливості чинити опір представникам влади, примусово був доставлений до суду?


2. 15 серпня 2008 року приблизно о 23-й годині 20 хв. до чергової частини надійшло повідомлення про порушення громадського порядку групою осіб біля клубу с. Великі Будки. Жарков, який чергував по підрозділу міліції, очолив оперативну групу з п’яти чоловік і власним автомобілем ВАЗ-20101 о 24-й годині виїхав на місце події. Прибувши разом до клубу, Жарков разом з іншими працівниками міліції попрямував до групи людей, які стояли зліва від входу до клубу. Хоча на час прибуття працівників міліції інцидент між молоддю вже вичерпався і бійки не було, Жарков вийняв пістолет Макарова і наказав усім стояти на місці. Привівши пістолет у бойову готовність і тримаючи палець правої руки на спусковому гачку, Жарков підійшов до Федорова з метою його затримання. При цьому Жарков вільною рукою різко розвернув його обличчям в інший бік, тримаючи пістолет у притул до останнього. Федоров різко смикнувся, намагаючись повернутися, і зачепив пістолет, внаслідок чого стався постріл, яким було вбито одного з працівників міліції, що знаходився неподалік.

Дайте кримінально-правову оцінку вчиненому.

3. Після смерті Никифорова Н.А. спадкоємцями його будинку за заповітом стали його повнолітні сини Никифоров О.Н. і Никифоров Ю.Н. Останній тривалий час проживав далеко від батьків і не підтримував з ними ніякого зв’язку. Скориставшись цим, Никифоров О.Н. повідомив брату, що будинок знаходиться в аварійному стані, непридатному для проживання, і переконав його відмовитися від прийняття спадщини. Дійсно, цей будинок був перебудований і являв собою триповерховий особняк.

Чи підлягає кримінальній відповідальності Никифоров О.Н.? Як слід кваліфікувати його дії? Що є об’єктом і предметом посягань, передбачених розділом VI КК України?


Варіант 17
1. Керівник приватного підприємства Папанов з метою розширення виробничої діяльності звернувся до свого знайомого Баранова, який працював у міськпроекті з проханням розробити проект комплексу з виробництва лакофарбової продукції. Виробництво такої продукції потребує особливої уваги до вимог охорони довкілля, тобто таке виробництво повинне мати сучасну очисну систему, яка включається в проект виробництва. Але з метою зменшення затрат на проектування та будівництво виробничого комплексу Папанов попрохав Баранова виключити з проекту систему очистки води. На що останній погодився, взявши за це 7 тис. доларів США.

Робота цього виробничого комплексу без очисних споруд завдає значної шкоди довкіллю. Визначте відповідальність Папанова та Баранова.


2. Під час зупинення автобуса контролер Мамонова перевіряла наявність квитків у пасажирів, у зв’язку з чим запропонувала їм виходити через передні двері. З даного приводу пасажир Титов виразив невдоволення і замість того, щоб показати квиток, почав штовхати й обзивати непристойними виразами Мамонову. Оцінивши обстановку, водій автобуса Дорофеєв намагався затримати Титова у салоні автобуса, однак Титов схопив Дорофеєва за одяг, розірвавши останньому сорочку, і вийшов з автобуса. Дорофеєв вибіг за Титовим, наздогнав його і наніс йому декілька ударів в область голови кулаком, завдав Титову легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Дайте кримінально-правову характеристику дій Дорофеєва.


3. Ливанов визнаний винним у тому, що в ніч на 11 липня 2001 р., перебуваючи у нетверезому стані, у кімнаті гуртожитку, де проживала Семенова, застосовуючи до неї фізичне і психічне насильство, намагався її зґвалтувати. У результаті побиття Семеновій завдані легкі тілесні ушкодження без розладу здоров’я. Однак злочинний намір Ливанов довести до кінця не зміг через фізіологічні причини. Після цього Ливанов, продовжуючи психічний вплив на Семенову, задовольнив з нею статеву пристрасть неприродним способом, а потім, маючи намір на зґвалтування, знову став загрожувати їй вбивством, ударив долонею по обличчю, ногою в живіт, головою об стіну і намагався зґвалтувати. Однак Семенова вирвалася і вистрибнула з вікна 3-го поверху, одержавши тяжкі плесні ушкодження, що призвели до інвалідності І групи.

Дайте кримінально-правову характеристику дій Лиманова. Розгляньте об’єктивні та суб’єктивні ознаки складів злочинів, що вчинив Ливанов.


Варіант 18
1. Металургійне підприємство здійснило викид в атмосферне повітря продуктів переробки, які перевищують відповідні санітарні норми і є шкідливими для здоров‘я населення. У результаті цього населення прилеглого до підприємства району постійно скаржиться на погане самопочуття, також були випадки смерті новонароджених.

Мешканці міста неодноразово зверталися з вимогами усунення причин забруднення повітря і до директора підприємства і до міської влади. Директор зазначав, що на відповідні пристрої та фільтри в нього немає грошей.

Визначте відповідальність директора підприємства. Чи має значення для кваліфікації фінансове становище підприємства?

2. Лобов дав у борг терміном на один рік своєму знайомому Нардову гроші в сумі 10 000 доларів США. Нардов обіцяв упродовж зазначеного терміну виплачувати Лобову щомісяця 10 % від зазначеної суми. Однак з перебігом шести місяців Нардов виплату відсотків припинив, а на кількаразові вимоги Лобова повернути борг відповідав, що гроші він витратив і поверне їх лише тоді, коли у нього з’явиться така можливість. Бажаючи помститися Нардову за несплату боргу, Лобов вирішив його вбити. З цією метою він попросив свого знайомого Громова, який був раніше засуджений за умисне вбивство і повернувся два місяці тому з місць позбавлення волі, за 1 тис. доларів США позбавити життя Нардова. Громов погодився, однак після розмови з Лобовим, злякавшись відповідальності, вирішив сам злочин не вчиняти, а, не попереджуючи про це Лобову, запропонувати своєму зятю Ведернікову за 1000 доларів США вчинити вбивство Нардова. Ведерніков погодився й у цей самий вечір проникнув до квартири Нардова, де наніс йому декілька ударів ножем у ділянку грудей, а коли Нардов знепритомнів, упевнився, що останній помер. Потім Ведерніков викрав із квартири Нардова гроші і матеріальні цінності на загальну суму 3000 доларів США, після чого з м’ісця події зник.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.
3. Кіктєв, перебуваючи у касовій залі на вокзалі станції Харків-Пасажирський, побачив, що касир каси № 11 Сидорова вивісила табличку про те, що каса закрита на технічну перерву, а сама вийшла з приміщення каси. Підійшовши до каси № 11, Кіктєв побачив, що на столі залишилися лежати десять купюр номіналом 100 грн. кожна. Віджавши віконце каси, Кіктєв заліз у неї рукою і викрав гроші. З пояснень Сидорової встановлено, що дані купюри належали їй особисто і збиток для неї є значним.

Дайте кримінально-правову характеристику дій Кіктєва.


Варіант 19
1. Лютий і Яремга у під’їзді будинку розпивали спиртні напої. Побачивши раніше знайомого їм Вересова, попросили його купити їм продукти та спиртне і дали йому гроші. Коли Вересов виконав їхнє прохання, вони запропонували йому спиртне. Вересов відмовився та збирався йти додому. Лютий та Яремга почали вимагати від Вересова грошей або у протилежному разі попередили, що його поб’ють. Вересов відповів, що грошей у нього немає. Тоді Лютий і Яремга, перевіривши кишені у Вереса поза його волею і переконавшись, що в нього грошей немає, під загрозою побоїв забрали у нього золотий ланцюжок і наказали принести їм 800 грн. Тільки тоді Лютий і Яремга пообіцяли повернути Вересу його ланцюжок. Верес відмовився виконувати дану вимогу, тоді Лютий і Яремга почали наносити йому удари кулаками у ділянку тулуба і припинили биття лише після того, як останній погодився на їх умову. У той самий вечір Верес звернувся до правоохоронних органів. Лютий і Яремга були затримані працівниками міліції. Згідно з висновками судово-медичної експертизи Вересу були завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дайте кримінально-правову характеристику дій Лютого і Яремги.


2. Тарасюк спільно з Поздновим та Ковальчуком викрали громадянина Бабенко і насильно відвезли до гаража Тарасюка. Злочинці відібрали у Бабенка ключі та техпаспорт від його автомобіля “Мазда” і почали вимагати оформлення договору купівлі-продажу на машину.

Вимагаючи погодження на укладення цієї угоди Позднов побив Бабенка, завдавши йому тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Злочинці тримали потерпілого у гаражі упродовж двох діб. Після цього Тарасюк відвіз Бобенка до нотаріуса, де він, відчуваючи безвихідність свого становища, підписав договір купівлі-продажу автомобіля сторонній особі без будь-якої оплати. Злочинці не задовольнились вчиненим і, тримаючи Бабенка у гаражі зв`язаним, катували його електричним струмом, вимагаючи 5 тисяч доларів. Вони запропонували оформити фіктивну угоду займу під заставу квартири Бабенко. Для цього Тарасюк та Ковальчук відвезли Бабенко до нотаріальної контори, де він під тиском погодився підписати угоду. Укладання угоди не відбулося лише завдяки відсутності грошей на оплату державного мита.

Визначте відповідальність Тарасюка, Позднова та Ковальчука. Чи зміниться кваліфікація, якщо Тарасюк та Ковальчук не брали участі у катуванні та завданні Бабенку тілесних ушкоджень і не давали згоди на такі дії? У цьому випадку вони вважали, що Бабенко погодився на їхні вимоги лише через позбавлення його волі.

3. Під час шкільної перерви п’ятнадцятирічний Петренко підійшов до Морозова, учня п’ятого класу, і почав вимагати в нього гроші під погрозою нанесення йому ударів кулаком в ділянку обличчя. Морозов відповів, що грошей у нього немає. Тоді Петренко сам, поза волею потерпілого, перевірив вміст кишень і, переконавшись в тому, що той говорить правду, сказав, щоб наступного дня Морозов приніс йому 100 грн., інакше він його поб’є.

Як слід кваліфікувати дії Петренка? Обґрунтуйте своє рішення. З якого віку Петренко підлягає кримінальній відповідальності за вчинений ним злочин?
Варіант 20
1. 18 січня 2008 року Петров упродовж дня розпивав спиртні напої у будинку своїх двоюрідних братів Семена та Степана, яким він неодноразово давав гроші в борг. Тоді Степан на вимогу Петрова повернув останньому частину боргу у сумі 200 грн, після чого Петров пішов додому. Того самого дня приблизно о 20-й годині в помешкання до Петрова прийшов Семен і почав вимагати від нього повернуті його братом 200 грн, внаслідок чого між ними виникла суперечка, але Петров гроші не віддав і Семен пішов додому. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, Петров, маючи намір зберегти за собою можливість користуватися повернутим боргом, а також з метою помсти за систематичні образи з боку братів, приблизно о 21-й годині прийшов до помешкання братів, де й позбавив їх життя.

Кваліфікуйте дії Петрова.


2. Мартов у віці 17 років, перебуваючи у нетверезому стані, прийшов до будинку свого знайомого Миколаєва. Вхідні двері відкрила дружина Миколаєва, яка була знайома з Мартовим. Миколаєва пояснила Мартову, що її чоловік ще не повернувся з роботи і запропонувала почекати його у будинку. Мартов погодився, після чого пройшов у будинок і запропонував Миколаєвій випити з ним спиртне, на що Миколаєва погодилась. Після спільного вживання спиртних напоїв Мартов став вимагати, щоб Миколаєва задовольнила його статеву пристрасть неприродним способом. Коли Миколаєва відмовилася виконувати вимоги Мартова, останній наніс декілька ударів пляшкою по голові потерпілій, від яких вона знепритомніла. Після чого зняв з неї плаття, нижню білизну і задовольнив статеву пристрасть неприродним способом. Згідно з висновком судово-медичної експертизи Миколаєвій були завдані середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Дайте кримінально-правову оцінку ситуації.


3. Громадяни України Лимарь та Фесенко домовились із громадянином Турції Халедом про те, що вони будуть привозити йому молодих дівчат для використання їх проститутками. Для виконання злочинної домовленості Лимарь, який працював фотографом, фотографував учнів старших класів та відсилав Халеду фотографії вродливих дівчат. Відібраних Халедом дівчат Лимарь та Фесенко вистежували та викрадали. Дівчатам насильно вводили наркотичні засоби та у такому стані вивозили за кордон за підробленими документами. Всього Лимарь та Фесенко вивезли чотири дівчини, за яких отримали від Халеда 12 тис. доларів США.

Кваліфікуйте дії винних осіб.


Навчальне видання
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт

з дисципліни «Кримінальне право»

для студентів спеціальності «Правознавство»

денної та заочної форм навчання

Відповідальний за випуск А.М. Куліш

Редактор Н.З. Клочко

Комп’ютерне верстання О.Ю. Наталіч


Підп. до друку 18.04.2011, поз.119

Формат 60*84/16. Ум. друк.арк..1, 63. Обл.-вид.арк.1, 83.Тираж 25 прим. Зам. №

Собівартість видання грн. к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського- Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої ДК № 3062 від 17.12.2007

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка