Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для слухачів спеціальностіСкачати 432.82 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.04.2017
Розмір432.82 Kb.
  1   2


ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


П Р О Г Р А М А

курсу „Господарське право”

та методичні вказівки до виконання

контрольних робіт
для слухачів спеціальності 7.060101 „Правознавство”

Укладач: Красіліч Н.Д., кандидат юридичних наук, доцент

Київ - 2007

Програма курсу “Господарське право” та методичні вказівки до виконання контрольних робіт (укладач: Н.Д. Красіліч к. ю. н., доцент) для слухачів спеціальності 7.060.101 “Правознавство” рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Протокол № 8 від “10” квітня 2007 р.

Вступ
Перехід до ринкової економіки, докорінні зміни у державному регулюванні економічних відносин значно підвищили роль права. Це, в свою чергу, обумовило необхідність створення нової правової бази господарської діяльності. З початку здійснення економічних реформ відбулися кардинальні зміни в праві України. Серед галузей, які вийшли на якісно новий рівень в системі права, чільне місце посідає господарське право, як галузь, що встановлює правові засади функціонування ринкової економіки. У рамках даного навчального курсу розкривається зміст основних законодавчих актів, що регулюються господарську діяльність, вивчаються юридичні питання, які виникають у сфері підприємницької діяльності та державного управління нею.

Завданням курсу „Господарське право” є: вивчення основних принципів та інститутів господарського права, особливостей правового регулювання суспільних відносин в ринковій економіці; розвинути у слухачів навичок аналізу законодавчих актів, роботи з нормативним матеріалом; уміння вирішувати конкретні правові ситуації на базі національного законодавства та міжнародних актів, які виникають в сфері господарської діяльності; здатність активно реалізувати право в обраній сфері діяльності, усвідомлювати свою відповідальність у здійсненні юридично значущих дій. Розкриття основних юридичних категорій та конструкцій господарського законодавства, основних тенденцій його розвитку та застосування є головним напрямом у викладання даного курсу. Вивчення господарського права має на меті, крім того, і практичні завдання: вироблення поваги до закону, вміння добиватися його додержання, організовувати його виконання у практичній господарській діяльності.

Програма курсу складається з 11 розділів, що охоплюють теми відповідно до певної проблематики, розроблена таким чином, аби у системному вигляді дати спеціальні знання на базі вже вивчених курсів фундаментальних правових дисциплін, правового аналізу економічних процесів. Викладення основ господарського права здійснюється в процесі читання лекцій, а також обговорення дискусійних теоретичних питань та практики застосування законодавства. Форма контролю: письмова контрольна робота, тестування та іспит.

І. Програма навчального курсу „Господарське право”Тема 1. Предмет, зміст і принципи господарського права

Предмет господарського права. Поняття господарської діяльності та господарських відносин. Підприємницька діяльність як предмет господарського права. Законодавче визначення та ознаки господарської діяльності. Основні принципи підприємницької діяльності.

Зміст господарського права. Загальна характеристика господарських відносин. Види господарських відносин. Співвідношення понять господарського, підприємницького і комерційного (торгового) права.

Методи правового регулювання господарського права: метод автономних рішень, метод обов’язкових приписів, метод рекомендацій, метод заборон.

Принципи господарського права: юридична рівність різних форм власності, що використовується в господарській діяльності; свобода форм і сфер підприємницької діяльності і її межі; свобода договорів та її обмеження; свобода добросовісної конкуренції та обмеження монополістичної діяльності; отримання прибутку, як мета підприємницької діяльності; законність підприємницької діяльності; можливість судового захисту відносини суб’єктів господарювання.

Рекомендована література: 1, 2, 14, 68, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110.


Тема 2. Джерела господарського права

Поняття джерел господарського права та їх види. Співвідношення і правова природа джерел господарського права.

Конституційні засади господарського права. Галузеве регулювання господарської діяльності. Комплексні нормативно-правові акти. Господарський кодекс України як основне джерело господарського права. Господарсько-правові норми в Цивільному кодексі України. Інші кодифіковані акти. Система законів, що регулюють окремі види господарської діяльності та вимоги до підприємництва.

Підзаконні нормативні акти, що регулюють господарську діяльність. Місце і межі відомчого регулювання господарської діяльності. Умови дійсності відомчих нормативних актів.

Міжнародно-правові акти в системі регулювання господарської діяльності. Звичаї ділового обороту.
Рекомендована література: 1-10, 12, 86, 88, 90, 91, 92, 93, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110.


Тема 3. Правовий статус суб’єктів господарського права

Поняття суб’єкта господарського права. Учасники відносин у сфері регулювання.. Поняття суб’єкта господарювання. Поняття суб’єкта підприємництва. Співвідношення понять суб’єкт господарської діяльності і суб’єкт підприємницької діяльності. Види суб’єктів господарювання. Правові форми майнового відособлення суб’єктів господарського права.

Участь держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в господарській діяльності. Делегування компетенції та її розподіл.

Фізичні особи як суб’єкти господарювання. Право фізичної особи на підприємницьку діяльність. Умови здійснення фізичною особою підприємницької діяльності. Обмеження, встановлені законодавством для фізичних щодо здійснення підприємницької діяльності.

Юридичні особи як суб’єкти господарювання. Підприємницька діяльність юридичних осіб. Організаційно-правові форми юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Підприємство як організаційно-правова форма господарювання. Види підприємств. Унітарні та корпоративні підприємства. Особливості правового статусу казенних підприємств. Дочірні підприємства.

Об’єднання підприємств та їх особливий правовий статус. Види об’єднань підприємств: асоціації, корпорації, концерни, консорціуми. Статус підприємства – учасника об’єднання. Фінансово-промислові групи. Холдінги.

Господарські товариства. Види господарських товариств. Особливості правового статусу акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств, командитних товариств.

Особливості правового статусу виробничих кооперативів. Види виробничих колективів.

Участь непідприємницьких юридичних осіб господарській діяльності.


Рекомендована література: 1, 2, 3,15,17, 18 24-29, 31, 49, 50-52, 66-68, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 92, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110.


Тема 4. Створення і припинення суб’єктів підприємницької діяльності

Поняття створення суб’єкта підприємницької діяльності. Способи утворення юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

Порядок утворення суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості утворення окремих видів суб’єктів підприємницької діяльності.

Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Порядок проведення державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. Документи, що надаються для державної реєстрації. Порядок реєстрації змін до установчих документів. Інші заходи щодо легалізації суб’єкта підприємницької діяльності.

Установчі документи суб’єктів підприємницької діяльності. Особливості укладення засновницького договору. Статут та його призначення. Відомості, що повинні бути відображені в статуті.

Правові форми майнового відокремлення суб’єктів підприємницької діяльності. Найменування суб’єкта підприємницької діяльності. Поняття і порядок використання фірмового найменування. Місце знаходження суб’єкта підприємницької діяльності.

Добровільне і примусове припинення діяльності суб’єктів господарювання. Припинення суб’єктів підприємницької діяльності шляхом реорганізації. Особливості окремих видів реорганізаційних процедур. Перетворення суб’єктів господарювання.

Ліквідація суб’єкта господарювання. Підстави примусової ліквідації. Скасування державної реєстрації. Загальний порядок ліквідації суб’єктів підприємництва. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єктів господарювання. Задоволення вимог кредиторів.


Рекомендована література: 2, 3, 4, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 31, 82-86, 88, 90, 91, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110.

Тема 5. Правовий режим майна суб’єктів господарювання
Поняття і зміст права на майно. Право власності – основне речове право у сфері господарювання. Особливості реалізації права власності в господарському обігу. Особливості управління державною власністю. Право господарського відання. Право оперативного управління. Майно у сфері господарювання. Поняття і структура майна суб’єктів господарювання. Джерела формування майна суб’єктів підприємницької діяльності. Підстави виникнення майнових прав і обов’язків суб’єктів господарювання.

Правовий режим окремих фондів і резервів. Склад і джерела формування майна господарських товариств. Формування статутного капіталу господарських товариств. Розміри мінімального статутного фонду. Вклади учасників (засновників) господарських товариств. Зміни статутного вкладу господарських товариств. Резервний фонд господарського товариства.

Акціонерний капітал: види акцій та форми їх випуску. Права, які випливають з акції. Перехід права власності на акції. Підстави виділення частки. Правонаступництво. Правовий режим дивідендів. Виплата дивідендів в акціонерному товаристві. Виплата дивідендів в неакціонерних товариствах. Позиковий капітал (облігації кредити).
Рекомендована література: 1, 2, 3, 9, 15, 18, 19, 20, 21, 25-29, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 54-56, 76, 84- 86, 88, 90, 91, 92, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110.


Тема 7. Управління суб’єктом підприємницької діяльності
Організаційна структура підприємства. Управління підприємством. Особливості управління об’єднанням підприємств.

Загальні засади корпоративного управління. Особливості управління виробничим кооперативом. Управління господарськими товариствами. Загальні збори товариства. Компетенція загальних зборів. Порядок скликання загальних зборів. Порядок проведення загальних зборів. Порядок прийняття рішень загальними зборами. Рада акціонерного товариства (спостережна рада): склад та повноваження. Виконавчі органи господарських товариств: склад та повноваження. Ревізійна комісія господарського товариства.

Особливості управління повними та командитними товариствами.
Рекомендована література: 2, 3, 15, 18, 20, 31, 41, 42, 56, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110.

Тема 8. Правове регулювання банкрутства
Поняття неплатоспроможності і банкрутства. Ознаки банкрутства. Поняття і склад грошового зобов’язання та обов’язкових платежів.

Сторони та інші учасники процесі у справах про банкрутство. Правовий статус боржника та банкрута. Правовий статус кредиторів. Компетенція зборів кредиторів. Інші учасники у справі про банкрутство: арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майно) боржника, Фонд державного майна України, державний орган з питань банкрутства.

Стадії провадження у справах про банкрутство. Порушення провадження у справі. Підготовче засідання господарського суду. Виявлення кредиторів та інвесторів. Попереднє засідання господарського суду. Визнання боржника банкрутом та оголошення про банкрутство. Припинення у справі про банкрутство.

Судові процедури, що застосовуються до боржника. Процедура розпорядження майном. Процедура санації. Укладення мирової угоди. Ліквідаційна процедура.

Особливості процедури банкрутства окремих видів суб’єктів підприємницької діяльності.
Рекомендована література: 2, 3, 5, 32, 45, 84, 86, 88, 91, 92, 98, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 109, 110.
Тема 9. Господарські договори
Поняття господарського договору. Правове регулювання господарських договорів. Функції господарських договорів в підприємницькій діяльності. Формування умов господарського договору. Види господарських договорів.

Зміст господарського договору. Істотні умови договору. Порядок укладення господарського договору. Погодження розбіжностей при укладенні договору. Переддоговірні спори. Форма договору.

Зміна умов договору. Порядок розірвання господарських договорів. Форма зміни або розірвання договору. Правові наслідки зміни або розірвання договору.

Виконання господарських договорів. Поняття виконання договору. Принципи виконання договору. Суб’єкти виконання договору. Місце і час виконання договірних зобов’язань. Предмет і спосіб виконання договірних зобов’язань.

Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань. Неустойка, її форми та види. Застава та її види. Порука. Гарантія. Завдаток. Притримання.

Припинення господарських договорів. Припинення господарського зобов’язання виконанням. Припинення господарського зобов’язання зарахуванням. Припинення господарського зобов’язання за домовленістю сторін. Припинення господарського зобов’язання у разі поєднання його сторін в одній особі. Припинення господарського зобов’язання неможливістю виконання. Недійсність господарського зобов’язання.Рекомендована література: 2, 3, 7, 8, 11, 32-36, 40, 43, 44, 46-48, 53, 55, 57, 60-65, 71, 73-81, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 98, 100, 101, 105-110.

Тема 10. Відповідальність у господарських відносинах
Поняття санкції і відповідальності у господарських відносинах. Види санкцій. Види відповідальності Підстави відповідальності. Реалізація відповідальності. порядок звернення стягнення на майно. Межі відповідальності у господарських відносинах.

Особливості відповідальності за невиконання або неналежне виконання господарських зобов’язань. Підстави відповідальності. Презумпція вини боржника. Обставини, що впливають на відповідальність боржника. Прострочення боржника. Прострочення кредитора. Підстави звільнення боржника від відповідальності. Форс-мажорні обставини.


Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 8, 43, 48, 77-81, 84, 87, 88, 91, 92, 99, 101-105, 107-110.

Тема 10. Правове регулювання економічної конкуренції
Поняття економічної конкуренції. Конкурентні відносини як об’єкт правового регулювання. Функції конкуренції в умовах ринкової економіки. Державна політика захисту економічної конкуренції. Основні напрями конкурентної політики на сучасному етапі розвитку суспільства.

Нормативне регулювання економічної конкуренції. Організаційне регулювання економічної конкуренції. Система державних органів, що здійснюють державну політику в сфері захисту економічної конкуренції. Правовий статус та компетенція Антимонопольного комітету України. Система органів Антимонопольного комітету України.

Монопольне становище суб’єкта господарювання. Припинення порушень антимонопольного законодавства. Поняття монополістичної діяльності. Індивідуальна монополістична діяльність. Колективна антиконкурентна практика. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства.

Контроль за економічної концентрацією підприємців. Поняття економічної концентрації. Повноваження органів Антимонопольного комітету України у здійсненні контролю за економічною концентрацією. Відповідальність за порушення законодавства про економічну концентрацію.

Захист від недобросовісної конкуренції. Поняття недобросовісної конкуренції. Неправомірне використання ділової репутації. Створення перешкод у процесі конкуренції. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію.

Рекомендована література: 1, 3,10, 12, 13, 84, 88, 92, 96, 101-107, 109, 110.

Тема 11. Господарські спори та способи їх вирішення
Поняття та види господарських спорів. Досудове врегулювання господарських спорів. Порядок розгляду і вирішення господарських спорів господарськими судами України. Порядок розгляду і вирішення спорів міжнародним комерційним арбітражним судом при Торгівельно-промисловій палаті України. Третейський розгляд господарських спорів.
Рекомендована література: 3, 6, 7, 8, 53, 59, 61, 84, 86, 88, 91, 92, 101-103, 106, 107, 110.

ІІ. Вказівки до виконання контрольних робіт

Контрольна робота має на меті більш широке засвоєння слухачами матеріалу з курсу „Господарське право”, а також набуття вміння застосовувати теоретичні знання до конкретних практичних ситуацій. Контрольна робота включає завдання, які дозволяють встановити рівень знання законодавства та вміння вирішувати конкретні практичні ситуації, спираючись на застосування норм господарського права.

Контрольна робота складається з одного теоретичного питання та двох задач. Слухач повинен обрати свій варіант контрольної роботи з наведеної таблиці відповідно до початкової літери свого прізвища. При порушенні даного принципу контрольна робота не зараховується.

Для відповіді на теоретичне питання слухач повинен ознайомитися з відповідними нормативними актами, розділом підручника та спеціальною літературою. У тексті відповіді на теоретичне питання обов’язково треба робити посилання на використані джерела. Відповідь ідентична до тексту підручника не зараховується.

При вирішенні задач слід проаналізувати ситуацію, а також конкретно та аргументовано відповісти на поставлені питання. Обов’язковим є підкріплення своїх висновків посиланням на нормативні акти.

Роботи, тексти яких співпадають, не зараховуються та повертаються виконавцям на доопрацювання.
Початкова літера прізвищі

Теоретичне питання

Варіант

А, Б, В


Г, Д, Е, Є

Ж, З, І, Й

К, Л,

М Н, О


П, Р
С, Т

У, Ф, Х

Ц, Ч, Ш

Щ, Ю, Я


Публічно-правове регулювання підприємницької діяльності
Проблеми розвитку сучасного господарського права.

Правове регулювання виходу учасників із складу господарських товариств


Права та обов’язки кредиторів при банкрутстві суб'єктів підприємницької діяльності
Підстави припинення діяльності суб'єктів підприємництва
Ліцензування господарської діяльності
Укладення, зміна розірвання господарського договору
Реалізація публічного інтересу у справах про банкрутство
Особливості правового статусу дочірнього підприємства
Мирова угода як спосіб захисту прав кредиторів у справах про банкрутство


№ 1

№ 2

№ 3

№ 4№ 5

№ 6
№ 7

№ 8

№ 9

№ 10


Варіант 1
Задача № 1
Державна податкова адміністрація м. Чернігів звернулася до ВАТ „Альфа” з попередженням про притягнення до відповідальності у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний для цієї мети.

 1. Що слід розуміти під господарською діяльністю? В яких випадках потрібно отримати ліценції на здійснення господарської діяльності?

 2. Чи вважається діяльність підприємства зі здійснення автотранспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має це значення у наведений ситуації?

 3. Чи потрібний спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних автотранспортних перевезень?

 4. Чи має право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензії? Обґрунтуйте свою відповідь.


Задача № 2
П’ять комунальних підприємств з прибирання сміття вирішили добровільно об’єднатися у асоціацію на основі поєднання своїх виробничих і комерційних інтересів. Але невдовзі місцева державна адміністрація прийняла рішення про ліквідацію асоціації. Об’єднання звернулося до господарського суду із позовом про визнання рішення недійсним. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись, зокрема, на те, що, оскільки об’єднання вже ліквідовано, спір непідвідомчий господарському суду.

1. Хто може прийняти рішення про ліквідацію об’єднання підприємств?

2. З якого моменту об’єднання підприємств втрачає статус юридичної особи (а отже, і право на звертання до господарського суду?)

3. Яке рішення має прийняти суд? Обґрунтуйте свою відповідь.Варіант 2
Задача № 1
Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з’ясовано, що ця особа була учасником одного товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової інспекції заперечував проти обвинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа – учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку займайся не він, а засноване за його участю ТОВ.

1. Що слід розуміти під підприємницькою діяльністю? Які ознаки підприємницької діяльності?

2. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими нормативними актами це визначено?

3. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

4. Чи змінилась би ситуація, якби зазначена особа була учасником не ТОВ, а повного товариства або членом наглядової ради акціонерного товариства? Обґрунтуйте свою відповідь.
Задача № 2

Установчим договором товариства з обмеженою відповідальністю було передбачено, що кандидатура головного бухгалтера товариства перед призначенням на посаду повинна погоджуватися із засновниками товариства на їх загальних зборах. Усупереч цьому директор товариства, який не був його засновником, призначив на посаду головного бухгалтера свою сестру, не погодивши її кандидатуру з жодним з засновників. Один із засновників почав вимагати звільнити головного бухгалтера, оскільки не було додержано порядку його призначення. Крім того, він посилався на те, що родичам заборонено працювати на одному підприємстві. Директор товариства відмовився звільняти бухгалтера, посилаючись на те, що за статутом товариства він має право самостійно здійснювати адміністративно-господарську діяльність, а також до компетенції загальних зборів не належить погодження кандидатури головного бухгалтера. Заборони ж родичам працювати на підприємстві установчі документи не містять.

1. Яке значення має установчий договір і статут у діяльності господарського товариства? Якому документу надається перевага за наявності подібних суперечностей між установчим договором і статутом?

2. Чи заслуговують на увагу доводи засновника про неможливість родичів працювати на одному підприємстві?

3. Чи мають право засновники без погодження з директором самостійно звільнити головного бухгалтера, зробивши відповідний запис у трудовій книжці? Обґрунтуйте свою відповідь.

Варіант 3
Задача № 1
На загальних зборах відкритого акціонерного товариства була сформована спостережна рада у строк, передбачений статутом ВАТ. Проте група акціонерів оскаржила в суді рішення загальних зборів ВАТ, оскільки частина членів спостережної ради не є акціонерами, а один з акціонерів (юридична особа) уповноважила свого працівника за довіреністю здійснювати повноваження в спостережній раді.

1. Який порядок створення відкритого акціонерного товариства?

2. Який порядок формування органів управління ВАТ?

3. Який статус має спостережна рада ВАТ? Чи є вона органом управління?

4. Які особи можуть входити до складу спостережної ради ВАТ? Чи можуть особи, які не є акціонерами, та юридичні особи – акціонери входити до спостережної ради? Обґрунтуйте свою відповідь.
Задача № 2
Прокурор Дніпровського району м. Києва в інтересах районної державної податкової інспекції подав позов до господарського суду про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Ентузіаст”. Господарський суд, порушуючи провадження у справі про банкрутство, зобов’язав ініціюючого кредитора дати оголошення у пресі про порушення справи про банкрутство за рахунок податкового органу, запропонувати кандидату арбітражного керуючого та забезпечити його явку до суду. В передбачений строк вимоги суду не було виконано. Представник позивача пояснив у суді, що вимоги не були виконані через відсутність коштів на рахунку ТОВ „Ентузіаст”, а бюджетне фінансування зазначених витрат не передбачене. За цих обставин суд залишив справу без розгляду, про що виніс ухвалу із посиланням на п.5 ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України. Прокурор м. Києва опротестував рішення господарського суду.

1. Чи можливе порушення справи про банкрутство за поданням прокурора в інтересах державних органів?

2. У якому порядку та за рахунок яких коштів має здійснюватися провадження у справі про банкрутство у разі відсутності необхідних сум у боржника?

3. У якому порядку та які особи можуть здійснювати необхідні дії у разі неможливості залучення арбітражного керуючого та відсутності посадових осіб підприємства-боржника? Вирішіть ситуацію.Варіант 4
Задача № 1

Взуттєва фабрика “Діана” уклала з брокерською конторою договір доручення на купівлю на біржі шкіри вищої якості за вказаною в договорі ціною. Проте ціна на біржі була вище вказаної в цьому договорі. Відповідь на свій запит про можливість закупівлі шкіри по дійсній ціні на біржі брокерська контора від фабрики “Діана” в розумний строк не одержала. Побоюючись, що ціна на шкіру стане ще вищою, брокерська контора уклала договір купівлі-продажу від імені фабрики “Діана” і погодилась оплатити шкіру за більш високою ціною, ніж було зазначено в договорі доручення. Після отримання зразків шкіри фабрика “Діана” здійснила передоплату всієї партії шкіри, як було спочатку зазначено в договорі.

1. Які функції цивільно-правових договорів в сфері підприємницької діяльності? Що таке істотні умови договору і яке їх значення?

2. Чи мала право брокерська контора укладати договір купівлі-продажу шкіри за більш високою ціною, ніж було зазначено в договорі доручення, не одержавши відповіді на свій запит від фабрики “Діана”?

3. Чи можна вважати договір купівлі-продажу шкіри дійсним за даних умов?

4. Чи можна вважати договір доручення брокерської контори виконаним належним чином? Обґрунтуйте свою відповідь.


Задача № 2

До Антимонопольного комітету України звернулися засновники науково-промислової корпорації "Сейв" з проханням надати згоду на її утворення. Метою створення корпорації є поєднання наукового та виробничого потенціалу засновників для розробки і виробництва сучасних конкурентноспроможних свинцево-кислотних акумуляторних батарей за ресурсозберігаючою технологією. При цьому ринок свинцево-кислотних акумуляторів не є монополізованим. Окрім засновників корпорації на цьому ринку діють інші вітчизняні та зарубіжні виробники.

При розгляді заяви встановлено, що корпорація на момент створення не стане монополістом у виробництві акумуляторних батарей. Створення корпорації сприятиме розширенню виробництва хімічних джерел струму, появі конкурентноспроможної продукції, нових робочих місць та не завдасть шкоди навколишньому середовищу, оскільки виробничі цикли не є замкнутими.

Які нормативні акти регулюють порядок розгляду питань про надання згоди на створення об’єднань?

Чи є підстави в даному випадку для позитивного вирішення питання про створення науково-промислової корпорації "Сейв"?

Яке рішення повинен прийняти Антимонопольний комітет України?Варіант 5

Задача № 1

Банк уклав із акціонерним товариством кредитний договір. В якості забезпечення його виконання був укладений договір застави товарів в обороті. Під час перевірки забезпечення банком було встановлено, що визначеного в договорі кількості товару на складі позичальника не має. Банк почав вимагати від позичальника повернення сум і виплати процентів за кредитним договором, включаючи проценти за останні три місяці строку дії договору. АТ заперечувало проти повернення суми кредиту , посилаючись на те, що воно має право використовувати товари, заставлені банку, оскільки в даному випадку має місце застава в обороті. Крім цього, позичальник наполягає, що у випадку розірвання договору він зобов'язаний виплатити проценти тільки за період, який передує поверненню грошових коштів. Не дійшовши до згоди, сторони звернулися з позовом до господарського суду.

1. Який договір опосередковує відносини, що виникли між сторонами? Дайте його правову характеристику.

2. Хто правий в даному спорі?

3. Який чином нараховуються проценти за кредитним договором?

4. Яке рішення повинен прийняти суд?


Задача №2

Водопостачальна організація м. Чернівці, зважаючи на існуючий дефіцит питної води, здійснювала поставку води за графіком. Згідно із визначеними Чернівецькою облрадою нормами відпуску води, розрахунок за надані послуги мав був проводитися згідно із скоригованими тарифами, що їх було затверджено обладміністрацією. Всупереч цьому деяким особам і організаціям вода відпускалася постійно, а плата за воду стягувалася зі всіх споживачів однакова – за цілодобове споживання.

1. Порушення яких норм законодавства допустила водопостачальна організація?

2. Яку відповідальність передбачено за такі порушення?

3. До якого органу слід звертатися з метою їх припинення? Обґрунтуйте свою відповідь.

Варіант 6
Задача №1

Прокурор Дніпровського району м. Києва в інтересах районної державної податкової інспекції подав позов до господарського суду про порушення справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю „Ентузіаст”. Господарський суд, порушуючи провадження у справі про банкрутство, зобов’язав ініціюючого кредитора дати оголошення у пресі про порушення справи про банкрутство за рахунок податкового органу, запропонувати кандидату арбітражного керуючого та забезпечити його явку до суду. В передбачений строк вимоги суду не було виконано. Представник позивача пояснив у суді, що вимоги не були виконані через відсутність коштів на рахунку ТОВ „Ентузіаст”, а бюджетне фінансування зазначених витрат не передбачене. За цих обставин суд залишив справу без розгляду, про що виніс ухвалу із посиланням на п.5 ч.1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України. Прокурор м. Києва опротестував рішення господарського суду.

1. Чи можливе порушення справи про банкрутство за поданням прокурора в інтересах державних органів?

2. У якому порядку та за рахунок яких коштів має здійснюватися провадження у справі про банкрутство у разі відсутності необхідних сум у боржника?

3. У якому порядку та які особи можуть здійснювати необхідні дії у разі неможливості залучення арбітражного керуючого та відсутності посадових осіб підприємства-боржника? Вирішіть ситуацію.
Задача 2

Між місцевим відділом реєстрації актів громадянського стану (РАГС) та приватним підприємством “Регіон”(ПП) було укладено договір, за яким РАГС здавав в оренду ПП. Частину свого приміщення, а підприємство надавало послуги фото – відеозйомки урочистих церемоній реєстрації шлюбу. За фактичною згодою відділу РАГС підприємство перешкоджало здійсненню зйомок самими клієнтами та запрошеними фотографами. Клієнти, які бажали здійснювати зйомку самостійно, повинні були сплатити підприємству 40-50 грн. за дозвіл. Також підприємство встановило обов’язковий мінімум фотографій, що замовлялися (п’ять).

1. Чи можна вважати договір між місцевим відділом реєстрації актів громадського стану (РАГС) та приватним підприємством “Регіон” антиконкурентними узгодженими діями? Якщо можна, то в чому це виявиться?

2. Які наслідки можуть настати для сторін у разі визнання їх такими, що призводять до усунення з ринку інших суб’єктів господарювання?

3. Яке рішення має прийняти Антимонопольний комітет України у випадку звернення до нього?

Варіант 7
Задача №1
Акціонерне товариство „Прогрес” звернулося до господарського суду із щаявою про визнання банкрутом акціонерного товариства „Трансгаз”, що є дочірним підприємством НАК „Нафтогаз України”, неспроможного сплатити визнаний ним у відповіді на претензію борг. Ухвалою господарського суду було порушено провадження у справі про банкрутство зазначеного боржника та призначено підготовче засідання суду з викликом представників сторін. У відзиві на заяву про порушення справи про банкрутство боржник заперечував безспірність вимог кредитора, посилаючись на підписання відповіді на претензію неуповноваженою на це особою та звернення боржника до суду з позовом про визнання частково недійсним договору, з яким пов’язане виникнення боргового зобов’язання. Також боржник просив зупинити провадження у справі до розгляду господарським судом поданої ним позовної заяви про визнання договору частково недійсним та просив скасувати ухвалу про порушення справи про банкрутство з посиланням на те, що її винесено з порушенням норм процесуального права, оскільки боржник не був повідомлений про час і місце підготовчого засідання суду. Крім того, позивач зазначав, що дочірнє підприємство створене шляхом внесення до статутного фонду акцій та майна НАК „Нафтогаз України”, єдиним акціонером якого є держава, тому порушення справи про банкрутство є порушенням вимог чинного законодавства.

1. Що слід розуміти під безспірними вимогами щодо боржника? Які особи визначають безспірність вимог?

2. Чи підлягають задоволенню вимог боржника, викладені у відзиві?

3. Вирішіть ситуацію.


Задача 2
Дочірнє підприємство “Бурда –Україна” звернулося до державного підприємства “Преса” із проханням розіслати клієнтам, які оформили передплату на журнал “Наталі” (видавець – компанія “Бліц-Інформ”), рекламні числа журналу “Woman” (ДП “Бурда-Україна”). Згодом компанія “Бліц-Інформ” звернулася до Антимонопольного комітету України із заявою, у якій вказувала, що ДП “Бурда-Україна” схилило постачальника (підприємство “Преса”) до дискримінації покупця послуг останнього (видавництво “Бліц-Інформ”), оскільки держпідприємство “Преса” надало можливість ДП “Бурда-Україна” провести рекламну компанію серед передплатників схожого за тематикою видання без додаткових витрат, за винятком витрат на розсилку журналів. Крім того, ДП “Бурда-Україна” неправомірно використало адресну базу передплатників журналу “Наталі”, що складає за наказом керівника компанії “Бліц-Інформ”, її комерційну таємницю. Все це давало, на думку компанії “Бліц-Інформ”, підстави для кваліфікації дій ДП “Бурда-Україна” як недобросовісної конкуренції і притягнення її до відповідальності.

Під час розгляду справи представники ДП “Бурда-Україна” вказали, що ніяких переваг у розумінні Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” вони не мали. Про те, що адресна база передплатників журналу “Наталі” складає комерційну таємницю компанії “Бліц-Інформ”, вони не знали, оскільки держпідприємство “Преса” їх про це не повідомило; взагалі ДП “Бурда-Україна” безпосередньо не збирала та не використовувала цю інформацію. Крім того, на їх думку, ДП “Бурда-Україна” і компанія “Бліц-Інформ” відносно державного підприємства “Преса” виступали не як покупці, а як постачальники.

1. Хто є постачальником, а хто – замовником у відносинах між ДП “Бурда-Україна”, компанією “Бліц-Інформ” та державним підприємством “Преса”?

2. Чи поширюються положення ст. 11 Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” на відносини, що склалися між сторонами спору?

3. Що таке комерційна таємниця? який порядок її захисту і використання? чи можна вважати, що ДП “Бурда-Ураїна” неправомірно використала комерційну таємницю?

4. Яке рішення має прийняти Антимонопольний комітет України?Варіант 8

Задача №1


На загальних зборах відкритого акціонерного товариства була сформована спостережна рада у строк, передбачений статутом ВАТ. Проте група акціонерів оскаржила в суді рішення загальних зборів ВАТ, оскільки частина членів спостережної ради не є акціонерами, а один з акціонерів (юридична особа) уповноважила свого працівника за довіреністю здійснювати повноваження в спостережній раді.

1. Який порядок формування органів управління ВАТ?

2. Який статус спостережної ради ВАТ? Чи є вона органом управління?

3. Хто має право входити до складу спостережної ради? Чи можуть особи, які не є акціонерами, та юридичні особи – акціонери входити до спостережної ради ВАТ? Обґрунтуйте свою відповідь.Задача №2

Товариство з обмеженою відповідальністю „Парма” уклало із підприємством „Діалог” договір, за яким ТОВ зобов’язувалось протягом двох днів з дня підписання договору перевезти та встановити обладнання, що належало підприємству „Діалог”. Зазначене обладнання, протягом обумовленого терміну перевезене та встановлене не було, внаслідок чого підприємству було завдано збитків у вигляді упущеної вигоди від несвоєчасного початку роботи обладнання. ТОВ „Парма” збитки відшкодувати відмовилось. Підприємство „Діалог” подало позов до господарського суду про стягнення з товариства суми збитків у вигляді упущеної вигоди, а також суми моральної шкоди, заподіяної неналежним виконанням ТОВ договірного зобов’язання.

1. Що розуміє законодавство під терміном „збитки”? Чи підпадає упущена вигода під це визначення?

2. Чи підлягає відшкодуванню моральна шкода, спричинена неналежним виконанням стороною договірного зобов’язання?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд? Обґрунтуйте свою відповідь.

Варіант 9
Задача №1
Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державної адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмовив їм, посилаючись на ст. 63 Закону України „Про господарські товариства”, згідно з якою ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не менше трьох осіб.

1. Які документи подаються для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю?

2. Чи правомірна відмова працівника держадміністрації? Якою повинна бути мінімальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю?

3. Чи є підстави для розгляду спору в суді? Обґрунтуйте свою відповідь.
Задача №2
Споживче товариство „Промінь” уклало із сільськогосподарським акціонерним товариством відкритого типу „Вікторина” договір купівлі-продажу належного „Променю” приміщення магазину. Від імені споживчого товариства договір підписав голова правління. Оплату передбачалося провести у 30-денний термін із моменту підписання договору із встановленням відповідних штрафних санкцій за прострочення оплати.

Протягом обумовленого терміну кошти за придбане приміщення за рахунок продавця не надійшли, у зв’язку із чим останній подав до господарського суду позов із вимогою про стягнення із покупця суми основного боргу і пені за прострочення оплати. У свою чергу покупець подав зустрічний позов із вимогою визнати договір купівлі-продажу недійсним як такий, що не відповідає вимогам закону. На його думку, невідповідність договору чинному законодавству полягала в тому, що згідно зі статутом споживчого товариства відчуження його майна належить до виключної компетенції загальних зборів товариства, а на голову правління покладено одноособове вирішення лише поточних питань діяльності товариства, коло яких встановлюється рішенням правління. Крім того, договір купівлі-продажу не був нотаріально посвідчений.

1. Які наслідки укладення угоди особою з перевищенням своїх повноважень? Чи можна вважати таким договір купівлі-продажу, що розглядається?

2. Чи є обов’язковим нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна, укладеного між юридичними особами?

3. Яке рішення може прийняти господарський суд?

Варіант 10

Задача №1

У 1998 р. було створено і зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю. Учасниками виступали 3 особи, які мали однакові частки у сформованому статутному фонді. На день реєстрації товариства кожен з учасників вніс до статутного фонду по 30% своєї частки, що відповідало Закону України „Про господарські товариства”. У подальшому учасники решту своїх вкладів не вносили, і статутний фонд товариства не змінювався.

Через 5 років 2 учасники вирішили вийти з товариства, написавши відповідні заяви, які були у встановленому порядку нотаріально засвідчені. У заявах зазначалося, що учасники на майно товариства не претендують, а від своєї частки в статутному фонді відмовляються. Водночас 2 сторонні особи виявили бажання увійти як учасники у товариство. Рішення про вихід зі складу учасників та вступ до нього нових осіб було прийнято на зборах учасників товариства зі складанням відповідного протоколу.

На початку 2004 р. учасники, які вийшли з товариства, звернулися до суду із позовом до товариства та його директора (учасника, який залишився) про виділення майна товариства. Відповідач позов не визнав, посилаючись на те, що свого часу позивачі від своїх часток в майні та інших майнових претензій до товариства відмовилися, що і було оформлено належним чином.

1. За яких умов можливе відчуження частки учасника у статутному фонді на користь товариства або третіх осіб?

2. Яке значення мають нотаріально посвідчені заяви учасників про відмову від своїх часток та претензій на майно товариства?

3. До якого суду слід звернутися колишнім учасникам товариства? Яке рішення він має прийняти? Обґрунтуйте свою відповідь.
Задача №2

Товариство з обмеженою відповідальністю 5 січня звернулося до виробничого підприємства із проханням постановити йому до кінця місяця 75 балок, вказавши свій поточний рахунок і гарантувавши негайну оплату. 15 січня підприємство відвантажило товариству замовлені балки. Але претензію підприємства про оплату балок товариство відхилило, посилаючись на те, що договір поставки між ними укладено не було, а лист, з яким товариство звернулося до підприємства, воно розцінювало, як пропозицію для укладення договору. Підприємство звернулося до суду.

1. Який порядок укладання господарських договорів передбачено чинним законодавством України?

2. Чи може договір поставки укладатися шляхом прийняття до виконання замовлення?3. Яке рішення має прийняти суд? Обґрунтуйте свою відповідь.

Питання до іспиту з дисципліни „Господарське право”


 1. Поняття та предмет господарського права.

 2. Принципи господарського права.

 3. Співвідношення господарського права з іншими галузями права.

 4. Джерела господарського права.

 5. Поняття та ознаки підприємницької діяльності.

 6. Принципи підприємницької діяльності.

 7. Види підприємницької діяльності.

 8. Порядок ліцензування господарської діяльності.

 9. Документи, необхідні для отримання ліцензії.

 10. Підстави для відмови у видачі ліцензії.

 11. Випадки зупинення та анулювання ліцензії.

 12. Види та правовий статус суб’єктів підприємницької діяльності.

 13. Правовий статус фізичних осіб – суб’єктів підприємництва.

 14. Особи, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю.

 15. Поняття та правовий статус підприємств.

 16. Правовий статус державних підприємств.

 17. Види підприємств

 18. Установчі документи юридичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності.

 19. Казенне підприємство як особливий суб’єкт підприємницької діяльності.

 20. Об’єднання підприємств, їх види та правовий статус.

 21. Господарські товариства та їх правовий статус.

 22. Порядок формування та джерела статутного фонду господарського товариства.

 23. Загальні вимоги до установчих документів господарських товариств.

 24. Права та обов’язки засновників та учасників господарських товариств.

 25. Акціонерні товариства: поняття, види та органи управління.

 26. Етапи створення акціонерного товариства.

 27. Поняття та особливості створення і функціонування товариств з обмеженою відповідальністю.

 28. Товариства з додатковою відповідальністю: поняття та відмінності від інших видів господарських товариств.

 29. Повні товариства: поняття та характерні ознаки.

 30. Командитні товариства як специфічний суб’єкт господарських відносин.

 31. Порядок державної реєстрації юридичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

 32. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи.

 33. Підстави та порядок перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 34. Порядок внесення змін (доповнень) до установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб.

 35. Реєстрація змін місцезнаходження (місця проживання) суб’єкта підприємницької діяльності.

 36. Порядок здійснення і наслідки скасування державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

 37. Державна реєстрація припинення юридичної особи

 38. Реорганізація суб’єктів підприємницької діяльності.

 39. Загальний порядок ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.

 40. Поняття і суб’єкти банкрутства.

 41. Банкрутство як наслідок фінансової неспроможності суб’єкта підприємницької діяльності.

 42. Сторони та учасники процедури банкрутства.

 43. Порядок виявлення кредиторів при визнанні суб’єкта підприємницької діяльності банкрутом.

 44. Поняття та порядок проведення санації.

 45. Правові засоби запобігання банкрутству суб’єктів підприємництва.

 46. Наслідки визнання боржника банкрутом.

 47. Ліквідаційне провадження у справах про банкрутство.

 48. Порядок та черговість задоволення претензій кредиторів при визнанні боржника банкрутом.

 49. Майно як об’єкт підприємницької діяльності.

 50. Склад та джерела формування майна господарського товариства.

 51. Формування статутного капіталу господарських товариств.

 52. Акціонерний капітал: види акцій та форми їх випуску.

 53. Позиковий капітал господарських товариств.

 54. Порядок укладення господарських договорів.

 55. Зміна умов договору, розірвання договору

 56. Виконання і припинення господарських договорів

 57. Правовий режим майна суб’єктів підприємницької діяльності.

 58. Джерела формування майна суб’єктів підприємницької діяльності.

 59. Функції цивільно-правових договорів у підприємницькій діяльності.

 60. Правовий режим майна суб’єктів підприємництва.

 61. Право господарського відання.

 62. Право оперативного управління.

 63. Особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання

 64. Поняття та види цивільно-правових договорів у підприємницькій діяльності.

 65. Зміст та істотні умови господарських договорів.

 66. Форма господарських договорів.

 67. Поняття та види цінних паперів за законодавством України.

 68. Попередній договір.

 69. Загальна характеристика способів забезпечення зобов’язань у господарських договорах.

 70. Неустойка як спосіб забезпечення виконання господарських договорів.

 71. Застава як спосіб забезпечення виконання господарських договорів.

 72. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання господарських договорів.

 73. Судовий захист прав підприємців.

 74. Адміністративно-правовий захист прав підприємців.

 75. Особливості нотаріального захисту прав підприємців.

 76. Стадії провадження у справах при банкрутство.

 77. Досудове врегулювання господарських спорів.

 78. Порядок подання позову до господарського суду.

 79. Розгляд спорів господарськими судами.

 80. Міжнародний комерційний арбітраж та його компетенція.

 81. Конкурентні відносини як об’єкт правового регулювання

 82. Державна політика захисту економічної конкуренції

 83. Нормативне і організаційне регулювання економічної конкуренції.

 84. Система державних органів, що здійснюють державну політику в сфері конкуренції.

 85. Монопольне становище суб’єкта господарювання як базова категорія антимонопольного законодавства.

 86. Правове становище Антимонопольного комітету України.

 87. Припинення порушень антимонопольного законодавства.

 88. Антиконкурентні узгоджені дії.

 89. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку

 90. Контроль за економічною концентрацією підприємців в Україні.

 91. Поняття і ознаки недобросовісної конкуренції.

 92. Окремі форми недобросовісної конкуренції.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка