Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Технічні засоби автоматизацції»Скачати 126.76 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір126.76 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Національна металургійна академія України

РОБОЧА ПРОГРАМА

та методичні вказівки до виконання

індивідуальних завдань з дисципліни

«Технічні засоби автоматизацції»

для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом

6.050202 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Дніпропетровськ НМетАУ 2010РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Розподіл навчальних годин (денна та заочна форма навчання)

денна

форма


заочна

форма


Усього годин за навчальним планом

144

144

у тому числі:

Аудиторні заняття

64

24


з них:

лекції

40

8


лабораторні роботи

4

16

практичні заняття

20

-

семінарські заняття

-

-

Самостійна робота

80

120

у тому числі при:

підготовці до аудиторних занять


32

24


підготовці до модульних

контрольних робіт


36

-


виконанні курсових проектів (робіт)

-

-

виконанні індивідуальних завдань

-

18

опрацюванні розділів програми,

які не викладаються на лекціях


12

78


Підсумковий контроль

диф.

залік


екзамен


Характеристика дисципліни
Навчальна дисципліна „Технічні засоби автоматизації” є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та набуття необхідних навичок щодо сучасних технічних засобів автоматизації під час проектування, налагодження та експлуатації АСУ ТП.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:


 • вимоги, що висуваються до сучасних технічних засобів автоматизації;

 • номенклатуру технічних засобів автоматизації, що випускаються провідними світовими виробниками;


вміти:


 • розраховувати регулювальні органи;

 • виконувати креслення установки засобів автоматизації;

 • виконувати креслення загальних видів нетипових засобів автоматизації;

 • вибирати технічні засоби для систем автоматичного управління;

 • здійснювати проектне компонування управляючих обчислювальних комплексів;

 • розробляти документацію на замовлення контролерів з вибором їх канальності, розрахунком апаратного складу та визначенням періоду опитування датчиків.


Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при захисті індивідуального завдання та складанні екзамену.

Засоби діагностики успішності навчання – комплекти екзаменаційних білетів.

Зв’язок з іншими дисциплінами – вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях з „Комп’ютерної техніки та організації обчислювальних робіт”, „Електротехніки та електромеханіки”, „Електроніки та мікросхемотехніки”, „Мікропроцесорної техніки”.

Набуті знання та вміння використовуються при вивчення дисциплін „Основи проектування систем автоматизації”, „Автоматизація технологічних процесів”, „Основи комп’ютерно-інтегрованого управління”.Зміст дисципліни

Теоретичний матеріал


№№

тем


Назва розділу/теми та її зміст

Тривалість

(годин),


література

1.

Виконавчі механізми та регулюючі органи.

Класифікація приладів та пристроїв ДСП.

Визначення ДСП.

Виконавчі механізми АСУ ТП та їх призначення.

Регулюючі органи. Принцип їх дії та класифікація, їх загальні характеристики.

Запорна арматура.2 г. лекц.
18 г.

самост. роботи

[1, 2, 3]


2.

Промислові контролери.

Принципи побудови мікропроцесорних контролерів, їх фізична структура. Базові комплекти контролерів різного типу.

Пристрої зв’язку контролерів з об’єктами управління.


2 г. лекц.
30 г.

самост. роботи

[4, 5, 6, 7]


3.

Канали управління на контролерах.

Проектне компонування контролерів різного типу.

Інформаційна структура контролерів.

Функціональні схеми автоматизації на базі контролерів.2 г. лекц.

15 г.


самост. роботи

[7, 9, 10]4.

Промислові ЕОМ.

Промислові комп’ютери. Засоби введення/виведення вхідних та вихідних сигналів.

Засоби віддаленого збору даних.


2 г. лекц.

15 г.


самост. роботи

[8,9,10,11]
Лабораторні заняття

№№

занять


Тема заняття

Тривалість

(години)


1.

Отримання та дослідження характеристики дросельних регулюючих органів.

4

2.

Визначення та дослідження характеристики електричного виконавчого механізму.

4

3.

Дослідження АСР температури на базі Реміконт-130.

8


Рекомендована література
1. Технические средства АСУ ТП / В.Д. Родионов, В.А. Терехов, В.Б. Яковлева – М.: «Высшая школа», 1989. – 263 с.

2. Автоматическое управление металлургическими процессами / А.М. Беленький, В.Ф. Бердышев – М.: Металлургия, 1989. – 384 с.

3. Проектирование систем контроля и автоматического регулирования металлургических процессов: Учебное пособие для вузов / Г.М. Глинков, В.А. Маковский, М.Р. Шапировский и др. – М.: Металлургия, 1986. – 352 с.

4. Ельперін І.В. Промислові контролери: Навч. посіб. – К.: НУХТ, 2003. – 320 с.

5. Регулирующие микропроцессорные контроллеры Ремиконт Р-110, Р-112, Р-120, Р-122. Средства централизованного контроля и регулирования. – М.: Информприбор. Отраслевой каталог. 1987. – 139 с.

6. Скуратов Е.Г., Воронцов И.Г. Разработка систем управления с применением микропроцессорных контроллеров Ремиконт-ТМ в системе TRACE MODE: Учебное пособие. – Днепропетровск, ГИПОмет, 2003. – 88 с.

7. Программирование микроконтроллеров: Методическое пособие / Е.Г. Скуратов, Г.С. Щербина, И.С. Наливайко, О.В. Парцевская. – Днепропетровск: ГИПОпром, 2004. – 65 с.

8. Технические средства АСУ ТП. Микропроцессорные контроллеры Ломиконт Л-110, Л-112, Л-120, Л-122. – М.: Информприбор. Отраслевой каталог, 1989. (Компакт-диск).

9. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А.С. Клюев и др. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 423 с.

10. Средства автоматизации технологических процессов: Электронный каталог продукции предприятия МІКРОЛ, 2004.

11. Master Product Guide Book. Vol.24 Advantech.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з вивчення дисципліни
Виконавчі механізми та регулюючі органи.
Необхідно перш за все уяснити собі основні принципи роботи виконавчих механізмів та регулюючих органів та їх використання в автоматизованих системах регулювання технологічних параметрів.
Промислові контролери.
Необхідно уяснити призначення, принципи побудови контролерів, їх структуру, як контролери зв’зуються з об’єктом регулювання, переваги використання контролерів.
Канали управління на контролерах.
При вивченні цього розділу основну увагу слід зосередити на питаннях:


 • проектне компонування контролерів;

 • використання контролерів в схемах автоматизації.


Промислові ЕОМ.
При вивченні цього розділу необхідно увагу зосередити на питаннях:

 • промислові одноплатні комп’ютери;

 • засоби введення/виведення аналогових та дискретних сигналів;

 • засоби збору даних.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Навчальним планом заочного факультету передбачено виконання одного індивідуального завдання з дисципліни „Технічні засоби автоматизації”.

Варіант індивідуального завдання та необхідні вихідні числові данні для розрахунків визначає викладач в період установчих занять.


Варіант 1.

1. Наведіть конструкцію та опишіть принцип роботи дросельних регулюючих органів.

2. Розрахуйте прохідний перетин зворотної регулюючої заслінки відповідно до варіанту завдання (табл. 1).

3. Розрахуйте та побудуйте робочу характеристику зворотної заслінки та надайте її аналіз.

Таблиця 1

Варіанти вихідних даних для виконання індивідуального завдання№№

п/п


Діаметр трубопроводу, d, мм

Середо-вище

Витрата середовища, м3/год

Темпера-тура середовища,

t, ºС


Почат-ковий тиск середо-вища, Рп, кПа

Кінцевий тиск середо-вища,

Рк, кПа1.

100

Природний

газ


400

20

20

0

2.

100

Природний

газ


600

20

20

0

3.

150

Природний

газ


400

20

30

0

4.

150

Природний

газ


500

20

30

0

5.

200

Природний

газ


850

20

20

0

6.

120

Природний

газ


400

20

20

0

7.

400

Повітря

3200

20

2,0

0

8.

400

Повітря

4000

30

2,0

0

9.

400

Повітря

5000

50

2,0

0

10.

400

Повітря

8500

60

2,0

0

11.

300

Повітря

10000

100

2,0

0

12.

80

Кисень

100

20

200

0

13.

100

Кисень

150

20

100

0

14.

120

Кисень

200

20

50

0

15.

150

Кисень

200

20

60

0

16.

400

Доменний

газ


4000

25

3,0

0

17.

300

Доменний

газ


4500

30

3,0

0

18.

400

Доменний

газ


5000

40

2,0

0

19.

500

Доменний

газ


6000

50

2,5

0

20.

360

Доменний

газ


3200

60

2,0

0

Укладач: Доцент, к.т.н. /В.Ф. Сапов/Програму затверджено на засіданні НОК за напрямом 6.0925 – „Автоматизація та компютерно-інтегровані технології”
Протокол №13 від „13” травня 2010 р.

Голова НМК за напрямом доцент, к.т.н. /О.П. Єгоров/


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка