Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Історія економічних учень»Сторінка1/3
Дата конвертації23.05.2017
Розмір0.73 Mb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарстваМетодичні вказівки до семінарських занять та

організації самостійної роботи з дисципліни

«Історія економічних учень»

(для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 6.050107- «Економіка підприємства» і 5.050111 - «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до семінарських занять та організації самостійної роботи з дисципліни «Історія економічних учень» для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100 «Економіка підприємства» та «Облік і аудит». /Укл.: Г.В. Стадник, В.В. Косов, М.С. Наумов – Харків: ХНАМГ, 2007 – 71 с.

Укладачі: Г.В. Стадник,

В.В. Косов,

М.С. Наумов


Рецензент: канд. екон. наук Є.П. Данильченко

Рекомендовано кафедрою економічної теорії, протокол №8 від 28.12.2006

ЗмістПередмова………………………………………………………………........

4

Тема 1. Предмет та завдання курсу..................................................................

5

Тема 2. Економічна думка Стародавнього світу і Середньовіччя.

Меркантилізм.......................................................................................7

Тема 3. Класична школа політичної економії.................................................

9

Тема 4. Еволюція класичної політичної економії в першій половині XIXст. Завершення класичної традиції.............................................

12

Тема 5. Критичний напрям політичної економії. Формування соціалістичних ідей...............................................................................................

15

Тема 6. Економічні вчення західноєвропейських соціалістів-утопістів.......

17

Тема 7. Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії...............

19

Тема 8. Виникнення альтернативної школи політичної економії. Німецька національна політекономія............................................................

23

Тема 9. Маржиналізм. Становлення неокласичної традиції в економічній теорії.....................................................................................................

25

Тема 10. Економічна думка Росії (19 –початок 20 ст.)...................................

30

Тема 11. Економічна думка в Україні..............................................................

31

Тема 12. Загальна характеристика розвитку економічної теорії у 20ст........

35

Тема 13. Кейнсіанство і його особливості в різних країнах..........................

38

Тема 14. Еволюція неокласичних ідей. Неолібералізм...................................

40

Тема 15. Інституціоналізм.................................................................................

43

Тема 16. Економічні концепції західноєвропейської Соціал-демократії............................................................................................

48

Тема 17. Розвиток радянської економічної думки……………...……….......

50

Тематика контрольних робіт………………...…………………………..........

54

Екзаменаційні питання до дисципліни «Історія економічних вчень»….....

58

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни “Історія економічних вчень”….…………......................

61

Питання для проведення ККР (комплексної контрольної роботи) з дисципліни «Історія економічних вчень»………..…............................

63

Критерії оцінювання відповідей студентів на питання комплексних контрольних робіт (ККР) з курсу „Історія економічних вчень”.............

66

Список літератури……………………………………….……..………….......

67

Навчально-методичний план дисципліни “Історія економічних вчень” (денна форма навчання)…………..……………................................

69

Навчально-методичний план дисципліни “історія економічних вчень” (заочна форма навчання)……………………….................................

70ПЕРЕДМОВА

Історія економічних вчень є нормативною дисципліною при підготовці бакалаврів із спеціальностей «Економіка підприємства» та «Облік і аудит».

Метою вивчення курсу є засвоєння знань про основні етапи формування і напрями розвитку економічних учень; передумови та закономірності еволюції світової економічної науки; економічні концепції головних шкіл і напрямів економічної думки.

Предметом дисципліни є виникнення і розвиток економічних поглядів та ідей, що склалися в систему.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати закономірності й тенденції розвитку економічної думки; науковий внесок окремих шкіл і напрямів в економічну теорію; досягнення видатних економістів, а також вміти за результатами аналізу історичних джерел та робіт видатних економістів, зважаючи на ознаки соціально-історичних епох та критерії причинно-наслідкових зв’язків історичних процесів, визначати періоди, закономірності формування та розвитку соціально-економічних процесів в Україні; за допомогою зіставлення та порівняння поглядів представників різних шкіл і напрямів приймати професійні рішення, адекватні державній економічній політиці.

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ
План лекції

1. Предмет історії економічних учень.

2. Завдання курсу історії економічних вчень.

3. Виникнення економічної теорії і основні етапи її розвитку.


План семінару

1. Що вивчає історія економічних учень?

2. Значення курсу історії економічних учень.
Контрольні запитання

1. Покажіть, яке значення має вивчення історії економічних учень для формування соціально-ринкової економіки України.

2. Назвіть об'єкт, предмет і основну цільову функцію курсу історії економічних учень.

3. Коли і як відбулося становлення самостійної науки економічної теорії?

4. Визначіть основні причини множинності сучасних економічних теорій.

5. Які класифікації напрямів світової економічної думки існують в сучасній літературі?


Теми реферативних повідомлень

І. Предмет історії економічних учень.

2. Значення історії економічних учень для формування економічного мислення.

3. Становлення економічної теорії як самостійної науки.

4. Трактування розвитку економічної теорії в сучасних моделях.


Тести

Тест 1. Предметом курсу історії економічних вчень є:

а) дослідження конкретних форм функціонування і розвитку економічних систем у різні історичні епохи з урахуванням національних, природних, політичних та інших особливостей конкретних країн;

б) аналіз відбиття в свідомості різних суспільних верст в тих економічних

відносин, що існують на певному відрізку часу;

в) дослідження процесу виникнення і розвитку економічних поглядів та ідей, починаючи із Стародавнього світу;

г) вивчення конкретних організаційно-економічних відносин, відображених у господарських системах окремих галузей суспільного виробництва.


Тест 2. Як ви вважаєте, синонімічними є терміни:

а) історія економічних учень;

б) історія економічних ідей;

в) історія економічної думки;

г) історія політичної економії?
Тест 3. Для чого ми вивчаємо історію економічної думки:

а) щоб знати загальну структуру економічних виробничих відносин;

б) щоб знати організаційно-економічні відносини з приводу трудової

діяльності;

в) щоб краще знати інтелектуальну спадщину, яку нам залишили попередні покоління;

г) щоб вміти аналізувати різні форми власності;

д) для розуміння й розвитку сучасних економічних теорій?

Тест 4. Економічні знання стали самостійною галуззю досліджень у:

а) Стародавню добу;

б) в Середньовіччя;

в) у XVI – XVII ст. в епоху меркантилізму;

г) у 70-х роках XIX ст.
ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ І СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. МЕРКАНТИЛІЗМ
План лекцій

1. Економічна думка Стародавнього Сходу.

2. Економічна думка Античного світу.

3. Економічна думка Середньовіччя. Меркантилізм.План семінарів

І. Економічні ідеї у Стародавньому світі.

2. Економічні вчення епохи феодалізму.

3. Меркантилізм. Особливості меркантилізму в Росії і Україні.


Контрольні запитання

1. Які економічні погляди відстоювали митці Стародавнього Сходу?

2. Покажіть вклад у становлення економічної теорії античного світу Ксенофонта.

3. Як Ви вважаєте, чому Платон відстоював приватну власність як основу економіки держави?

4. Покажіть, який зміст вкладав Платон у категорію “справедлива ціна”.

5. Дайте характеристику основним економічним поглядам Арістотеля.

6. Як Ви вважаєте, чому економічна думка Західноєвропейського - Середньовіччя мала релігійну спрямованість?

7. Назвіть характерні риси меркантилізму.

8. Покажіть, в чому різняться погляди представників раннього і пізнього меркантилізму.

Теми реферативних повідомлень

І. Економічні ідеї Стародавнього Сходу.

2. Економічні ідеї Античного світу.

3. Релігійна спрямованість економічної думки Західноєвропейського Середньовіччя.

4. Меркантилізм як перше економічне вчення буржуазної політичної економії.

5. Особливості розвитку ідей меркантилізму в різних країнах.


Тести

Тест 1. Якій формі торгівлі Арістотель надавав перевагу:

а) Т-Т;


б) Т-Г-Т;

в) Г-Т-Г?


Тест 2. Укажіть на причини, що викликали меркантилізм як економічну течію:

а) витіснення натурального господарства товарно-грошовими відносинами;

б) нестача грошей в обігу;

в) буржуазні революції

г) швидкий розвиток капіталів купців та ростовщиків.
Тест 3. Відмінності між раннім і пізнім меркантилізмом полягала:

а) у трактовці багатства держави;

б) у трактовці предмета вивчення економічних явищ;

в) у трактовці джерел торгового прибутку.
Тест 4. Предметом вивчення меркантилізму є:

а) сфера обігу (споживання);

б) сфера виробництва (пропозиція);

в) сфера обігу і сфера виробництва одночасно.


Тест 5. Згідно з меркантилістською теорією джерелом багатства є:

а) зростання закордонних інвестицій;

б) перевищення імпорту над експортом;

в) перевищення експорту над імпортом.


ТЕМА 3. КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ
План лекцій

1. Загальна характеристика класичної політичної економії.

2. Виникнення класичної політичної економії в Англії і Франції.

3. Економічне вчення А. Сміта.

4. Економічне вчення Д. Рікардо.
План семінарів

І. У.Петті - основоположник класичної англійської політичної економії.

2. Економічні погляди фізіократів.

3. А. Сміт - систематизатор економічної науки.

4. Завершення системи політичної економії у творах Д. Рікардо.
Контрольні запитання

І. У чому виявляються елементи меркантилізму в теорії У.Петті?

2. Покажіть, яке місце в економічній системі А.Сміта займає вчення про розподіл праці.

3. Дайте характеристику теорії вартості А.Сміта.

4. Розкрийте зміст вчення А.Сміта про доходи.

5. Вчення А.Сміта про капітал та його відтворення.

6. Д.Рікардо - економіст епохи промислової революції. Методологія дослідження.
Теми реферативних повідомлень

І. Теоретична система фізіократів.

2. Аналіз процесів відтворення в "економічнічній таблиці" Ф. Кене.

3. Порівняльна характеристика англійської та французької шкіл класичної буржуазної політичної економії.

4. Класична політекономія про роль держави в ринковій економіці.
Тести

Тест 1. Які з визначень вартості, даних А.Смітом, відповідають теорії трудової вартості:

а) вартість визначається витратами праці;

б) мінова вартість визначається робочим часом;

в) вартість створюється працею і природою;

г) мінова вартість визначається заробітною платою;

д) вартість визначається витратами виробництва?


Тест 2. Яке з визначень заробітної плати належить А.Сміту:

а) заробітна плата - це перетворена форма вартості і ціни робочої сили;

б) заробітна плата - це мінімум засобів існування робітника;

в) заробітна плата - це плата за працю;

г) заробітна плата - це ціна праці?

Тест 3. Яке із Смітовських визначень прибутку відповідає теорії трудової вартості:

а) прибуток - це відрахування з продукту праці робітника;

б) прибуток - це наслідок праці робітника поверх еквіваленту його заробітної плати;

в) прибуток - це підприємницький доход капіталіста;

г) прибуток - це винагорода підприємця за ризик застосування капіталу?
Тест 4. Які із Смітовських положень про продуктивну працю є вірними:

а) праця продуктивна, якщо вона сплачується із капіталу;

б) праця продуктивна, якщо вона приносить прибуток;

в) праця з надання послуг не є продуктивною;

г) праця продуктивна, якщо вона зайнята у всіх галузях народного господарства?
Тест 5. Назвіть головне завдання політичної економії за Рікардо:

а) вивчення потреб людини;

б) аналіз обмеженості ресурсів;

в) раціональний розподіл обмежених ресурсів;

г) аналіз попиту і пропозиції.
Тест 6. Чим визначається, за Рікардо, мінова вартість товарів:

а) корисністю;

б) споживчою вартістю товару;

в) індивідуальними витратами праці;

г) природними факторами?
Тест 7. Виберіть твердження Рікардо, пов'язане з теорією грошей, яке суперечить теорії трудової вартості:

а) при даній вартості грошей їх кількість в обороті залежить від суми товарних цін;

б) вартість грошей визначається кількістю їх знаходження в обороті.


ТЕМА 4. ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ
План лекції

1. Політична економія в Англії.

2. Політична економія у Франції.

3. Економічна теорія в США.


План семінару

І. Теорія народонаселення та економічні ідеї Т.Мальтуса.

2. Доктрини соціальних реформ і економічні погляди Дж.С. Мілля.

3. Теорії Ж.-Б. Сея і Ф. Бастіа.

4. Г. Кері - представник економічної думки 30-х років XIX ст. в США.
Контрольні запитання

1. Які основні ідеї книги Т.Мальтуса “Дослід про закон народонаселення” і в чому їх значення для економічної науки?

2. Як пов'язував Мальтус рівень заробітної плати з ростом населення. Який взаємозв'язок між законом спадної родючості ґрунту і “залізним” законом заробітної плати Т.Мальтуса?

3. Чи існує практика державної політики стримування або стимулювання росту населення країни? Обгрунтуйте.

4. Як трактує Дж.С. Мілль категорії “вартість”, “продуктивна праця”, “заробітна плата”, “рента”?

5. У чому суть доктрини соціальних реформ Дж.С. Мілля?

6. У чому відмінність теорії трьох факторів Ж.-Б. Сея від трудової теорії вартості?

7. У чому суть теорії послуг Ф. Бастіа?

8. У чому суть методології Г. Кері?
Теми реферативних повідомлень

І. Основні ідеї економічних концепцій Т. Мальтуса.

2. Ж.-Б. Сей - засновник напрямку економічного лібералізму у Франції.

3. Теорія послуг Ф. Бастіа і сучасність.

4. Основні положення праці Г. Кері “Принципы политической зкономии”.
Тести

Тест 1. Класичні доктрини знайшли відображення у працях авторів Ж.-Б. Сея, Мальтуса, Сеніора, Бастіа, Джеймса Мілля. Цих авторів відносять до представників класичної школи тому, що:

а) головними умовами зростання багатства суспільства є вільна конкуренція;

б) капіталізм, побудований на приватній власності, не є прогресивним ладом;

в) тільки ринок визначає, скільки і чого необхідно виробляти;

г) держава повинна втручатися в ринкові відносини;

д) розподіл раціональний, коли частка вартості, отримана у вигляді доходів, відповідає витратам праці.


Тест 2. Представники англійської політичної економії початку XIX ст. Т.Мальтус, Дж. Мілль, Н.Сеніор:

а) спростовували класичне вчення;

б) доказували життєздатність механізму саморегулювання економіки капіталізму;

в) застосовували ідеї Рікардо для аналізу економічних процесів капіталістичного суспільства;

г) виступали проти трудової теорії вартості.


Тест 3. Джеймс Мілль, застосовуючи ідеї Рікардо для аналізу економічних процесів, робить висновок, що:

а) будь-яка праця є джерелом вартості;

б) капітал також є джерелом вартості, створює вартість;

в) заробітна плата є грошовим еквівалентом частини товару, створеної живою працею робітника;

г) низький рівень заробітної плати не залежить від швидкості зростання робочого населення.
Тест 4. Т. Мальтус у праці "Дослід про закон народонаселення" намагається обґрунтувати, що:

а) відтворення населення впливає на економічні процеси в суспільстві;

б) населення зростає в геометричній прогресії, а засоби існування - в арифметичній, а це неминуче призводить до погіршення становища найманих працівників;

в) у своїй бідності люди винні самі, бо це є результат зростання населення;

г) жорстка залежність суспільства від продовольчих ресурсів, вичерпність засобів існування є факторами, які стримують можливість вільного зростання населення.
Тест 5. Нормальному відтворенню здорового, працездатного населення, за Т.Мальтусом, заважає:

а) нерівномірний розподіл майна;

б) панування капіталістичних виробничих відносин;

в) голод, епідемії і навіть війни;

г) закон спадної родючості ґрунтів.


Тест 6. Деякі вчені обстоювали можливість побудови суспільства ідеальної рівності за умови державного втручання у сферу розподілу суспільних доходів. Мальтус вважав, що побудувати таке суспільство неможливо:

а) внаслідок збільшення населення понад можливу пропозицію продуктів споживання;

б) втручання держави зруйнує основи саморегулювання економічних та демографічних процесів;

в) дії закону спадної родючості ґрунтів;

г) внаслідок панування капіталістичних виробничих відносин.
ТЕМА 5. КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ.
План лекції

1. Економічні погляди С. Сісмонді.

2. Економічна концепція П.Ж. Прудона.

3. Економічні погляди К. Родбертуса.

4. Економічна програма Ф. Лассаля.

План семінару

І. С.Сісмонді як критик класичної школи.

2. Економічне вчення П.Ж. Прудона.

3. К.Родбертус і його ідея "державного соціалізму".

4. Ф.Лассаль і його економічна програма.
Контрольні запитання

І. Розкрийте основні принципи теорії С.Сісмонді і П.Прудона. Чиї інтереси вони захищали?

2. Розкрийте зміст теорії вартості і земельної ренти К.Родбертуса.

3. Покажіть, в чому полягає справедливий розподіл суспільного продукту в Родбертуса.

4. Покажіть, в чому полягає економічна програма Ф.Лассаля.
Теми реферативних повідомлень

1. Два періоди в розвитку економічних поглядів С.Сісмонді.

2. С.Сісмонді про роль держави в розвитку капіталізму.

3. Економічні погляди С.Сісмонді про доходи.

4. Покажіть характерні риси методології П.Прудона.
Тести

Тест 1. Економісти-романтики висували реформаторські концепції, згідно з якими природною проголошувалась:

а) економіка вільної конкуренції;

б) економіка дрібних власників;

в) соціалістична економіка.


Тест 2. Причиною мінімізації заробітної плати робітників С.Сісмонді вважав:

а) заниження ціни праці підприємцями;

б) надлишок пропозиції через високі темпи народження;

в) витіснення праці робітників машинами.


Тест 3. З числа нижче перелічених П.Прудону належать ідеї про доцільність:

а) провідної ролі економіки загальнонародної власності;

б) організації банків народу;

в) скасування грошей і створення конституйованої вартості;

г) впровадження безпроцентного кредиту;

д) ліквідація державної влади?
ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ
План лекції

1. Теоретичні джерела західноєвропейського утопічного соціалізму.

2. Утопічний соціалізм Сен-Сімона, Фур’є й Оуена.
План семінару

І. Історичні умови виникнення утопічного соціалізму в Західній Європі (початок XIX ст.) і його загальна характеристика.

2. Концепція А.Сен-Сімона, його критика капіталізму.

3. Історична концепція Ш.Фур'є.

4. Особливості англійського утопічного соціалізму (Р.Оуен).
Контрольні запитання

І. У чому полягає суть західноєвропейського утопічного соціалізму?

2. Розкрийте теоретичні підходи А.Сен-Сімона до аналізу суспільства.

3. Охарактеризуйте шляхи переходу до індустріального ладу з точки зору А.Сен-Сімона.

4. Дайте характеристику капіталізму в працях Фур'є.

5. Назвіть риси майбутнього суспільного ладу Фур'є.

6. Дайте характеристику теоретичним і практичним ідеям Р.Оуена.

7. Покажіть, в чому полягає різниця в моделі "справедливого" суспільства Сен-Сімона, Фур'є і Оуена.


Теми реферативних повідомлень

І. Економічні погляди Т. Мора.

2. Ідеї утопічного соціалізму Томмазо Кампанелли.

3. Сенсімоністи й походження колективізму.

4. Соціалісти-асоціаціоністи: Ш. Фур'є і Р. Оуен.

5. Моделі "справедливого" суспільства Сен-Сімона, Фур'є і Оуена.


Тести

Тест 1. Утопічні ідеї - це:

а) модель якогось "справедливого" суспільства майбутнього;

б) встановлення приватної власності;

в) встановлення дрібної власності;

г) ідеї християнського комунізму, заснованого на принципах рівності та суспільне корисної праці.
Тест 2. Соціалісти-утопісти мріяли побудувати "справедливе" суспільство на основі:

а) приватної власності;

б) суспільної власності;

в) дрібної власності;

г) суспільного контролю за діяльністю господарств натурального типу.
Тест 3. Перші науково обґрунтовані соціалістичні доктрини базувались на:

а) критиці капіталізму;

б) критиці приватної власності, її трансформації;

в) критиці суспільних інституцій держави, науки, моралі, політики;


Тест 4. Теоретичні підходи Сен-Сімона до аналізу суспільства базувалися на:

а) аналізі суперечностей капіталізму;

б) історичному методі;

в) аналізі трансформації приватної власності в колективну;

г) запереченні ролі держави в побудові "справедливого" суспільства.

Тест 5. За основу періодизації історичного розвитку Фур'є бере:

а) рівень розвитку натурального типу виробництва;

б) рівень розвитку промисловості;

в) рівень цивілізованості суспільства;

г) рівень соціальної нерівності.
Тест 6. Майбутній суспільний лад соціалісти-утопісти бачили як:

а) Фур'є-суспільство індустріалів;

б) Сен-Сімон - асоціацію, яку він називав соціальною гармонією;

в) Оуен - формування соціального "середовища, сприятливого для ефективної праці та всебічного розвитку людини.


ТЕМА 7 . ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК МАРКСИСТСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
План лекції

1. Історичні умови зародження і початок формування марксистської політекономії в 40 - 50 - х роках ХІХ ст.

2. Розробка К.Марксом і Ф.Енгельсом економічної теорії капіталізму.

3. Марксизм і сучасність.


План семінару

І. Економічне вчення К.Маркса.

2. Історичне місце марксизму.
Контрольні запитання

І. Які наукові джерела використовував К.Маркс для своїх соціально-економічних досліджень?

2. Як трактує К.Маркс категорії "вартість", "ціна виробництва", "додаткова вартість", "продуктивність праці"?

3. Розкрийте механізм виникнення додаткової вартості за К.Марксом.

4. Покажіть, які проблеми відтворення сукупного продукту ставить і вирішує К.Маркс.

5. Назвіть марксистський підхід до встановлення джерел зростання капіталу.

6. Покажіть, у чому полягає різниця в поділі капіталу на постійний та змінний і основний та обіговий за К.Марксом.

7. У чому суть закону відносного перенаселення за К.Марксом при капіталізмі?

8. Які особливості теорії відтворення К.Маркса?

9. К.Маркс вірив у насильницьку революцію, що зруйнує капіталістичну систему, яка, на його думку, експлуатує робітників. Чи існують сьогодні економічні дефекти в суспільстві які, на вашу думку, варто б усунути. Яким чином Ви усували б їх?


Теми реферативних повідомлень

1. Вчення К.Маркса про додаткову вартість.

2. Розвиток трудової теорії вартості К.Марксом.

3. Значення творів К.Маркса і Ф.Енгельса для аналізу проблем сучасної ринкової економіки.

4. Ідеї марксизму в роботах українських економістів.

5. Особливості погляду на питання цінності, капіталу М.Зібера.

6. Національні форми і особливості нагромадження капіталу в працях М.Зібера.

Тести
Тест 1. Що створює конкретна праця:

а) вартість;

б) споживчу вартість;

в) додаткову вартість;

г) прибуток;

д) ренту;

е) процент;

ж) корисність?


Тест 2. Ким створюється додаткова вартість:

а) промисловим робітником;

б) капіталістом;

в) фермером;

г) сільськогосподарським робітником;

д) торговцем;

е) банкіром;

ж) підприємцем?


Тест 3. За рахунок яких факторів виробництва збільшується, за Марксом, капітал:

а) засобів виробництва;

б) предметів праці;

в) робочої сили?


Тест 4. Що являє собою, за Марксом, заробітна плата:

а) ціна праці;

б) грошове вираження вартості і ціни товару робоча сила;

в) ціна робочої сили;

г) вартість життєвих благ, необхідних для відтворення робочої сили найманого робітника;

д) плата за працю?


Тест 5. Поділ капіталу на основний і обіговий розповсюджується на:

а) грошовий;

б) продуктивний капітал;

в) товарний;

г) позичковий;

д) капітал обігу;

е) немає правильної відповіді.
Тест 6. Назвіть конкретні форми вираження додаткової вартості:

а) заробітна плата;

б) прибуток;

в) процент;

г) земельна рента;

д) весь національний доход;

е) торговий прибуток;

ж) немає правильної відповіді.


Тест 7. Основна політична ідея марксистського вчення про примат суспільного над особистим належала:

а) К. Марксу;

б) Сен-Сімону;

в) П. Прудону;

г) А. Сміту.


Тест 8 Маркс і його послідовники у своїх дослідженнях відштовхувались від:

а) теорії факторів виробництва;

б) трудової теорії вартості;

в) теорії граничної корисності.


Тест 9. Марксизм запропонував власні методи розв'язання проблем капіталістичного суспільства, що передбачали:

а) еволюційний шлях побудови справедливого суспільства;

б) тільки революційне перетворення, тільки соціальну революцію;

в) революційний і еволюційний шляхи.


ТЕМА 8. ВИНИКНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ШКОЛИ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТЕКОНОМІЯ

План лекції

1. Історична школа в Німеччині

2. Нова історична школа та соціальний напрям.

План семінару

1. Історична школа в Німеччині

2. Нова історична школа та соціальний напрям.
Контрольні запитання


 1. За якими ознаками теорії історичної школи можна віднести до альтернативного напряму політичної економії?

 2. Чому політична економія в трактуванні історичної школи отримала назву «національної» політичної економії?

 3. Як ставились представники німецької історичної школи до принципу лібералізму?

 4. Як німецька історична школа визначала продуктивні сили суспільства?

 5. Як трактують роль держави в суспільному розвитку представники альтернативного напряму в політичній економії?

 6. Якою є практична функція політичної економії в трактуванні історичної школи?Теми реферативних повідомлень

 1. Теоретичні джерела формування системи національної політичної економії. Німецький камералізм.

 2. Спільні риси і відмінності старої і нової історичних шкіл у Німеччині.

 3. Прояви соціал-націоналістичних ідей у працях німецьких економістів.

 4. Ідеї комунізму в німецькій політичній економії.

 5. Вплив німецької національної політекономії на розвиток економічної теорії.


Тести

Тест 1. Предметом політичної економії історичної школи є:

а) сфера виробництва;

б) сфера обігу;

в) економічні й позаекономічні фактори;

г) історія народного господарства нації.

Тест 2. Метод дослідження історичної школи:

а) логічний;

б) абстрактний;

в) історичний;

г) емпіричний.
ТЕМА 9. МАРЖИНАЛІЗМ. СТАНОВЛЕННЯ НЕОКЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ

В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
План лекції

1. Виникнення маржиналізму.

2. Кембріджська школа. А.Маршалла.
План семінару

І. Австрійська школа граничної корисності.

2. Шведська (стокгольмська) школа.

3. Математична школа в політичній економії.Контрольні запитання

І. У чому полягає основна ідея маржиналізму?

2. Що нового у вченні маржиналістів порівняно з класичною школою?

3. У маржинальній революції" прийнято виділяти два етапи. Чим різняться погляди представників першого і другого етапів?

4. Провідну роль у побудові маржиналістських концепцій мають такі фундаментальні поняття, як корисність і цінність. У чому їх різниця?

5. Представники австрійської школи дотримувалися думки про примат споживання. Прокоментуйте цей принцип.

6. Розкрийте головні економічні ідеї представників шведської школи.

7. Які фактори виробництва виділяє А.Маршалл. Дайте їм характеристику?

8. У чому суть теорії ціни А.Маршалла?

9. Покажіть, в чому полягає розвиток неокласичної традиції в працях А.Пігу і Р.Хоутрі.

10.Охарактеризуйте вальрасовську систему макроекономічної рівноваги.

11 Покажіть, в чому полягає сутність теорії економічного оптимуму В. Парето.

12.Які фактори виробництва розглядає Дж. Кларк. У чому відмінність його поглядів від попередників?

13.Розкрийте сутність закону спадної продуктивності праці й капіталу Дж.Кларка.


Теми реферативних повідомлень

І. Зародження маржиналізму. Формування категорії "граничної корисності.

2. Австрійська школа граничної корисності.

3. Становлення неокласичної традиції. Кембріджська школа.

4. Шведська (стокгольмська) школа.

5. Математична школа в політичній економіці.

6. Стара і нова історичні школи в Германії.
Тести

Тест 1. Виберіть правильні терміни і поняття, які використовували маржиналісти:

а) гранична корисність;

б) вартість;

в) споживча вартість;

г) цінність;

д) товар;

е) економічне благо;

ж) граничний прибуток;

з) граничні витрати.
Тест 2. Назвіть математика-економіста, який перший встановив, що максимум прибутку досягається при рівності доходу і граничних витрат:

а) А.Курно;

б) І.Тюнен;

в) Г.Госен.


Тест 3. Хто з вказаних вчених є родоначальником математичної школи в економічній науці:

а) А. Курно;

б) И.Тюнен;

в) Г.Госен;

г) У.Джевонс;

д) Л.Вальрас;

е) В.Парето;

ж) А.Маршалл;

з) К.Менгер?
Тест 4. На яких умовах побудована модель Вальраса "Система общего экономического равновесия":

а) ринок досконалої конкуренції;

б) монополістичний ринок;

в) незначне число покупців і продавців;

г) значне число покупців і продавців;

д) вільні ціни; е) монопольні ціни;

ж) ринок з участю держави;

з) ринок з участю профспілок?
Тест 5. Що, за Парето, повинна вивчати економічна наука:

а) поведінку людини у виробництві;

б) потреби людини у виробництві;

в) обмеженість ресурсів;

г) відношення між людьми у виробництві;

д) функціональні зв'язки між економічними явищами у виробництві?


Тест 6. Назвіть вихідні принципи маржиналізму:

а) вартість не зводиться тільки до витрат одного фактора (праці);

б) вартість товару є похідною від його майбутнього використання;

в) вартість товару народжується з використання його у споживанні, а не з

того, скільки було витрачено колись на його виробництво;

г) вартість товару визначається витратами всіх факторів (праці, землі, капіталу).


Тест 7. Покажіть, яке місце в концепціях австрійської школи посідає теорія "граничної корисності". Який зміст вони в неї вкладали:

а) вартість (цінність) будь-якого блага визначається тією найменшою корисністю, яку має остання одиниця його запасу;

б) цінність - це міркування суб'єктів господарювання про значення для них тих благ, які є в їхньому розпорядженні, тому поза їхньою свідомістю вона не існує;

в) цінність блага залежить від його винятковості;

г) цінність блага визначається цінністю витрат виробництва.
Тест 8. Австрійська школа дотримувалася думки про примат споживання. Як ви його розумієте:

а) вихідним пунктом політичної економії є суб'єкт, індивідуум та його потреби;

б) виробництво відіграє другорядну роль і тільки ускладнює господарську картину;

в) обмеженість матеріальних благ;

г) існує постійна суперечність між потребами людей і обмеженими запасами предметів для задоволення цих потреб?
Тест 9. Кембріджська економічна школа започаткувала новий напрям в економічній теорії - неокласичний. Назвіть його характерні риси:

а) ідеалістичне відображення економічних процесів і явищ;

б) поєднання елементів трудової теорії вартості і "теорії граничної

корисності";

в) визнання примату споживання над виробництвом;

г) розробка теорії ціни;

д) запропонувала замість поняття "політична економія" поняття "економікс" і дала власне визначення цієї науки;

е) використання як головного об'єкта дослідження не суспільного виробництва, а індивідуального господарства;

ж) ввела функціональний метод дослідження.
Тест 10. У центрі наукових пошуків Маршалла - ціна продукту. Дайте характеристику цій категорії:

а) ціна продукту формується під впливом попиту на товар;

б) ціна продукту визначається його корисністю;

в) ціна товару залежить від витрат виробництва;

г) ринкова ціна визначається пропозицією;

д) середня ціна - це результат ціноутворення, коли перетинаються на ринку ціна попиту і пропозиції.
ТЕМА 10. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В РОСІЇ (19 –ПОЧАТОК 20 СТ.)
План лекції

1. Розвиток класичного напрямку в творах російських вчених.

2. Економічні концепції народників.

3. Економічні програми С. Вітте і П. Столипіна.


План семінару

1. Розвиток класичного напрямку в творах російських вчених.

2. Економічні концепції народників.

3. Економічні програми С. Вітте і П. Столипіна.


Контрольні запитання

 1. Яку програму висували дворянські революціонери на початку ХІХ ст.?

 2. У чому суть учення М. Тургенєва про державні податки?

 3. Які основні засади вчення М. Чернишевського про общину?

 4. Які дві тенденції відомі в розвитку народництва?

 5. Які питання вийшли на чільне місце в працях російських економістів у пореформений період?


Теми реферативних повідомлень

 1. Аграрні проекти П. Пестеля, М. Муравйова, М. Тургенєва.

 2. Порівняльна характеристика економічних ідей революційного й ліберального народництва.

 3. «Політична економія трудящих» М. Чернишевського.

 4. Математична школа в політекономії Росії.Тести

Тест 1. До якого напряму належали П. Лавров, П. Ткачов:

а) ліберальне народництво;

б) селянський соціалізм;

в) революційне народництво;

г) політекономія трудящих;

д) математична школа.


Тест 2. До якого напряму (школи) належить О. Посников:

а) психологічний напрям;

б) соціальний напрям;

в) математична школа;

г) ліберально-народницький напрям.
Тест 3. Назвіть автора твору «Теорія податків»:

а) М. Огарьов.

б) П. Лавров.

в) М. Чернишевський;

г) М. Тургенєв.

д) О. Герцен.


ТЕМА 11. ЕКОНОМІЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ
План лекції

1. Розвиток класичного напрямку в творах Т.Степанова і І.Вернадського.

2. Економічні погляди М.І. Туган-Барановського, Н.Бунге.

3. Марксистська економічна думка в працях М.Зібера.

4. Р. Орлеанський і Е.Слуцький - представники маржиналізму та його математичного напрямку в Україні.
План семінару

І. Розвиток класичного напрямку в творах Т.Степанова і І.Вернадського.

2. Економічні погляди М.І. Туган-Барановського, Н.Бунге.

3. Марксистська економічна думка в працях Н.Зібера.

4. Р. Орлеанський і Е.Слуцький - представники маржиналізму та його математичного напрямку в Україні.

Контрольні запитання
1. Які праці західноєвропейських економістів формували суспільно-економічні погляди Т.Степанова?

2. Дайте характеристику основних економічних ідей Т.Степанова.

3. Охарактеризуйте предмет політичної економії І.Вернадського.

4. Розкрийте суть теорії цінності М.Тугана-Барановського.

5. В історії української економічної думки відома теорія кооперації М.Тугана-Барановського. Розкрийте її зміст.

6. Відомо, що М.Тугана-Барановський був засновником нової теорії кон'юнктури. В чому її суть?


Теми реферативних повідомлень
1. Ідеї марксизму в роботах українських економістів.

2. Критика соціалістів у працях М.Бунге.

3. Національні форми і особливості нагромадження капіталу в працях М.Зібера.

4. Трактування Р.Оржецьким категорій "корисність" і "ціна".

5. Економіко-математичні дослідження Е.Слуцьким проблем попиту і взаємозв'язку між функцією попиту, рухом цін та доходів.

Тести
Тест 1. На формуванні суспільно-економічних поглядів Т.Степанова позначились праці західноєвропейських економістів:

а) Томаса Мена;

б) Антуана Монкрет 'єна;

в) Адама Сміта;

г) Давіда Рікардо;

д) Ж.-Б. Сея;

е) Ф. Кене;

ж) Ж. Сісмонді.


Тест 2. У своїх наукових працях Т.Степанов аналізує такі питання:

а) предмет політичної економії;

б) історію пограбування селянства;

в) джерела багатства;

г) цінність, капітал, заробітна плата, прибуток;

д) розвиток мануфактурного виробництва.


Тест 3. У своїх працях І. Вернадський головну увагу приділяє:
а) критиці буржуазних відносин;

б) критиці кріпосництва і всіх добуржуазних форм виробництва;

в) аналізу концентрації капіталу і виробництва;

г) розвитку великої земельної власності;

д) захисту протекціонізму, втручання держави у приватну ініціативу.

Тест 4. М.Туган-Барановський став першовідкривачем:

а) трудової теорії вартості;

б) сучасної інвестиційної теорії циклів;

в) теорії ринку криз;

г) теорії реалізації.

Тест 5. Головною рушійною силою економічних активностей М.Туган-Барановський вважав:

а) рух інвестицій;

б) нагромадження суспільного капіталу;

в) порушення про позиційності застосування капіталу в різних сферах;

г) характер капіталістичного виробництва.
Тест 6. У багатьох дослідженнях М.Туган-Барановський намагався переорієнтувати політекономію в Росії і в Україні:

а) на позиції трудової теорії цінності;

б) на позиції суб'єктивно-психологічної школи та неокласицизму;

в) на позиції монетаризму.


Тест 7. Зв'язок між функцією корисності і рухом цін та грошових доходів вперше встановив:

а) Дж. Хікс;

б) В. Парето;

в) Е. Слуцький;

г) Р. Аллен.

ТЕМА 12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ

ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ У 20 СТ.
План лекції

1. Історичні передумови еволюції економічних теорій у 20 ст.

2. Головні напрями економічної думки у 20 ст.

План семінару

1. Історичні передумови еволюції економічних теорій в 20 ст.

2. Головні напрями економічної думки в 20 ст.
Контрольні запитання


 1. Чому сучасна економічна теорія характеризується неоднорідністю, наявністю багатьох напрямів, шкіл та течій?

 2. Які причини руйнування механізму автоматичного ринкового саморегулювання на межі ХХ століття?

 3. Які проблеми були в центрі дослідження неокласиків, кейнсіанців та інституціоналістів?

 4. У чому причини послаблення позицій неокласицизму на початку 30-х років ХХ ст.?

 5. Які теорії сформувались у межах неокласичного методу дослідження, які принципи є спільними для всіх неокласичних напрямів?

 6. Навколо якої теоретичної проблеми дискутують сьогодні представники різних напрямів економічної думки?

 7. Який напрям у сучасній економічній науці є провідним?:Теми реферативних повідомлень

 1. Характеристика основних напрямів розвитку економічної думки ХХ століття.

 2. Аналіз розвитку неокласицизму в ХХ ст.

 3. Основні напрями та етапи розвитку економічної думки в ХХ ст.

 4. Відображення в економічних теоріях ХХ століття проблем соціально-економічного розвитку.

 5. Порівняльна характеристика основних рис неокласичної, кейнсіанської та інституціональної теорій.


Тести

1. Укажіть ознаки економічної науки, характерні для кінця ХІХ – початку ХХ ст.:

А) аналітичний тип;

Б) систематичний тип;

В) пошук відповіді на питання «у чому суть даного явища»;

Г) пошук відповіді на питання «як економічні явища взаємодіють».

2. Укажіть, яка економічна теорія була провідною в економічній політиці розвинених країн світу в 30-70-х роках ХХ ст.:

А) неокласична;

Б) кейнсіанська;

В) марксистська;

Г) інституціональна;

Д) монетарна.3. Знайдіть (з-поміж указаних) ті об’єктивні причини, що зумовлюють неоднорідність сучасної економічної теорії ХХ століття:

А) посилення процесів концентрації та централізації капіталу і виробництва;

Б) сплеск активності економічних досліджень;

В) створення умов для формування наукових шкіл;

Г) якісні зрушення в характері й структурі виробництва, методах управління;

Д) посилення циклічного характеру і монополістичних тенденцій у розвитку економіки;

Ж) трансформація економічної системи суспільства.

4. Знайдіть (з-поміж указаних) ту засадничу теоретичну проблему, навколо якої тепер дискутують прибічники різних економічних теорій та напрямів:

А) роль держави у способах здійснення впливу на соціально-економічні процеси;

Б) причини економічних криз;

В) предмет теоретичних досліджень і методи їх здійснення.5. Укажіть ,в чому полягає відмінність інституціонального напряму від неокласичного:

А) у твердженні, що ринок координує і спрямовує діяльність учасників економічних процесів;

Б) у трактуванні економічної системи як такої, що розвивається;

В) у твердженні, що сутність економічного процесу – це розвиток, зміни, конфлікт;

Г) у твердженні, що рушійною силою ринкової економіки є механізм ринкової конкуренції;

Д) у визнанні небажаним втручання держави в процеси відтворення.6. Знайдіть (з-поміж указаних) заходи, які властиві неолібералізму і відрізняють його від кейнсіанства:

А) державні заходи з інвестування збиткових та низькорентабельних галузей економіки;

Б) лібералізація економіки;

В) зростання обсягів урядових замовлень;

Г) вільне ціноутворення;

Д) пріоритет приватної власності.ТЕМА 13. КЕЙНСІАНСТВО І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ В РІЗНИХ КРАЇНАХ
План лекції

1. Історичні передумови виникнення кейнсіанства.

2. Теоретична система та економічна програма Дж. Кейнса.

3. Поширення кейнсіанства в різних країнах.

4. Неокейнсіанські теорії економічного зростання.
План семінару

І. Основні ідеї кейнсіанства.

2. Теорія мультиплікатора.

3. Неокейнсіанська теорія економічного зростання.

4. Сучасне посткейнсіанство.
Контрольні запитання і завдання

І. Історичні передумови виникнення кейнсіанства.

2. Дж.Кейнс: теорія ефективного попиту.

3. Назвіть складові частини програми Дж. Кейнса.

4. Що таке мультиплікатор і акселератор.

5. Покажіть особливості кейнсіанства у Франції.

6. Дайте характеристику кейнсіанства у Швеції.

7. Розкрийте сутність неокейнсіанської теорії економічного зростання.

8. Охарактеризуйте економічну сутність посткейнсіанства.
Теми рефератів

1. Дж. Кейнс: теорія ефективного попиту.

2. Теорія економічного росту Р. Харрода.

3. Неокейнсіанська теорія циклу А. Хансена.

4. Еволюція кейнсіанства

Тести

Тест 1. Назвіть основні причини появи головної праці Дж. Кейнса '' Загальної теорії зайнятості, процента і грошей":

а) реакція вченого на неокласичну школу й маржиналізм;

б) зростання монополії;

в) збільшення грошей в обігу;

г) економічна криза 1929-1933 рр.;

д) незгода з ідеями фритредерства А. Маршлла.


Тест 2. Виділіть головне в методі дослідження Кейнса:

а) дослідження функціональних зв'язків процесу відтворення;

б) аналіз економіки з погляду окремих економічних одиниць;

в) умови процвітання окремої фірми як умови процвітання нації в цілому;

г) аналіз сукупних народногосподарських величин, прагнення встановити причинно-наслідкові зв'язки, залежності та пропорції між ними.
Тест 3. Які причини, за Кейнсом, привели до великої депресії:

а) високі ціни на товари;

б) низькі ціни на товари;

в) недостатній сукупний попит;

г) обмеженість ресурсів;

д) повна зайнятість;

е) недоспоживання?
Тест 4. Які заходи, за Кейнсом, здатні вивести економіку з кризи:

а) проведення поміркованої інфляції;

б) підвищення граничної ефективності капітальних вкладень;

в) зниження Центральним банком облікової ставки відсотка;

г) активне втручання держави в економіку;

д) зростання виробничого попиту;

е) створення допоміжних робочих міст?
Тест 5. Виберіть правильне визначення кейнсіанського мультиплікатора:

а) добуток приросту доходу і приросту інвестицій;

б) відношення приросту інвестицій до приросту доходу;

в) відношення приросту доходу до приросту інвестицій.


Тест 6. Покажіть значення теорії Кейнса як вихідної бази розвитку теорії макроекономічної динаміки:

а) він висуває на перший план проблеми реалізації або ''ефективного попиту";

б) запроваджує макроекономічний метод дослідження;

в) він поєднав економічну теорію та економічну спробу одне ціле;

г)був прихильником встановлення вільних ринкових цін.

ТЕМА 14. ЕВОЛЮЦІЯ НЕОКЛАСИЧНИХ ІДЕЙ. НЕОЛІБЕРАЛІЗМ.
План лекції

1. Неолібералізм.

2. Монетаризм. М. Фрідмен та його послідовники.

3. Неокласичний синтез (Н. Самуельсон, Дж. Хікс).
План семінару

І. Еволюція неокласичних ідей у XX ст.

2. Перегляд неокласичної теорії ринку. Монополії і конкуренція.

3. Неокласичні теорії економічного зростання.


Контрольні запитання

І. Розкрийте основні положення неокласичної теорії.

2. Які причини популярності неокласицизму в 70-80- х роках XX ст.?

3. Розкрийте сутність теорії недосконалої конкуренції Дж. Робінсона.

4. Назвіть характерні риси й відмінності німецького, англійського, французького та американського неолібералізму.

5.У чому полягає сутність поглядів В.Ойкена на модель ''ідеального типу господарства"?

6. Покажіть складові частини теорії соціального - ринкового господарства А. Мюллера - Армака.

7. Розкрийте зміст реформ Л. Ерхарда в післявоєнній Німеччині.

8. Розкрийте зміст дирижима.

9. Як Ви розумієте монетаризм М. Фрідмена?


Теми реферативних повідомлень

1. Теоретичні засади неокласичної виробничої функції Р. Солоу і Дж. Міда.

2. Особливості англійського неолібералізму. Ф. Хайєк.

3. Французька школа неолібералізму.

4. Економічні ідеї М. Фрідмена.

5. Неокласичне відродження. Теорії "економіки пропозиції" та "раціональних очікувань".

6. Неокласичний синтез П. Самуельсона.

7. Порівняльна характеристика монетаризму та кейнсіанства.

8. ''Рейганоміка" і "Тетчерим": суть та особливості.
Тести

Тест 1. Рушійною силою розвитку економічної системи згідно з теорією Й. Шумпетера є:

а) попит і пропозиція;

б) підприємець - новатор;

в) технічний прогрес;

г) цінова конкуренція.
Тест 2. Неокласична доктрина економічного зростання формувалась на базі:

а) теорії граничної корисності;

б) теорії факторів виробництва;

в) теорії монополістичної конкуренції Е. Чемберлена;

г) концепції виробничої функції;

д) регулювання сукупного попиту.


Тест 3 . Неолібералізм як напрям в економічній теорії – це:

а) економічна течія, яка поєднує економічну теорію і економічну політику;

б) напрям в економічній теорії, який відстоює принцип невтручання держави в економіку;

в) напрям в економічній думці, який відстоює думку про необхідність планомірного регулювання економіки в загальнонаціональних масштабах;

г) напрям в економічній теорії, що базується на неокласичній методології і захищає принципи саморегулювання економіки, вільної конкуренції та економічної свободи.

Тест 4. Для основоположника неоліберального напрямку німецької економічної теорії Валтера Ойкена ''ідеальним типом" господарських систем була:

а) центрально-керована система;

б) вільне ринкове господарство;

в) традиційна економіка;

г) змішана економічна система.
Тест 5. Відомий німецький теоретик неолібералізму А. Мюллер - Армак уперше сформулював ідею створення ''соціально - ринкової" економіки. Що це за економіка:

а) це ринкове господарство, в основі якого є приватна власність та егоїстичний інтерес окремого виробника, якому протистоїть споживач;

б) це економічна система, в межах котрої "принцип свободи ринку поєднується з принципом соціальної рівності;

в) соціальне - ринкове господарство є свідомий синтез, коли створюване ринковим господарством багатство розподіляється під контролем держави.


ТЕМА 15. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ
План лекції

1. Загальна характеристика інституціоналізму.

2. Американський інституціоналізм початку XX ст.

3. Неоінституціоналізм.


План семінару

І. Ідейно - теоретичні основи інституціоналізму та етапи його розвитку.

2. Ранній інституціоналізм.

3. Соціально - правовий інституціоналізм Дж. Коммонса.

4. Кон'юнктурно - статистичний інституціоналізм І. Мітчелла.

Контрольні запитання

І. Назвіть ідейні основи американського інституціоналізму.

2. Дайте характеристику основних етапів розвитку інституціоналізму.

3. Назвіть характерні риси раннього інституціоналізму.

4. Дайте характеристику соціальне - психологічного інституціоналізму Т.Веблена.

5.У чому полягає сутність соціально-правового інституціоналізму Д. ( Коммонса?

6. Розкрийте зміст кон'юнктурно - статистичного інституціоналізму У. Мітчелла.
Теми рефератів

І. Соціальний ( індустріально - технологічний) інституціоналізм Д. Гелбрейта.

2. Теорія трансакцій них витрат. Економічна теорія прав власності Р. Коуза.

3. Теорія суспільного вибору Д. М. Б'юкенена.

4. Теорії трансформації капіталізму.

5. Теорії « індустріального суспільства»

6. Концепції « постіндустріального суспільства» .

7. Концепції футурології.Тести

Тест 1. Назвіть причини виникнення інституціоналізму:

а) концентрація виробництва;

б) централізація капіталу;

в) різка диференціація в прибутках домогосподарства;

г) загострення соціальних протиріч.
Тест 2. Які завдання ставили перед собою неоінституціоналісти:

а) доказати нездатність капіталістів подолати внутрішні протиріччя;

б) показати збитки, нанесені суспільству монополістичним капіталом;

в) розробити заходи реферування капіталізму;

д) розробити концепцію захисту середнього класу;

е) довести необхідність державного регулювання економіки.


Тест 3. Що, на думку інституціоналістів, відноситься до інститутів, які рухають суспільний розвиток.

а) сім'я;

б) держава;

в) профспілки;

г) конкуренція;

д) монополії?


Тест 4. Хто із представників інституціоналізму розробив соціально-психологічний напрямок розвитку:

а) Дж. Робінсон;

б) Г. Мюрдаль;

в) Дж. Б'юкенен;

г) Дж. Гелбрейт;

д) Дж. Коммонс;

е)У.Митчелл;

ж)Т.Веблен;

з) А. Ноув?
Тест 5. Виберіть категорії, якими оперував Дж. Коммонс:

а) криза;

б) діловий цикл;

в) правові норми;

г) батьківські почуття;

д) допитливість;

е) індустрія;

ж) юридичні відносини;

з) соціальний конфлікт;

й) титул власності;

к) адміністративний капіталізм;

л) кон'юнктура;

м) гармонія інтересів;

н) угоди;

о) великі ділові цикли;

р) колективні інститути.


Тест 6. Хто з представників інституціоналізму відстоював необхідність державного регулювання економіки:
а) Т. Веблен;

б) Дж. Коммонс;

в) У. Мітчелл;

г) немає правильної відповіді.


Тест 7. Що вважав Т. Веблен пороком капіталізму:
а) недосконалість юридичних форм;

б) нечесну конкуренцію;

в) недосконалість операцій продажу цінних паперів;

г) відсутність системи державного страхування від безробіття;

д) протиріччя між індустрією і бізнесом?

Тест 8 Предметом економічного аналізу інституціоналізм вважає:

а) сферу виробництва;

б) сферу виробництва і обігу;

в) економічні і неекономічні фактори.


Тест 9. У результаті рекомендованих реформ Т. Веблен пророкує:

а) збереження пріоритетної системи;

б) перехід до індустріальної системи;

в) перехід до соціальні суспільства.


Тест 10. В основу аналізу ринкової економіки Дж. Коммонс бере:

а) психологічні, біологічні фактори;

б) юридичні, правові норми;

в) дію колективних інститутів: сім'я, виробничі корпорації, профспілки, держава тощо;

г) залежність між цінами і кількістю грошей в обсягу.
Тест 11. Вихідною економічною категорією Дж. Коммонс оголошує:

а) вартість товару;

б) ринкову ціну;

в) юридичне поняття угоди;

г) споживну вартість товару.
Тест 12. Згідно з теорією Дж Коммонса всі суспільні конфлікти,всі суперечності можна розв'язати:

а) мирним врегулюванням конфліктів;

б) методами фінансового примусу;

в) революційним шляхом.


ТЕМА 16. ЕКОНОМІЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ

СОЦІАЛ - ДЕМОКРАТІЇ

План лекції

1. Економічні погляди європейських соціал-демократів у першій половині 20 ст.

2. Еволюція соціал-демократичних ідей у другій половині 20 ст.

План семінару

1. Економічні погляди європейських соціал-демократів у першій половині 20 ст.

2. Еволюція соціал-демократичних ідей у другій половині 20 ст.
Контрольні запитання


 1. Чи існували об’єктивні причини для виникнення соціал-реформістського вчення?

 2. Які положення марксистського вчення заперечували представники ревізіонізму?

 3. Які завдання ставлять перед собою представники соціал-реформізму?

 4. Теоретичний вплив яких шкіл та напрямів відчутний в соціал-реформістському вченні?

 5. Чим відрізняються національні моделі «змішаної економіки»? Чому в них такі назви: «німецький статичний соціалізм», «скандинавський розподільний соціалізм», «лейбористський корпоративний соціалізм», «французький самокерований соціалізм»?

 6. Що дає підставу авторам соціал-реформістських моделей називати їх соціалістичними?

 7. Чому, на ваш погляд, сучасні соціал-реформісти перенесли свої дослідження на глобальний рівень?

Теми реферативних повідомлень

 1. Суть і еволюція концепції «демократичного соціалізму».

 2. Соціальна орієнтованість концепції «демократичного соціалізму».

 3. Спільні риси та особливості німецької, французької та скандинавської моделей соціалізму.

 4. Еволюція ідеології соціал-демократії в сучасну епоху.

 5. Моделі «змішаного економічного ладу» та їх практичне застосування.


Тести

1. Ідея свідомого формування «економічної демократії»; теорія «організованого капіталізму»:

А) К. Лібкнехт, Р. Люксембург, Д. Благоєв

Б) Р. Гільфердінг

В) Теоретична платформа соцінтерну

Г) К. Каутський

Д) Е. Бернштейн


2. Виберіть із наведеного списку терміни, поняття і визначення, які характеризують «змішану економіку»:

А) революційний перехід до соціалізму;

Б) поступове реформування відносин власності;

В) директивне планування, державний контроль за цінами, рівнем доходів, суспільні фонди споживання;

Г) комунітаризм і конкуренція;

Д) індивідуалізм і конкуренція;

Є) розвиток демократичних форм контролю за виробництвом з боку його суб’єктів та держави.

Ж) вільне ціноутворення;

З) перерозподіл державою національного доходу на користь соціальної сфери.
3. Шведська модель «змішаної економіки» передбачала:

А) націоналізацію власності;

Б) досягнення повної економічної демократії;

В) збільшення обсягів суспільного виробництва;

Г) державне, індикативне планування ;

Д) забезпечення повної зайнятості;

Є) контроль над економічною владою;

Ж) справедливий розподіл і забезпечення соціальної рівності.  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка