Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни «Політекономія» для студентів напрямів підготовки 030504 «Економіка підприємства»Скачати 430.89 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір430.89 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ
3572 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять

із дисципліни

«Політекономія»

для студентів напрямів підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання

Суми


Сумський державний університет

2014


Методичні вказівки до семінарських занять із дисципліни "Політекономія" / укладач Г. І. Самусь. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 40 с.
Кафедра економіки і управління КІ СумДУ

ЗМІСТ с.


Вступ

Вступ…………………………………………………………………….

4

Семінар 1.

Предмет і метод політичної економії……………...

5

Семінар 2.

Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці……………………………………….

6

Семінар 3.

Економічні потреби та інтереси……………….......

8

Семінар 4.

Соціально-економічний устрій суспільства. Відносини власності………………………………..

10

Семінар 5.

Економічна система та закони її розвитку………..

12

Семінар 6.

Товарна форма організації суспільного виробництва…………………………………………

13

Семінар 7.

Виникнення і розвиток грошових відносин………

16

Семінар 8.

Капітал: процес виробництва і нагромадження. Наймана праця і заробітна плата…………………..

18

Семінар

9-10.


Витрати виробництва і прибуток………………….

19

Семінар 11-12.

Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення………………………

21

Семінар 13.

Домогосподарство в системі економічних відносин……………………………………………..

23

Семінар 14-15.

Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток……………………………………………

26

Семінар 16.

Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу…………………………..

28

Семінар 17.

Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми…………………………….

30

Семінар

18.

Економічний розвиток. Зайнятість,відтворення робочої сили та їх регулювання державою…………………………

32

Семінар 19-20.

Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції………………………………

35
Список літератури…………………………………..

38

ВСТУП

Ознайомлення з політекономією – необхідна умова опанування здобутків світової та вітчизняної економічної науки. Політекономія упродовж свого розвитку накопичила багато позитивних оцінок і суджень. З нею пов’язані імена таких видатних мислителів, як А. Сміт, К. Маркс, А. Маршал,

Дж. Кейнс, М. Фрідмен.

Завдання курсу – формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних економічних формаціях.

Структура вивчення дисципліни «Політекономія» передбачає лекції та семінарські заняття.

Метою методичної роботи є надання допомоги студентам у підготовці до проведення семінарських занять. У ній наводяться теми семінарських занять, план до тем, подані питання для обговорення на семінарському занятті, приклади тестових завдань. До кожного заняття розроблена тематика рекомендованих рефератів.Семінар 1. Предмет і метод політичної економії
План теми

 1. Економічна теорія як наука.

 2. Предмет економічної науки.

 3. Методи пізнання економіки.

 4. Функції економічної теорії.

 5. Економічні закони і категорії (сутність, пізнання, використання)

 6. Економічна політика і механізм її формування.


Питання для обговорення на семінарському занятті

 1. У чому полягає зміст курсу "Політична економія" ?

 2. Які зміни відбулися в поглядах на об'єкт та предмет політичної економії?

 3. Які основні функції політекономії ?

 4. Назвіть та з'ясуйте основний метод політекономії. Назвіть інші методи економічного дослідження.

 5. Що таке економічний закон? Які є економічні закони?

 6. Що собою являють економічні категорії?

 7. У чому суть економічної політики та в якому співвідношенні вона перебуває з політекономією?

 8. Розкрийте взаємозв'язок політекономії як науки з іншими науками про суспільство і природу.

 9. Які завдання політекономії в умовах сучасної України?


Тест

1. Економічні знання – це:

а) дані, відомості, факти та інша інформація про виробництво і працю та її результати;

б) наукові матеріали про розвиток суспільства;

в) інформація про суспільні відносини між людьми;

г) все те, що відображає багатогранне життя суспільства.

2. Економічна категорія – це:

а) теоретичне пояснення змісту певного економічного терміну;

б) внутрішньо необхідні, сталі й істотні зв'язки в господарських явищах і процесах;

в) логічне абстрактне поняття, яке відображає певні стійкі взаємозв'язки у господарському житті суспільства;

г)назва конкретного поняття, що стосується праці і виробництва.

3. Економічні закони розкривають:

а) сутність господарських явищ і процесів;

б) зміст і характер праці;

в) сутність змін у господарстві;

г) мету розвитку суспільного виробництва.
Реферат (фіксований виступ)

1. Економічна теорія та економічна політика в умовах перехідної економіки України.


Економічний словник

Економічна теорія, економіка, політична економія, метод, економічна політика, наукова абстракція, діалектика, економічний експеримент, економічне моделювання.


Література: [1, с. 6–32], [2, с. 3–29], [3, с. 9–40], [1, с. 6–52], [4, с. 4–22], [5, с. 11–35], [6, с. 10–37], [7, с. 5–28].

Семінар 2. Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці


План теми

1. Виробничі можливості суспільства і продукт виробництва.

2. Виробничий потенціал і межа виробничих можливостей.

3. Корисність продукту. Закон спадної граничної корисності.


Питання для обговорення на семінарському занятті


 1. Сутність та основні елементи виробництва.

 2. Поняття суспільного виробництва та його основні історичні типи.

 3. Структура суспільного виробництва.

 4. Фактори виробництва, їх класифікація та еволюція.

 5. Як вплинула НТР на розвиток факторів виробництва?

 6. Виробничі ресурси та їх класифікація.

 1. Що таке технологічний спосіб виробництв? Простежте еволюцію технологічних способів виробництва.Тест

1. Суспільний поділ праці означає:

а) забезпечення робочими місцями працівників;

б) раціональне використання робочої сили;

в) відокремлення та існування різних видів трудової діяльності;

г) спеціалізацію зайнятості за бажанням працюючих індивідів.

2. Матеріальне виробництво:

а) безпосередньо пов'язане з виготовленням продукту чи наданням послуг речового змісту;б) охоплює всіх зайнятих суспільно-корисною працею;

в) включає житлово-комунальне господарство, сферу побутового обслуговування населення, освіту, медицину, культуру і мистецтво;

г) це економічна діяльність, яка обслуговує і підтримує основне виробництво.

3. Виробнича інфраструктура це:

а) комплекс базових галузей економіки;б) зайнятість, що забезпечує розширене відтворення сукупного працівника;

в) підприємства, які виробляють різні блага для людей;

г) правильної відповіді немає.


Реферат (фіксований виступ)

1.Вплив науково-технічної революції на зміни у факторах виробництва.

2.Ресурсний потенціал України та ефективність його використання.

3.Освіта як фактор економічного зростання.Економічний словник

Продукт, корисність, закон спадної граничної корисності, суспільне виробництво, ресурс, фактор виробництва, необхідний продукт, додатковий продукт, структура суспільного виробництва.

Література: [1, с. 3341], [4, с. 2332], [5, с. 3641], [6, с. 3849], [7, с. 2945].
Семінар 3. Економічні потреби та інтереси

План теми

1. Економічні потреби.

2. Економічні інтереси.

Питання для обговорення на семінарському занятті


 1. У чому сутність людської потреби? Як класифікуються потреби?

 2. Що таке споживче благо? Як воно пов’язується з потребами?

 3. У чому сутність економічних інтересів та як вони пов’язані з потребами?

 4. Як і чому змінюються потреби людей? З’ясуйте економічні наслідки цих змін.Тест

1. Економічні потреби – це, фактично:

а) намагання виробити більше продукції для людей;

б) попит у формі бажання на необхідні життєві блага;

в) прагнення мати для себе найбільше благ;

г) правильної відповіді немає.

2. Найперші потреби людей:

а) інформація, технології, інновації;

б) культура, освіта, творчість, мистецтво;

в) модний одяг, комфортне житло, автомобіль;

г) їжа, одяг, взуття, житло, безпека.

3. Економічні інтереси – це:

а) усвідомлені потреби (умови) існування, прагнення суб'єктів їх задовольнити, що є мотивом для господарської діяльності;

б) збуджувачі імпульсивної енергії людини, породжені спільною працею;

в) діалектична закономірність розвитку, який відбувається ніби по спіралі;

г) боротьба за отримання більшої вигоди.Реферат (фіксований виступ)

1. Економічні потреби.

2. Економічні інтереси.
Економічний словник

Економічна потреба, економічний інтерес, закон зростання потреб.


Література: [2, с. 3036], [3, с. 4161], [4, с. 3357], [5, с. 4247], [7, с. 7491], [8, с. 3245].

Семінар 4. Соціально-економічний устрій суспільства. Відносини власності

План теми

 1. Соціально-економічний устрій суспільства.

 2. Сутність власності як економічної категорії.

 3. Право власності.

 4. Типи, види і форми власності.

 5. Трансформація власності в умовах переходу України до моделі ринкової економіки. Роздержавлення та приватизація економіки.

Питання для обговорення на семінарському занятті

 1. У чому полягає економічний зміст власності?

 2. Як співвідносяться власність як економічна категорія і право власності?

 3. Які існують типи, види і форми власності?

 4. Як відбулася історична еволюція відносин власності?

 5. У чому сутність індивідуальної (приватної) власності?

 6. Який економічний зміст колективної власності?

 7. У чому полягає необхідність та сутність державної форми власності?

 8. Які характерні риси власності в індустріально розвинутих країнах?

 9. Чому виникла необхідність роздержавлення та приватизації в постсоціалістичних країнах (в Україні, зокрема)? Економічна сутність цих процесів.

 10. Яка встановилась структура власності у процесі роздержавлення та приватизації економіки в Україні?

 11. Які соціальні наслідки трансформації власності в умовах України? Плюси і мінуси приватизації.

Тест

1. Власність як економічна категорія виражає:

а) суспільні відносини розвитку господарства;

б) зміст праці, використання продуктивних сил;

в) систему відносин між людьми з приводу присвоєння ними речей (об'єктів);

г) право людей на присвоєння майна (речей).

2. Юридичний зміст власності відображає:

а) відносини присвоєння людьми життєвих благ;

б) свідоме вираження належності комусь майна у відповідності до чинного законодавства;

в)можливість користуватися засобами виробництва і результатами праці;

г) використання об'єктів власності за їх призначенням.

3. Суб'єктами власності можуть бути:

а) продуктивні сили суспільства;

б) економічні відносини між людьми;

в) виробничі ресурси і природа;

г) ті, хто вступає у взаємовідносини з приводу належності комусь речей (об'єктів).


Реферат (фіксований виступ)

 1. Тенденції розвитку відносин власності в індустріально розвинутих країнах.

 2. Приватизація в Україні: з’ясування причин та соціально-економічні наслідки.

 3. Особливості приватизації майна в аграрному секторі економіки України.Економічний словник

Власність, привласнення, відчуження, право власності, тип власності, вид власності, форма власності, роздержавлення, приватизація, приватна власність, державна власність.


Література: [1, с. 5973], [2, с. 5378], [3, с. 62118], [4, с. 3869], [5, с. 4881], [7, с. 5273], [8, с. 4670].
Семінар 5. Економічна система та закони її розвитку

План теми

1. Економічні системи. Зміст і структурні елементи.

2. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи.

3. Типи та еволюція економічних систем:

а) економічна система ринкової економіки;

б) планова (адміністративно-командна)система;

в) змішана економіка розвинутих країн.

4. Економічна система сучасної України.Питання для обговорення на семінарському занятті

 1. Що таке економічна система? Які ви знаєте типи економічних систем.

 2. В чому сутність та які принципи функціонування економічної системи ринкової економіки?

 3. Як відбувається економічний кругообіг у моделі ринкової економіки?

 4. У чому сутність та які принципи функціонування планової (адміністративно-командної) економіки?

 5. Що являє собою змішана економіка та які об’єктивні передумови її виникнення?

 6. До якого типу відносять економічну систему сучасної України та які її основні риси?Тест

1. Який тип економічної системи е логічно зайвим у поданій класифікації:

а) натуральна економіка;

б) командна економіка;

в) традиційна економіка;

г) ринкова економіка?

2. Яка економічна система функціонує на основі переважно адміністративних рішень та наказів вищих органів управління?

а) традиційна економіка;

б) командна економіка;

в) ринкова економіка;

г) змішана економіка.

3. Яка економічна система заснована на поєднанні ринкового механізму та державного регулювання економічних процесів?

а) традиційна економіка;

б) команд на економіка;

в) ринкова економіка;

г) змішана економіка.


Реферат(фіксований виступ)

1. Еволюція економічної системи ринкової економіки.

2. Роль держави у змішаній економіці.

3. Економічна система сучасної України.


Економічний словник

Економічна система, ринкова економічна система, адміністративно-командна економічна система, змішана економічна система, перехідна економічна система.

Література: [1, с. 5973], [2, с. 5378], [3, с. 62118], [4, с. 3869], [5, с. 4881], [7, с. 5273], [8, с. 4670].

Семінар 6. Товарна форма організації суспільного виробництва


План теми

1. Суть, умови виникнення та розвитку товарного виробництва. Просте та капіталістичне товарне виробництво.

2. Товар та його властивості. Величина вартості товару.

3. Теорії вартості.

4. Закон вартості.

Питання для обговорення на семінарському занятті


 1. Що являє собою товарне виробництво? Чим воно відрізняється від натуральної форми виробництва?

 2. Визначте і поясніть умови (причини) виникнення та розвитку товарного виробництва.

 3. З’ясуйте сутність суспільного поділу праці. Назвіть три великі історичні етапи суспільного поділу праці.

 4. Розкрийте зміст поняття "економічна відособленість виробників".

 5. У чому сутність капіталістичного товарного виробництва та яка його основна відмінність від простого товарного виробництва?

 6. Що таке товар? Чим відрізняється товар від продукту?

 7. Розкрийте властивості товару. Що зумовлює його двоїсту природу?

 8. У чому полягає двоїстий характер праці, втіленої у товарі?

 9. Які затрати праці визначають величину вартості товару?

 10. З’ясуйте сутність простої та складної праці. Як впливає складність праці на величину вартості товару?

 11. Як впливають на величину вартості одиниці товару зміни у продуктивності та інтенсивності праці?

 12. Яким чином проявляється вартість товару?

 13. Розкрийте суперечності товару.

 14. З’ясуйте зміст трудової теорії вартості. Хто із вчених розвивав цю теорію.

 15. Назвіть основні аргументи інших теорій вартості (цінності) та визначте їх принципові відмінності від трудової теорії вартості.

 16. Розкрийте сутність закону вартості, визначте його основні функції.

 17. Визначте роль закону вартості у виникненні та розвитку капіталізму.


Тест

1.Товарне виробництво – це така форма організації економіки, при якій:

а) досягається висока ефективність суспільного виробництва;

б)задоволення потреб здійснюється переважно опосередкованим способом за допомогою обміну на ринку;

в) результати праці йдуть на власне споживання їх виробників, для задоволення внутрішніх потреб;

г) рух створеного продукту обмежується домогосподарством.

2. Визначте формулу простого товарного виробництва:

а) Т1-Т2;

б) Т1-Г-Т2;

в) Г-Т-Г;

3. Основна суперечність розвинутого товарного виробництва вини­кає між:

а) продуктивними силами і виробничими відносинами;

б) характером і змістом капіталістичної праці;

в)суспільним характером праці і приватнокапіталістичною формою присвоєння її результатів;

г) багатими і бідними категоріями населення.


Реферат(фіксований виступ)

1. Становлення та розвиток трудової теорії вартості.

2. Суперечності закону вартості та його роль у виникненні та розвитку капіталізму.

Економічний словник

Товарне виробництво, товар, вартість, мінова вартість, споживна вартість, закон вартості, просте товарне виробництво, капіталістичне товарне виробництво, величина вартості товару.


Література: [1, с. 123164], [2, с. 79113], [3, с. 119151], [ 4, с. 70106], [5, с. 82118], [6, с. 50102], [7, с. 124160], [8, с. 7185].

Семінар 7. Виникнення і розвиток грошових відносин

План теми

 1. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей. Поняття ціни.

 2. Види грошей. Визначення кількості грошей, необхідних для обігу. Інфляція.

 3. Гроші в сучасній Україні. Грошова реформа 1996 року.

 4. Конвертованість грошей.

Питання для обговорення на семінарському занятті

 1. Що таке гроші?

 2. Як виникли гроші?

 3. Як відбулася еволюція грошей та які фактори зумовили цей процес?

 4. Які функції виконують гроші? Розкрийте зміст кожної з них.

 5. Що таке ціна?

 6. Чим відрізняються між собою гроші як міра вартості і як масштаб цін?

 7. Назвіть види грошей та розкрийте їх зміст.

 8. Скільки грошей потрібно для забезпечення товарного і грошового обігу?

 9. Сформулюйте закони грошового обігу.

 10. Що таке інфляція?

 11. Що означає конвертованість грошей? Які валюти у світі є повністю конвертованими?

 12. Як забезпечити конвертованість української гривні?

 13. Розкрийте історію грошей в Україні.

 14. У чому необхідність та сутність грошової реформи в Україні 1996 року?

Тест

1. Згідно з класичною економічною теорією поява грошей спричинена:

а) об'єктивним історичним процесом розвитку товарного виробництва і обміну, зокрема - еволюцією форм вартості;

б) домовленістю між людьми, які за згодою ввели гроші для полегшення реалізації продуктів своєї праці;

в) наявністю у природі благородних металів, у першу чергу золота, яке особливо ціниться людьми;

г) політикою держави, яка у примусовому порядку запровадила гроші для задоволення потреб розвитку економіки.

2. Гроші – це:

а) потреба мати кошти для отримання життєвих благ в умовах ринку;

б) специфічний товар, загальна форма вартості, універсальний еквівалент при обміні товарів;

в) кошти як матеріальний ресурс суспільного виробництва;

г) правильної відповіді немає.

3. Першою та основною функцією грошей, яка зумовлена самою їх при­родою, є:

а) засіб утворення скарбів та накопичення;

б) міра вартості товарів;

в) засіб обігу, або посередництво при обміні товарів;

г) засіб платежу всередині країни і в зовнішніх її відносинах.Реферат (фіксований виступ)

1. Грошова реформа в Україні 1996 року: необхідність, концепція, наслідки.

2. Як забезпечити стабільність української гривні.
Економічний словник

Гроші, міра вартості, засіб обігу, засіб накопичення, паперові гроші, електронні гроші, повноцінні гроші, неповноцінні гроші, монета, злиток, конвертованість.


Література: [1, с. 123164], [2, с. 79113], [3, с. 119151], [ 4, с. 70106], [5, с. 82118], [6, с. 50102], [7, с. 124160], [8, с.7185].
Семінар 8. Капітал: процес виробництва і накопичення. Наймана праця і заробітна плата

План теми

1. Сутність категорії капітал.

2. Перетворення грошей у капітал.

3. Загальна формула руху капіталу.

4. Первісне накопичення капіталу.

5. Капітал як економічні відносини.

6. Додатковий продукт.

7. Трудові відносини.

8. Наймана праця.

9. Сутність заробітної плати.

10. Номінальна і реальна заробітна плата.

11. Форми і системи заробітної плати.
Питання для обговорення на семінарському занятті

 1. У чому полягає суть первісного накопичення капіталу?

 2. Гроші як гроші і гроші як капітал. У чому різниці?

 3. Що таке капітал і додаткова вартість?

 4. Що таке постійний і змінний капітал?

 5. Як ви розумієте суть капіталу?

 6. У чому полягає сутність заробітної плати як економічної категорії?

 7. Назвіть і охарактеризуйте форми і системи заробітної плати.

 8. З’ясуйте еволюцію використання форм і систем заробітної плати.

 9. Що собою являють номінальна та реальна заробітна плата.

 10. Охарактеризуйте заробітну плату в Україні. Порівняйте її рівень із заробітною платою в інших країнах.


Тест

1. Головною формою доходів населення вважається:

а) заробітна плата;

б) доходи від власності;

в) трансферти;

г) відповіді немає.

2. Заробітна плата має такі форми, як:

а) номінальна і реальна;

б) основна і додаткова;

в) погодинна і відрядна;

г) відповіді немає.

3.Фактично відпрацьований робочий час і кваліфікація працівни­ка – критерії зарплати:

а) відрядної;

б) номінальної;

в) реальної;

г) погодинної.


Реферат(фіксований виступ)

1. Історія етимології капіталу.

2. Перетворення грошей у капітал.

3. Заробітна плата як об’єкт конкуренції на ринку праці.

4. Теорії заробітної плати.

Економічний словник

Капітал, постійний і змінний капітал, накопичення капіталу, заробітна плата, погодинна заробітна плата, відрядна заробітна плата, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата, мінімальна заробітна плата.


Література: [2, с. 331340], [4, с. 167183], [5, с. 211224].
Семінар 9 10. Витрати виробництва і прибуток
План теми

1. Витрати виробництва.

2. Прибуток: сутність і види.

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Сутність внутрішніх і зовнішніх витрат підприємства.

2. Сутність постійних і змінних витрат підприємства.

3. Граничні витрати підприємства.

4. Розкрийте структуру собівартості.

5. Прибуток: сутність і види.

6. На чому ґрунтується закон спадної віддачі?

7. Засновницький прибуток.Тест

1. До основних видів доходу не відносять:

а) заробітну плату;

б) прибуток;

в) стипендію студентам навчального закладу;

г)відсоток.

2. Що економісти розуміють під функціональним розподілом доходу:

а) розподіл національного доходу серед головних факторів виробництва;

б) розподіл сімей за рівнем доходу;

в) розподіл доходу на поточне споживання та заощадження;

г) розподіл отриманого фірмою доходу на дивіденди та розвиток.

3. Яке з визначень найбільш повно розкриває сутність прибутку:

а) це різниця між грошовим виторгом від реалізації продукції та її собівартістю;

б) це різниця між ціною продажу продукції та її собівартістю;

в) це реалізована підприємством додана вартість.
Реферат (фіксований виступ)

1. Шляхи зниження собівартості продукції.

2. Витрати виробництва, суспільства і підприємства.

Економічний словник

Внутрішні витрати, зовнішні витрати, постійні витрати, змінні витрати, граничні витрати, собівартість, прибуток.


Література: [1, с. 289299], [4, с. 107123], [7, с. 224236].

Семінар 11–12. Ринок, його суть і функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення

План теми

1. Сутність ринку, його функції та умови формування.

2. Структура ринку.

2.1. Класифікація ринків за економічним призначенням об’єктів ринкових відносин.

2.2.Класифікація ринків за ступенем зрілості ринкових відносин.

2.3.Класифікація ринків за адміністративно-територіальною ознакою.

3. Механізм утворення ринкової ціни.

4. Конкуренція та монополія: вплив на утворення ринкової ціни.

5. Антимонопольна діяльність держави. Подолання монополізму і створення умов для ринкової економіки.

Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Що таке попит? Дайте визначення закону попиту.

2. Сформулюйте не цінові фактори попиту.

3. Дайте визначення пропозиції. Сформулюйте закон пропозиції.

4. Класифікація нецінових чинників пропозиції.

5. Що таке рівноважна ціна та які функції вона виконує?

6. Поясніть зміст і значення явищ "дефіцит" та "надлишок".

7.Умови виникнення конкуренції та монополії. Види конкуренції та монополії.

8.Вплив конкуренції та монополії на процес ринкового ціноутворення.

9. Які антимонопольні заходи застосовує держава?

10.Сформулюйте основні підходи до класифікації ринків та дайте їх характеристику.

11.Особливості ціноутворення на ринку товарів та послуг, природних ресурсів, цінних паперів, грошей, капіталів, робочої сили.

12.Що таке ринкова інфраструктура та яке її значення у ринковій економіці?

13.Дайте загальну характеристику основним елементам ринкової інфраструктури.

14.Товарні та фондові біржі. Визначення ціни акції.

15.Банки у ринковій економіці та їх функції. Банківський прибуток.

16. Служби зайнятості (біржі праці).

17. Які установи забезпечують функціонування ринку товарів та послуг?

18. Які установи забезпечують функціонування ринку капіталів?

19. Які установи належать до ринку цінних паперів?

20. Поясніть відмінності у функціях центрального, комерційного і спеціалізованого банків.
Тест

1. Ринок як економічна категорія виражає:

а) сукупність зв'язків між фазами суспільного відтворення;

б) виробничі відносини як форму розвитку продуктивних сил;

в) певну сукупність економічних відносин з приводу виробництва життєвих благ з метою їх обміну (купівлі-продажу);

г) систему відносин власності у суспільстві.

2. Суб'єктами ринку фактично стають:

а) усі товаровиробники, продавці і покупці, посередники і споживачі


продукції, виробленої для реалізації шляхом обміну;

б) фізичні і юридичні особи, які займаються створенням продукції для задоволення власних потреб;

в) особи, зайняті в особистому підсобному господарстві селян;

г) працівники державних установ і організацій.

3. Сучасні ознаки ринкового господарства:

а)багатоукладність економіки, відособленість товаровиробників, їх відносна самостійність і свобода дій;

б) наявність вільних цін і конкуренції;

в) пріоритетність підприємницької діяльності;

г) правильні усі відповіді.
Реферат (фіксований виступ)


 1. Еластичність попиту та пропозиції.

 2. Антимонопольна діяльність держави в Україні.

 3. Сутність та особливості функціонування інвестиційних фондів.

 4. Особливості функціонування кадрових агентств.

 5. Основні функції торгово-промислової палати.

 6. Особливості розвитку ринкової інфраструктури в Україні.


Економічний словник

Попит, пропозиція, рівноважна ціна, закон попиту, закон пропозиції, товари-субститути, товари-комплементи, дефіцит, надлишок, конкуренція, монополія. Ринок, суб'єкт ринку, об'єкт ринку, ринок товарів та послуг, ринок грошей, ринок капіталів, ринок цінних паперів, ринок робочої сили, ринок природних ресурсів, інфраструктура ринку, банк, фондова біржа, товарна біржа, служба зайнятості.


Література: [2, с. 114155], [3, с. 159184], [4, с. 124137], [5, с. 119157], [6, с. 103146], [7, с. 160198], [8, с. 86101].
Семінар 13. Домогосподарство в системі економічних відносин
План теми

 1. Сутність та функції домогосподарства у ринковій економіці.

 2. Доходи та витрати домогосподарств.

 3. Домогосподарства в Україні.

Питання для обговорення на семінарському занятті

 1. Що таке домогосподарство?

 2. Чому саме домогосподарство вважають найактивнішим суб’єктом виробничих відносин у суспільстві?

3. Які виробничі ресурси постачають підприємствам домогосподарства?

4. Визначте економічні ознаки та функції домогосподарства в ринковій економіці.

5. Яким чином домогосподарства беруть участь в економічному кругообігу ресурсів, товарів, доходів у ринковій економіці?

6. З яких основних джерел формується бюджет домогосподарства?

7. Структура витрат домогосподарства.

8. У чому полягає закон Енгеля?

9. Визначте чинники під, впливом яких формується добробут сім'ї.

10. Як відобразилися на домогосподарствах України кризові явища 90-х років XX ст. та світової фінансово - економічної кризи, що розпочалася у 2008 році?

11. Що таке мінімальний споживчий бюджет?
Тест

1. Домогосподарство — це:

а) сукупність грошових і не грошових доходів та витрат населення; б) сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують і витрачають кошти;

в) доходи населення від заробітної плати, продажу власного капіталу, землі, продукції підсобних господарств, відсотки на капітал, цінні папери тощо;

г) витрати населення на купівлю продуктів харчування, непродовольчих товарів, оплату послуг.

2. Фінанси домогосподарств — це:

а) соціально-економічні грошові відносини, пов'язані з формуванням і використанням централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів;

б) соціально-економічні грошові відносини щодо формування та використання доходів і видатків державних та місцевих фінансів;

в) соціально-економічні грошові відносини, пов'язані з формуванням і використанням фондів фінансових ресурсів населення з метою задоволення особистих потреб громадян;

г) соціально-економічні грошові відносини з приводу формування та використання позабюджетних цільових фондів.

3. До грошових витрат домогосподарств належать:

а) витрати на купівлю продуктів харчування та непродовольчих товарів;

б) усі грошові та натуральні витрати, здійснені членами домогосподарства;

в) витрати на оплату послуг і витрати, пов'язані з веденням особистого підсобного господарства;

г) витрати на купівлю продуктів харчування, непродовольчих товарів, на оплату послуг, витрати на купівлю нерухомості, будівництво, придбання акцій, сертифікатів, валюти, приріст вкладів до банківських установ, аліменти, податки, збори, внески та ін.
Реферат (фіксований виступ)

1. Вплив інфляції на сімейну економіку.

2. Особливості функціонування сільських домогосподарств в Україні.
Економічний словник

Домогосподарство, споживання, заощадження, оптимальний план споживання, бюджетне обмеження, доходи домогосподарства, витрати домогосподарства.


Література: [3, с. 185194], [4, с. 138150], [5, с. 158163], [7,

с. 273286], [8, с. 102117].


Семінар 14 – 15. Підприємство як товаровиробник. Валовий дохід і прибуток
План теми

1.Сутність підприємства, його функції. Класифікація підприємств.

2. Підприємництво та його види.

3. Фонди підприємства, їх кругообіг та обіг.

4. Витрати виробництва і підприємницький дохід.


Питання для самоконтролю

1. Що таке підприємство та які функції воно виконує в ринковій економіці?

2. Які є види підприємств?

3. У чому сутність підприємництва та які його види?

4.Охарактеризуйте переваги та недоліки організаційно-правових форм підприємництва. Які із них передбачені українським законодавством?

5. Які риси притаманні сучасному підприємцеві?

6.Дайте характеристику малого підприємства Які особливості малого бізнесу і в чому його переваги та недоліки?

7.Як співвідносяться між собою великий і малий бізнес в економіці України?

8.Визначте особливості підприємництва в сільському господарстві.

9.Що таке фермерське господарство? Розкрийте сутність фермерської проблеми в Україні.

10.З'ясуйте сутність державного підприємства. Які є види державних підприємств?

11.За якими критеріями оцінюється ефективність державних підприємств?

12.З'ясуйте сутність колективного підприємства. Як відрізняються між собою колективні та кооперативні підприємства?

13.У чому полягає сутність фондів (капіталу) підприємства як економічної категорії?

14. Чим вирізняються між собою основні та оборотні виробничі фонди (капітал) підприємства?

15. У чому полягають відмінності між фізичним та моральним зношуванням виробничих фондів (капіталу)?

16. У чому сутність амортизації основних фондів (капіталу) і які тенденції її визначають в сучасних умовах?

17.Проаналізуйте особливості кругообігу та обороту виробничих фондів (промислового капіталу).

18. Дайте визначення категорії "витрати виробництва". Які Ви знаєте види "витрат виробництва"?

19. Яке співвідношення між витратами виробництва і собівартістю продукції?

20. Чому існує необхідність у розмежуванні витрат на зовнішні та внутрішні (неявні, альтернативні)?

21. Які шляхи зниження витрат виробництва та собівартості продукції?

22. У чому сутність підприємницького доходу? Як співвідносяться прибуток і підприємницький дохід?

23. Визначте фактори зростання підприємницького доходу.


Тест

1. До поняття «підприємництво» відносяться:

а) самостійну, ініціативну і систематичну діяльність на ринку;

б) ризиковане господарювання і повну відповідальність за його результати аж до банкрутства;

в) мета досягнення економічних і соціальних ефектів та отримання прибутку;

г) усі відповіді правильні.

2. Об'єктами підприємництва не можуть бути:

а) предмети і засоби праці;

б) матеріальні і духовні блага;

в) зброя, боєзапаси, наркотичні засоби;

г) все, що дозволяється законом, але не приносить прибутку.

3. Важливіші функції підприємницької діяльності:

а) інноваційна (творчість, новаторство, ініціативність, уміння ризикувати);

б) ресурсна (господарність, економія, ефективність);

в) організаційна (поєднання факторів виробництва, оптимізація товароруху, управління, дисципліна);

г) усі відповіді правильні.Реферат (фіксований виступ)

1. Підприємництво в Україні.

2. Малий бізнес в Україні.

3. Фермерські господарства в Україні.

4. Колективні підприємства в системі ринкових відносин.

5. Державні підприємства в перехідній економіці України.

6.Підприємницький дохід підприємства та фактори його зростання.
Економічний словник

Підприємство, підприємництво, капітал (фонди) підприємства, кругообіг капіталу, оборот капіталу, час виробництва, час обігу капіталу, основний капітал, оборотний капітал, знос капіталу, норма амортизації, витрати виробництва, підприємницький доход.

Література: [1, с. 229313], [2, с. 256285], [3, с. 195219], [4, с. 151166], [5, с. 164196], [6, с. 147185], [7, с. 259272].
Семінар 16. Галузеві особливості виробництва і функціонування капіталу

План теми

1. Позичковий капітал і відсоток. Банки.

2. Капітал у сфері торгівлі. Торговий прибуток.

3. Цінні папери як фіктивний капітал сфери обігу. Фондові біржі.

4. Специфіка обороту капіталу в аграрній сфері.
Питання для обговорення на семінарському занятті


 1. Банки і банківська система.

 2. Сутність позичкового відсотка.

 3. Кредит, його функції і форми.

 4. Банківський прибуток.

 5. Суть торгового капіталу.

 6. Торговий прибуток.

 7. Оптова і роздрібна торгівля.

 8. Фіктивний капітал.

 9. Цінні папери як форма функціонування фіктивного капіталу.

 10. Фондова біржа і ринок цінних паперів.

 11. Валютна біржа.


Тест

1. Матеріально-речовий зміст капіталу як самозростаючої авансованої вартості формують:

а) фактори виробництва, його продукти (товари і послуги);

б) відносини експлуатації найманих працівників їх роботодавцями;

в) взаємодіючий рух підприємництва та особистої власності суб'єктів у процесі їх ринкової діяльності;

г) просування благ у сферах обміну і споживання.

2. В умовах капіталізму, основним законом якого є отримання додатко­вої вартості, фактори виробництва, отже й виробничі фонди, набирають форми:

а) інвестицій;

б) капіталу;

в) ресурсів;

г) грошей.

3. Здійснюючи кругообіг, промисловий капітал послідовно набирає трьох функціональних форм:

а) грошової, продуктивної і товарної;

б) фіктивної, речової і комерційної;

в) фінансової, матеріальної і трудової;

г) усі відповіді правильні.


Реферат (фіксований виступ)

1. Фондова біржа і ринок цінних паперів.

2. Валютна біржа.

3. Особливості функціонування капіталу в промисловості.

4. Особливості функціонування капіталу в аграрній сфері.
Економічний словник

Кредит, позичковий капітал сфери обміну, банк, позичковий відсоток, торговий капітал, торговий прибуток, фіктивний капітал, фондова біржа, валютна біржа.


Література: [1, с. 313–318], [5, с. 197–210], [7, с. 236–258].

Семінар 17. Суспільне відтворення. Суспільний продукт і його основні форми
План теми

 1. Сутність і види економічного відтворення.

 2. Суспільний продукт і його форми. Методи обчислення суспільного продукту.

 3. Національне багатство, його сутність, структура і проблеми розширеного відтворення.

 4. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів.


Питання для обговорення на семінарському занятті

 1. Що таке ВНП і які методи його виміру ви можете назвати?

 2. Назвіть і охарактеризуйте види відтворення?

 3. Про що свідчать умови реалізації суспільного продукту?

 4. Що ви розумієте під НД?

 5. Які фактори впливають на величину НД?

 6. Назвіть основні доходи, які утворюються в результаті розподілу НД?

 7. У яких формах відбувається накопичення НД?

 8. Сутність національного багатства.

 9. Просте відтворення (сутність поняття).

 10. Розширене відтворення економіки (сутність поняття).

 11. Методи обчислення ВВП.

 12. Скупний попит і сукупне пропонування.

 13. Кругообіг ВВП, ресурсів і доходів.


Тест

1. Сутність процесу суспільного відтворення полягає у:

а) раціональному використанні природних і людських ресурсів виробництва на всіх етапах розвитку суспільства;

б) постійному зростанні добробуту населення;

в)безперервному відновленні і повторенні суспільного виробництва,усіх елементів економічної системи в їх взаємодії;

г) повному задоволенні зростаючих потреб людей, колективів і країни в цілому.

2. Важливішою фазою суспільного відтворення є:

а) виробництво;

б) розподіл;

в) обмін;

г) споживання.

3. Органічні складові процесу суспільного відтворення:

а) основні фактори виробництва, життєві блага людей;

б) природні ресурси і середовище проживання населення;

в) система економічних відносин, починаючи з власності;

г) усі відповіді правильні.


Реферат (фіксований виступ)

1. Суспільне відтворення.

2. Національне багатство України.

3. Ринок і кругообіг ВВП, ресурсів і доходів.


Економічний словник

Просте відтворення, розширене відтворення економіки, ВВП, ВНП, НД, ЧВП, національне багатство, кругообіг ВВП.


Література: [1, с. 397 421], [2, с. 286 311], [4, с. 200 214], [5, с. 249 264].

Семінар 18. Економічний розвиток. Зайнятість, відтворення робочої сили та їх регулювання державою
План теми

1. Суть і типи економічного зростання, його теорії і моделі.

2. Економічні цикли.

3.Зайнятість, її форми. Соціально-економічні наслідки безробіття.

4. Державне регулювання зайнятості і відтворення робочої сили.
Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Що таке економічне зростання?

2. Як можна охарактеризувати екстенсивний тип економічного зростання?

3. Що таке інтенсивний тип економічного зростання і за рахунок чого він здійснюється?

4. Які найбільш загальні показники застосовують для виміру рівня економічного зростання?

5. Які макроекономічні показники зростання входять у групу показників ефективності економічної системи?

6. Що є критерієм економічного зростання?

7. Які існують базові суперечності, вирішення яких сприяє економічному зростанню?

8. Як пов'язане економічне зростання з наявністю проблеми обмеженості ресурсів?

9. Які протилежні економічні теорії стосовно необхідності забезпечення економічного зростання існують сьогодні?

10.Що можна віднести до економічних факторів впливу на економічне зростання і як вони діють?

11.Що належить до неекономічних факторів впливу на економічне зростання і яка їх роль у сучасних умовах?

12.Чому накопичення, яке здійснюється на інноваційній основі, є головним напрямом забезпечення економічного зростання в сучасних умовах?

13. Що таке норма накопичення?

14.Що таке інвестиційний процес і які суб'єкти і в якій (приблизно) мірі його забезпечують?

15.Які основні особливості моделі економічного зростання американського економіста Р. Солоу?

16.Чи застосовуються моделі економічного зростання в практиці його прогнозування, і якщо так, то якою мірою і в яких країнах?

17. Що таке економічний цикл?

18. Коли і де відбулася перша економічна криза?

19. Які виділяють класичні фази економічного (промислового) циклу?

20. Що характеризує фазу спаду (кризи)?

21. Які особливості притаманні фазі депресії?

22. Як характеризується фаза пожвавлення?

23.Коли починається фаза піднесення і чим вона характеризується?

24. Як поділяють економічні цикли за їх тривалістю?

25. Чим характеризувалась криза в економіці України 1991 1999 рр.?

26. Якою є проблема безробіття в Україні?

27. Чому проблему безробіття через ринковий механізм, без втручання держави, не можна подолати?
Тест

1. Економічний цикл це:

а) технологічний період виробництва продукції;

б) термін використання основних фондів до повного їх зношення;

в) процес відновлення і повторення суспільного виробництва;

г) період від однієї кризи до наступної у процесі суспільного відтворення.

2. Економічним змістом процесу відтворення робочої сили є:

а) збільшення народжуваності і населення країни;

б) постійне відновлення здатності людей до праці;

в) витрати суспільства на розвиток робочої сили;

г) турботи сімей про освіту, виховання і розвиток дітей.

3. Відносно автономний процес відтворення робочої сили може мати такі фази:

а) виробництво, розподіл, обмін і споживання благ;

б) формування і використання фонду суспільного споживання;

в) формування, розподіл, обмін і використання;

г) мобільність, еміграція та імміграція працівників.

Реферат (фіксований виступ)

1. Історія середніх циклів.

2.Значення «довгих хвиль» для макроекономічного регулювання ринкової економіки.

3.Особливості безробіття в перехідній економіці України.

4. Досвід регулювання безробіття в зарубіжних країнах.

5.Соціальне страхування безробітних: проблеми та перспективи.

6. Історія та особливості інфляції в Україні.
Економічний словник

Економічне зростання, екстенсивний тип економічного зростання, інтенсивний тип економічного зростання, накопичення, норма накопичення, інвестиції, модель Р. Солоу, промисловий (економічний) цикл, фази промислового циклу, антициклічні заходи держави, біржа праці, зайнятість, економічно активне населення, безробіття, природне безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, закон Оукена, державне регулювання зайнятості.

Література: [1, с. 422473], [2, с. 346382], [4, с. 215226], [5, с. 281297], [7, с. 313326], [8, с. 192220].

Семінар 1920. Господарський механізм у системі суспільного відтворення. Держава та її економічні функції
План теми

1. Господарський механізм, його сутність, функції та структура.

2. Теорії державного регулювання економіки.

3.Сучасні моделі соціально орієнтованої (регульованої) ринкової економіки.

4. Основні напрями державного регулювання економіки.
Питання для обговорення на семінарському занятті

1. Що таке господарський механізм?

2. к пов'язаний господарський механізм з дією об'єктивних економічних законів?

3. Які основні функції виконує господарський механізм?

4.У чому суть тієї функції господарського механізму, яка пов'язана з реалізацією базових відносин у суспільстві?

5. Як господарський механізм забезпечує поєднання й взаємодію продуктивних сил і виробничих відносин?

6.Як реалізується функція господарського механізму, що забезпечує безпосереднє поєднання робочої сили і засобів виробництва?

7.Якими установами в державі забезпечується механізм поєднання робочої сили і засобів виробництва?

8.У чому сутність функції господарсього механізму, яка пов'язана з вирішенням суперечностей ринкової економіки?

9.Чому роль господарського механізму в суспільному виробництві постійно зростає?

10.Які обставини, урешті-решт, привели до моделі ринкової економіки, що отримала назву соціально орієнтованої?

11.Чому ідея державного втручання в економіку Дж. Кейнса найбільш активно застосовувалась у країнах, де при владі були соціалісти або соціал-демократи?

12.У чому причини краху кейнсіанства?

13.Хто започаткував монетаризм і чому він сформувався на ґрунті критики кейнсіанства?

14.Чи є соціально орієнтована модель ринкової економіки метою України?

15.Які особливості має соціально орієнтована економіка, що склалась у таких країнах, як Великобританія, Ірландія, Канада?

16.У чому особливості моделі соціально орієнтованої економіки, що сформувалась у Німеччині, Франції, Нідерландах, Австрії та Бельгії?

17. Які характерні ознаки має соціально орієнтована економіка в скандинавських країнах (Норвегії, Швеції)?

18.Чому скандинавський варіант соціально орієнтованої економіки є для нас найбільш привабливим?

19.Чому Україна ще не готова до орієнтира на запровадження скандинавської моделі соціально орієнтованої економіки?

20. Які два основні шляхи переходу до ринкової економіки були використані країнами колишнього соціалістичного табору?

21.Які існують конкретні причини, що роблять об'єктивно необхідним втручання держави в економіку?

22.Чому серед економічної, соціальної, політичної і міжнародної функцій держави саме її економічна функція є визначальною?

23.Які основні напрями реалізації економічних функцій держави?

24.Що розуміють під економічною політикою держави?

25.Що є об'єктом державного регулювання в суспільному виробництві?

26. Хто є суб'єктом державного регулювання економіки?

27.Як рівень розвитку демократії впливає на загальну організацію суб'єктів державного регулювання економіки?

28.У чому виявляється певна обмеженість державного регулювання економіки?

29.Як класифікують методи державного регулювання економіки?

30. Які методи державного регулювання належать до прямих за своєю дією і що їх характеризує?

31. Що таке непрямі методи державного регулювання і в чому їх суть?

32. Чому податки є одним з головних важелів впливу держави на економіку?

33. Який стан податкової системи в Україні в сучасних умовах і які напрями її вдосконалення?

34. Що таке амортизація і чому вона відіграє велику роль у забезпеченні регулювання економіки з боку держави?

35.Що таке грошово-кредитна політика держави і яку вона має стратегічну мету?


Реферат (фіксований виступ)

1. Особливості моделі соціально орієнтованої економіки, що сформувалась у Німеччині, Франції, Нідерландах, Австрії та Бельгії.

2. Особливості соціально орієнтованої економіки, що склалась у таких країнах, як Великобританія, Ірландія, Канада.

3. Теорії Дж. Кейнса.Економічний словник

Господарський механізм, соціально орієнтована модель ринкової економіки, мультиплікатор, моделі соціально орієнтованої ринкової економіки, державне регулювання економіки, економічна політика, об'єкти державного регулювання економіки, суб'єкти державного регулювання економіки, методи державного регулювання економіки, грошово-кредитна політика.

Література: [1, с. 474495], [3, с. 245257], [4, с. 232245], [5, с. 239248, 308318 ].

Список рекомендованої літератури


1. Башнянин Г. І. Політична економія / Г. І. Башнянин, П. У. Лазур, B. C. Медведев. – К. : Ніка-Центр, 2000. – 527 с.

2. Гальчинський A. C. Основи економічної теорії / A. C. Гальчинський. – К. : Вища школа, 1995. – 471 с.

3. Політекономія / за ред. Ю. В. Ніколенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 412 с.

4. Беляев О. О. Політична економія / О. О. Беляев, А. С. Бебело. – К. : КНЕУ, 2001.

5. Мочерний С. В. Політекономія : підручник / С. В. Мочерний. – К. : Вікар, 2003. – 386 с.

6. Основи економічної теорії / за ред. В. А. Предборського. – К. : Кондор, 2002. – 621 с.

7. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект : підручник / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко. – К. : Вища школа, 1999.

8. Задоя А. О. Основи економічної теорії: вправи для студентів : навчальний посібник / А. О. Задоя, Ю. Є. Петруня. – К. : Знання, 1998. – 117 с.

Навчальне видання


Методичні вказівки

до семінарських занять з дисципліни

«Політекономія»

для студентів напрямів підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання

Відповідальний за випуск О. Д. Динник


Редактор Н. З. Клочко
Комп'ютерний набір та верстання Г. І. Самусь

Підписано до друку 20.06.13 р., поз.

Формат 60х84 /16. Ум. друк. арк. 2,33. Обл.-вид. арк.2,27. Тираж 30 пр. Зам. №

Собівартість видання грн. к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

КОНОТОПСЬКИЙ ІНСТИТУТ
До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєв

3572 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до семінарських занять із дисципліни«Політекономія»

для студентів напрямів підготовки

6.030504 «Економіка підприємства»,

6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання


Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартамУкладач Г. І. Самусь

Відповідальний

за випуск О. Д. Динник

Заступник директра з НПР О. Г. Шинкаренко

Суми


Сумський державний університет

2013


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка