Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка8/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ТЕМА 14: ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ 1 ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА

(2год.)План

1. Політична свідомість: сутність і основні характеристики.

2. Політична культура як явище політичного життя.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Бебик О.М., Головатій М.Р., Ребкало В.Й. Політична, культура сучасної молоді.-К., 1996. Розд. 1, 2.

2. Корнєв М.Н., Коваленко А.О. Соціальна психологія.-К., 1995. Розд. 1.

3. Політологія у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – С. 70-74.

4. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 89-92.

5. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 21-22.

6. Лісовий В.С. Культура – ідеологія – політика. – К.,1997. - С. 116-137.


Теми рефератів

 1. Політична культура як чинник модернізації суспільства.

 2. Подолання тоталітарних тенденцій в розвитку політичної культури України.

 3. Сутність і типи політичної свідомості.

Питання для самоперевірки

 1. Співставте політичну свідомість суспільства, соціальної групи та особи.

 2. Охарактеризуйте поняття “політична субкультура”.

 3. Співставте поняття “політична свідомість” і “політична воля”.

 4. Охарактеризуйте функції політичної культури.

 5. Як співвідносяться національна свідомість і менталітет?

 6. Проаналізуйте західні концепції сутності політичної культури.

 7. Охарактеризуйте типи політичної свідомості.

 8. Виділіть характерні риси авторитарної і демократичної свідомості.


Тестові завдання

1. Хто вперше ввів до наукового вжитку термін політична культура:

а) І.Г. Гердер;

б) Г. Гегель;

в) К. Маркс;

д) Д. Донцов?

2. Відомі політологи Г. Алмонд і С. Верба у праці “Громадянська культура” писали: “Поняття “політична культура” вказує на специфічні політичні орієнтації – установки стосовно політичної системи і її окремих частин та установки щодо власної ролі в системі. Це сукупність орієнтацій стосовно особливої сукупності об’єктів і процесів. Коли ми говоримо про політичну культуру суспільства, ми маємо на увазі політичну систему, інтеріоризовану в знаннях, почуттях та оцінках його членів”. Автори обмежили політичну культуру лише сферою політичної свідомості. Чи є самодостатнім такий підхід? Обґрунтуйте.

3. Головним елементом у політичній культурі є:

а) політична свідомість;

б) політичні інтереси;

в) політичне лідерство;

д) політична стабільність?

4. Двома структурними елементами політичної свідомості виступають:

а) політична психологія;

б) політична ідеологія;

в) політичний конфлікт;

д) політична культура?

5. Виділіть рівні політичної свідомості:

а) буденний;

б) студента;

в) теоретичний;

г) державний;

д) національний.6. Процес засвоєння індивідом певної системи політичних знань, норм і цінностей, тобто політичної культури називають:

а) політичною соціалізацією;

б) політичною адаптацією;

в) політичним інтересом?


ТЕМА 15. ПОЛІТИЧНА ІДЕОЛОГІЯ. ОСНОВНІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ СУЧАСНОСТІ (2 год.)

План


1. Поняття та функції ідеології.

2. Основні ідейно-політичні течії сучасності: лібералізм і неолібералізм, консерватизм і неоконсерватизм, марксизм і соціал-демократизм, фашизм і неофашизм.

3. Ідеологічні орієнтації українського суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Консерватизм //Антологія.-К., 1998. – 596с.

2. Ситник О.І. Консерватизм: генеза ідей. - Луцьк, 2000.

3. Лісовий В. Культура - ідеологія - політика. - К., 1997.С.24-46.

4. Ситник П.К. Аналіз вихідних принципів соціально-політичного вчення марксизму: уроки історії. – К.: НІСД, 1997. – 425с.

5. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. –

С. 92-99.

6. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 22-23.

7. Ситник О.І. Лібералізм: ідейні витоки, сутність, перспективи. – Луцьк, 2000. – 32с.


Теми рефератів

 1. Сутність і призначення ідеологій.

 2. Ідеологія і етика.

 3. Феномен націоналізму.


Питання для самоперевірки

 1. Розкрийте зміст поняття “ідеологія”.

 2. Проаналізуйте сутність політичної ідеології.

 3. Співставте поняття “ідеологія” і “наука”.

 4. З’ясуйте причини появи ідеологій.

 5. Співставте поняття “ідеологія” та “утопія”.

 6. Назвіть основні ідеологічні течії сучасності.

 7. Охарактеризуйте ідеологічні орієнтації українського суспільства.

 8. Співставте поняття “національна ідея” та “ідеологія державотворення”.

 9. Співставте теоретичні виміри “закритого” і “відкритого” суспільства.

 10. Розкрийте зміст сучасної соціал-демократії.


Тестові завдання

1. Автором праці Роздуми про революцію у Франції”, яку називають “біблією консерватизму” був:

а) Едмунд Берк;

б) Джон Локк;

в) Жан-Жак Руссо;

г) Вольтер?

2. Український політолог В. Липинський зазначав:

“ Поступу не можна помислити без удосконалення і розвитку вже існуючого, яке, щоб могти вдосконалюватись і розвиватись, мусить бути задержуване, мусить бути консервативне... Існування та розвиток нації залежить від такого чи іншого взаємовідношення консерватизму і поступу; від взаємовідношення між тим, що вже зроблено, вже, створено, і тим, що хочеться робити і творити”. Проаналізуйте дане висловлювання. Як на думку В. Липинського співвідноситься консерватизм і розвиток?3. Хто з мислителів увів у повсякденний вжиток поняття “ідеологія”:

а) Дестю де Трасі;

б) Шарль Монтеск’є;

в) Георг Гегель;

г) Карл Маркс?

4. Ернест Гельнер у книзі “Нації і націоналізм” пише: “ Націоналізм – це передусім політичний принцип, який вимагає, аби політична і національна одиниці збігалися. Націоналізм як почуття і як рух найкраще може бути визначений з допомогою цього принципу”. Обґрунтуйте, чому відповідь на питання, що таке ідеологія націоналізму, переходить до з’ясування питання, що таке нація?

5. Хто в українській політичній думці сповідував ліберальну ідеологію:

а) М. Драгоманов;

б) Д. Донцов;

в) В. Липинський;

г) В. Винниченко?

6. В українській політичній думці ідеологію консерватизму сповідав:

а) В. Липинський;

б) І. Франко;

в) М. Павлик;

г) М. Хвильовий?
ТЕМА 16: ПОЛІТИЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ Й КОНФЛІКТИ (2 год.)
План

1. Сутність, рівні та форми політичної стабільності.

2. Політичні конфлікти. Види і форми прояву.

3. Фактори стабільності та вирішення конфліктів.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка