Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка5/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Халипов В.Ф. Власть. Основы кратологии. - М., 1995. Разд. 1.

2. Кравченко Д., Чечель В. Легітимність політичної влади й можливість її досягнення //Політологічні читання. – 1993. - № 2.

3. Лебедяев В.Г. Формы власти: типологический анализ //Полис. – 2000. - № 2.

4. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. – К., 1996.

5. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 74-79.

6. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 15-16.

7. Сікора І. Проблеми легітимності політичної влади і державності в перехідних суспільствах //Політологічні читання. – 1992. - № 1.

8. Философия власти. - М.,1993. Розд.1, 2.Теми рефератів

 1. Концепція влади в сучасній кратології.

 2. Державна влада: конституційні межі і порядок здійснення.

 3. Проблеми легітимності влади.


Питання для самоперевірки

 1. У чому полягає сутність самоперевірки?

 2. Які особливості політичної влади?

 3. Що таке ресурси влади?

 4. Які основні принципи влади?

 5. Які найвідоміші концепції влади?

 6. Вкажіть типи і види влади.

 7. Співставте поняття “політична влада” і “політичне відчуження”.

 8. Охарактеризуйте функції влади.

 9. Охарактеризуйте владу як соціальне явище.

 10. Покажіть суперечність відносин панування і підкорення.


Тестові завдання

1. Родоначальником концепції поділу влади вважають:

а) Ш.Монтеск’є;

б) Дж. Локка;

в) К. Маркса;

г) Г.Гегеля?

2. Відмітьте три типи легітимності політичної влади за М.Вебером:

а) традиційний;

б) ірраціональний;

в) раціонально-легальний;

г) теологічний;

д) харизматичний.3. Допишіть ще одну з особливостей політичної влади:

а) верховенство;

б) публічність;

в) моно центричність;

г) різноманіття ресурсів;

д) ? (допишіть)4. Політолог Джон Мілль твердив, що „властолюбство і свободолюбство постійно антагоністичні. Де найменша свобода, там пристрасть властолюбства найнахабніша і нерозбірлива”.

Прокоментуйте це висловлювання.

5. Із названих вкажіть лише ті компоненти влади, які є структурними:

а) суб’єкт влади;

б) об’єкт влади;

в) легітимність;

г) засоби і процес;

д) політичне панування.6. Охарактеризуйте роль бюрократії та бюрократизму в суспільному житті.
ТЕМА 8: ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА (2 год.)
План

1. Політична система як сукупність владних інститутів.

2. Функції політичної системи, її різновиди.

3. Політична система України.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Бодуен Ж. Вступ до політології. -К., 1995. Розд. 2.

2. Боднар А. Основи політології.-К., 1991. Розд. 4.

3. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К., 1998. – С. 3-21.

4 .Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 53-56.

5. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 16-17.

6. Політологія у запитаннях і відповідях. Навчальний посібник. – К., 2003. – С. 176-179.Теми рефератів


 1. Моделі політичних систем.

 2. Типологія політичних систем.

 3. Політична система України.Питання для самоперевірки


 1. Вкажіть типи сучасних політичних систем.

 2. Співставте поняття “політична система” і “політична організація”.

 3. Проаналізуйте структурні елементи політичної системи суспільства.

 4. Чи може гарантуватися стабільність у рамках демократичної політичної системи?

 5. Які функції виконує політична система?

 6. Який тип політичних систем – демократичний чи тоталітарний – є більш стійким і життєздатним? Чому?

 7. Проаналізуйте політичний режим як характеристику функціонування політичної системи.

 8. Вкажіть головні параметри політичних режимів.

 9. Проаналізуйте типологію політичних систем.

 10. Проаналізуйте взаємозв’язок політичної системи суспільства з іншими (економічною, соціальною, духовною).

 11. Дайте визначення поняття “держава”.

 12. Охарактеризуйте властивості та ознаки держави.

 13. Покажіть процес виникнення та еволюції держави.

 14. Вкажіть на різновиди і типи держави.

 15. Охарактеризуйте поняття “форма правління”.

 16. Вкажіть функції держави.


Тестові завдання

1.У західній політичній науці найбільш обґрунтовану модель політичної системи розробив:

а) Д. Істон;

б) З. Бжезинський;

в) Р. Даль;

г) Р. Арон?

2. Відомий англійський філософ Нового часу Томас Гобс у своїй праці “Левіафан” пише: “...Природні закони (як справедливість, безпристрасність, скромність, милосердя і, в загальному, поведінка по відношенню до інших так, як ми хотіли б, щоб вони поводилися по відношенню до нас) самі по собі, без страху якої-небудь сили, що змушує їх дотримуватись, суперечить природним прагненням, які тягнуть нас до пристрасті, гордості, помсти, і т.п.. А угода без меча лише слова, які безсилі гарантувати людині безпеку”.

На основі думок Т.Гобса, викладених у зазначеному фрагменті, доведіть необхідність і значимість держави як універсального механізму регулювання між людських стосунків і гарантування безпеки суспільства в цілому.

3. Хто в Україні представляє вищий законодавчий орган влади:

а) Верховний Суд;

б) Верховна Рада;

в) Президент;

г) Кабінет Міністрів?

4. При реформуванні політичної системи Україна повинна постати як:

а) президентсько-парламентська;

б) парламентсько-президентська;

в) парламентська республіка?5. Покажіть історію реформування політичної системи в Україні, проаналізуйте його особливості та суперечності.

6. За своїм територіальним устроєм Україна є:

а) федерацією;

б) унітарною державою;

в) конфедерацією?7.Главою держави в Україні є:

а) Президент;

б) Верховна Рада;

в) Конституційний Суд;

г) народ.

8. Чи існують у нашому суспільстві передумови реалізації відомої формули “приватна власність – незалежний громадянин – громадянське суспільство – правова держава”?

9. Біля витоків договірної концепції походження держави був:

а) Т. Гобс;

б) Г. Гегель;

в) Аристотель;

г) К. Маркс?
ТЕМА 9: ДЕРЖАВА В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА (2 год.)

План


1. Поняття, визначальні ознаки та типи держави.

2. Форми державного правління і державного устрою.

3. Держава і громадянське суспільство.

4. Політичні режими: типології та загальна характеристика.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка