Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка4/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


    1. Лузан А. Политическая жизнь общества. Вопросы теории. - К., 1988. Разд. 1, 2.

 1. Абизов В.Є., Кремень В.Г. Політичне рішення: механізм прийняття.-К., 1995. - С.56.

 2. Журавський В.С. Политический процесс в Украине: анализ, поиски, решения. –К., 1995.

 3. Політичні структури та процеси в сучасній Україні: політологічний аналіз. – К., 1995.


Теми рефератів

 1. Значення виборів у політичному житті.

 2. Структура політичного процесу.

 3. Опозиція і її роль у політичному житті.


Питання для самоперевірки

 1. Покажіть типологію політичних процесів у сучасній Україні.

 2. Охарактеризуйте політичний процес як реальну взаємодію суб’єктів політики.

 3. Охарактеризуйте поняття “політична діяльність”.

 4. Покажіть типологію політичних процесів у сучасній Україні.

 5. У чому полягає відмінність між поняттям “політичний процес” і “політичні відносини”.

 6. Що являє собою опозиція? Назвіть її різновиди, визначте її місце й роль у політичному житті.

 7. Розкрийте зміст і основні риси політичної діяльності.


Тестові завдання

1. Охарактеризуйте значення виборів у політичному житті суспільства. За яким типом виборчої системи здійснювалися вибори народних депутатів у 2002 році:

а) мажоритарною;

б) пропорційною;

в) змішаною?2. Носієм влади в Україні є:

а) Президент;

б)Верховна Рада;

в) народ;

г) політичні партії?

3. Проаналізуйте соціальні інтереси та політичну діяльність основних суб’єктів у сучасному політичному житті України.

4. Автором концепції соціальної стратифікації був:

а) П.Сорокін;

б) К.Маркс;

в) Д.Донцов;

г) Г.Гегель?
ТЕМА 6: ДЕМОКРАТІЯ ЯК ФОРМА І СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ (2 год.)

План


1. Генезис уявлень про демократію в історії політичної думки.

2. Політичний зміст демократії, її характерні риси.

3. Ліберальна, демократія, як оптимальне поєднання свободи, народовладдя і закону, її основні принципи. Новітні концепції демократії.

ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Невичерпність демократії.-К., 1994. - С.І68.

2. Поппер К. Відкрите суспільство і його вороги.-К., 1994. Т.1-2.

3. Демократія в Україні: минуле і сучасність. – К., 1993.

4. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С.57-63.

5. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 11.
Теми рефератів


 1. Соціокультурні передумови демократії.

 2. Особливості сучасної демократії.

 3. Основні концепції демократії.

 4. Демократія в глобальному контексті.


Питання для самоперевірки

 1. Покажіть генезу уявлень про демократію в історії політичної думки.

 2. Вкажіть характерні ознаки демократії.

 3. Визначте політичний зміст демократії.

 4. Здійсніть аналіз концепції “кінця історії” Ф.Фуку ями.

 5. У чому суть безпосередньої прямої і представницької демократії?

 6. У чому Ви вбачаєте процес демократизації українського суспільства?

 7. Охарактеризуйте моделі демократизації (лінійна, циклічна, діалектична).

 8. Покажіть переваги та недоліки основних форм демократії.


Тестові завдання

1. У перекладі з грецької мови демократія означає:

а) влада народу;

б) влада однієї людини;

в) влада військових;

г) сімейна влада?

2. Яку форму демократії Ф.Фукуяма вважав “кінцем історії”:

а) ліберальну;

б) плюралістичну;

в) колективістську?3. Які причини, на думку Токвіля, змушують демократичні народи остерігатися негараздів?

а) турбота про власний добробут;

б) загроза зовнішньої небезпеки;

в) нестабільний характер власності;

г)боязнь втрати спільних цінностей.

4. На думку Токвіля, єдиним явним виразником колективних інтересів за умов демократії є:

а) монарх;

б) держава;

в) політичні партії;

г) парламент;

д) громадянське суспільство.5. Охарактеризуйте роль засобів масової інформації в демократичному суспільстві.

6. Кажуть, що авторитаризм та демократія є немовби двома полюсами влади. А чи не містить і сама демократія в собі ці два полюси? В чому полягає авторитаризм демократії? Якою мусить бути “демократична демократія”?

7. Які з цінностей демократії здаються вам найбільш привабливими? Які протиріччя вони містять у собі?

а) громадянство і громадянськість;

б) компетентність і відповідальність;

в) свобода;

г) Конституція і конституціоналізм;

д) свобода совісті;

е) свобода слова, вільні засоби масової інформації;

є) людська гідність;

з) моральна автономія;

ж) приватність, невтручання в особисте життя


ТЕМА 7: ПОЛІТИЧНА ВЛАДА (2 год.)
План

1. Влада як соціальне явище.

2. Політична влада, її сутність і форми.

3. Суб'єкти і носії політичної влади.

4. Влада і владні відносини у сучасному українському суспільстві.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка