Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка2/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

План


1. Політика і її соціальність.

2. Місце політології в системі гуманітарних наук.

3. Предмет, структура, функції політології.

4. Методи та способи вивчення політології.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Лазоренко О.В., Лазоренко О.О. Теорія політології. - К., 1996. Розд. 1.

2. Гаджиев К.С. Политическая наука. - К., 1995. Разд. 1.

3. Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995. – С. 3-12.

4. Рябов С.Г. Структура і функції знань про політику //Політологічні читання. – 1994. - № 1.

5. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 3-4.

6. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С 8-13.


Теми рефератів

 1. Методологія політичної науки.

 2. Функції політології.

 3. Сутність політичної філософії.


Питання для самоперевірки

 1. Чи синонімічні поняття “політична наука”, “політична філософія”, “політична соціологія”? Обґрунтуйте.

 2. Визначте співвідношення понять “теоретична” і “прикладна” політологія.

 3. Розкрийте зміст функцій політології.

 4. Що покликана дати студентам політологія як навчальна дисципліна.

 5. Покажіть генезу становлення політичної науки.

 6. Розкрийте зміст політології як науки і навчальної дисципліни.

 7. Чому сприятиме вивчення курсу політології у студентів?

 8. Який зміст понять “світ політики”, “політична сфера суспільного життя”?

 9. Що ви розумієте під політичною просвітою населення? Назвіть найважливіші складові й завдання цього процесу.


Тестові завдання

1. Що стало причиною виникнення політики? (відмітити всі правильні відповіді):

- поширення християнства;

- поділ суспільства на класи і класова боротьба;

- війни, територіальні конфлікти;

- конфлікти між суспільством і особою;

- виникнення перших держав;

- виникнення ринкових відносин; необхідність підтримання стабільності і порядку.

2. Прокоментуйте такі точки зору на предмет політології:

- об’єкт вивчення – держава;

- об’єкт вивчення - влада;

- в предметі політичної науки тісно переплітаються ідеї, інститути та люди.3. В чому ви бачите відмінність політичної науки від технічної?

а) з точки зору критерію науковості;

б) з точки зору методики прогнозування;

в) з точки зору реалізації наукових ідей.4. В Україні політологія як навчальна дисципліна постала в:

а) 60-х рр.;

б) 70-х рр.;

в) 90-х рр.5. Політологія – це наука про:

а) мораль;

б) політику;

в) суспільство;

г) техніку.

6. Визначте місце політології у системі соціально-гуманітарних наук та її зв’язок із дисциплінами, що їх ви вивчаєте.
ТЕМА 2: ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ Й СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОЇ ПОЛІТОЛОГІЇ (2 год.)

План


1. Політична думка стародавньої цивілізації Сходу і Заходу.

2. Особливості політичної думки епохи середньовіччя та Відродження.

3 Політичні концепції Нового часу (Д.Локк, Т.Гобс, Ш.Монтеск'є,
Ж.-Ж.Руссо).

4. Політичні вчення кінця ХVIII - початку XIX ст. (І.Кант, Г.В.Ф.Гегель, Б.Констан, Е.Бентам, А.Токвіль, Л.Гумплович).

5. Плюралізм політичних концепцій ХІХ – ХХ ст. (О.Конт, Г.Спенсер, Е.Дюркгейм, Л.Дюгі, К.Маркс, соціально-політичні утопії, М.Вебер).

6. Основні школи і течії сучасної зарубіжної політології.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА


 1. Гелей, С. Д. Політологія [Текст] : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - К. : Знання, 2007. - 310 с.

 2. Піча, В. М. Політологія [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти / В. М. Піча, Н. М. Хома. - К. : Каравела; Новий Світ-2000, 2002. - 344 с.

 3. Політологія [Текст] : підручник / за ред. М. М. Вегеша. - К. : Знання, 2008. - 382 с.

 4. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Г. Антоненко, В. Д. Бабкін [та ін.] ; за ред. О. В. Бабкіної, В. П. - К. : Академія, 2008. - 568 с.

 5. Практикум з політології [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Кирилюк [та ін.] ; за заг. ред. Ф. М. Кирилюка. - К. : Комп'ютерпрес, 2003. - 622 с.

 6. Рудич, Ф. М. Політологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Ф. М. Рудич. - К. : Либідь, 2009. - 479 с.

 7. Шляхтун, П. П. Політологія (теорія та історія політичної науки) [Текст] : підруч. для студентів вищ. навч. закладів / П. П. Шляхтун. - К. : Либідь, 2008. - 574 с.

ДОДАТКОВА


1. Скиба В.Й., Горбатенко В.П., Туренко В.В. Вступ до політології.-К., 1997, С.706.

2. Історія розвитку політичної думки/ За ред. В.В.Мадісона. - К., 1996. С.190.

3. Себайн Дж. Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К.: ОСНОВИ, 1987. – С.35-58.

4. Ситник О.І. Політологічний практикум. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – С. 5-8.

5. Ситник О.І. Політологія. Конспект лекцій. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2014. – С. 18-39.
Теми рефератів


 1. Політичні ідеї раннього християнства.

 2. Ідеальна держава Платона.

 3. Поняття суверенітету в концепції Ж. Бодена.

 4. Основні школи та течії сучасної зарубіжної політології.


Питання для самоперевірки

 1. Вкажіть предмет історії політичних вчень.

 2. Розкрийте методологічні проблеми історії політичної думки.

 3. Співставте політико-правові погляди Аврелія Августина та Фоми Аквінського.

 4. Вкажіть ключові політичні ідеї епохи Середньовіччя.

 5. Що розуміється під поняттям “середньовічні єресі”?

 6. Що Ви розумієте під поняттям “політичний макіавеллізм”?

 7. У чому суть теологічного світогляду епохи Середньовіччя?

 8. У чому суть юридичного світогляду Нового часу?

 9. Розкрийте особливості трактування теорії природного права.

 10. Які основні етапи виділяють в історії світової політичної думки.


Тестові завдання

1. Найвпливовішим напрямом у політичній думці Давнього Китаю був:

а) легізм;

б) конфуціанство;

в) даосизм?2. Автором концепції ідеальної держави в античній політичній думці був:

а) Платон;

б) Аристотель;

в) Сократ;

г) Демокріт?

3. Основи концепції поділу влади в політичній думці Нового часу були сформульовані:

а) Беконом;

б) Локом;

в) Монтеск’є;

г) Гобсом?

4. Етичні основи концепції політики в німецькій класичній філософії були сформульовані:

а) Гегелем;

б) Кантом;

в) Фіхте;

г) Фейєрбахом;

д) Шелінгом?5. Як реакція на події Французької революції виникає політична ідеологія:

а) консерватизму;

б) марксизму;

в) націоналізму;

г) соціал-демократії?

6. Географічний напрям у політичній науці репрезентував:

а) Монтеск’є;

б) Спенсер;

в) Вебер;

г) Макіавеллі?
ТЕМА 3: РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ (2 год.)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка