Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Редакційно-видавничий відділСторінка1/10
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ

Методичні вказівки до семінарських занять

для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк – 2017

УДК 32(07)

ББК 66 я 7

С-42
До друку __________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ

Електронна копія друкованого видання передана для внесення в депозитарій Луцького НТУ ___________ директор бібліотеки.

Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,


протокол № ____ від ____ __________ 20___ року.
Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № 6 від 11 січня 2017 року.
__________ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри філософії, політології та права Луцького НТУ, протокол № 6 від 29 грудня 2016 року.

Укладач: О.І.Ситник, кандидат політичних наук, доцент Луцького НТУ
Рецензент: О.Ю.Сільвестрова кандидат філософських наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний О.І.Ситник, завідувач кафедри філософії,

за випуск: політології та права Луцького НТУ

С-42. Соціально-політичні студії. Методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання. / уклад. О.І.Ситник. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 48 с.


У навчальному посібнику з урахуванням вимог в систематизованому вигляді розглядаються питання становлення політології як науки, основні політичні доктрини сучасності, суттєві питання теоретичної та прикладної політології.

© .І.Ситник, 2017ПЕРЕДМОВА
У системі вищої школи основними принципами викладання та вивчення соціально – політичних студій мають стати ті, які викристалізувані зарубіжним і вітчизняним досвідом розвитку гуманітарної науки, освіти та виховання, які доведені теорією та перевірені практикою. Серед них – фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського тощо.

Нині в системі гуманітарної підготовки студентів в Україні відбуваються кардинальні перетворення, спрямовані на інтелектуальний і моральний розвиток особистості, піднесення рівня загальної освіченості майбутнього фахівця, що є важливою умовою його професійного самовизначення.

Вирішального значення у цьому процесі набуває розвиток політичної освіти громадян. Вона має полягати у культивуванні цінностей, прав, свобод і гідності людини, прихильності до цінностей демократії, а також у мотивуванні індивідів до участі у розв’язанні проблем громадського життя. У цьому аспекті роль політичної науки надзвичайно важлива.

Вивчення змісту навчальної дисципліни направлено на формування частини загальнополітичних компетентностей (загальнонаукових, соціально-особистісних, інструментальних)

Структурно курс “Соціально-політичні студії” складається з лекцій, семінарів і самостійної роботи студентів.

Логіка викладу матеріалу даної методичної розробки відповідає вимогам Положення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті.І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
І.1. Мета та завдання.

І.1.1. – з'ясування поняття політики як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, усвідомлення сут­ності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології на рівні їх відтво­рення і тлумачення для практичного застосування та вті­лення в процесі фахової діяльності майбутніх спеціалістів.


І.2. Структура курсу.

І.2.1. Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків – теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи.

Теоретичний блок: політологія як наука, місце і роль політології у системі навчальних дисциплін соціаль­но-гуманітарного змісту, її зв'язок з суспільними наука­ми, категорії, закономірності та методи політології як науки, функції політології, політична діяльність як спе­цифічна діяльність людей, влада як явище суспільного життя, типи, роди й види влади в суспільстві, політична влада як найбільш важлива сфера влади в суспільстві; історія соціально-політичних вчень як одна з найважливі­ших складових частин духовного розвитку людства, основ­ні політичні течії сучасності; політична система суспіль­ства, економічна, соціальна та національна політика в суспільстві, політична культура суспільства; людина і політика в сучасному світі, політичне лідерство в сус­пільстві; міжнародні політичні відносини.

Під час практичної та самостійної роботи відпрацьо­вуються конкретні вміння і навички аналізу й узагальнення сучасних політичних процесів, готується й захищається проблемні реферати, виконується контрольні завдання.


І.3. Розрахунок навчального часу.

Загальний об'єм курсу складає - 90 годин, з них: лекції - 15 години, семінари - 30 години, самостійна робота - 45 годин. Після закінчення вивчення дисципліни в кінці 3, 4 семестру – залік.


І.4. Вимоги до знань і вмінь студентів.

І.4.1. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:  • знати об'єкт і метод політичної науки загалом і української зокрема, чітко оперувати і володіти її понятійно-категорійним апаратом;

  • орієнтуватися в основних світових і вітчизняних політологічних школах, концепціях і напрямках, знати і вміти давати характеристики і оцінки вченням про політику;

  • мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин, про суб'єкт політики, кон­ституційні права людини і громадянина, місце і значення політичних систем і режимів у житті держави і громадського суспільства.

І.4.2. У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  • уміти виділяти теоретичні, духовні, прикладні та інструментальні компоненти політичного знання, усвідомлювати їхню роль та функції в підготовці політичних рішень, у забезпеченні особистісного внеску в суспільно-політичне життя.


І.5. Форми контролю.

При вивченні студентами курсу "Соціально-політичні студії" передбача­ється два види контроль: поточний і підсумковий.

І.5.1. Поточний контроль здійснюється окремо у відношенні тео­ретичного і практичного курсів:


  • контроль теоретичного (лекційного) курсу здійснює­ться після завершення кожного тематичного розділу у вигляді письмових відповідей на контрольні питання ;

  • контроль проходження практичного курсу здійсняється шляхом індивідуального опитування студентів, тестових завдань , написання рефератів тощо.

І.5.2. Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться при умові проходження студентами всіх етапів поточного контролю у вигляді усної відповіді на питання екзамена­ційного білету.
3. ПЛАНУВАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ТЕМА 1: ПРЕДМЕТ І ЛОГІКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ СТУДІЇ» (2 год.)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка