Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завданьСторінка1/4
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарстваС. В. Телятник,

В. І. Тітяєв


Методичні вказівки

до самостійного вивчення курсу та виконання

графічно-розрахункових завдань

з дисципліни

Економіка та організація виробництва”

(для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання

спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»)

ХАРКІВ - ХНАМГ – 2008


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу та виконання графічно-розрахункових завдань з дисципліни „Економіка та організація виробництва” (для студентів 4-5 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 6.092200 - «Електричний транспорт»). Укл. Телятник С.В., Тітяєв В.І. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 52 с.

Укладачі: Сергій Вікторович Телятник,

Віктор Іванович Тітяєв

Рецензент: доц. О.В. Димченко

Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки, протокол № 15 від 12.06.2008 р.


2

Зміст
Вступ………….........................................................................................................4


 1. Мета і завдання дисципліни……………………………………………….....5

 2. Розподіл навчального часу за темами й видами навчальних занять……....7

 3. Зміст дисципліни...............................................................................................7

3.1. Лекції.................................................................................................................7

3.2. План самостійної та індивідуальної роботи.................................................11

3.3. План практичних занять................................................................................12

3.4. Тематика рефератів........................................................................................13

4. Контроль знань, вмінь та навичок…………………………………………...15

5. Критерії оцінки знань…………………………………………………...……15

5.1. Розрахунково-графічна робота………………………….………………….15

5.2. Іспит………………………………………………………………………….16

6. Інформаційно-методичне забезпечення………………………………...…...18

6.1. Основна література………………………………………………………….18

6.2. Допоміжна література…………………………………………………....…19

Додаток А. Розрахунково-графічне завдання………………………………….20

Додаток Б. Вихідні дані для розрахунково-графічного завдання……………….40

Додаток В. Довідкові дані до виконання розрахунково-графічного завдання..42Вступ
Робоча програма дисципліни «Економіка та організація виробництва» складена на підставі нормативної навчальної програми напрямку підготовки “Електромеханіка” за спеціальністю “Електричний транспорт”, що затверджена Міністерством освіти і науки України, а також робочого навчального плану Харківської національної академії міського господарства. В основу змісту робочої програми дисципліни «Економіка та організація виробництва» покладено аналогічні програми інших навчальних закладів, власний досвід кафедри міської і регіональної економіки ХНАМГ.

До складу навчальної дисципліни входять лекційні й практичні заняття, а також самостійна робота студентів. Вивчення дисципліни здійснюється у 7-му семестрі (денна форма навчання) і у 9-му семестрі (заочна форма навчання) і завершується іспитом. 1. Мета і завдання дисципліни

Дисципліна «Економіка та організація виробництва» належить до блоку дисциплін, що забезпечують фундаментальну підготовку бакалаврів за спеціальністю «Електричний транспорт». Дисципліна у процесі вивчення охоплює всі основні складові виробничої діяльності підприємства, тобто систему взаємопов’язаних елементів: основні фонди, працю, знаряддя праці, предмети праці, продукти праці, координацію їх руху по операціях і робочих місцях, завдяки чому досягається рівномірна, ритмічна робота й високі техніко-економічні результати.Мета вивчення дисципліни - придбання знань з основних розділів економіки, зокрема планування, організації і забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки суспільного виробництва, а також необхідних практичних навичок із раціональної організації та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних засад удосконалення організації процесів праці та виробництва в просторі й часі, засвоєння навичок аналізу техніко-економічних та організаційних резервів підвищення ефективності діяльності промислових підприємств.

Предметом дисципліни є вивчення методів та засобів раціонального сполучення (організації) трудових і речових компонентів сукупного виробничого процесу виготовлення продукції, надання послуг, які забезпечують безперебійність та ритмічність діяльності підприємства в конкретних умовах, виходячи з поставлених перед ним цілей та завдань.

Вивченню дисципліни «Економіка та організація виробництва» передує вивчення таких базових економічних дисциплін, як політична економія, економічна теорія, технологія виробництва, менеджмент, статистика, а також знання та навички, набуті під час проходження ознайомлювальної, та технологічної практик студентів на підприємствах.

Методологія вивчення курсу включає певну сукупність конкретних методів, а саме: історичний і макроекономічний (народногосподарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що здійснюються на підприємстві, альтернативність вирішення тих чи інших господарських завдань, використання сучасного наукового інструментарію пізнання і прийняття управлінських рішень, аналіз, узагальнення і визначення можливих сфер використання вітчизняного і закордонного досвіду господарювання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сутність і зміст економічних категорій;


 • взаємозв'язок понять і показників;

 • шляхи підвищення ефективності виробництва (надання послуг);

 • методи кількісної оцінки економічних явищ;

 • механізм формування та використання доходів і прибутків від реалізації продукції (послуг).

Уміти:

- вирішувати завдання, що виникають у виробничо-господарській діяльності підприємства при виборі раціональних варіантів організаційно-планових рішень, які забезпечують ефективність виробництва;

- організовувати роботу виробничого підрозділу;

- застосовувати організацію, нормування і оплату праці для підвищення ефективності діяльності промислових підприємств;

- економічно обґрунтовувати технічні й організаційні рішення;

- застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки, планування та організації виробництва підприємств;

- кількісно оцінювати явища й визначати тенденції зміни показників для розрахунку економічних показників проектів у житлово-комунальному господарстві.
2. Розподіл навчального часу за темами й видами навчальних занять


Модулі (семестри) та

змістові модуліВсього, кредит/годин

Форми навчальної роботи

лекції

практичні заняття

лабораторні заняття

самостійна робота

Модуль 1. Економіка та організація виробництва:

- для студентів денної форми навчання спец. 6.092200;

- для студентів заочної форми навчання спец. 6.0922003,0 / 108
3,0 / 108

15
8


30
4


-
-

63
96


ЗМ 1.1. Економіка підприємства:

- для студентів денної форми навчання спец. 6.092200;

- для студентів заочної форми навчання спец. 6.0922001,5 / 54
1,5 / 54

8,0
4,0


15,0
2,0


-
-

31,0
48,0


ЗМ 1.2. Організація виробництва:

- для студентів денної форми навчання спец. 6.092200;

- для студентів заочної форми навчання спец. 6.0922001,5 / 54
1,5 / 54

7,0
4,0


15,0
2,0


-
-

32,0
48,0
3. Зміст дисципліни
3.1. Лекції


Тема 1. Промислове підприємство і основи його функціонування

Об'єкт вивчення курсу «Економіка та організація виробництва. Матеріально-технічні й соціально-економічні особливості міського транспорту як галузі житлово-комунального господарства. Відмінні ознаки галузі. Методологічні основи вивчення курсу. Вивчення методів підвищення ефективності виробництва (послуг) і поліпшення якості роботи МЕТ - важливе завдання курсу. Взаємозв'язок курсу економіки та організації виробництва з іншими дисциплінами. Роль курсу в підготовці інженерів міського електротранспорту.

Економіко-правові засади функціонування підприємств в Україні. Промислове підприємство як виробнича система. Підприємства МЕТ в системі народного господарства України. Сучасний стан міського електротранспорту і його роль у всебічному задоволенні потреб працюючих та підвищенні ефективності виробництва. Показники ефективності виробництва. Класифікація факторів, що визначають рівень показників ефективності виробництва.
Тема 2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів
Виробнича програма і її вимірники. Виробнича потужність. Методика розрахунку показників виробничої програми підприємств електричного транспорту. Провідне місце виробничої програми у формуванні результатів виробничо-господарської діяльності, її зв'язок з іншими розділами плану. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску. Його значення і методика розрахунку. Експлуатаційна швидкість і заходи щодо її підвищення. Розрахунок натуральних і приведених вагоно (машино) - кілометрів. Методика визначення планової кількості перевезених пасажирів і роботи рухомого складу.

Економічна сутність основних фондів і їх роль у розвитку МЕТ. Класифікація і структура основних фондів. Методи оцінки основних фондів. Економічне значення різних способів оцінки основних фондів, об'єктивна необхідність їх періодичних переоцінок. Знос основних фондів. Сутність фізичного зносу. Моральний знос і його форми. Кількісна оцінка морального зносу. Амортизація основних фондів. Співвідношення зносу й амортизації. Поняття терміну служби й амортизаційного періоду основних фондів. Характеристика діючої системи амортизації на міському електротранспорті. Порядок використання амортизаційних фондів. Обігові кошти підприємства: теоретичні основи функціонування, вплив на виробничі показники.


Тема 3. Персонал підприємства і продуктивність праці
Склад і структура кадрів на промислових підприємствах. Зміна складу і структури кадрів на МЕТ у зв'язку з технічним прогресом. Підготовка робочих і інженерно-технічних кадрів для міського електротранспорту. Поняття професії, спеціальності, кваліфікації. Форми підвищення кваліфікації. Методика визначення необхідної чисельності основних категорій працівників на підприємствах міського електротранспорту.

Економічний зміст продуктивності праці. Методи виміру продуктивності праці й шляхи її підвищення на МЕТ. Сутність заробітної плати. Оплата результатів праці - найважливіший принцип організації праці і заробітної плати на підприємствах. Колективні й індивідуальні форми матеріального стимулювання, що підвищують зацікавленість кожного працівника у високому рівні роботи підприємства в цілому.


Тема 4. Фінансовий аспект функціонування підприємства
Поняття вартості й собівартості продукції. Поняття витрат виробництва. Собівартість пасажироперевезень як узагальнюючий показник роботи міського транспорту. Структура собівартості пасажироперевезень на міському електротранспорті, її відмінність від структури собівартості в промисловості. Калькуляція собівартості, фактори, що її визначають і впливають на рівень собівартості пасажироперевезень. Резерви зниження собівартості. Народногосподарське значення зниження собівартості продукції (послуг).

Тарифи і собівартість пасажироперевозок. Характеристика діючих тарифів на міські пасажирські перевезення. Планово-розрахунковий тариф як інструмент взаємовідносин підприємств міського електричного транспорту з бюджетом у період переходу до ринкових відносин. Порядок визначення і затвердження планово-розрахункового тарифу. Прибуток підприємства міського електричного транспорту: балансовий і розрахунковий. Сутність рентабельності міського електротранспорту. Рівень рентабельності і її розрахунок. Загальний і розрахунковий рівень рентабельності.


Тема 5. Організаційні основи виробництва
Сутність організації виробництва. Особливості організації виробництва. Виробничі процеси та їх характеристика. Поелементна організація виробництва. Основні тенденції організації обслуговуючих процесів. Раціональна організація виробничого процесу. Основні фактори скорочення тривалості виробничого процесу.
Тема 6. Основи наукової організації та нормування праці
Загальна характеристика наукової організації праці. Економічні, соціальні й психофізіологічні завдання наукової організації праці. Організація і обслуговування робочих місць та раціоналізація трудового процесу. Спеціалізація і оснащення робочого місця. Охорона, безпека й дисципліна праці. Основи нормування праці. Норма часу, обслуговування, виробітку, чисельності й керованості. Технологічні режими роботи устаткування і трудові нормативи.

Організація та планування оплати праці. Тарифна система як основа регулювання заробітної плати працівників різних професій і кваліфікацій. Тарифні сітки і їхня побудова. Тарифно-кваліфікаційні довідники. Тарифні ставки. Система посадових окладів. Форми і системи оплати праці на підприємствах. Відрядна й погодинна форми оплати груда, їхні різновиди й умови застосування.3.1. Лекційний курс

Зміст


Кількість годин

Денна форма навчання

(спец. 6.092200)Заочна форма навчання

(спец. 6.092200)ЗМ 1.1. Економіка підприємства

8,0

4,0

1. Промислове підприємство і основи його функціонування

1,0

1,0

2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів.

3,0

1,0

3. Персонал підприємства і

продуктивність праці2,0

1,0

4. Фінансовий аспект функціонування підприємства

2,0

1,0

ЗМ 1.2. Організація виробництва

7,0

4,0

1. Організаційні основи виробництва

3,0

2,0

 1. Основи наукової організації і

нормування праці

4,0

2,0
Разом

15,0

8,03.2. План самостійної та індивідуальної роботи

Форми самостійної роботи

(за змістовими модулями)Кількість годин

Форма звіту

Денна форма навчання

(спец. 6.092200)Заочна форма навчання

(спец. 6.092200)ЗМ 1.1. Економіка підприємства

1. Промислове підприємство і основи його функціонування

Економіко - правові засади функціонування підприємств в Україні. Промислове підприємство як виробнича система. Підприємства МЕТ в системі народного господарства України.6

8

Бліцопитування, написання реферату

1. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів

Виробнича програма і її вимірники. Виробнича потужність. Методика розрахунку показників виробничої програми підприємств електричного транспорту. Основні фонди підприємства: теоретичні основи функціонування, фактор ефективності. Обігові кошти підприємства: теоретичні основи функціонування, вплив на виробничі показники.9

16

Бліцопитування

3. Персонал підприємства і продуктивність праці

Поняття і класифікація кадрів підприємства. Продуктивність праці. Чисельність працівників і склад фонду оплати праці.8

12

Бліцопитування, написання реферату

4. Фінансовий аспект функціонування підприємства

Витрати підприємства. Класифікація витрат. Особливості калькулювання собівартості на підприємствах МЕТ. Доходи підприємств МЕТ. Фінансові результати діяльності підприємства. Формування і розподіл прибутку. Показники рентабельності.8

12

Бліцопитування

Всього за ЗМ 1.1

31

48
ЗМ 1.2. Організація виробництва

2.1. Організаційні основи виробництва

Сутність організації виробництва. Виробничі процеси та їх характеристика.16

24

Бліцопитування

2.2. Основи наукової організації і нормування праці

Загальна характеристика наукової організації праці. Організація і обслуговування робочих місць та раціоналізація трудового процесу. Охорона, безпека і дисципліна праці. Основи нормування праці. Організація та планування оплати праці.16

24

Бліцопитування

Всього за ЗМ 1.2

32

48Разом

63

96

3.3. План практичних занять

Зміст


Кількість годин

Денна форма навчання

(спец. 6.092200)Заочна форма навчання

(спец. 6.092200)ЗМ 1.1. Економіка підприємства

15,0

2,0

1. Промислове підприємство і основи його функціонування

2,0

-

2. Виробнича програма і виробнича потужність підприємства: основні поняття, розрахунок, вплив виробничих фондів.

5,0

1,0

3. Персонал підприємства і

продуктивність праці4,0

0,5

4. Фінансовий аспект функціонування підприємства

4,0

0,5

ЗМ 1.2. Організація виробництва

15,0

2,0

1. Організаційні основи виробництва

7,0

0,5

 1. Основи наукової організації і

нормування праці

8,0

1,5
Разом

30,0

4,0

3.4. Тематика рефератів

1. Класифікація підприємств та її практичне значення.

2. Характеристика структури підприємства. Чинники формування і зміни виробничої структури підприємства.

3. Виробнича структура підприємств міського електричного транспорту.

4. Експлуатаційне депо як основна виробнича одиниця підприємств міського електричного транспорту.

5. Система технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.

6. Характеристика трамвайних і тролейбусних ліній.

7. Методика визначення виробничої потужності підприємств електричного транспорту.

8. Економічна сутність основних фондів і їх роль у розвитку міського електричного транспорту.

9. Ефективність відтворення та використання основних фондів і потужностей.

10. Оборотні фонди підприємства: нормування, ефективність використання.

11. Показники ефективності використання оборотних коштів.

12. Знос основних фондів. Сутність фізичного зносу. Моральний знос і його форми.

13. Характеристика показників ефективності використання основних фондів.

14. Сучасний економічний і технічний стан підприємств міського електротранспорту.

15. Методика визначення необхідної чисельності основних категорій працівників на підприємствах міського електротранспорту.

16. Тарифна система як основа регулювання заробітної плати працівників різних професій і кваліфікацій.

17. Форми й системи оплати праці на підприємствах міського електротранспорту.

18. Поняття вартості й собівартості продукції. Поняття витрат виробництва.

19. Собівартість пасажироперевезень як узагальнюючий показник роботи міського транспорту.

20. Зменшення витрат і втрат енергоносіїв на підприємствах електричного транспорту, проведення ефективної енергозберігаючої політики.

21. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг. Фактори, що впливають на обсяг виручки від реалізації.

22. Резерви і фактори зростання прибутку.

23. Запровадження стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів.

24. Історія розвитку теорії і практики організації виробництва.

25. Виробничі процеси та їх характеристика.

26. Загальна характеристика наукової організації праці.

27. Організація і обслуговування робочих місць та раціоналізація трудового процесу.

28. Охорона, безпека і дисципліна праці.

29. Основи нормування праці.

30. Організація та планування оплати праці.

31. Виробничий цикл. Розрахунок тривалості виробничого циклу


простого процесу.

32. Аналіз трудових процесів і витрат робочого часу.

33. Вимірювання праці. Визначення норм праці.

34. Принципи раціональної організації та планування виробничого процесу.

35. Виробництво як відкрита система. Організаційні основи виробничих систем.
4. Контроль знань, вмінь та навичок
Поточний контроль (ПК) включає контроль теоретичних знань (за тестами), практичних вмінь та навичок студентів (за завданнями):

ПК 1 – теми 1, 2, 3

ПК 2 - тема 4,5,6.

На кожному практичному занятті перші 10-12 хв. присвячується фронтальному експрес–опитуванню за матеріалом, що вивчається.

Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.
5. Критерії оцінки знань
5.1 Розрахунково-графічна робота
При перевірці розрахунково-графічної роботи виставляються диференційовані оцінки з кожного питання. Загальна оцінка за роботу - середнє арифметичне з відповідним округленням.

Відмінно” – виставляють при правильному розв’язанні завдання та всебічному, глибокому, систематизованому висвітленні питання. У відповіді повинен реалізуватися творчий підхід, вміння аналізувати, використовувати довідкові матеріали.

Добре” – виставляють при достатньо повному й правильному розв’язанні завдання. Крім того, повинно бути показано вміння використовувати довідкову літературу.

Задовільно” – виставляють при правильному розв’язанні поставлених завдань при наявності різних непринципових огріхів чи помилок.

Незадовільно” – виставляють при неправильній відповіді на розв’язані завдання та при наявності принципових помилок при розв’язанні.

5.2. Іспит
Екзамен з дисципліни студент складає відповідно до кваліфікаційних вимог спеціальності 6.092200 - “Електричний транспорт” кваліфікаційного рівня «Бакалавр». Студент дає правильні відповіді на запитання з теоретичної частини курсу, показує обізнаність з матеріалами навчальної програми та вміння виконувати прикладні задачі, аналогічні тим, що розв'язувались під час практичних занять. При відповіді можливі скорочення окремих питань без грубих помилок.

Оцінка "відмінно" - 5 балів. "Відмінно" виставляють при всебічному, глибокому, систематизованому висвітленні питання. У відповіді повинен реалізуватися творчий підхід та вміння аналізувати, а також уміння використовувати довідкові матеріали. Розрахунки не мають помилок.

Оцінка "добре" - 4 бали. "Добре" виставляють при достатньо повній та правильній відповіді на запитання, студент дає відповіді з теоретичної частини, показує обізнаність з матеріалами програмного курсу, наводить необхідні алгоритми з економічних розрахунків. Розрахунки мають несуттєві помилки.

Оцінка "задовільно" - 3 бали. "Задовільно" виставляють, якщо студент дає відповідь на теоретичні й практичні запитання в узагальненому вигляді без проробки деталей або допускає суттєві помилки, що призводять до висновків, які не дозволяють вважати ці результати правильними. При цьому допущені різні непринципові похибки чи помилки.Оцінка "незадовільно" - 2 бали. "Незадовільно" виставляють при неправильній відповіді на поставлені теоретичні запитання чи при наявності принципових помилок у розрахунках. При відповіді допущені грубі помилки.

Засоби контролю і структура залікового кредиту

Види й засоби контролю (тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання)

Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Тестування

20

ЗМ 1.2. Тестування

20

Відвідування занять

5

Активність на заняттях

5

Підсумковий контроль з МОДУЛЕМ 1

РГЗ

20

Іспит

30

Усього за модулем 1

100 %


6. Інформаційно-методичне забезпечення
6.1. Основна література


 1. Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій – Харків: ХДАМГ, 2003. - 114 с.

 2. Економіка міського господарства: Навч. посібник / За заг. ред.. Юр`євої Т.П. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 672с.

 3. Коссой Ю.М. Экономика и управление на городском электрическом транспорте: Учебник. –М.: Изд-во «Мастерство», 2002. – 352с.

 4. Костюк В.О. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємств міського господарства. -Харків: ХДАМГ, 2002. – 162с.

 5. Курочкин А.С. Организация производства: Уч. пособие. – К.: МАУП, 2001. – 215 с.

 6. Новицкий Н.Н. Организация производства на предприятиях: Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

 7. Организация производства на предприятии: Учебник для техн. и экон. спец. / Под ред. О. Г. Туровца и Б. Ю. Сербиновского. - Ростов-на Дону: МарТ, 2000. - 464 с.

 8. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства.-К.: КНЕУ, 2000.

 9. Сачко Н. С. Теоретические основы организации производства. - Минск.: Дизайн ПРО, 2002. - 320 с.

 10. Славута О.І. Економіка підприємства: конспект лекцій для студентів спеціальності “Економіка підприємств міського господарства”. – Харків: ХНАМГ, 2001.

 11. Славута О.І., Княжеченко В.В. Особливості економіки підприємств міського господарства. - Харків: ХНАМГ, 2004. – 58с.

 12. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 672 с.


6.2. Допоміжна література


 1. Бухало С.М. Организация, планирование и управление деятельности промышленного предприятия. - К.: Выща школа. – 1989. – 472 с.

 2. Герасимчук А.Е. Економіка та організація виробництва. К.: Знання, 2007. – 678 с.

 3. Економіка підприємства: Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. посібник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000.- 328с.

 4. Закон України "Про власність" / Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №20.

 5. Закон України “Про міський електричний транспорт” // Відомості Верховної Ради України від 29.06.2004р., №1914-ВР.

 6. Карлова О.А. Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 385 с.

 7. Конституція України. – К., Вид. Верховної Ради України, 1996.

 8. Програма реформування та розвитку наземного міського електротранспорту на 2004-2010 рр. Схвалено постановою Кабінету Міністрів України, №143.

 9. Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2003-2010р.р.” Схвалено рішенням XIV сесії Харківської міської Ради XXIV скликання від 25.06.2003р. №03.

 10. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004.- 568 с.

11. Юр`єва Т.П. Фінанси підприємств міського господарства: Навч. посібник. - Харків: ХДАМГ, 2003. – 336с.

12. www.DJKG.gov.ua13. www.rada.gov.ua

14. www.zakon.com.ua

Додаток А
Розрахунково-графічне завдання
Мета завдання:

На базі вихідних даних Вашого варіанта (табл. Б.1, Б.2):- відобразити організаційну структуру досліджуваного підприємства графічно й визначити її тип;

- розрахувати показники виробничої програми;

- розрахувати показники з організації та оплати праці (чисельність працівників, склад і структура фонду оплати праці);

- розрахувати собівартість пасажироперевезень;

- визначити планово-розрахунковий тариф і фінансові результати операційної діяльності підприємства.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка