Методичні вказівки до проведення лабораторних, практичних, семінарських занятьСкачати 106.27 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір106.27 Kb.
Вимоги до навчально-методичної документації
1. Навчально - методичний комплекс
Навчально - методичний комплекс дисципліни включає:
1. Навчальну програму.

2. Робочу програму.

3. Конспект лекцій.

4. Методичні вказівки до проведення лабораторних, практичних, семінарських занять.

5. Методичні вказівки до тем, винесених на самостійне вивчення.

6. Опорні конспекти тем для самостійного вивчення.

7. Завдання для здійснення поточного контролю знань.

8. Багаторівневі завдання до проведення модульного контролю.

9. Перелік контрольних питань та завдань для здійснення підсумкового контролю (залік, екзамен).

10. Засоби діагностики знань (тестові завдання, завдання з перевірки теоретичних знань та ін.).


1.1 Вимоги до виконання методичних вказівок (МВ)
1.1.1 МВ розробляють для надання практичної допомоги студентам і організаційно-методичної - викладачам.

1.1.2 МВ повинні містити стислі, конкретні, цілеспрямовані вказівки про порядок і методи виконання елементів навчального процесу (лабораторна робота, графічна робота, контрольні завдання та ін.).

1.1.3 При необхідності МВ можуть містити пояснення до конкретних тем, розділів або окремих питань дисципліни.

1.1.4 У методичні вказівки з лабораторних робіт і практичних занять рекомендується включати теоретичний матеріал, необхідний для розкриття теми дослідження.

1.1.5 У методичні вказівки усіх видів можуть бути включені питання застосування технічних засобів.

1.1.6 Методичні вказівки розробляються для виконання та проведення:

- розрахунково-графічних робіт;

- графічних робіт;

- практичних занять;

- лабораторно-практичних робіт;

- семінарських занять;

- самостійних робіт;

- індивідуальних завдань (занять);

- домашніх завдань;

- науково-дослідних студентських робіт;

- програм виробничої практики;

- курсових робіт (проектів);

- дипломних робіт (проектів).

1.1.7 Методичні вказівки повинні містити:

1) титульний лист;

2) зворот титульного аркуша;

3) зміст (у документі обсягом більш 1 д.а.);

4) перелік умовних позначень (при їх наявності);

5) вступ;

6) основну частину;

7) список джерел інформації;

8) додатки (при їх наявності);

9) кінцеву полосу (спеціальна сторінка з вихідними даними) оформлюють тільки для МВ які рекомендовані для видання у видавництві.

1.1.8 Основна частина МВ повинна включати розділи:

1. Сфера застосування.

2. Мета виконання.

3. Порядок виконання.

4. Розділи, перелік яких затверджує циклова комісія ОАДК ОНПУ.

5. Вимоги до оформлення виконуваної роботи чи завдання.

1.1.9 Методичні вказівки повинні бути обговорені та затверджені на засіданнях циклової комісії та методичної ради ОАДК ОНПУ.
2. Вимоги до оформлення навчально-методичних документів
2.1 Оригінали документів виконують на аркушах друкарського паперу формату А4 (297х210 мм). При виконанні таблиць, ілюстрацій та додатків допускається використовувати формат А3 (297х420 мм). Аркуш формату А3 підшивається в документ по стороні 297 мм та складається до формату А4.

На аркушах мають бути залишені поля: ліве, нижнє та верхнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

2.2 Оригінали текстових документів рекомендовано виконувати на одному боці аркуша машинним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) - при цьому слід виконувати вимоги ГОСТ 13.1.002 (через півтора інтервали, кегль шрифту 14 п.), для елементів тексту (таблиць, приміток та ін.) допускається кегль шрифту 12 п., рекомендований шрифт - Times New Roman.
2.3 Копії текстових документів виконують одним з наступних способів:

- типографським – у відповідності до вимог, пред’явлених до видань, які виготовляють типографським способом;

- ксерокопіюванням - при цьому рекомендується тиражувати документ способом двохстороннього копіювання зі зменшенням формату до А5 (148×210);

- на магнітних носіях даних.

2.4 Аркуші документа нумерують арабськими цифрами, проставляючи їх знизу сторінки з вирівнюванням від центру без будь-яких знаків. Нумерація аркушів повинна бути наскрізною для всього документа. На титульному аркуші, що є першим аркушем документу, номер не ставлять, але враховують його у загальну нумерацію.

2.5 Помилки, описки та графічні неточності, які були знайдені в процесі виконання документу допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою з нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіку).3. Додатки
ДОДАТОК А
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

_____________ Л.С.Новак

«____»__________20___р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни:

«______________________»

(назва дисципліни)

за спеціальністю: 0.00000000 «________________»

галузь: 0000 «___________________»
Одеса

2012
Навчальну програму склав:


Рецензенти:

Навчальна програма розглянута і узгоджена цикловою комісією_______________________________________

(назва комісії)

Протокол №_____ від ___________20____р.

Голова комісії _________ /___________________/

ДОДАТОК Б


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. ____ __________/____________/ Заступник директора з НР

_____________ Л.С.Новак

«____»__________20___р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни:

«________________________»

(назва дисципліни)

для студентів денного відділення _____ курсу

за спеціальністю: 0.00000000 «_____________________»

галузь: 0000 «___________________»

Програма розроблена у відповідності

до навчальної програми, затвердженої

комісією _________________________

(назва комісії)

Програму склав викладач: ___________________

Програму розглянуто і схвалено Голова комісії

цикловою комісією _______________ ________/____________/

(назва комісії)

Протокол № ____від «____»_________20___р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

_____________Л.С.Новак

«_____»_________20___р.
Доповнення, зміни


Курс вивчення

ІІ

ІІІ
Всього

Семестр

3

4

5

6Повний обсяг часу на предмет55

52


у т.ч.

аудиторних занять

32

33


з них: лекції


лабораторні


практичні32

32


семінарські


консультації


Види індивідуальних завдань


Самостійна робота23

20


Підсумкові форми контролюсем. атест.

іспит

Список літератури:

ДОДАТОК В
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

Циклова комісія _________________________________

(назва комісії)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

__________________________________

(назва дисципліни)

за спеціальністю: 0.00000000 «________________________»

галузь: 0000 «__________________________»

Автори:


__________________________

(посада, прізвище та ініціали)


Затверджено на засіданні циклової комісії від «____»_____________20___р.

Одеса


2012

ДОДАТОК Г


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

____________ Л.С.Новак

«_____»_________20___р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ

для студентів ______ курсу, ______ семестр

спеціальність: 0.00000000 «____________________»

відділення: «______________________»

дисципліна: «______________________»

(назва дисципліни)

Розглянуто та погоджено на засіданні циклової комісії ___________________

(назва комісії)

Протокол №_____ від «_____»____________20____р.

Голова циклової комісії __________/_____________/

Склав __________/_____________/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №______


з ________________________________

(назва дисципліни)


для студентів ______ курсу
спеціальність: 0.00000000 «___________________»
відділення: « _______________________________»

(Зміст білета)

Розглянуто на засіданні циклової комісії _______________________________

Протокол № _____ від «____» ___________20____р.

Голова циклової комісії ___________ /_______________/

Склав ___________ /_______________/

ДОДАТОК Д
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ КОЛЕДЖ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора з НР

_____________ Л.С.Новак

«_____»_________20___р.

ПАКЕТ


матеріалів комплексної контрольної роботи

з дисципліни: «_________________»

(назва дисципліни)

спеціальність: 0.00000000 «_________________»

галузь: 0000 «_________________»

Схвалено циклової комісією

________________________

(назва комісії)

Протокол №___ від «____»____________20___р.

Голова комісії _________ /_____________/


Одеса


2012

Зміст


Пакету комплексної контрольної роботи

1. Титульний лист

2. Рецензія на зміст комплексної контрольної роботи

3. Передумова

4. Тематичний план програми.

5. Критерії оцінювання роботи.

6. Завдання комплексної контрольної роботи з дисципліни.

7. Еталон відповіді на один із варіантів комплексної контрольної роботи.

8. Список використаної літератури.

9. Список літератури ,яку можуть використовувати студенти під час контрольної роботи.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка