Методичні вказівки до практикуму для студентів стоматологічного факультету Івано-Франківськ 2011 Медична І біологічна фізикаСторінка1/10
Дата конвертації28.12.2016
Розмір1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ,

МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИКУМУ
для студентів стоматологічного факультету

Івано–Франківськ 2011
Медична і біологічна фізика як навчальна дисципліна:

  • інтегрується з такими дисциплінами як медична хімія, медична біологія та ін.;

  • закладає основи вивчення студентами фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, медичної хімії, біостатистики, гістології, патофізіології, радіаційної медицини, гігієни та екології, офтальмології, оториноларингології та ін.

Програму дисципліни “Медична і біологічна фізика” поділено на 3 модулі, які в свою чергу містять 9 змістових модулів.
Модуль 1. Математична обробка медико-біологічних даних

Змістові модулі:

1. Основи математичного аналізу.

2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики.


Модуль 2. Основи біофізики

Змістові модулі:

3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки.

4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики.

5. Біофізика мембранних процесів.
Модуль 3. Основи медичної фізики

Змістові модулі:

6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури.

7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.

8. Елементи квантової механіки.

9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.


Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студентів; г) консультації.


Поточний контроль засвоєння теми здійснюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Для цього використовуються такі за­соби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування задач, комп’ютерні тести, проведення лабораторних досліджень з трактуванням та оцінкою їх результатів, контроль практичних навичок.
Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів і має визначення за системою ECTS та шкалою, прийнятою в Україні.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ


з/п


ТЕМА

Кількість

годинМОДУЛЬ 2. Основи біофізики

Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

1

Основи біомеханіки та біоакустики.

2

2

Матеріалознавство. Механічні властивості стоматологічних матеріалів.

2


МОДУЛЬ 3. Основи медичної фізики

Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури

3

Фізичні основи електрокардіографії.

2

4

Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами. Основи електронної медичної апаратури.

2


Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії

5

Оптичні та рентгенівські методи в стоматології. Іонізуюче випромінювання та основи дозиметрії.

2

.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


з/п


ТЕМА

Кількість годин


МОДУЛЬ 1. Математична обробка медико-біологічних даних

Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу

1

Вступ. Диференціювання функції.

2

2

Диференціал функції.

2

3

Основи інтегрального числення.

2

4

Диференціальні рівняння.

2

5

Моделювання медико-біологічних процесів.

2


Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

6

Елементи теорії ймовірностей.

2

7

Основи математичної статистики.

2

8

Кореляційний зв’язок. Рівняння регресії.

2

9

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за

модулем 1)2

МОДУЛЬ 2. Основи біофізики

Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

10

Основи біомеханіки.

2

11

Вивчення роботи аудіометра.

2

12

Ультразвукова діагностична і терапевтична апаратура.

2

13

Визначення модуля Юнга кісткової тканини.

2

14

Дослідження міцності і твердості стоматологічних матеріалів.

2

15

Вивчення поверхневого натягу рідин.

2

16

Вивчення в’язкості рідин.

2

17

Основи гемодинаміки.

2


Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики

18

Термодинаміка відкритих біологічних систем.

2


Змістовий модуль 5. Біофізика мембранних процесів

19

Структурна організація мембран. Транспорт речовин крізь мембранні структури.

2

20

Біоелектричні потенціали.

2

21

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за

модулем 2)2


МОДУЛЬ 3. Основи медичної фізики

Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури

22

Електрографія органів і тканин. Вивчення роботи електрокардіографа.

2

23

Визначення електричного опору біологічної тканини. Вивчення роботи реографа.

2

24

Вивчення роботи апарату для терапії постійним струмом.

2

25

Вивчення роботи апарату УВЧ-терапії.

2

26

Дія струмів і електромагнітних полів на тканини організму.

2


Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

27

Вивчення характеристик оптичного мікроскопа.

2

28

Вивчення роботи рефрактометра.

2

29

Вивчення роботи фотоелектроколориметра.

2

30

Вивчення роботи поляриметра (сахариметра).

2


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки

31

Теплове випромінювання тіл.

2

32

Індуковане випромінювання. Вивчення роботи лазера.

2


Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії

33

Рентгенівське випромінювання.

2

34

Радіоактивність. Основи дозиметрії.

2

35

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за

модулем 3)2ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ)

РОБОТИ СТУДЕНТІВ


№ з/п

Т Е М А

Кількість

годинМОДУЛЬ 1. Математична обробка медико-біологічних даних

Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу

1

Оволодіти уміннями знаходити похідні простої та складеної функцій.

3

2

Оволодіти уміннями знаходити диференціал функції однієї змінної, частинні похідні і диференціали функцій двох і більше змінних та повний диференціал.

3

Оволодіти уміннями інтегрувати методом заміни змінної та частинами.

4

Оволодіти уміннями розв’язувати диференціальні рівняння.


Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

5

Оволодіти уміннями застосовувати теореми додавання і множення ймовірностей для розв’язування задач.

3

6

Навчитися використовувати методи математичної статистики для роз’язування задач медико-біологічного характеру.Підготовка до контролю засвоєння модуля 1

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури

3


МОДУЛЬ 2. Основи біофізики

Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

7

Навчитися пояснювати умови виникнення незатухаючих, затухаючих та вимушених коливань у біологічних системах.

2

8

Оволодіти уміннями роботи з клінічним аудіометром. Оцінювати та трактувати результати досліджень спектральної чутливості вуха на порозі чутності.

9

Ознайомитися із фізичними характеристиками сучасних стоматологічних матеріалів, сплавів, сталі, легованої сталі, сплавів на основі золота, хром кобальтових сплавів, металокерамічних матеріалів.

2

10

Оволодіти уміннями одержувати діаграми розтягу і стиснення та визначати основні показники пружних властивостей тканин.

1

11

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт поверхневого натягу.

1

12

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт в’язкості рідин.

2


13

Ознайомитися з реологічними властивостями крові.


Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики

14

Ознайомитися з термодинамічним метод вивчення медико-біологічних систем.

2

15

Ознайомитися з елементами молекулярної біофізики білків і нуклеїнових кислот.

2


Змістовий модуль 5. Біофізика мембранних процесів

16

Пояснювати природу виникнення концентраційного потенціалу.

1Підготовка до контролю засвоєння модуля 2

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату

2


МОДУЛЬ 3. Основи медичної фізики

Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури

17

Пояснювати фізичні основи електрокардіографії та механізми формування біопотенціалів. Оволодіти навичками роботи з кардіографом.

2

18

Оволодіти уміннями роботи з клінічним реографом.

2

19

Пояснювати механізм взаємодії магнітного поля з біологічними тканинами.

2

20

Пояснювати механізм взаємодії електромагнітного поля з біологічними тканинами.

21

Набути навички роботи з УВЧ апаратом, апаратом для місцевої дарсонвалізації та апаратом для терапії постійним струмом.

1


Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

22

Оволодіти уміннями вимірювати розміри мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопа.

1

23

Навчитися досліджувати залежність показника заломлення розчину від його концентрації рефрактометричним методом.

1

24

Оволодіти уміннями роботи з поляриметром.

1

Пояснювати закономірності обертання площини поляризації оптично активною речовиною та визначати сталу обертання.

25

Пояснювати закономірності поглинання та розсіювання світла та явище дисперсії.

1


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки

26

Пояснювати механізми теплового випромінювання тіл.

1

27

Оволодіти основними уявленнями і поняттями квантової механіки.

2

Отримати уявлення про резонансні методи квантової механіки.

28

Пояснювати явища фотоефекту та люмінесценції.

1

29

Дати пояснення принципу дії газового лазера та навчитися визначати характеристики його випромінювання: довжину хвилі, енергію та імпульс кванта.

1


Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії

30

Оволодіти уміннями роботи з радіометром, який містить газорозрядний лічильник.

2

31

Пояснювати явище послаблення радіоактивного випромінювання при його проходженні через свинцевий, залізний та алюмінієвий екрани.

1Підготовка до контролю засвоєння модуля 3

3
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату

3

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ
з/п

Модуль, тема

Максимальна кількість балів

МОДУЛЬ 1

1

Змістовий модуль 1Тема 1

15
Тема 2

15
Тема 3

15
Тема 4

15
Тема 5

15

2

Змістовий модуль 2Тема 6

15
Тема 7

15
Тема 8

15
РАЗОМ за змістові модулі

120
Самостійна (індивідуальна) робота студентів


РАЗОМ

120
Підсумковий контроль засвоєння модуля 1, в тому числі:

тестовий контроль теоретичної підготовки;

контроль практичної підготовки

80
РАЗОМ сума балів за вивчення модуля 1

200

ПРИМІТКА:

Максимальний бал за заняття15 балів.

Мінімальний позитивний бал за заняття8 балів.

Бали, які відповідають незадовільній оцінці0-7 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 64 бали.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні завдань модуля 1 не менше 50 балів.
з/п

Модуль, тема

Максимальна кількість балів

МОДУЛЬ 2

3

Змістовий модуль 3Тема 10

10
Тема 11

10
Тема 12

10
Тема 13

10
Тема 14

10
Тема 15

10
Тема 16

10
Тема 17

10

4

Змістовий модуль 4Тема 18

10

5

Змістовий модуль 5Тема 19

10
Тема 20

10
РАЗОМ за змістові модулі

110
Самостійна (індивідуальна) робота студентів

10
РАЗОМ

120
Підсумковий контроль засвоєння модуля 2, в тому числі:

тестовий контроль теоретичної підготовки;

контроль практичної підготовки

80
РАЗОМ сума балів за вивчення модуля 2

200

ПРИМІТКА:

Максимальний бал за заняття10 балів.

Мінімальний позитивний бал за заняття6 балів.

Бали, які відповідають незадовільній оцінці0-5 балів.

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу10 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 66 бали.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні завдань модуля 2 не менше 50 балів.
з/п

Модуль, тема

Максимальна кількість балів

МОДУЛЬ 3

6

Змістовий модуль 6Тема 22

9
Тема 23

9
Тема 24

9
Тема 25

9
Тема 26

9

7

Змістовий модуль 7Тема 27

9
Тема 28

9
Тема 29

9
Тема 30

9

8

Змістовий модуль 8Тема 31

9
Тема 32

9

9

Змістовий модуль 9Тема 33

9
Тема 34

9
РАЗОМ за змістові модулі

117
Самостійна (індивідуальна) робота студентів

3
РАЗОМ

120
Підсумковий контроль засвоєння модуля 3, в тому числі:

тестовий контроль теоретичної підготовки;

контроль практичної підготовки

80
РАЗОМ сума балів за вивчення модуля 3

200

ПРИМІТКА:

Максимальний бал за заняття9 балів.

Мінімальний позитивний бал за заняття5 балів.

Бали, які відповідають незадовільній оцінці0-4 балів.

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу3 бали.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 65 бали.

Підсумковий тестовий контроль зараховується студенту, якщо він демонструє володіння практичними навичками та набрав при виконанні завдань модуля 3 не менше 50 балів.
ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих модулів відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів BM(Ф)НЗ України.Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей тем, на практичних підсумкових заняттях – відповідно до конкретних цілей змістових модулів. На всіх практичних заняттях застосовується контроль теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок.

Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування. Максимальна кількість балів, що присвоюється студенту при засвоєнні модуля (залікового кредиту ECTS) – 200.

Єдина шкала оцінок для студентів


Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

C

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

Fx

Повторна задача

F

Обов’язковий повторний курс навчання

Оцінка ESTS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином:

Оцінка ESTS

Оцінка за чотирибальною шкалою

А

5

В,С

4

D,E

3

Fx, F

2

Для тих студентів, які бажають покращити свою успішність до вищої оцінки при засвоєнні дисципліни (модуля), можливе проведення повторного підсумкового контролю комісією.

МОДУЛЬ 1. МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА

МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ
Змістовий модуль 1. ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ЗАНЯТТЯ №1

(практичне)

ВСТУП ДО КУРСУ МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ. ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФУНКЦІЇ

Актуальність теми: в результаті вивчення теми студенти засвоюють ряд термінів, понять, закономірностей і законів, які використовуються для визначення інтервалів монотонності та екстремумів функції, опуклості кривої та точок перегину, для визначення швидкості зміни параметрів системи із зміною аргументів (температури, часу, чисельності популяцій і т.п.) та опису біофізичних, біохімічних та інших процесів і явищ, що лежать в основі життєдіяльності людини.

Мета: ознайомити студентів з обсягом і значимістю фізико-технічних і біофізичних знань, необхідних, як для вивчення інших дисциплін, так і для безпосереднього формування лікаря-стоматолога з переліком практичних навичок у користуванні медичними і лабораторними приладами та апаратами, основними положеннями техніки безпеки і охорони праці. В результаті проведення заняття студенти повинні: знати поняття похідної функції її геометричний і фізичний зміст, властивості похідної; вміти обчислювати похідні функції першого і вищих порядків, застосовувати поняття похідної для дослідження функції і побудови її графіка.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка