Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "сапр верстатних комплексів та інструментального забезпечення" для спеціалістів І магістрів спеціальностейСкачати 152.12 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір152.12 Kb.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ "САПР ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

для спеціалістів і магістрів спеціальностей
7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи»
Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ "САПР ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
для спеціалістів і магістрів спеціальностей
7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи»

Вінниця


ВНТУ

2013


Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від «____» _______ 2013 р.)

Рецензенти:І. О. Сивак, доктор технічних наук, професор

В. І. Савуляк, доктор технічних наук, професор

Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисципліни "САПР верстатних комплексів та інструментального забезпечення" для спеціалістів і магістрів спеціальностей 7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи»/ Уклад. Р. Д. Іскович-Лотоцький, Ю. В. Булига, Я. В. Іванчук. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 19 с.

У методичних вказівках з дисципліни "САПР верстатних комплексів та інструментального забезпечення", вони призначені допомогти студентам спеціальностей 7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи» у самостійній та індивідуальній роботі студентів при вивченні дисципліни "САПР верстатних комплексів та інструментального забезпечення".


ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………………… 4

1 Загальні відомості про склад самостійної роботи.........................................62 Опрацювання лекційного матеріалу...............................................................6

3 Інтерфейс програми. Основні операції і інструменти……………………..4

3.1. Створення, відкриття, збереження документа. Інтерфейс програми .4

3.2. Опис основного інструментарію ПО «Вертикаль» ……...…………...7

3.2.1. Основне меню …………………...…………………………………....7

3.2.2. Інструментальна панель ………………………………………….....18

4 Формування нової технології виготовлення деталі………...………….... 20

4.1. Формування дерева КТЕ …………………………………...………....21

4.2. Формування дерева ТП…...………………………………………….. 28

4.3. Формування технологічної документації…………………………… 36

5 Робота з довідником (УТС) …………………………………………….….39

6 Робота зі складальними технологіями …………………………………....44

7 Розрахунок режимів різання ……………………………………………....45

Список літератури........ ……………………………………………….……...47

ВСТУП
Інформаційні технології на виробництві застосовуються або в цеху - у вигляді верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК), обробних центрів, роботів і т.д., або в інженерних бюро - у вигляді комп'ютерів, оснащенних спеціалізованим програмним забезпеченням (САПР).

Системи САПР (системи автоматизованого проектування) як правило, ділять відповідно до міжнародної класифікації на системи CAD (computer aided design), CAM (computer aided manufacturing) і CAE (computer aided engineering). Також виділяють системи PLM (product lifecycle management) і PDM (product data management).

CAD і CAE являють собою конструкторські САПР-продукти, призначені для двомірного, тривимірного і параметричного моделювання, а також проведення всіх супутніх розрахунків на міцність, довговічність і ін.

До сучасних CAD, що застосовуються у вітчизняному машинобудуванні відносять: Компас-3D, SolidWorks, T-Flex, AutoCAD та деякі інші. Одним з найбільш поширених CAE продуктів у нашій країні є ANSYS - універсальна програмна система скінчено-елементного аналізу.

PLM і PDM системи, що забезпечують управління інформацією про виріб і пов'язаних з ним процесах протягом усього його життєвого циклу, починаючи з проектування і виробництва до зняття з експлуатації в даний час тільки починають випускатися вітчизняними виробниками і впроваджуватися на деяких підприємствах.

CAM-системи покликані автоматизувати технологічний працю. Така праця може практично виключатися з виробничого циклу за рахунок забезпечення, генеруючи керуючі програми на верстати з ЧПК, безпосередньо з двомірних або тривимірних моделей, створених конструкторами. Прикладами таких програм є: EdgeCAM, ESPRIT, MasterCAM, Feature-CAM, ADEM CAD/CAM.

Якщо з автоматизацією праці вітчизняними конструкторами питання фактично вирішене і вже мало кому необхідно доводити переваги комп’ютерного проектування перед ручним, то у відношенні технологічних служб, ситуація кардинально відрізняється. В даний час існує яскраво виражена потреба в автоматизації діяльності вітчизняних технологічних служб підприємств, які оснащені не завжди новим і не завжди програмованим обладнанням. Якщо в перше десятиліття нового тисячоліття цей процес гальмувався відсутністю відповідного вітчизняного програмного забезпечення, то в даний час має місце інерційність співробітників технологічних служб, які не бажають перебудовувати свою працю, не бажаючих навчатися, підвищувати кваліфікацію і т.д.

Тим не менше, процес технологічного переозброєння вже запущений, на підприємства приходять молоді фахівці, навчені автоматизованому технологічному проектуванню, впроваджуються PLM і PDM-системи, іншими словами повний перехід від ручного технологічного проектування до автоматизованого по суті є питанням найближчого десятиліття.

У даному методичному посібнику розглянуто проектування технологічних процесів механічної обробки та складання за допомогою програмного продукту «Вертикаль», включаючи отримання тривимірних і двомірних моделей деталей, виконаних в Компас-3D, маршруту технологічного процесу, вибір обладнання, верстатних пристосувань, ріжучого і вимірювального інструменту, засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), змащуювано-охолоджувальних рідин (ЗОР), розробку і прикріплення операційних ескізів, розрахунок режимів різання, норм часу, кінцеве формування комплекту технологічної документації. Основна увага приділяється технологічним процесам механічної обробки та складання.

Посібник рекомендується до використання для самостійної роботи студента.

1 Загальні відомості про склад самостійної роботи
Самостійна робота здійснюється методом індивідуального вивчення кожним студентом проектування технологічних процесів механічної обробки та складання за допомогою програмного продукту «Вертикаль» маршруту технологічного процесу з використанням рекомендованої літератури та консультаціями ведучого викладача.

Самостійна робота виконується по таких розділах:

1) Опрацювання лекційного матеріалу.

2) Підготовка до практичних занять.

4) Самостійне вивчення матеріалу, що не винесено на лекції.

5) Опрацювання певних типів твердотілих моделей.


2 Опрацювання лекційного матеріалу
Протягом навчального семестру кожен студент повинен самостійно проробляти теоретичні матеріали, які викладаються на лекційних заняттях.

Контроль засвоєння лекційного матеріалу здійснюється шляхом

проведення опитування на лекціях.
3 Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу
3.1 Створення, відкриття, збереження документа. Інтерфейс програми

Перед початком роботи необхідно запустити програму. Запуск програми «Вертикаль» здійснюється або відкриттям будь-якого файлу, створеного в даному програмному забезпеченні, або з меню «Пуск / Програми/Аскон/ Вертикаль». Для оптимізації запуску можна створити для «Вертикаль» ярлик на робочому столі, або на панелі швидкого запуску.

Після запуску програми і введення пароля (за замовчуванням: користувач «Адміністратор», пароль «111») з'явиться вікно (рис. 3.1).

Рис. 1. Інтерфейс «Вертикаль» при запуску


Наступним кроком після запуску, як правило, є створення нового документа. Це можна зробити одним із трьох способів:

- натиснувши комбінацію клавіш "Ctrl + N" на клавіатурі;

- натиснувши відповідну піктограму на панелі інструментів (слово «Створити»);

- за допомогою меню "Файл / Создать".

При виконанні будь-яких з цих дій з'явиться наступне меню (рис. 3.2), в якому перераховані види документів, що розробляються в програмному забезпеченні (ПО) «Вертикаль»:

- технологічний процес на деталь;

- технологічний процес на зборку;

- типовий / груповий технологічний процес.


Рис. 3.2. Меню «Создать»


Далі необхідно почати зі складання технологічного процесу виготовлення деталі (ТП на деталь). При виборі даного пункту інтерфейс програми зміниться на представлений на рисунку 3.3.

На рисунку 3.4 показана готова технологія виготовлення деталі, виконана в ПО «Вертикаль».

Рис. 3.3. Інтерфейс ПО « Вертикаль ». Нова технологія виготовлення деталі

Рис. 3.4. Інтерфейс ПО «Вертикаль». Готова технологія виготовлення деталі

Відповідно до опису виробників, інтерфейс «Вертикаль» містить: заголовок вікна, основне меню, інструментальну панель, панель виклику довідників і програм, дерево конструкторсько-технологічних елементів (КТЕ) з вкладками і дерево технологічного процесу (ТП) (рис.3.5).

Рис. 3.5. Компоненти інтерфейсу «Вертикаль»


Відкрити документ можна одним з трьох способів:

- натиснувши комбінацію клавіш "Ctrl + O" на клавіатурі;

- натиснувши відповідну піктограму на панелі інструментів (жовта відкриваюча папка, наступна після «Создать»);

- за допомогою меню "Файл/Окрыть".

Зберегти документ можна одним з трьох способів:

-натиснувши комбінацію клавіш "Ctrl+S" на клавіатурі;

-натиснувши відповідну піктограму на панелі інструментів;

-за допомогою меню "Файл/Сохранить".

Якщо в меню «Файл» вибрати пункт «Сохранить как», то поточну технологію можна зберегти і як типовий/груповий технологічний процес (рис. 3.6).

Рис. 3.6. Збереження технології


3.2 Опис основного інструментарі ПО «Вертикаль»
3.2.1 Основне меню
Основне меню програми містить наступні підрозділи (див. рис. 5):

-Файл;


-Вид;

-Правка;


-Програми;

-PDM;


-Архів;

-Настройка;

-Вікна;

-Довідка.Меню «Файл» (рис. 3.7) містить стандартні для додатків Windows команди: «Створити», «Відкрити», «Зберегти», «Зберегти як», «Закрити», «Вихід», кілька документів, які редагувалися в «Вертикаль» послідовними. Також меню містить дві нетипові для додатків Windows команди: «Відкрити план обробки», за допомогою якої початківці технологи можуть вибрати обробку тієї або іншої поверхні з набору варіантів (рис. 3.8, 3.9), а також «Відправити поштою», за допомогою якої можна відправити розроблений технологію на якій-небудь електронну адресу.

Рис.3.7. Меню «Файл»

Рис. 3.8. Вибір оброблюваної поверхні для отримання плану

Рис. 3.9. Вибір плану обробки циліндричної поверхні обробки


Меню «Вид» (рис. 3.10) містить дві команди: «Рабочий стол» і «Библиотека польхователя». При натисканні команди «Рабочий стол» в інтерфейсі програми з'являється додатковий стовпець зі значками зліва із заголовком «Рабочий стол» (рис. 3.11). У цьому стовпці зручно перемикатися між різними технологіями, особливо якщо редагуються одночасно кілька технологій. Також перемикатися між вікнами можна за допомогою комбінації клавіш: «Ctrl+Таb», або за допомогою меню основного меню «Окна» (рис. 3.12). Меню «Окна» містить команди: «Закрыть все», «Каскад», два види розташування вікон мозаїкою, «Свернуть все», «Востановить все» і список відкритих документів, натискаючи на які, між ними можна перемикатися. Ці команди ідентичні іншим додаткам Windows і в більш докладних коментарів не потребують.

Рис. 3.10. Меню «Вид»

Рис. 3.11. Включена опція «Рабочий стол»

Рис. 3.12. Меню «Вікна»

При виборі пункту «Библиотека пользователя» меню «Вид» в інтерфейсі програми з'являється додатковий стовпець ліворуч із заголовком «Библиотека пользователя» (якщо був відкритий «Рабочий стол», то він зникне) (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Включена опція «Бібліотека користувача»
Бібліотека користувача містить список найбільш часто використовуваних технологом параметрів технологічного процесу - це можуть бути цілі операції, ріжучий і вимірювальний інструмент, верстати, ЗОР, ЗІЗ та ін. Додаванням елементів до бібліотеки з технічного процесу, а також в технічний процес з бібліотеки здійснюється за допомогою функції «drag and drop» (переносом з натиснутою лівою клавішею миші), або за допомогою операції «копировать-вставить (Ctrl + C - Ctrl + V)».

Меню «Правка» містить команди «Отменить», «Віризать», «Копировать», «Вставить», «Вставить символ», «Проверить данные в ТП» (рис. 3.14).

Рис.3.14. Меню «Правка»
Рис. 3.15. Програмна перевірка даних в технологічному процесі
Меню «Програми» містить команди: «Формувач карт вертикаль» і «Дерево технологій» (рис. 3.16)

Рис. 3.16. Меню «Програми»
При натисканні на рядок «Формировать карты» викликається підпрограма, інтерфейс якої зображений на рисунку 17. Після появи даного вікна можна відредагувати кілька опцій, таких як: «об'єднання операційних документів», «наскрізна нумерація», «закриття після формування» та деякі інші (рис. 17). Далі слід натиснути кнопку «Старт», після чого відбуватиметься формування комплекту технологічних документів
(рис. 3.18).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: учеб. для втузов / Под ред. Н. М. Капустина. - М.: Высшая школа,2004-415 с.

  2. Вертикаль: руководство пользователя. - Изд-во Аскон, 2008. - 472 с.

  3. Волчкевич, Л.И. Автоматизация производственных процессов: учеб. пособие / Л.И. Волчкевич. - М.: Машиностроение, 2005. - 380 с.

  4. Компас-3Б У12: руководство пользователя. В 3 т. Т.1 . - Изд-во Аскон, 2010. - 413 с.

  5. Компас-3Б У12: руководство пользователя. В 3 т. Т.11 . - Изд-во Аскон, 2010. - 378 с.

  6. Компас-3Б У12: руководство пользователя. В 3 т. Т.Ш . - Изд-во Аскон, 2010. - 653 с.

  7. КОМПАС-Автопроект: практическое руководство пользователя. - Изд-во Аскон, 2004. - 157 с.

  8. Ли, К. Основы САПР (САБ/САМ/САБ) / К. Ли. - Спб.: Питер, 2004. - 560 с.

  9. Решения Аскон. Технологическая подготовка производства машиностроении. - Изд-во Аскон, 2011. - 18 с.

10.Справочник технолога - машиностроителя. В 2-х т. Т.1 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К Мещерякова. - М.: Машиностроение, 2002.

11.Универсальный технологический справочник: руководство пользователя.-Изд-во Аскон, 2008. – 152 с.12.Шандров, Б.В. Автоматизация производства (металлообработка): Учебник для нач. проф. образования / Б.В. Шандров. - М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2002. - 256 с.Інструктивно-методичне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНОЇ, САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ "САПР ВЕРСТАТНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

для спеціалістів і магістрів спеціальностей


7.05050301, 8.05050301 – «Металорізальні верстати і системи»

Редактор В. Дружиніна

Коректор З. Поліщук
Укладачі: Ростислав Дмитрович Іскович-Лотоцький

Юрій Володимирович Булига

Ярослав Володимирович Іванчук
Оригінал-макет підготовлено Я. Іванчуком

Підписано до друку 00. 00. 0000р.

Формат 29,7×42 ¼. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. друк. арк.

Наклад прим. Зам. №

Вінницький національний технічний університет,

навчально-методичний відділ ВНТУ.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, к. 2201.

Тел. (0432) 59-87-36.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті

в комп'ютерному інформаційно-видавничому центрі.

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-87-38.Свідоцтво суб'єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка