Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „ Внутрішній економічний механізм підприємства для студентів денної і заочної форми навчанняСторінка1/4
Дата конвертації29.12.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарстваМетодичні вказівки

до практичних занять з дисципліни

Внутрішній економічний механізм підприємства”

(для студентів денної і заочної форми навчання

за спеціальністю 6.030504 − „Економіка підприємства”)

Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни: „Внутрішній економічний механізм підприємства” (для студентів денної і заочної форми навчання за спеціальністю 6.030504 − „Економіка підприємства”). Укл. Пасічний В.О. – Харків: ХНАМГ, 2007. − 60 с.

Укладач: к.е.н. доц. В.О.Пасічний

Рецензент: д.е.н., проф. Т.В.Момот


Рекомендовано кафедрою економіки будівництва, протокол № 4

від 23. 10. 2007 р.Зміст


 1. Загальні вказівки………………………………….………………… 4

 2. Тематика практичних занять…………………....……………..… 5

 3. Розробка планово-виробничих норм витрат праці, машинного

часу і заробітної плати……………………………………..……. 6

 1. Розрахунки основних планових показників діяльності

структурних підрозділів……………………………………..…. 8

 1. Оцінювання окремих результатів діяльності

структурних підрозділів………………………………………..… 11

 1. Розрахунки фондів заробітної плати структурних

підрозділів за фактичними результатами їх діяльності……..….. 13

 1. Аналіз окремих

«Положень…» підприємств……………………………….…………... 15

Рекомендована література………………………………………........... 16

Додатки:

А. Перелік збірників єдиних норм і розцінок (ЄНІР)………..……..... 19

Б. Тарифні коефіцієнти……………………………………………….... 20

В. Обсяги планових і фактичних комплексів робіт………………….. 21

Г. Матеріальні ресурси, не враховані поточними

одиничними розцінками………………………………………….. 24

Д. Положення з оплати праці і матеріального стимулювання

працівників окремих підприємств…………………………………. 26

Є. Окремі „Положення...” про матеріальну відповідальність

працівників підприємств………………………………………….... 451. Загальні положення

  1. Метою виконання практичних завдань з дисципліни “Внутрішній економічний механізм підприємства” є закріплення студентами основних положень теоретичного курсу цієї дисципліни та набуття необхідних навичок майбутньої практичної фахової діяльності економіста підприємства у сфері внутрішньо-господарських економічних відносин, особливо за функціями: розробки і удосконалення нормативної бази; планування, контролю і оцінювання діяльноості структурних підрозділів; матеріального стимулювання колективів підрозділів підприємства.

  2. Активна творча робота студента при підготовці та виконанні завдань практичних занять і успішне засвоєння їх матеріалу не тільки є одним з найважливіших аспектів забезпечення високого рівня професійної підготовки (що, безперечно, є головним), але і суттєво знижує витрати його часу, як на розробку курсової роботи з цієї дисципліни, так і при підготові до екзамену.

  3. До кожного практичного заняття студент повинен серйозно готуватися, вивчати (за відповідною літературою і конспектом лекції) матеріал теми заняття, бути готовим відповісти на окремі запитання викладача та дати пояснення щодо цілей, змісту та методики виконання наступних чи уже виконаних розрахунків.

2. Тематика практичних занять

Тема занятьКількість часів за формами навчання

денна

заочна

1. Розроблення планово-виробничих норм витрат:

праці, заробітної плати та машинного часу4

2

2. Розрахунки основних планових показників діяльності структурного підрозділу.

4

2

3. Оцінювання результатів діяльності структурних підрозділів (центрів прибутку і витрат).

4

2

4. Контрольна робота за підсумками ЗМ 1

2

-

5. Розрахунки фондів оплати праці структурних підрозділів за фактичними результатами їх діяльності

4

2

6. Обчислення величини збитків та відповідних претензій до працівників підприємства

2

1

7. Аналіз „Положень” підприємств за основними видами внутрішньогосподарських економічних відносин (семінар).

2

1

8. Контрольна робота за підсумками ЗМ 2

2

-

Разом

24

103. Розробка планово-виробничих норм витрат праці, машинного часу і заробітної плати
Планово-виробничі норми витрат праці, заробітної плати і машинного часу доцільно розробляти шляхом складання калькуляції на комплекси робіт, що виконуються робітничими бригадами (ланками) відповідно до їх профілю (спеціалізації). При цьому використовуються елементні виробничі норми будівельного підприємства. В студентській аудиторії замість таких норм доцільно використати збірники ЄНіР (ЕНиР – на російській мові), перелік яких наведено в додатку А.

Довідкова інформація щодо рівнів тарифних коефіцієнтів (із тарифної сітки умовного підприємства), методики розрахунку середнього тарифного коефіцієнта комплексу робіт (для якого розробляється калькуляція) приведена в додатку Б.

Нижче приводиться приклад складання калькуляції (табл. 1) та розрахунку на її основі планово-виробничих норм витрат праці, заробітної плати і машинного часу. При цьому прийнята умова, що машиністи входять до складу бригади (ланки), яка буде виконувати запланований комплекс робіт, тому при розрахунку норми працевитрат на одиницю комплексу робіт ( в нашому прикладі це 1 м3 цегляного стовпа) нормативні затрати машинного часу являються одночасно нормативними затратами праці машиністів.

Норма працевитрат tнк =(25,2 + 1,12)/ 4,1 = 6,42 (люд.-год./ м3 )

Норма машинного часу tнмаш = 1,12/ 4,1 = 0,27 (люд.-год./ м3 )
Середній тарифний коефіцієнт цього комплексу робіт:
Кт = [1,54*(22,71/2 + 0,14 + 0,25) + 1,35*(0,54 + 0,19 + 0,79/3) +

+ 1,23*(22,71/2) + 1,08*(0,41 + 0,75 + 0,79* 2/3) ] / 25,2 + 1,12 = 1,338


При тарифній ставці 1-го розряду Ст1= 3,5*1,338 = 4,683 грн.

Норма витрат заробітної плати (розцінка) за калькуляцією:


Рк= 6,42*4,683=30,06 (грн./ м3 )

При проведенні цього практичного заняття дуже важливо забезпечити такі умови, щоб кожний студент самостійно виконував всі операції розробки планово-виробничих норм, для чого кожному студенту слід видати індивідуальний комплекс робіт (одну із робіт, що передбачене завданням щодо розрахунку планового обсягу робіт дільниці – дивись додаток В).


Таблиця 1. Виробнича калькуляція витрат праці й машинного часу на виконання «Встановлення прямокутних армованих стовпів із керамічної цегли при висоті поверху до 4 м.»


Шифр норм за ЄНіР

Найменування робіт

Одиниця виміру

Обсяг робіт

Склад ланки

Нормативні витрати

праці

маш. часу

на

од.


на

обсяг


на

од.


на обсяг

Е3-11

Кладка прямоугольных армированных столбов из керамического кирпича при высоте этажа до

4 м.


м3

4,10

Каменщик:

5 разряда – 1 чел.

3 разряда – 1 чел.


5,54

22,71

-

-

Е3-22

Механизированное приготовление раствора в растворомесителе, объёмом замеса до 750 л.

м3

0,902

Машинист растворомесителя:4 разряд – 1 чел.

0,6

0,54

0,6

0,54

Е1-7

Подача тяжелого цементно-известкового раствора башенным краном, грузоподъёмностью до 10 т.

м3

0,902

Машинист:

5 разряда – 1 чел.

Такелажник на монтаже:

2 разряд – 2 чел.0,45

0,41

0,15

0,14

Е1-7

Подача кирпича башенным краном, грузоподъёмностью до 10 т.

1000 шт

1,665

Машинист:

5 разряд -1 чел.

Такелажник на монтаже:

2 разряд – 2 чел.0,45

0,75

0,15

0,25

Е3-20

Установка и разборка пакетных подмостей.

10 м3

0,41

Машинист крана:

4 разряд – 1чел.

Плотник:

4 разряд – 1 чел.

2 разряд – 2 чел.1,92

0,79

0,48

0,19

ВСЬОГО:
25,2
1,12


4. Розрахунки основних планових показників діяльності

структурного підрозділу
Завдання 4.1
Визначити плановий обсяг робіт будівельної дільниці ( в грошовому вимірі) з включенням в загальну вартісну суму всього обсягу робіт:

а) загальновиробничих витрат, планову величину яких умовно прийняти в розмірі 12% від суми прямих витрат;

б) планового прибутку, виходячи з планового рівня рентабельності 10% від суми прямих і загальновиробничих витрат.

Два види робіт і їх натуральні планові обсяги кожний студент приймає із додатку В. Варіант завдання для стаціонара – за № в журналі викладача, для студента заочної форми навчання – сума двох останніх цифр залікової книжки (дивись таблицю 2). Нульовий варіант виконується в аудиторії.


Таблиця 2. Варіанти видів індивідуальних завдань


Варіант

№№ видів робіт із додатка В

Варіант

№№ видів робіт із додатка В

Варіант

№№ видів робіт із додатка В

1

1, 3

11

11, 23

21

21, 25

2

2, 25

12

12, 8

22

22, 17

3

3, 24

13

13, 11

23

23, 12

4

4, 11

14

14, 3

24

24, 8

5

5, 12

15

15, 2

25

25, 7

6

6, 13

16

16, 8

0

1, 11

7

7, 21

17

17, 78

8, 1

18

18, 69

9, 25

19

19, 910

10, 7

20

20, 7


Розрахунок планового обсягу робіт доцільно виконувати в формі таблиці 3.


Таблиця 3. Обсяги виробництва (план)


№ п/п

Шифр корисної

розцінки (РЕКН)Назва робіт

Натуральна одиниця виміру

Обсяг робіт в натуральних одиницях виміру

Вартість, в грн

Одиниці виміру робіт

Всього обсягу

Поточна

одинична розцінкаМатер. Ресурсів, не врах. Один. розцінкою

Загальна гр.7+гр.8
Завдання 4.2
Розрахувати планові показники будівельній ділянці: витрат праці, чисельність робітників і годинний виробіток.

Вихідні дані:Варіанти

Копання ям вручну

Кладка перегородок

Облицювання цегельних стін

обсяг,

м3ціна,

грн.


норма витрат праці,

люд.-год.обсяг,

м2ціна,

грн.


норма витрат праці,

люд.-год.обсяг,

м2ціна,

грн.


норма витрат праці,

люд.-год.1

2

34

5

67

8

90

100

120


130

110


140

150


160

170


180

90


38,5

4,0

800

900


1000

1200


1300

750


820

890


1080

1250


48,4

2,8

500

600


710

840


920

580


760

540


660

1100


66,5

3,5

А*

200

35,0

4,2

200,0

50,0

3,1

1500

70,0

3,9

Планований рівень виконання норм виробітку – 110 %

Місяць – червень, планові втрати робочого часу 1-го середньосписочного робітника (у зв’язку з захворюванням, відпускні та інше) – 10%.
Варіант А* в завданнях 4.2 і 4.3 виконується при проведенні аудиторних занять. Всі інші варіанти цих завдань (№ 1,2....0) виконуються студентами:

а) стаціонара – в режимі домашнього завдання (з варіанту за вибором викладача) і в складі контрольної роботи за підсумками відповідного змістовного модуля. При цьому номери варіантів домашнього завдання і контрольної роботи повинні бути різними ;

б) заочної форми навчання – в формі самостійної роботи студента, номер варіанта приймається за останньою цифрою номера залікової книжки.

Завдання 4.3
Розрахувати плановий фонд заробітної плати й плановий норматив утворення фактичного фонду заробітної плати будівельної дільниці по наступним вихідним даним:

Варіанти

Копання ям вручну

Кладка перегородок

Облицювання цегельних стін

обсяг,

м3ціна,

грн.


норма витрат заробітної плати -грн.

обсяг,

м2ціна,

грн.


норма витрат заробітної плати -грн.

обсяг,

м2ціна,

грн.


норма витрат заробітної плати -грн.

1

2

34

5

67

8

90

100

120


130

110


140

150


160

170


180

90


38,5

14,6

800

900


1000

1200


1300

750


820

890


1080

1250


48,4

16,5

500

600


710

840


920

580


760

540


660

1100


66,5

21,0

А*

200

35,0

14,2

200,0

50,0

18,6

1500

70,0

23,9

Додаткова інформація: прийняти умовно, що: коефіцієнт понаднормових доплат – 0,1, рівень преміальних доплат – 40% , планова сума заробітної плати для виконання робіт і послуг загальновиробничого комплексу – 15% від нормативної частини фонду заробітної плати основних робіт.5. Оцінювання окремих результатів діяльності структурних підрозділів

Завдання 5.1
Розрахувати значення коефіцієнта структурних зрушень для оцінки досягнутого рівня продуктивності праці (щодо планового) і для формування фонду заробітної плати ділянці за фактичними обсягами робіт.

Вихідна інформація:Види робіт

Од. виміру

Обсяги робіт

Внутрішньо-фірмові ціни, грн.

Норма витрат заробітної плати, грн.

Норма витрат праці, люд.-год.

план

факт.

1. Копання ям вручну

м3

50

60

7.0

16.0

2.5

2. Кладка перегородок

м2

200

700

60.0

16.5

2.1

3. Облицювання цегельних стін

м2

500

600

50.0

22.0

3.8


Завдання 5.2
Визначити рівень виконання плану цеху з продуктивності праці, якщо відомо:

 1. плановий обсяг виробництва – 55 тис.грн., а фактичний та звітний місяць – 66 тис.грн.;

 2. планова трудомісткість усього обсягу робіт склала 5000 люд.-год., а фактично відпрацьовано – 6000 люд.-год.;

 3. нормативна трудомісткість 1 грн. планового обсягу робіт – 0,09 люд.-год./грн.., фактичного обсягу – 0,063 люд.-год./грн.


Завдання 5.3
Розрахувати досягнутий рівень продуктивності праці робітниками ділянки, відносно планового, за умови, що плановий годинний виробіток установлений з урахуванням рівня виконання норм виробітку в 120%, а фактичні витрати праці дорівнюють 2600 люд.-год.
Вихідні дані:


Види робіт

Одиниці виміру

Обсяги робіт

Внутрішньо-фірмові ціни, грн.

Норма витрат праці, люд.-год.

план

факт.

1. Копання ям вручну

м3

50

60

17.0

4.0

2. Кладка перегородок

м2

200

700

48.0

2.0

3. Облицювання цегельних стін

м2

500

600

50.0

3.0

Завдання 5.41

Оцінити фактичні результати (відносно планових) діяльності умовного підрозділу будівельного підприємства за такими показниками: • Загального обсягу робіт, плановий і фактичний рівень якого кожний студент розраховує за даними додатка В відповідного варіанту2;

 • Продуктивності праці за показниками годинної виробітки (для визначення планової виробітки праці слід приймати на рівні нормативних, які розрахувати за нормами додатку В, а фактичні працевитрати прийняти в розмірі 90% від планових);

 • Коефіцента своєчасності виконання планового завдання, виходячи з того, що термін виконання комплексу робіт за планом 10 робочих днів, фактичний - 11;

 • Коефіцієнта якості виконання робіт, якщо додаткові витрати на доведення рівня якості до нормативного (усунення недоробок виправлення допущеного браку та ін.) складали 10% від нормативних витрат заробітної плати (див. додаток В).6. Розрахунки фондів заробітної плати структурних підрозділів за фактичними результатами їх діяльності.
Завдання 6.1
Визначити місячний фонд заробітної плати структурного підрозділу за наступними даними про його діяльність:

 1. виконаний обсяг робіт – 90 тис.грн.;

 2. плановий норматив фонду заробітної плати – 0,1;

 3. нормативна зарплатомістскість однієї гривні місячного обсягу робіт: планового – 0,3 , фактичного – 0,27.


Завдання 6.2
Використовуючи нормативний метод розрахувати фактичний фонд заробітної плати будівельної ділянки.

Вихідні дані:Варіанти

Копання ям вручну

Кладка перегородок

Облицювання цегельних стін

обсяг,

м3ціна,

грн.


норма витрат заробітної плати -грн.

обсяг,

м2ціна,

грн.


норма витрат заробітної плати -грн.

обсяг,

м2ціна,

грн.


норма витрат заробітної плати -грн.

1

2

34

5

67

8

90

80

100


105

90

85110

120


115

120


50

38,5

14,6

820

980


1150

1200


1410

880


910

1050


1170

1380


58,40

16,50

500

650


770

890


990

590


800

590


710

1200


66,5

26,80

А*

150

35,0

13,0

700

60,0

18,8

550

70

25,0

Додаткова інформація: 1) плановий норматив формування фонду заробітної плати ділянки – 0,35; нормативну зарплатомісткість 1 грн. планового обсягу робіт прийняти рівною 0,348; 2) рівні оціночних показників діяльності підрозділу умовно прийняти: коефіцієнт якості – 0,91, індекс продуктивності праці – 0,92.Завдання 6.31

За вихідними даними завдання 5.4 нормативним методом визначити фактичний фонд заробітної плати умовного структурного підрозділу з врахуванням слідуючих трьох оціночних показників - індекса продуктивності праці і коефіцієнтів своєчасності та якості виконання комплексу робіт, - які слід розрахувати для заданого викладачем варіанту2, а також коефіцієнта структурних зрушень. При цьому плановий норматив формування фонду заробітної плати прийняти на рівні 140% до показника нормативної зарплатомісткості однієї гривні загального фактичного обсягу робіт структурного підрозділу.7. Аналіз “Положень…” окремих підприємств за основними видами внутрішньогосподарських економічних відносин (семінар)
Семінар проводиться на базі “Положень…” які приведені в додатках Д ; Є. Доцільно розширювати і обновляти кількість і склад аналізуємих документів за рахунок їх поновлення студентами і викладачами з господарської практики підприємств та літературних джерел.

Рекомендується такий порядок підготовки і проведення семінару: всім студентам групи заздалегідь задається домашнє завдання вивчити, детально ознайомитися і проаналізувати зміст кожного з “Положень…”, які виносяться на семінарське заняття. В аудиторії за викликом викладача окремі студенти доповідають результати свого аналізу конкретного “Положення…”, відмічають сильні і слабкі місця відповідного документа, обгрунтовують свої доповнення ізміни до окремих розділів (пунктів) аналізуємого “Положення…”. Після цього проводиться обговорення студентами групи (за бажанням і за викликом викладача).Студенти заочної форми навчання також аналізують “Положення…”, розміщені в додатках Д ;Є, а також відповідні документи підприємства за місцем своєї роботи (або будь-якого підприємства чи підприємств за місцем проживання). Результати цього аналізу окремі студенти доповідають на аудиторних практичних заняттях в період екзаменаційної сесії і використовують при розробці курсової роботи з дисципліни “Внутрішній еокомічний механізм підприємства”.

СПИСОК ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 1. Про власність. Закон України// ВРУ К: Т. 1. Ін-т законодавства. 1996.

 2. Про підприємства в Україні: Закон України// ВРУ К: Т. 1. Ін-т законодавства. 1996. - С. 310-331.

 3. Про господарські товариства: Закон України// ВРУ К: Т. 1. Ін-т законодавства. 1996. - С. 189-212.

 4. Про колективні договори і угоди // ВВРУ, 1993, №36.

 5. КЗпП України. Т. 5. - К., 1996.

 6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України// ВРУ К: Т. 7. Ін-т законодавства. 1996. - с. 462-469.

 7. Про оплату праці: Закон України// ВРУ К: Т. 8. Ін-т законодавства. 1996. - с. 210-218.


Список літератури

 1. Аксеменко А.Ф. и др. Внутрихозяйственный расчет: ответственность и оценка результатов. - М.: Экономика, 1998.

 2. Брюховецька Н.Ю. Економічний механізм підприємства в ринковій економіці: методологія і практика. - Донецьк: ИЄП НАМ України, 1999.

 3. Венедиктов В.С. Юридическая ответственность в трудовых правонарушениях: теория и практика. К.: УТК ВО, 1993.

 4. Волгин Н.А. Современные модели оплаты труда. - М., 1992.

 5. В поисках совершенства управления: Руководство для высшего управленческого персонала (Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и Западной Европы): В 2-х т. - М.: МНИПУ, 1997. - Т. 1. - 768с.; Т. 2. - 736с.

 6. Грачев М.С. Вознаграждение работников фирмы // Человек и труд, №5, 1994.

 7. Грещак М.Г. та ін. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.: КНЕУ, 2001.

 8. ДБН Д. 1.1-1-2000. Правила определения стоимости строительства / К.: Госстрой Украины, 2000.

 9. ДБН Д. 2.2-6-99. Ресурсные элементные сметные нормы. Сб. 6. Монолитные железобетонные конструкции. - К.: Госстрой Украины, 1999.

 10. ДБН Д. 2.2-2-99. Ресурсные элементные сметные нормы. Сб. 7. Сборные железобетонные конструкции. - К.: Госстрой Украины, 1999.

 11. ДБН Д. 2.2-8-99. Ресурсные элементные сметные нормы. Сб. 8. Конструкции из кирпича и камня. - К.: Госстрой Украины, 1999.

 12. ДБН Д. 2.2-15-99. Ресурсные элементные сметные нормы. Сб. 15. Отделочные работы. - К.: Госстрой Украины, 1999.

 13. ДБН Д. 2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів. - К.: Держбуд України, 2000.

 14. Держбуд України. Реформування ціноутворення та взаємовідносин у будівництві. - К.: НВФ "Інпроект", 2000.

 15. Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції (ЗЄКЦ-97). Ч. І. Будівельні матеріали. - К.: Держбуд України, 1997.

 16. Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції (ЗЄКЦ-97). Ч. ІІ. Будівельні вироби та конструкції. - К.: Держбуд України, 1997.

 17. Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріали, вироби та конструкції (ЗЄКЦ-97). Ч. ІV. Місцеві матеріали.

 18. Казанский Н.А. Современные модели оплаты труда. - М., 1992.

26. Колос Е.П., Маслова Г.Н. Эффективность внутрипроизводственного хозрасчета. - К.: Наукова думка. 1980. - 197с.

27. Ломанов І. та ін. Про регулювання розмірів фондів оплати праці підприємств виробничої сфери. // Україна: аспекти праці. - 2000. - №2.

27а. Медведєва Л.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства. Навч. посібник. - Харків, 2001.

28. О текущих ценах на материалы, изделия и конструкции при определении стоимости строительства по одноуровневой системе ценообразования. // Сб. "Ценообразование в строительстве". - Госстрой Украины, 2000. №12. - С.64-111.

28 а Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підпрємства». Пасічний В.О., Мількін І.В. – Х-в, ХНАМГ, 2005

29. Пасичный В.А., Швец Р.В. Повышение обоснованности формирования фонда оплаты труда структурных подразделений строительных фирм в условиях новой системы ценообразования. // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. №34. - К.: Техніка, 2001.

30. Пасичный В.А. Совершенствование механизмов формирования фондов оплаты труда / ХХХ научно-техническая конференция преподавателей, аспирантов и сотрудников ХГАГХ. - Харьков,2000.

31. Перестройка управления экономикой предприятия: Уч. пособие для руководителей структурных подразделений предприятий, объединений / Под ред. Латфуллина Г.Р. - М: Экономика,1989.

32. Поточні одиничні розцінки на виконання будівельно-монтажних робіт. - К.: Держбуд України, 2000.

33. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000. Держбуд України. Збірник офіційних документів та розяснень "Ціноутворення в будівництві", №3,5. - К.: Держбуд України, 2000.

34. Производственные нормы расхода строительных материалов. - М.: Стройиздат, 1968. - 399с.

35. Реформування ціноутворення та взаємовідносин у будівництві / А.В. Беркута, П.І. Губень, Т.О. Шарапова. - К., 2000. - 432с.

36. Решетов В. Інструментарій механізму мотивації праці персоналу малих підприємств // Україна: аспекти праці. - 2000. - №2.

37. Скворцов Н.Н. Хозяйственный механизм предприятия. - К.: Высш. школа, 1990.

38. Усредненные коэффициенты к оптовым ценам, учтенным в ЗЕКЦ-97 // Сборник "Ценообразование в строительстве" / Госстрой Украины. - 2000. - №12. - С. 64-111.

39. Финагин В. Экономический механизм предприятия в рыночной экономике. // Экономика Украины. - 2000. - №9.

40. Финансовый менеджмент. (Под ред. Стояновой). - М.: Перспектива, 1993.

41. Хозяйственный механизм предприятия: концепция, методы, практика. - М.: Изд-во МАИ, 1991.

42. Шеломов Б., Пискарев И. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный предприятию: Комментарий. - М.: Изд-во Юрид. лит-ры, 1998.

43. Харченко М., Шкоринов С. Показники оцінки результатів діяльності працівників підприємств та деякі підходи до організації матеріального стимулювання їх праці // Україна: аспекти праці. - 2003. - №4.

44. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия: Пер. с нем. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 344с.

45. Хроменко П.Н., Золотопуп С.В. Материальная ответственность работников: справочное пособие.: Харьков: Консультполиком, 1998.46. Хозяйственный механизм предприятия / Под ред. Минаева З.С. - М.: Прогресс, 1992.
Додаток А

ПЕРЕЛІК

збірників єдиних норм і розцінок на будівельні, монтажні

та ремонтно-будівельні роботи (ЄНіР)


Шифр сборника (выпуска)

Наименование сборников и выпусков

Е1

Внутрипостроечные транспортные работы

Е2

Земляные работы

Е2-1

Вып. 1. Механизированные работы

Е2-2

Вып. 2. Гидромеханизированные работы

Е2-3

Вып. 3. Буровзрывные работы

Е2-4

Вып. 4. Земляные работы в условиях вечной мерзлоты

Е3

Каменные работы

Е4

Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций

Е4-1

Вып. 1. Здания и промышленные сооружения

Е4-2

Вып. 2. Портовые и берегозащитные сооружения

Е4-3

Вып. 3. Мосты и трубы

Е5

Монтаж металлических конструкций

Е5-1

Вып. 1. Здания и промышленные сооружения

Е5-2

Вып. 2. Резервуары и газгольдеры

Е5-3

Вып. 3. Мосты и трубы

Е6

Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях

Е7

Кровельные работы

Е8

Отделочные покрытия строительных конструкций

Е8-1

Вып. 1. Отделочные работы

Е8-2

Вып. 2. Облицовка природным камнем

Е8-3

Вып. 3. Отделка изделиями индустриального производства

Е9

Сооружения систем теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации

Е9-1

Вып. 1. Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

Е9-2

Вып. 2. Наружные сети и сооружения

Е10

Сооружение систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации

Е11

Изоляционные работы

Е12

Свайные работы

Е14

Бурение скважин на воду

Е15

Кладка промышленных печей и возведение дымовых труб

Е19

Устройство полов


Додаток Б
Тарифні коефіцієнти умовної будівельної фірми


Розряд

1

2

3

4

5

6

Коефіцієнт

1

1,08

1,23

1,35

1,54

1,8

Середній тарифний коефіцієнт робіт визначається як середня арифметична величина тарифних коефіцієнтів, зважених за працемісткістю робіт,


Кс =
Де К – тарифний коефіцієнт відповідного розряду;

ТР – трудомісткість робіт, віднесених до даного розряду, нормо-год.;- сумарна трудомісткість робіт, нормо-год.

Додаток В


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка