Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсуСторінка1/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ З КУРСУ

«РЕКРЕАЛОГІЯ»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

напряму підготовки «Туризм»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до практичних занять з дидактичним забезпеченням з курсу «Рекреалогія» (для студентів за напрямом підготовки 0504 – «Туризм», спеціальності 6.050400 – «Туризм») / Укл. Парфіненко А.Ю., Щербіна Л.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 32 с.

Укладачі: А.Ю Парфіненко,

Л.В. Щербіна


Рецензент:

завідувач кафедри валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Президент Української асоціації валеологів, доктор біологічних наук, професор Гончаренко М.С.

Видання містить тематичний план навчальної дисципліни, план проведення практичних занять, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, відображає систему поточного та підсумкового контролю знань студентів, а також дидактичні матеріали, що використовуються в навчальному процесі.

Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 15 від 29 червня 2007 р.

ЗМІСТ

Стор.


1. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Рекреалогія».....……....
2. Тематичний план навчальної дисципліни……………….................…
3. План проведення практичних (семінарських) занять…......................
4. Контрольні запитання для самодіагностики …………....................…
5. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів........
6. Дидактичне забезпечення.......................................................................
Список рекомендованої літератури……………………….......…………


4

5

69

13

1829


1. Мета, завдання та предмет вивчення курсу «Рекреалогія»
Останнім часом слово «рекреація» набуває дедалі більшого розповсюдження, хоча все ще й залишається не зовсім зрозумілим. У науковому середовищі відбувається жваве обговорення проблем теорії і практики рекреації. З розвитком туристської освіти, з відкриттям відповідних факультетів і кафедр, серед нормативних навчальних дисциплін з’являється і «рекреалогія». І це цілком закономірно, оскільки індустрія туризму, дозвілля та розваг, функціонування курортів та парків відпочинку безпосередньо пов’язані з рекреацією.

Енциклопедичні словники тлумачать слово «рекреація» як відпочинок, відновлення психофізичних та духовних сил людини тощо. Із цього визначення випливає й зміст рекреалогії як навчальної та наукової дисципліни, що вивчає особливості відновлення життєвих сил людини (духовних, фізичних моральних та ін.).

Про рекреалогію як самостійну галузь знання почали говорити у 90-ті роки. Значною мірою це було пов’язано з тим, що численні проблеми рекреації вже не можна було вирішити в межах географії, соціології, медицини або валеології. Рекреаційна діяльність розвивалася в міждисциплінарній площині, що обумовило міждисциплінарний зміст рекреалогії як галузі знання. І сьогодні рекреація виступає предметом аналізу різних галузей науки, розглядається в біологічному, медичному, психологічному, соціальному, екологічному та інших вимірах і охоплює величезне коло проблем.

Навчальний курс «Рекреалогія» покликаний сформувати у студентів уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини, розуміння специфіки і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і розвитку рекреаційних систем.2. Тематичний план навчальної дисципліни


Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

СРС

1

3

4

5

6

Модуль 1. Рекреалогія

ЗМ 1.1. Теорія та методологія рекреалогії

Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

2

2

2

2

Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

2

2

2

2

Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

2

2

2

2

Тема 4. Рекреаційні потенціал та рекреаційні ресурси

2

2

2

2

Разом годин за ЗМ 1.1.

8

8

8

8

ЗМ 1.2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система

Тема 5. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність

2

2

2

2

Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

2

2

2

2

Тема 7. Концепції рекреаційних систем

2

2

2

2

Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

2

2

2

2

Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

2

2

2

2

Разом годин за ЗМ 1.2.

10

10

10

10

Всього годин

18

18

18

18


3. Плани практичних (семінарських) занять
Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих під час лекцій і в процесі самостійного вивчення матеріалу.

Під час проведення семінарського заняття навколо заздалегідь сформульованих тем, на які студенти готують тези виступів, створюється дискусія в ході якої розв’язуються проблемні питання.

Практичне заняття – форма навчального процесу, спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів завдань, а саме аналізу соціально-економічних, політичних, культурних та інших процесів та явищ, що впливали та визначали розвиток туризму.

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих групах вирішують запропоновані завдання різного рівня складності. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу та успішності вирішення завдання викладачем проводиться перевірка роботи, що виконали студенти, виставляється оцінка та підбиваються підсумки.


План проведення практичних (семінарських) занять
ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ
Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

 1. Охарактеризувати предмет та завдання курсу «Рекреалогія».

 2. Етапи становлення та розвитку рекреалогії.

 3. Методологія та методика рекреаційних досліджень.

Література: основна [12, 13]; додаткова [15, 23, 27].
Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

 1. Сенс рекреації в контексті суспільного розвитку.

 2. Соціально-економічні аспекти рекреації.

 3. Основні типи та фази рекреації.

Література: основна [9, 10, 12, 13,]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

 1. Поняття «рекреація» та «відпочинок». Основні види, форми та функції рекреації.

 2. Концепції рекреації та відпочинку.

 3. Особливості рекреаційного часу. Схожості та відмінності соціального, рекреаційного та вільного часу.

 4. Проблеми рекреаційної термінології.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15].
Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси

 1. Принципи і методи комплексної оцінки рекреаційних ресурсів території.

 2. Оцінка рекреаційного потенціалу регіону та перспектив його розвитку.

 3. Проблеми аналізу туристських ресурсів регіону.

Література: основна [9, 13, 14]; додаткова [15, 17, 26].
ЗМ 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА
Тема 5. Загальні уявлення про рекреаційну діяльність

 1. Функції рекреаційної діяльності.

 2. Характеристика основних циклів рекреаційної діяльності.

 3. Структурні особливості рекреаційної діяльності.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

 1. Антропоцентричні та натуроцентричні моделі рекреаційної діяльності.

 2. Основні характеристики елементарних рекреаційних занять. Типи рекреаційної діяльності.

 3. Основи моделювання елементарних рекреаційних занять.

Література: основна [9, 10, 11, 13, 14]; додаткова [15, 21].
Тема 7. Концепції рекреаційних систем

 1. Рекреаційна система та територіальна рекреаційна система: основні визначення, властивості, функції.

 2. Основні властивості рекреаційних систем.

 3. Ієрархічність рекреаційних територій.

Література: основна [7, 8, 9, 11, 12, 13]; додаткова [15, 20].
Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

 1. Туризм і навколишнє середовище.

 2. Національні парки і заповідники в туризмі.

 3. Рекреаційний потенціал туристських центрів України.

Література: основна [9, 12, 13]; додаткова [15, 17, 18, 20, 24, 25, 27].
Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

 1. Особливості законодавчого регулювання рекреаційної діяльності.

 2. Рекреаційний потенціал України та проблеми його використання.

 3. Основні напрямки національної політики в галузі туризму і рекреації.

Література: основна [13, 14]; додаткова [15, 16, 17, 20, 23, 24].
4. Контрольні запитання для самодіагностики
ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ
Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

 1. Які фактори обумовили розвиток рекреалогії як самостійної дисципліни?

 2. Охарактеризуйте взаємозв’язок рекреалогії з іншими науками.

 3. Що складає предмет вивчення рекреалогії?

 4. Основні завдання рекреалогії та рекреаційних досліджень.

Література: основна [12, 13]; додаткова [15, 23, 27].
Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

 1. Яким чином відбувалася еволюція сенсу рекреації?

 2. Що відрізняє рекреацію і відпочинок?

 3. Назвіть та охарактеризуйте основні типи рекреації.

 4. Які функції виконує рекреація?

 5. Які види діяльності людини під час відпочинку Вам відомі? Охарактеризуйте їх.

 6. Назвіть та охарактеризуйте три фази рекреації.

Література: основна [9, 10, 12, 13]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

 1. Що таке господарчий потенціал рекреації?

 2. Охарактеризуйте основні види, форми та функції рекреації.

 3. Поняття «соціальний час» та його структура.

 4. Назвіть складові рекреаційного часу та відповідні їм типи рекреації.

 5. Дайте визначення поняттю «вільний час».

 6. Назвіть та охарактеризуйте основні концепції рекреації і відпочинку.

 7. Що спільного та особливого між рекреацією та відпочинком?

 8. Розкрийте особливості організації рекреаційного простору.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15].

Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси

 1. В чому полягає різниця між «рекреаційним потенціалом» та «рекреаційними ресурсами»?

 2. Що таке «рекреаційний потенціал»? Охарактеризуйте особливості його оцінки.

 3. Що включає поняття «рекреаційні ресурси»?

 4. Яким чином співвідносяться рекреаційні і туристські ресурси?

 5. Дайте визначення поняттю «туристські ресурси».

 6. Назвіть структурні елементи рекреаційних ресурсів.

 7. Що таке «ємкість рекреаційних ресурсів» та яким чином вона визначається?

Література: основна [9, 13, 14]; додаткова [15, 17, 26].
ЗМ 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА
Тема 5. Загальні уявлення про рекреаційну діяльність

  1. Назвіть та охарактеризуйте основні фактори, що визначають рекреаційні потреби.

  2. Основні рівні вияву рекреаційних потреб.

  3. Які функції властиві рекреаційній діяльності?

  4. Основні тенденції еволюції рекреаційної діяльності.

  5. Розкажіть про структурні особливості рекреаційної діяльності.

  6. В чому виявляються основні класифікаційні підходи до рекреаційної діяльності?

  7. Назвіть основні типи туристів.

  8. Що таке цикл рекреаційної діяльності (ЦРД)? Які види ЦРД Вам відомі?

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

 1. В чому полягає специфіка основних моделей рекреаційної діяльності?

 2. Що таке «рекреаційне проектування»?

 3. Назвіть основні властивості елементарних рекреаційних занять.

 4. Назвіть основні критерії типізації рекреаційної діяльності.

 5. Що Ви розумієте під «циклом рекреаційних занять», які вимоги до їх конструювання?

Література: основна [9, 10, 11, 13, 14]; додаткова [15, 21].
Тема 7. Концепції рекреаційних систем

 1. Дайте визначення рекреаційних систем та територіальних рекреаційних систем.

 2. Розкрийте основні підсистеми територіальних рекреаційних систем.

 3. Охарактеризуйте основні властивості територіальних рекреаційних систем.

 4. В чому полягає зміст концепції рекреаційних систем В. Преображенського?

 5. Охарактеризуйте основні властивості природних та культурних комплексів як підсистем територіальних рекреаційних систем.

 6. Рекреанти як головний елемент рекреаційних систем: основні характеристики.

Література: основна [7, 8, 9, 11, 12, 14]; додаткова [15, 21].
Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

 1. Що являє собою поняття «вид туризму»? Назвіть основні класифікації туризму за видами.

 2. В чому виявляється специфіка класифікації туризму за формами? Охарактеризуйте основні класифікації туризму за формами.

 3. Назвіть основні фактори формування туристського регіону.

 4. Сформулюйте уявлення про регіональний туризм. Які необхідні умови та фактори для його розвитку?

 5. Яким чином співвідносяться поняття «туристський центр» та «центр туризму»?

 6. Розкрийте основні фактори формування туристських центрів.

 7. Що Ви розумієте під поняттям «туристський центр»? Які підходи існують до вивчення туристських центрів?

Література: основна [9, 12, 13]; додаткова [15, 17, 18, 20, 24, 25, 27].
Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

 1. Охарактеризуйте основні напрямки змін в рекреаційному комплексі України, що відбуваються з часу набуття країною незалежності.

 2. Назвіть та розкрийте найперспективніші напрямки розвитку рекреаційної сфери України.

 3. Назвіть та охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток туристсько-рекреаційної сфери в Україні.

 4. В чому полягають перспективи підготовки кадрів для сфери рекреації і туризму?

Література: основна [13, 14]; додаткова [15, 16, 17, 20, 21, 24].
5. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах:  1. оцінювання роботи студентів під час практичних (семінарських) занять;

  2. проведення проміжного тестового контролю;

  3. проведення модульного контролю;

  4. проведення підсумкового письмового заліку.

Оцінка зі змістовного модулю складається з поточної оцінки, яку студент отримує під час практичних (семінарських) занять, оцінки за проміжний тестовий контроль та оцінки за індивідуальну роботу.

Загальна оцінка з дисципліни (модулю) визначається як сукупність балів, що студент отримує за змістовні модулі та модульний контроль.Порядок поточного оцінювання знань студентів

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовки студентів до встановлених завдань. Зокрема, поточному контролю підлягають:  1. активність та результативність роботи студента протягом семестру у вивченні програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;

  2. виконання індивідуального завдання;

  3. виконання проміжного тестового завдання зі змістовного модулю.

Контроль систематичності виконання самостійної роботи та активності на практичних (семінарських) заняттях.

Оцінювання здійснюється за наступними критеріями: 1. ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;

 2. ознайомлення з основною та додатковою літературою;

 3. логіка, стиль виклад матеріалу в письмових роботах та усному виступі, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки;

 4. якість, самостійність та своєчасність виконання необхідних завдань.

Проміжний тестовий контроль зі змістовних модулів

Проміжний тестовий контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення тестування з основних навчальних елементів змістовних модулів. Тестування проводиться на останньому практичному занятті з кожного змістовного модулю. Загальна тривалість тестів з модулю 1 «Рекреалогія» 1 година (по 0, 5 години на виконання одного тесту з одного змістовного модулю). Проміжне тестування з кожного змістовного модулю складається з 20 тестів. Вірна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 балу.


Таблиця 1 Шкала перерахунку оцінок результатів проміжного тестування зі змістових модулів


Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

А

9 – 10

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

8 – 9

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7 – 8

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6 – 7

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

5 – 6

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,5 – 5

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5Модульний контроль знань студентів

Модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: теоретичне завдання (2 питання) та практичне завдання (1 питання). Модульний контроль проводиться у письмовій формі після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконані практичні (семінарські) завдання в межах кожного з двох модулів.

На модульний контроль відведено 40 відсотків балів, що корелюється із загальною кількістю балів від поточного контролю змістовних модулів (60 балів, див. табл. 3.) та становить у сумі 100 балів.

Зразок завдання до модульного контролю
Харківська національна академія міського господарства

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства
Модульний контроль з дисципліни «Рекреалогія»

Варіант 1.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка