Методичні вказівки до практичних занять, тести для самоконтролю, контрольні завдання і орієнтовну тематику рефератівСкачати 286.39 Kb.
Дата конвертації18.12.2016
Розмір286.39 Kb.


Міністерство освіти і науки України


Паломницький туризм

Методичні вказівки до практичних занять

для студентів напряму підготовки 140103 «Туризм»

денної форми навчання

Луцьк 2016

УДК 796

П50
До друку ________________ Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № ____ від « » _________ 2016 року.
Рекомендовано до видання навчально-методичною радою факультету екології та приладо-енергетичних систем Луцького НТУ, протокол № ____ від « » _________ 2016 року.
_____________Голова навчально-методичної ради факультету екології та приладо-енергетичних систем

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри туризму та цивільної безпеки Луцького НТУ, протокол № ____ від « » _________ 2016 року.

Укладач: _______________ Ю.Є. Дащук, кандидат економічих наук, ст. викладач Луцького НТУ

(підпис)
Рецензент: _______________ Л. Ю. Матвійчук, доктор економічних наук, професор Луцького НТУ

(підпис)

Відповідальний

за випуск: ____________ Л. Ю. Матвійчук, доктор економічних наук, професор Луцького НТУ

(підпис)
Паломницький туризм [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для студентів

П 30 напряму підготовки 140103 «Туризм» денної форми навчання / уклад. Ю. Є. Дащук. –

Луцьк: Луцький НТУ, 2016 – 20 с.

Видання містить методичні вказівки до практичних занять, тести для самоконтролю, контрольні завдання і орієнтовну тематику рефератів.

Призначене для студентів напряму підготовки 6140103 «Туризм» денної форми навчання.

© Ю. Є. Дащук, 2016
ВСТУП
Відродження в сучасній Україні інтересу до релігії і церкви, до питань віри і релігійно-культурної спадщини обумовили зростання попиту на релігійні туристичні подорожі. Дійсно, туризм здатен забезпечити не тільки економічне процвітання, алей реально вплинути на соціальний та духовний розвиток суспільства, сприяти зміцненню миру, безпеки, досягненню взаєморозуміння і дружби між народами, формуванню якісно нової культури людських стосунків, що ґрунтується на принципах поваги до інших поглядів, переконань, принципів. Виняткова роль для забезпечення такого діалогу належить релігійному туризму, завдяки якому відбувається безперервний обмін духовно-культурними цінностями та культурою різних народів.

В рамках вивчення дисципліни «Паломницький туризм» студенти матимуть можливість ознайомитися з інформацією про об'єкти паломницького туризму (церковну історико-культурну спадщину: храми, іконогра­фію, твори прикладного мистецтва), з яких в значній мірі скла­дається світовий культурний фонд.

Отримані знання сприятимуть повноцінному сприйняттю унікальних культових пам'яток, розширенню й поглибленню знань про релігійне мистецтво, його різновиди, жанри та етапи розвитку. Опанування питань історії релігії і церкви, допоможу студентам зрозуміти специфіку формування конфесійного простору України, що в умовах багатоконфесійності нашого сус­пільства набуває політичного забарвлення.

Особливості здійснення контролю знань в рамках вивчення дисципліни полягають в наступному:

- опитування – проводиться з метою виявлення вміння студентами оперувати вичитаним викладачем матеріалом, відповідати на додаткові питання, проводиться регулярно на вибірковій основі;

- самостійна робота – дозволяє виявити вміння чітко, логічно і послідовно відповідати на поставлені питання, вміння працювати самостійно;

- тестування – така форма контроль дозволяє перевірити загальну підготовку студентів до кожного заняття, проводиться регулярно на вибірковій основі.

У кінці першого модулю проводиться контроль за тим, наскільки студенти оволоділи категоріальним апаратом дисципліни. Цей контроль проводиться у вигляді тестів , які передбачають 5 варіантів відповідей (одна з яких правильна), а також на основі розгляду окремих тем курсу. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент – 50 балів за один модуль. Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться на умові проходження студентом усіх етапів поточного контролю у вигляді відповіді на питання1. ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ,

ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИВЧЕННЮ
ПЕРШИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

ТЕМА 1: ПАЛОМНИЦЬКИЙ ТУРИЗМ: ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

Паломницький туризм як етнокультурний феномен, його значення для формування культури міжконфесійних стосунків та релігійної толерантності у суспільстві. Функції релігійною туризму. Паломницький туризм в системі туризмознавчих дисциплін.

Понятійно-категоріальнип апарат дисципліни та методи дослідження паломницького туризму. Поняття сакрального простору. Суб'єкти паломницького туризму і терміни для їх означення («паломник», «прочанин», «пілігрим», «странник», «богомолець», «релігійний екскурсант»). Об'єкти паломницького туризму (храми, чудотворні ікони, святі джерела, мощі і т. ін.). Принципи класифікації паломницького туризму. Паломницький туризм, екскурсійно-пізнавальнип туризм з релігійної тематики, науковий релігійний ткризм, духовно-практичниий, їх специфічні відмінності.
Запитання для самоперевірки:

1. Дайте визначення паломницьконого туризму.

2 Охарактеризуйте головні функції паломницького туризму.

3. Назвіть суб'єкти і об'єкти паломницького туризму.

4 Які основні різновиди виокремлюють в релігійному ту­ризмі?

5. Які країни, на Вашу думку, в першу чергу прагнуть відвідати вчені-релігієзнавці?

6. Чи тотожні в українській мові поняття паломництво і прочанство?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Здійсніть порівняльний аналіз паломництва і екскур­сійно-пізнавального релігійного туризму.

2. Обґрунтуйте гуманістичну спрямованість паломницького туризму та її значення в організації турів.
ТЕМА 2: ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ

Періодизація туризму.

І етап - від давніх часів до 1841 р. Антична епоха і витоки паломницького туризму. Розвиток і поширення релігій як один із визначальних мотивів освоєння но­вих територій. Паломництво як найдавніша з форм паломницького туризму. Давні традиції паломництва в різних релігіях. Особливості паломництва в епоху Середньовіччя. Хрестові походи, їх значення для започаткування традицій гостинності. Великі (відвідання Святої землі та Риму) та малі (відвідання вітчизняних святинь) паломництва. Причини припинення паломництва у Святу Землю в середині XV ст. та поширення традицій прочанства до місцевих святинь.

ІІ етап (1841 - початок XX ст.). Діяльність баптиського пастора Томаса Кука, її значення для історії туризму. Організовані форми «священних подорожей» у XIX ст., їх елітарний характер. Доступність релігійних поїздок для представників середнього класу в кінці XIX ст. як результат динамічного розвитку туристичної індустрії,

III етап (1914 - 1945 рр.). Причини зниження інтенсивності паломництва в міжвоєнний період. Поширення процесів секуляризації як поштовх диференціації різновидів паломницького туризму в тиристичній діяльності.

IV етап – від другої половини XX ст. до наших днів - перетворення туризму на масове явище. Інтенсивний розвиток релігійною туризму в країнах Заходу. Зустріч нового тисячоліття як поштовх для перетворення релігійною туризму на глобальне явище.Запитання для самоперевірки:

1. Назвіть хронологічні рамки періодів розвитку туризму та визначте місце паломницького туризму на кожному них.

2. З яким орденом католицької церкви пов'язано зародження традицій гостинності?

3. У зв'язку з якими подіями в середині XV ст. фактично припинилось паломництво у Святу Землю?

4. Що Ви знаєте про організацію релігійних подорожей фірмою Томаса Кука?

5. Яке місце займає Паломницький туризм на сучасному етапі цивілізаційного розвитку?

6. Охарактеризуйте взаємозв'язок між релігією і культурою.

Завдання для індивідуальної роботи:

1.Знайдіть і проаналізуйте джерела інформації про історію хрестових походів. Визначте їх позитивні і негативні наслідки для поширення християнства та паломництва

2. Підготуйте інформацію про географію особистісних паломництва папи Римського Івана Павла II та сформулюйте їх значимість для налагодження екуменічного діалогу.
ТЕМА 3: ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПАЛОМНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

І етап - від давніх часів до середини XIX ст. Роль князів Володимира та Ярослава Мудрого в утвер­дженні християнства на українських землях. Паломництво у Святу Землю Варлама. Паломницька література і розвиток релігійних подорожей в Давній Русі («Житнє и хождение Даниила, Русской земли игумена» поч. XII ст.). Формування у кінці XIV ст. основних вітчизняних релігійних центрів. Припинення паломництва після захоплення турками Константинополя в 1453 р. та поширення традицій прочанства в українських землях.

II етап (середина XIX - початок XX ст.). Розвиток паломницького туризму на етнічних українських землях, його обумовленість геополітичним положенням (специфіка паломництва в Російській та Австро-Угорській імперіях). Відновлення традицій паломництва українців у Святу Землю в Російській імперії. Створення та діяльність Православного Палестинського Товариства. Основні маршрути великого паломництва та внутрішнього прочанства. Традиції гостинності в обслуговуванні паломників. Екскурсійна діяльність церковних братств на західноукраїнських землях.

III етап (1914-1945 рр.). Причини зниження інтенсивності паломництва.Територіальний перерозподіл світу після першої світової війни і його вплив на розвиток паломництва. Особливості, розвитку паломницького туризму в радянській Україні, його латентний характер. Релігійний туризм у Західній Україні. Значення діяльності митрополита А. Шептицького для розвитку краєзнавчого руху та організації паломництва.

IV етап – від другої половини XX ст. до наших днів. Табу на релігійні поїздки в СРСР. Прихований характер прощ. Відродження і поширення паломницького туризму в Україні після проголошення державної незалежності. Паломницький туризм як складова вітчизняного туризму
Запитання для самоперевірки:

1. Які ви відмітили характерні особливості вітчизняного паломництва в Україні?

2. Що таке великі і малі паломництва українських богомольців ?

3. Коли у Києві створено перший притулок для прочан?

4. Протягом якого часу прочани до Києво-Печерської утримувались безкоштовно?

5. Коли і ким було створене Православне Палестинське товариство?

6. Який період розвитку паломницького туризму в Україні можна визначити як «антипаломницький туризм» і чому?

7. Які організації займаються організацією паломництва Україні на сучасному етапі розвитку?Завдання для індивідуальної роботи:

1.Ознайомтесь з пам'ятками давньоруської та літері тури Нового часу, де містяться історичні дані паломництво та порівняйте їх.

2.Охарактеризуйте основні напрями діяльності Православного Палестинського Товариства.
ТЕМА 4. РЕЛІГІЙНІ ЦЕНТРИ ІУДАЇЗМУ

Перша в світі монотеїстична релігія. Єдність базових принципів та роль іудаїзму у формуванні християнства та ісламу. Старий заповіт Біблії як літопис єврейського народу. Історичні свідчення про об'єкти поклоніння іудеїв в П'ятикнижжі Мойсея. Розміщення Давидом в Єрусалимі Ковчегу Завіту зі Священними Скрижалями. Будівництво Соломоном Храму для збереження святині. Розкол Ханаанського царства на Ізраїльське та Іудею після смерті Соломона. Перетворення в VII ст.. Єрусалиму на центр трьох релігій. Стіна Плачу як об'єкт шанування в іудаїзмі. Основні релігійні свята іудеїв, традиції їх відзначень. Україна батьківщина хасидизму. Могила Бешта – один з релігійних центрів хасидів світу. Паломництво до Умані на могилу лідера «брацлавських хасидів» Ребе Нахмана кожного з його послідовників. Караїми як етнічно-релігійна спільність. Тора – священна книга, що єднає караїмів з іудеями. Догматичні розбіжності двох віросповідань. Релігійні туристичні об'єкти караїмів на території України.


Запитання для самоперевірки:

1. Чому іудаїзм, християнство та іслам називають аврамійськими релігіями?

2. Як позначилася історична доля єврейського народу в процесі формування релігійних традицій іудаїзму

3. Чому іудеї досі не відновили, зруйнований римлянами Храм?

4. Які релігійні центри іудаїзму, на ваш погляд, цікаво відвідати екскурсантам в Україні?

5. В якому напрямку іудаїзму паломництво є обов’язковим?

6. Де в Україні можна ознайомитись з релігійними пам’ятками караїмізму?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Охарактеризуйте сутність та базові постулати віровчення культу іудаїзму

2. Підготуйте інформацію про центри паломництва хасидів в Україні
ТЕМА 5. ПАЛОМНИЦЬКИЙ ТУРИЗМ У РІЗНИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ КОНФЕСІЯХ

Загальні відомості про християнство. Характеристика основних гілок християнства. Територія домінування православ'я на карті світу. Географія поширення католицизму. Православний храм як об'єкт пізнавального екскурсійного туризму на релігійну тематику. Символіка візантійського храму. Ортодоксальній православної віри і необхідність дотримання відповідних правил етикету при відвіданні релігійних екскурсійних об'єктів. Релігійна символіка в архітектурі католицьких культових споруд.

Християнські святині, спільні для. всіх християн. Святі місця па території сучасного Ізраїлю (Єрусалим, Віфлеєм, Назарет). Центри православного паломництва в зарубіжних країнах (Греція, Єгипет, Росія) та в Україні (Київ, Почаїв, Чернігів). Об'єкти паломницького туризму в католицизмі. Основні реліквії римо-католицької церкви. Рим найбільший центр християнського паломництва. Місто-держава Ватикан – резиденція папи Римського. Фатіма (Португалія) і Лурд (Франція) - всесвітньо визнані місця, пов'язані з явленням і пророцтвами Діви Мари. Центри католицького прочанства в Україні (Бердичів, Зарваниця).

Запитання для самоперевірки:

1. Представники яких напрямків християнства практикують паломництва з метою поклоніння святим, їх мощам та іконам?

2. Які ви знаєте центри паломництва, спільні для всіх напрямків християнства?

3. Назвіть центри паломницького туризму для католики православних.

4. Яке місто і чому збирає найбільшу кількість паломників?

5. Які найбільш відомі місця православного прочанства в Україні?

6. Як називаються ряди в православному іконостасі?

7. Хто є засновником Києво-Печерського монастиря?

8. Де зберігається терновий вінець Ісуса Христа?

9. Яких правил етикету слід дотримуватись при відвіда­нні екскурсантами храмів?Завдання для індивідуальної роботи:

1. Здійсніть аналіз культових об'єктів християнства з різних областях України, які представляють інтерес з релігійної, історичної, мистецької точки зору.

2. Знайдіть інформацію про українські чудотворні ікони.

3. Охарактеризуйте основні відмінності православно­го, католицького та протестантського віровчення і культу.

4. Підготуйте повідомлення про музеї Ватикану як зна­чимі об'єкти екскурсійно-пізнавального релігійного туризму.
ДРУГИЙ ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ

ТЕМА 6. ПАЛОМНИЦТВО В ІСЛАМІ

Паломництво як священний обов'язок мусуль­манина. Хадж і умра, їх сутність та особливості виконання мусульманами. Мекка і Медина - священні міста мусульман. Кааба - головна святиня Мекки. Основні напрямки ісламу. Специфіка віросповіда­ння мусульман-шиїтів. Характеристика шиїтських паломницьких центрів (Наджаф, Кербела, Самара). Мечеть як місце відправлення культу в ісламі і як об'єкт релігієзнавчого туризму. Ісламська релігій­на символіка: явні і приховані сакральні значення. Основні свята і пам'ятні дні мусульман, їх зв'язок з релігійним паломництвом.

Історико-архітектурна культова спадщина му­сульман на території Криму. Особливості організації хаджу для мусульман України.
Запитання для самоперевірки:

1. Чим являється паломництво для мусульман?

2. В чому різниця між хаджем і умрою?

3. Охарактеризуйте послідовність хаджу мусульман.

4. Чи є спільні об'єкти паломницького поклоніння для мусульман сунітів і шиїтів?

5. Назвіть та охарактеризуйте головну релігійну святиню Мекки.

6. Чи можуть люди, що не сповідують іслам, відвідати Мекку?

7. Дайте характеристику паломницьких центрів мусульман-шиїтів.

8. Хто в Україні займається організацією хаджу вітчизняних мусульман?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Охарактеризуйте культові об'єкти ісламу на території України, які представляють інтерес для екскурсантів,.

2. Проаналізуйте вплив основних свят і пам'ятних днів мусульман на формування туристичних потоків.

ТЕМА 7. ПАЛОМНИЦЬКИЙ ТУРИЗМ В ІНДУЇЗМІ

Індуїзм як найчисельніша національна релігія. Вплив обрядовості і релігійних свят в індуїзмі на ма­совість туристичних потоків.

Особливості індуїстських паломництв. Об'єкти та суб'єкти поклоніння паломників (мурті; живі гуру; святі місця, пов'язані з життям ду­ховних учителів; їх мощі; священні міста, літами; статуї; падука). Здійснення основних ритуалів під час паломництва. Ашрами – місця освоєння духовних практик Сходу. Аюрведа та її значення для паломницького, спортив­ного та оздоровчого туризму.
Запитання для самоперевірки:

1. Які особливості культової практики індуїзму?

2. В чому специфіка паломництва в індуїзмі?

3. У якому з об'єктів індуїзму (храмі, ашрамі чи матху) туристи мають змогу займатися практикою духовного вдосконалення?

4 Як називають духовних вчителів в індуїзмі?

5. Які індуїстські свята є привабливими для туристів-екскурсантів?Завдання для індивідуальної роботи:

1. Знайдіть інформацію про відомі у світі ашрами та підготуйтесь до усної доповіді.

2. Що таке аюрведа? Охарактеризуйте її значення для духовного та фізичного оздоровлення.

3. Підготуйте повідомлення про один з храмових комплексів індуїзму.


ТЕМА 8. РЕЛІГІЙНІ ЦЕНТРИ БУДДИЗМУ

Буддизм – найдавніша з трьох світових релігій. Подорож як обов'язок буддійських монахів. Буддійські культові споруди як туристичні об'єкти. Ступа – одна з основних архітектурних форм у буддизмі. Географія поширення буддизму в світі. Паломницькі місця, пов'язані з життям Будди в Індії і Не­палі (Лумбіні, Бодхгая, Сарнатх, Каспі).

Центри тибетською буддизму в Індії (Дхарма-сала – резиденція Далай-лами, монастир Нечунг – місце проживання Державного оракула Тибету). Соціально-політичні причини їх виникнення. Паломницькі центри буддизму в різних країнах світу.
Запитання для самоперевірки:

1. Яка чисельність буддистів у світі і окремих країнах?

2.Чим являється подорож для буддійських монахів?

3. Назвіть місця паломництва, пов'язані з земним життям Будди.

4. Чи існують жертвоприношення божествам у буддиз­мі?

5.Які ви знаєте священні рослини і тварини буддизму?

6.Назвіть відомі культові споруди буддизму в різних країнах світу.

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Дайте характеристику ареалу розповсюдження буддизму.

2. Проаналізуйте соціально-політичні передумови формування на території Індії центрів буддизму.
ТЕМА 9. ОБ'ЄКТИ ПОКЛОНІННЯ У РЕЛІГІЯХ ДАЛЕКОГО СХОДУ

Особливості культу в даосизмі і конфуціанстві. Китайський релігійний синкретизм. Основні центри конфуціанства, даосизму та буддизму як туристичні об'єкти у Китаї. Загальні відомості про синтоїзм, ідеологічні і культові особливості релігійної етики. Державний і храмовий синто. Історія, особливості паломництва та основні паломницькі центри в синтоїзмі. Традиції паломництва на острів Міядзіма.Запитання для самоперевірки:

1. Які етико-моральні принципи забезпечили конфуці­анству пріоритетність серед інших релігій, що сповід­уються населенням Китаю?2. За якою ознакою конфуціанство і даосизм відносять до релігійних систем?

3. Які особливості культу в даосизмі і конфуціанстві?

4. Що таке державний і храмовий синто?

5. Які особливості будівництва храмів в синтоїзмі?

6. В чому особливість свят в синтоїзмі?

Завдання для індивідуальної роботи:

1. Сформулюйте головні особливості релігійних систем давнього Китаю.

2. Підготуйте доповідь про релігійні традиції Японії.
2. ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

1. Як у мусульман називається відвідання мекки?

а) паломництво

б) хадж


в) умра

г) рамадан

2. Як називається особа, що здійснює подорож з релігійною метою в межах своєї країни?

а) паломник

б) прочанин

в) турист

г) православний

3. Які з перелічених «чудес світу» були релігійними об’єктами?

а) висячі сади Семіраміди

б) Колос Родоський

в) Єгипетські піраміди

г)

4.У якій релігії паломництво є обов’язковою вимогою для усіх віруючих?а) християнстві

б) ісламі

в) буддизмі

г) іудаїзмі

5. Хто залишив свої записки - письмове свідчення паломництва у Святу землю, що дійшли до наших днів?

а) преподобний Антоній

б) княгиня Ольга

в) ігумен Даниїл

г) ігумен Варлаам

6. З якого часу почалась традиція паломництва?

а) з IV ст. д. н.е.

б) з І ст. н. е.

в) з IV ст. н.е.

г) з V ст. н.е.


7. З яким рицарським орденом в середньовіччі пов’язують виникнення традицій гостинності для паломників?

а) іонітів

б) кармелітів

в) єзуїтів

г) ісламітів

8. В якому році в Російській імперії створене «Православне палестинське товариство»?

а) 1822

б) 1852


в) 1882

г) 1915


9. Протягом якого часу прочани Києво-Печерської лаври утримувались нею безкоштовно?

а) двох днів

б) двох тижнів

в) двох місяців

г) постійно

10. З якою подією пов’язане припинення паломництва у Святу Землю?

а) з хрестовими походами

б) з захопленням турками Константинополя

в) з завоюванням арабами Аравійського півострова

г) з військовими діями у Палестині

11. Хто був засновником «Православного палестинського товариства»?

а) Імператор Микола II

б) Імператриця Олександра Федорівна

в) Великий князь Сергій Олександре

г) Князь Ярослав Мудрий

12. Що з переліченого є об’єктами поклоніння в індуїзмі?

а) падука

б) ікони


в) мощі святих

г) мощі духовних вчителів

13. Хто вчинив найперший хадж?

а) Магомет

б) Ібрагім

в) Ізмаїл

г) Ісус

14. У складі якої країни знаходиться автономна чернеча республіка Афон?а) Чорногорії

б) Болгарії

в) Греції

г) Єрусалиму

15. З чиїм ім'ям пов’язане перше паломництво в Християнстві?

а) св. Ольги

б) св. Олени

в) св. Кирила

г) св. Мефодія

16. В якому місті знаходиться храм Гробу Господнього?

а) Віфлєєм

б) Назарет

в) Віфанія

г) Єрусалим

17. Де знаходиться могила пророка Магомета?

а) в Мецці

б) у Медині

в) Назареті

г) Єрусалимі

18. Як називається основний тип буддійської культової архітектури?

а) ступа

б) кенаса

в) синагога

г) скит


19. Де знаходиться резиденція Далай-лами?

а) в Індії

б) в Тибеті

в) у Непалі

г) В’єтнамі

20. Нащадками якої богині вважаються японські імператори?

а) Ідзанамі

б) ЛалітаДеві

в) Аматерасу

г)Лі Куан Ю

21. Яке місце паломництва у Франції займає друге місце за кількістю готелей після Парижу?

а) Марсель

б) Лурд


в) Ліон

г) Ейфелева вежа

22. У якому з цих місць Христос вчинив перше диво, перетворивши воду у вино?

а) Капернаум

б) Табга

в) Кан


г) Віфлиєм

23. На яке свято відбувається паломництво брацлавських хасидів?

а) Рош-а-шон

б) Песах


в) Кущів

г) Рамадан

24. Обрядовість якої з християнських церков зберегла греко-католицька?

а) східної

б) західної

25. В якому місті народився Будда?

а) Лумбіні

б)Сарнатх

в)Бодхгая

г)Каспі


26. У якому місті в 1917 році діва Марія передала дітям-пастушкам три одкровення, які збулися у ХХ ст.?

а) Ченстохов

б) Лурд

в) Фатімаг) Турин

3. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1.Релігійнмй туризм: зміст та особливості

2. Основні функції релігійного туризму.

3. Суб'єкти і об'єкти релігійного туризму.

4. Які основні різновиди виокремлюють в релігійному ту­ризмі?

5. Хронологічні рамки періодів розвитку туризму та визначте місце релігійного туризму на кожному них.

6. Охарактеризуйте орден католицької церкви з яким пов'язано зародження традицій гостинності

7. Розкрийте особливості організації релігійних подорожей фірмою Томаса Кука

8. Місце релігійного туризму на сучасному етапі цивілізаційного розвитку

9. Охарактеризуйте взаємозв'язок між релігією і культурою.

10. Характерні особливості вітчизняного паломництва в Україні

11. Великі і малі паломництва українських богомольців

12. Православне Палестинське товариство: засновники та особливості діяльності

13. «АнтиПаломницький туризм» : зміст та період розвитку

14.Іудаїзм, християнство та іслам, як аврамійськими релігії

15 Історична доля єврейського народу в процесі формування релігійних традицій іудаїзму

16. Основні релігійні центри іудаїзму в Україні, цікаві для екскурсантів

17. Основні релігійні пам’ятками караїмізму в Україні.

18. Центри паломництва, спільні для всіх напрямків християнства

19. Основні центри релігійного туризму для православних.

20. Найбільш відомі місця православного прочанства в Україні

21. Правила етикету при відвіда­нні екскурсантами храмів

22. Паломництво для мусульман: основні вимоги та критерії

24. Хадж та умра: спільні та відмінні риси

25. Охарактеризуйте послідовність хаджу мусульман.

26. Спільні об'єкти релігійного поклоніння для мусульман сунітів і шиїтів

27. Назвіть та охарактеризуйте головну релігійну святиню Мекки.

28.Характеристика паломницьких центрів мусульман-шиїтів.

30.Особливості культової практики індуїзму.

31.Специфіка паломництва в індуїзмі.

32. Назвіть місця паломництва, пов'язані з земним життям Будди.

33. Священні рослини і тварини буддизму.

34. Відомі культові споруди буддизму в різних країнах світу.

35. Етико-моральні принципи, що забезпечили конфуці­анству пріоритетність серед інших релігій, що сповідуються населенням Китаю

36.Ознаки конфуціанства і даосизму, що відносять до релігійних систем

37. Особливості культу в даосизмі і конфуціанстві

38. Зміст державного і храмового синто

39. Особливості будівництва храмів в синтоїзмі

40. Особливість свят в синтоїзмі


4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Відповідно до навчального плану кожен студент денної форми навчання самостійно виконує реферат з дисципліни. Виконання реферату і отримання студентом позитивної оцінки є необхідною умовою допущення до складання заліку. При отриманні незадовільної оцінки студент виконує новий реферат на іншу тему.

Виконання реферату полягає в реферуванні літературних джерел, підібраних за відповідною темою з наведеного нижче переліку їх, або з підібраного студентом самостійно. Реферат являє собою логічне викладення та узагальнення матеріалів літературних першоджерел, а контрольна робота – також викладення особистого бачення шляхів вирішення розглянутої проблеми.Мета реферату – закріпити студентом стаціонарного відділення отримані на лекціях та практичних заняттях знання з безпеки життєдіяльності, виявити первинні навички самостійної науково-дослідної роботи.

При підготовці реферату не дозволяється:

 • використання електронних та документальних джерел інформації з повним копіюванням доробків попередніх авторів (плагіат);

 • невідповідність між назвою і змістом роботи;

 • використання матеріалу лише з одного підручника, посібника, чи іншого, у т.ч. електронного джерела;

 • використання першоджерел із явно застарілими даними, які не відображають сучасний стан безпеки життєдіяльності (за винятком тих, що характеризують історичні етапи їх розвитку відповідно темі роботи);

 • оформлення робіт не за прийнятими в ЛНТУ Державними стандартами;

 • використання першоджерел без посилання;

 • відсутність списку використаної літератури.

При підготовці реферату дозволяється:

 • як виняток, виконання тексту рукописним способом від руки, чорнилом (пастою) чорного, або синього кольору, дотримуючись визначених обсягів роботи з обов’язковим виконанням титульного аркушу за допомогою комп’ютерної техніки;

 • використання в роботі графічного матеріалу, виконаного олівцем, фломастерами тощо;

 • використання географічних контурних, виконаних самостійно, у т.ч. засобом комп’ютерної графіки карт для ілюстрації основного змісту роботи;

 • залучення в якості допоміжного матеріалу з електронних джерел інформації з обов’язковим посиланням на джерело (електронна адреса сайту, назва файлу тощо) та викладенням свого бачення розглянутої попередніми авторами проблеми (науковий коментарій).

Робота з науковою літературою та іншими джерелами інформації

Розробка теми починається із пошуку та відбору літератури й інших джерел інформації. Пошук потрібної літератури здійснюється в наукових бібліотеках міста, районних бібліотеках та бібліотеках інших міст за алфавітним та предметним каталогами, в книжкових магазинах.

Підготовку роботи починають із ознайомлення з відповідними темами різних підручників З'ясувавши приблизну структуру роботи та маючи загальне уявлення про її зміст, студенти ознайомлюється зі спеціальною науковою літературою (книжками, журналами, збірниками, законодавчими актами). При вивченні наукової літератури рекомендується робити виписки на окремих аркушах паперу, краще з одного боку, що полегшить процес узагальнення та систематизації законспектованих матеріалів.

Зверху на кожному аркуші пишуть прізвище автора, назву використаного джерела - місце видання, видавництво, рік видання. Якщо в роботі буде використана цитата з книжки чи статті дослівно, вказується сторінка, звідки вона взята. Аркуші з виписками із різних джерел доцільно згрупувати за структурою роботи.

При використанні матеріалів у електронній формі рекомендується зберігати їх “тверді ” (паперові) копії з обов’язковим зазначенням джерела та електронної адреси, звідки отримано інформацію, які зазначаються в списку використаної літератури.

Зміст роботи

Важливим етапом підготовки реферату є визначення їх змісту. На основі вивчення наукової літератури студент поступово формує такий зміст майбутньої роботи, в якому логічно і послідовно розкривалася б тема роботи. Найбільш поширеною є така структура:Вступ, в якому потрібно стисло показати актуальність теми та її народногосподарське значення, мету роботи, завдання, визначити об'єкт і предмет дослідження.

В основній частині (обсягом 10-15 стор.), яка є стрижнем всієї роботи, виділяється 3 розділи. У першому розділі розкриваються мета й завдання роботи, дається оцінка досліджуваної проблеми, вплив безпеки на розвиток життєдіяльності в країні. Тут же потрібно показати особливості розвитку досліджуваного явища чи процесу, вивчити певні тенденції та дати пояснення причин їх появи, а також зрушення в структурі явища, процесу чи галузі під дією певних чинників. У другому розділі розкриваються особливості функціонування об’єкту дослідження, основні тенденції розвитку відносин у даному контексті тощо. У третьому розділі - необхідно показати шляхи розвитку проблеми та перспективи розвитку об’єкту дослідження в нових, ринкових умовах господарювання. Кожен з цих трьох розділів повинен мати заголовок.

Висновки пишуться після основної частини. Це завершальний етап виконання роботи, в ході якого студент робить узагальнення матеріалу, викладеного в попередніх розділах. Висновки мають бути конкретними і обґрунтованими. У них потрібно визначити, в якій мірі досягнута мета та вирішені завдання, сформульовані у вступі роботи й розкриті у першому розділі.

Оформлення роботи

Реферат має бути викладені державною (українською) мовою, відповідно до статті 10 Конституції України, обов'язковою для використання у всіх сферах суспільного життя громадянами України.

Текст роботи друкується на білому папері з одного боку аркушу формату А-4 (297 х 210 мм) і обмежуються полями; з лівого боку – 30 мм, правого – 10 мм, зверху і знизу - по 20 мм.

Назви кожного розділу роботи друкуються жирним і крупнішим шрифтом, ніж текст, і відокремлюються від тексту подвійним інтервалом.

Кожен новий розділ починається на тій же сторінці, на якій закінчується попередній.

Всі сторінки роботи необхідно пронумерувати. Номер ставиться посередині на верхньому полі аркуша. Нумерація роботи починається із вступу, тобто з третьої сторінки (титульний лист та зміст не нумеруються). На аркуші, де подано зміст роботи, необхідно позначити номери сторінок.

Темами рефератів передбачено охоплення всього кола питань, які стосуються курсу “Країнознавство”. Однак, найбільш важливими серед них є саме екологічні аспекти вирішення питань ефективного використання природних умов та ресурсів.

Виходячи з цього, при написані студентами реферату, потрібно у скорочених, мінімально необхідних обсягах висвітлювати питання виробничо-технологічного, технічного, природно-географічного, суто правового або біологічного характеру й акцентувати увагу на економічних проблемах та шляхах їх вирішення.Як побажання, рекомендується поєднувати роботу з літературними джерелами з увагою до інших засобів пізнання аспектів природних відносин – переглядом телевізійних сюжетів відповідних напрямів, відвідуванням природничих та краєзнавчих музеїв, виставок, природничих та історико-культурних пам’яток України.
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Поняття «Паломницький туризм».

 2. Історія розвитку та причини виникнення РТ.

 3. Особливості РТ порівняно з іншими видами туризму.

 4. Взаємозв’язок РТ та інших видів туризму.

 5. Релігійно-туристичні об’єкти. Сакральні та тафальні ландшафти.

 6. Основи християнського віровчення.

 7. Поширення християнства у світі.

 8. Основні напрямки християнства.

 9. Найважливіші центри РТ в християнстві.

 10. Єрусалим як світовий центр християнства.

 11. Ватикан як центр католицького РТ.

 12. Культ святих і його роль у розвитку РТ.

 13. Культ Богородиці. Чудотворні Богородичні ікони та їх особлива роль як об’єктів паломництва у православ’ї.

 14. Поширення ісламу в світі.

 15. Хадж у Мекку як невід’ємна частина мусульманського віровчення. Найважливіші центри РТП в країнах ісламу.

 16. Архітектурні пам’ятки ісламу як місця паломництва.

 17. Буддизм. Основи віровчення.

 18. . Буддистські монастирі як об’єкти РТ. Особливості РТ в ламаїзмі.

 19. Індуїзм. Основи віровчення.

 20. Особливості формування місць РТ в індуїзмі: місця діяльності богів та їх перевтілень, природні об’єкти і явища, релігійні споруди.

 21. Особливості РТ і іудаїзмі.

 22. РТ в Китаї та Японії і його зв’язок з національними релігіями (конфуціанство, даосизм, синтоїзм).

 23. Традиційні віровчення народів їх роль у розвитку індустрії туризму в країнах Африки, Південної Америки та Океанії.

 24. Сучасна релігійна ситуація в Україні.

 25. Християнські святині: Лаври та монастирі; місця «з’явлення» Богородиці, чудотворні ікони.

 26. Єврейські релігійні святині в Україні.

 27. Релігійно-туристичні об’єкти інших релігій та конфесій.

 28. Проблеми і перспективи розвитку РТП в Україні.


6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Арсєньєв А.С. Паломництво - предтеча розвитку туризму на Чернігівщині // Туристично-краєзнавчі досліджені Вип. 1,4. 2. –К., 1998. – С. 129-137.

 2. Бабін Б.В. Розвиток традиційних релігій корінних жителів України як фактор їх національної самобутності Наука. Релігія. Суспільство. – №2, 2003. – С. 3-11.

 3. Власто А.П. Запровадження християнства. Вступ до середньовічної історії слов'янства. – К., 2012. – 496 с.

 4. Биржаков М.В. Введение в туризм. – Сб.: Торг, дом «Гер-да», 1999. – С. 8-9.

 5. Войнаяоеич В.А. Туризм як один із засобів задоволен­ня духовних потреб віруючих // Туристично-краєзнавчі дослідження: Збірник наукових статей. Ч. 1. – К., 1998. –С. 387.

 6. Гаврилюк С. Краєзнавча й екскурсійна діяльність церковних братств Волині наприкінці XIX ст. // 3 історії вітчизняного туризму: Збірник наукових статей, – К., 1997. –С. 39-43

 7. Дмитприевский А.В., Онищенко О.А., Пастернак Е.А. К вопросу об определении термина «Религиозньш туризм / Наука. Релігія. Суспільство. №4, 2002. – С. 245.

 8. Дудкіна О.П. Релігійне паломництво як перспективний вид туризму // Туристичні ресурси України: збірник наукових статей. – К.. 1996. – С. 112-116.

 9. Ковальчук А.С. Географія релігії в Україні: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – С. 219.

 10. Любіцева О.О., Романчук С.П. Християнське паломництво до Святої Землі // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. З. – К., 2000. – С. 191-203.

 11. Нечипорук А.Г. Деякі аспекти розвитку екскурсій­ної діяльності, пов'язаної з релігійними культами // Туристично-краєзнавчі дослідження. Вип. З. – К., 2000. – С. 69-80.

 12. Аубськш В.І., Теремко В.Ї., Аубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. – К., Академвидав, 2005. – 432 с.

 13. Христпов Т.П. Религиозий туризм: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2003.

 14. Праедина Я. Место силы – планета Земля. Тибет. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 224 с.

 15. Релігієзнавство: Підручник / За ред. М.М. Заковича. – К. Вища школа, 2000. – 350 с.

 16. Хриапое Т.П. Религиозньш туризм: Учебное пособие для студентов вьтеших учебньїх заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2003.

ЗМІСТ
ВСТУП …………………………………………………………………………………..3
ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ТА НАВЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ

ВИВЧЕННЮ ……………………………………………………………….…….….….4

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ………………………………………………………………………….….9
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ …………………………………………….…………..……...… 12
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ ……………...………...13
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ …………………………………….15
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………….16
ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

Паломницький туризм [Текст]: методичні вказівки до практичних занять для студентів

П 30 напряму підготовки 140103 «Туризм» денної форми навчання / уклад. Ю. Є. Дащук. –

Луцьк: Луцький НТУ, 2016 – 20 с.

Комп’ютерний набір та верстка: Ю. Є. Дащук

Редактор: Ю. Є. Дащук

Підп. до друку 2016р.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Таймс.

Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. 2,5.

Тираж ___ прим. Зам. 1.

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75Друк – РВВ Луцького НТУ


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка