Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи (з дидактичним забезпеченням) з дисципліни «Основи менеджменту»Сторінка1/4
Дата конвертації30.12.2016
Розмір0.63 Mb.
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

(З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ)

з дисципліни

"ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ"

для студентів спеціальностей

6.020107 - «Туризм»,

6.140101 - «Готельно-ресторанна справа»

всіх форм навчання

Харків – ХНАМГ - 2007

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (З ДИДАКТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ) з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» всіх форм навчання / Укл. О.А. Карлова – Харків: ХНАМГ, 2007. – 39 с.


Подано систематизований методичний матеріал до лекцій, практичних та семінарських занять, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, розглянуті питання індивідуально-консультативної роботи, методики активізації процесу навчання, системи поточного та підсумкового контролю.

Рекомендовано кафедрою туризму та готельного господарства. Протокол №1 від 31 серпня 2007 року.ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………

4

  1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ……………………...

  2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ…………...

  3. КВАЛІФКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО СТУДЕНТІВ……………………

  4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ …………

  5. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ……………………………………………………………………

  6. ПЛАНИ Семінарських та практичних занять………...

  7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ……………………………

  8. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ……...…..

  9. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ……………………………………………………….

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………...…………………………………….

5

8

1617

18

2325

27

3237

ВСТУП
Державна політика управління передбачає використання взаємодіючих и взаємокорелюючих інструментів, в сукупності яких основи менеджменту організацій займає особливе місце. Ефективність реалізації програми розвитку економіки держави базується на розбудові гнучкої та адаптивної системи менеджменту організацій, що вказує на необхідність впровадження елементів основ системи менеджменту в сфери управління.

Одночасно менеджмент являє собою один із важливих та ефективних важелів регулювання ринкової економіки, за допомогою якого держава забезпечує створення необхідних передумов для структурної трансформації національної економіки, прискореного розвитку пріоритетних галузей та сфер діяльності. Тому навчальна дисципліна “Основи менеджменту” є важливою для підготовки студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання.

Навчальну дисципліну “Основи менеджменту” віднесено до групи нормативних дисциплін циклу професійної підготовки за спеціальністю «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» усіх форм навчання. Програму навчальної дисципліни розроблено у відповідності до вимог галузевого стандарту вищої освіти на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. Враховано рекомендації положень Болонської декларації щодо кредитно-модульної системи організації навчального процесу.Мета: формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння концеп­туальних основ системного управління організаціями; набуття умінь ана­лізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних та організаційних основ менеджменту та управління організаціями, розуміння сутності організації та взаємозв'язку її внутрішніх елементів та зовнішнього середовища, розуміння системи методів управління, змісту процесів та технології управління, здійснення мотивування та контролювання; засвоєння організації взаємодії та повноважень, прийняття рішень у менеджменті, інформаційного забезпечення процесу управління, керівництва та лідерства, стилей управління, ефективності управління.Предмет: загальні закономірності, принципи формування, функціо­нування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.
Міністерство освіти і науки України

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ ПНД
Затверджено наказом ректора Академії
від „ . . . „ . . . . . . . . 2006 р. № . . . .

П Р О Г Р А М А Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Основи менеджменту

Видання офіційне

Освітньо-кваліфікаційний рівень(ні) підготовки бакалавр.

Напрям 0504 «Туризм»

Спеціальності 6 «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»

Статус дисципліни нормативна

Загальна кількість кредитів/годин 2/72

Форма підсумкового контролю залік

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства

Програма розроблена на основі:

СВО ХНАМГ Навчальний план Спеціальності «Туризм», «Готельно-ресторанна справа»

Розробники програми лектор: Карлова О.А.

Програма ухвалена:

кафедрою Туризму та готельного господарства.

Протокол від "31 " 08 2007р. № 1.

Зав. Кафедрою . І.М.Писаревський

Вченою радою факультету менеджменту

Протокол від " 14 " 09 2007р. № 1 .

Декан . . . . . . . . . . Доля В.Т.

Програма затверджена випусковими кафедрами:

Повна назва кафедри

Прізвище зав. кафедрою

Підпис

Дата

Туризму та готельного господарства

І.М.Писаревський1. Мета, предмет та місце дисципліни

1.1.Мета та завдання вивчення дисципліни: формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

1.2. Предмети вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівцяПерелік дисциплін, на які
безпосередньо спирається
вивчення цієї дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких
безпосередньо спирається
на цю дисципліну

Психологія

Основи маркетингу

Соціологія

Економіка

Логіка

Менеджмент готельного підприємства
Менеджмент туринської індустрії
Організація послуг

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни (відповідно до стандартів ОПП)

Модуль 1. Основи менеджменту ( 2 / 72 )

ЗМ 1.1. Методологічні основи менеджменту ( 0,5 /16)

ЗМ 1.2. Функції та ефективність менеджменту ( 1,5/56)

3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Вміння
та знання

Сфери діяльності


Функції діяльності
у виробничій сфері
соціально-побутова

організаційна, управлінська, виконавська

Анотація програми навчальної дисципліни

Основи менеджменту

Мета та завдання вивчення дисципліни формування у майбутніх менеджерів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Предмет вивчення у дисципліні загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

ЗМ1. Методологічні основи менеджменту

ЗМ2. Функції та ефективність менеджменту

Основы менеджмента

Цель и задача изучения дисциплины - формирование у будущих мене-джеров современного управленческого мышления и системы специальных знаний в отрасли менеджмента, понимания концептуальных основ системного управления организациями; приобретение умений анализа внутренней и внешней среды, принятия адекватных управленческих решений.

Предмет изучения дисциплины общие закономерности, принципы формирования, функционирования и развития системы управления организацией; управленческие отношения.

ЗМ 1. Методологические основы менеджмента

ЗМ 2. Функции и эффективность менеджмента

Management bases

A purpose and task of study of discipline is forming at future menedzherov of modern administrative thought and system of the special knowledges in industries of management, understandings of conceptual system government organizations bases; acquisition of abilities of analysis of internal and external environment, acceptance of adequate administrative decisions.

Article of study in discipline general conformities to the law, principles of forming, functioning and development of control the system by organization; administrative relations.

М1. Methodological bases of management

М2. Functions and management efficiency

2. Р О Б О Ч А П Р О Г Р А М А

Н А В Ч А Л Ь Н О Ї Д И С Ц И П Л І Н И

Основи менеджменту

Робоча програма укладена на основі:

СВО ХНАМГ ПНД 1.2.10 Основи менеджменту 2006 р.

Робочий навчальний план спеціальності «Туризм», затверджений 2006р.

Укладач робочої програми, лектор Карлова О.А.

Загальний обсяг навчальної роботи студента за спеціальностями, спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційними рівнямиСпеціальність, спеціалізація,(шифр, абревіатура)

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Дата затвердження ректором робочого навчального плану

Статус* дисципліни

Всього кредит / годин

«Туризм»

«Готельно-ресторанна справа»бакалавр
Н

2/72

* За освітньо-професійною програмою (ОПП): Н – нормативна, О – за вибором ХНАМГ (обов’язкова), В – за вибором студента

Робоча програма ухвалена:

кафедрою Туризму та готельного господарства

Протокол від " 31 "08 2007р. № 1

Зав. кафедрою І.М.Писаревський

Розподіл обсягу навчальної роботи студента денної форми навчанняСпеціальність, спеціалізація, (шифр, абревіатура)

Всього кредит/ /годин

Семестр

Години

Екзамен (семестр)

Залік (семестр)

Аудиторні

у тому числі

Самостійна робота

у тому числі

Лекції

Практичні, семінари

Лабораторні

Контр. роб

КП/КР

РГР

«Туризм»

«Готельно-ресторанна справа»2/72

5

30

15

15
42

6


+

Зміст дисципліни

(обов’язкова складова за СВО ХНАМГ ПНД 1.2.10)

Модуль 1. Основи менеджменту (2/ 72 )

Змістові модулі (ЗМ)

ЗМ 1.1 Методологічні основи менеджменту (0,5/16)

ЗМ 1.2. Функції та ефективність менеджменту (1,5/56)

ЗМ 1.1 Методологічні основи менеджменту (0,5/16)

Навчальні елементи

Тема 1.1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Тема 1.2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

Тема 1.3. Історія розвитку науки про управління

Тема 1. 4. Організації як об'єкти управління.

Тема 1.5. Функції та технологія менеджменту.

ЗМ 1.2. Функції та ефективність менеджменту (1,5/56)

Навчальні елементи

Тема 2.1. Планування як загальна функція менеджменту.

Тема 2.2. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.

Тема 2.3. Мотивування як загальна функція менеджменту.

Тема 2.4.Контролювання як загальна функція менеджменту

Тема 2.5. Регулювання як загальна функція менеджменту

Тема 2.7. Управлінські рішення

Тема 2.8. Інформація і комунікації в менеджменті.

Тема 2.9. Керівництво та лідерство.

Тема 2.10. Організаційні зміни та ефективність менеджменту.

Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

Модулі (семестри) та змістові модулі

Всього кредит/ годин

Форми навчальної роботи

Лекц.

Пр.

СРС
Модуль 1. Основи менеджменту

2/72

15

15

42
ЗМ 1.1. Методологічні основи менеджменту.

0,5/16

4

6

6
ЗМ 1.2. Функції та ефективність менеджменту

1,5/56

11

9

36
2.3. Лекційний курс (денне навчання)

Зміст

Кількість годин за спеціальностями
«Туризм»

«Готельно-ресторанна справа»Змістовий модуль 1. Методологічні основи менеджменту

Тема 1.1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

2
Тема 1.2. Закони, закономірності та принципи менеджменту

2
Змістовий модуль 2.Функції та ефективність менеджменту

Тема 2.1. Планування як загальна функція менеджменту.

2
Тема 2.2. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.

2
Тема 2.7. Управлінські рішення

2
Тема 2.8. Інформація і комунікації в менеджменті

1
Тема 2.9. Керівництво та лідерство

2
Тема 2.10. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

2
Разом годин

15  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка