Методичні вказівки до практичних занять мета практичних занятьДата конвертації05.03.2017
Розмір87.7 Kb.
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ"

Кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін
Програма курсу

Основи правової статистики”


підготовлена викладачем Герасимчуком О.П.
МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСУ
Вивчення курсу правової статистики з основами загальної теорії статистики має велике значення в справі підготовки висококваліфікованих юристів, які повинні знати основні питання цієї науки, поняття і галузі правової статистики, організації статистичної звітності в Україні, вимоги до змісту та заповнення бланків статистичної звітності правоохоронних органів, повинні вміти провести дослідження будь-яких суспільних явищ, в тому числі і правових. Статистичні дані завжди використо­вували для обгрунтування наукових положень чи навпаки, для критики і спрос­тування неправдивих висновків.

Велике значення статистика має в народному господарстві, в державному управлінні. Вона одна із самих могутніх знарядь пізнання.

Правова статистика має справу з масовими процесами в галузі права, вивчає своєрідними науковими методами і прийомами їх кількісну сторону в нерозрив­ному зв’язку з якісною стороною. Також дає обгрунтовану інформацію про стан різних правопорушень, і зокрема значимості, про її структуру і динаміку, про причини і умови, які сприяють скоєнню правопорушень, а також про якість діяль­ності органів суду, прокуратури, міліції та виправно-трудових установ. Все це не­обхідно для підвищення ефективності цієї діяльності, спрямованої на боротьбу з правопорушеннями.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Мета практичних занять з правової статистики: перевірити якість засвоєння студентами відповідної теми з курсу на основі самостійної роботи з керівної і спеціальної літератури, матеріалами лекції, підручником (посібником), законодавством та іншими юридичними актами, даними засобів масової інформації та іншої літератури.

Особливою і необхідною умовою хорошої підготовки до практичних занять є систематичне виконання завдань, які подаються викладачем до кожного заняття. Для ґрунтовного засвоєння навчального матеріалу аж ніяк не можна обмежуватись лише конспектуванням підручника чи посібника з тим, щоб потім лише переказати цей конспект. Адже такий спосіб підготовки виключає активний, творчий підхід студента до навчального матеріалу, істотно обмежує коло пізнавальних джерел. Вдумливе вивчення, аналіз, порівняння і узагальнення всіх джерел забезпечують найбільш ефективне засвоєння матеріалу.

Відповідь на запитання плану заняття повинна включати: визначення і розкриття сутності відповідних понять; посилання на першоджерела; характеристику властивостей явищ, розкриття їх закономірностей, класифікацію і т.д. Спосіб підготовки до заняття студент вибирає самостійно та індивідуально.

Під час заняття студентам слід прагнути до участі в дискусійних, проблемно-пізнавальних ситуаціях, які спонукають виключно чітко, зрозуміло для всіх інших формулювати свою позицію, аргументувати її, захищати.

Проте слід пам’ятати, що необхідною передумовою творчого обговорення питань є те коли студент знаходить і відбирає з різноманітних джерел ту інформацію, яка є додатковою і систематизовано зводить її відповідно до кожного питання.

Розподіл навчального часу за темами

Теми


Кількість годин

Форма контролю

Всього*

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота
ТЕМА 1. Предмет і методи правової статистики Статистичне спостереження.

2

2


-

9

комбінована, конспект лекцій

ТЕМА 2. Документи первинного обліку, зведення та групування матеріалів статистичного спостереження.

2

-

2

9

усне та письмове опитування, заповнення статистичних формулярів

Тема 3. Застосування статистичних величин у правовій статистиці. Закон великих чисел. Основи теорії ймовірностей та вибірковий метод

-

-

-

9

комбінована

Всього

4

2

2

27

залік


Рейтинг:

Відвідування лекції — 5 балів

семінар — 15 балів

заповнення статистичних формулярів — 20 балів

залік — 60 балів
Самостійна робота студента полягає в самостійному опрацюванні окремих питань, оцінювання яких проводиться на семінарах та на контрольних роботах. На семінарах проводиться комбіноване опитування, спрямоване на оцінювання знань кожного студента з питань, винесених на семінар. Контрольна робота здійснюється в письмовій формі, з питань, що вивчалися протягом змістового модулю.

Залежно від загальної кількості балів студент отримує диференційовану оцінку за наведеною нижче шкалою. Якщо оцінка є рівною чи вищою від 61 балу, студент отримує за пройдений курс “зараховано”. Менший бал означає академічну заборгованість студента, яка може бути ліквідованою на загальних підставах.Бал: Оцінка:

91-100 “А”

83-90,9 “В”

76-82,9 “С”

68-75,9 D

61-67,9 “Е”

до 61 F

План лекціЇТЕМА 1. Предмет і методи правової статистики Статистичне спостереження. — 2 год.
1. Предмет статистики.

2. Основні галузі статистики.

3. Методи статистики.

4. Статистичне спостереження.


Література: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 15.

План практичнОГО заняття


ТЕМА 2. Документи первинного обліку, зведення та групування матеріалів статистичного спостереження. — 2 год.
1. Первинний облік.

2. Основні форми статистичної звітності.

3. Зведення і групування матеріалів статистичного спостереження.

4. Статистичні таблиці.

5. Статистичний графік.
Література: 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12.

Питання для самостійного опрацювання


 1. Застосуванню статистичних величин у статистиці.

 2. Закон великих чисел.

 3. Основи теорії ймовірностей та вибірковий метод.

 4. Організація та завдання сучасної статистики в Україні.

 5. Значення правової статистики в практичній роботі та поєднання з юридичною наукою.

 6. Зародження статистики як науки.

 7. Статистика в Козацькій державі.

 8. Розвиток статистики на теренах України у ХІХ столітті.

 9. Історія статистики в Україні у ХХ столітті.

 10. Зміст статистичної діяльності судів та органів юстиції, їх завдання в профілактиці злочинів.

 11. Історія відкриття теорії ймовірностей.

 12. Вплив теорії ймовірностей на закон великих чисел та на вибірковий метод.

 13. Структура органів статистики в Україні.Література: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12.

Питання для підготовки на залік
 1. Походження та розвиток правової статистики.

 2. Описовий та математичний напрямки правової статистики.

 3. Суть вчення Адольфа Кетле.

 4. Значення правової статистики.

 5. Предмет і мета правової статистики.

 6. Галузі правової статистики.

 7. Основні поняття статистики.

 8. Методи правової статистики.

 9. Зв’язок правової статистики з правовою наукою.

 10. Поняття, зміст статистичного спостереження. Об’єкт та одиниця статистичного спостереження. Одиниці обліку.

 11. Програма та план статистичного спостереження. Структура.

 12. Форми статистичного спостереження.

 13. Види статистичного спостереження.

 14. Способи статистичного спостереження.

 15. Похибки спостереження. Їх зміст. Причини. Види.

 16. Види контролю змісту.

 17. Прийоми логічного контролю.

 18. Документи первинного обліку ОВС і прокуратури.

 19. Статистична картка на підсудного.

 20. Документи первинного обліку судів.

 21. Документи первинного обліку адвокатури, нотаріату, ОРАЦС, судово-експертних установ.

 22. Звітність ОВС і прокуратури.

 23. Звітність судів першої інстанції.

 24. Звітність обласних судів та Верховного Суду України.

 25. Звітність органів юстиції, нотаріальних контор, ОРАЦС, адвокатури, судово-експертних установ.

 26. Поняття та види зведення і групування.

 27. Групувальні ознаки, вторинне групування групи розподілу.

 28. Статистичні таблиці, атрибути, види.

29. Статистичні графіки, елементи, їх класифікація.

30. Поняття абсолютних і відносних величин в статистиці.

31. Види відносних величин.

32. Середні величини в статистиці.

33. Способи розрахунку показників варіації.

34. Поняття індексів.

35. Поняття закону великих чисел.

36. Поняття і завдання вибіркового методу.

37. Способи відбору одиниць у вибіркову сукупність.

38. Поняття про середню і практичну похибку вибірки.


Список рекомендованої літератури


 1. Єфимова М.Р., Петрова Є.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики.— М., 1998.

 2. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій.— К., 1996.

 3. Кулинич О.І. Теорія статистики.— Кіровоград, 1996.

 4. Аванесов Г.А. Теория статистики.— М., 1978.

 5. Яковлева З.Г. Правовая статистика.— М., 1986.

 6. Остроумов С.С. Судебная статистика.— М., 1975.

 7. Забренский Г.Й. Методика статистического изучения преступности.— Красноград, 1975.

 8. Павлодский Е.Л., Чаадаев О.Г. Гражданскоправовая статистика.— М., 1985.

 9. Злобин Г.А. Статистика.— М., 1983.

 10. Головач А.В. Статистика.— К., 1993.

 11. Статистика: Підручник / За ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. — К., 1993.

 12. Правовая статистика: Учеб. пособие / Под ред. Н.А. Осетрова.— М., 1980.


Нормативна база


 1. Кримінальний кодекс України

 2. Кримінально-процесуальний кодекс України

 3. Цивільний кодекс України

 4. Цивільно-процесуальний кодекс України

 5. Кодекс про адміністративні правопорушення.

 6. Про проведення в 1999 році Всеукраїнського перепису населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1995 року № 536.

 7. Інструкція про єдиний облік злочинів // Затверджено Наказом Генеральної прокуратури України 26.03.2002 №20, Міністерства внутрішніх справ України 26.03.2002 №84, Служби безпеки України 26.03.2002 №293, Державної податкової Адміністрації України 26.03.2002 №126, Міністерства юстиції України 26.03.2002 №18/5.

 8. Інструкція про порядок заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх вчинили, руху кримінальних справ // Затверджено Наказом Генеральної прокуратури України 26.03.2002 №20, Міністерства внутрішніх справ України 26.03.2002 №84, Служби безпеки України 26.03.2002 №293, Державної податкової Адміністрації України 26.03.2002 №126, Міністерства юстиції України 26.03.2002 №18/5.

 9. Статистична картка на підсудного (обвинуваченого) // Затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 24.09.2001 №52/5.

 10. Інструкція щодо заповнення статистичної картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальну справу // Затверджено Наказом Державної судової адміністрації України 18.03.2004 №32/04.

* Без врахування годин, відведених на самостійну роботу студентів


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка