Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «редагування» для студентів спеціальності 18010019 «Медіакомунікації»Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
3668 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ «РЕДАГУВАННЯ»

для студентів спеціальності 8.18010019 «Медіакомунікації»

денної, заочної, дистанційної форм навчання

Суми


Сумський державний університет

2013


Мпрямоугольник 1етодичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Редагування» / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 64 с.

Кафедра журналістики та філологіїПередмова
Редагування є однією з дисциплін навчального плану, що забезпечує необхідну підготовку фахівців ОКР «магістр» за спеціальністю «Медіакомунікації», передбачає формування навичок підготовки тексту до публікування.

Мета вивчення цієї дисципліни полягає в засвоєнні студентами комплексу теоретичних знань з основ редагування; формування навичок практичного використання методик роботи з композиційною, тематичною і фактологічною структурами тексту, його мовно-стилістичним оформленням; умінь редагувати тексти різних видів (опис, роздум, розповідь), жанрів (замітка, нарис, стаття тощо).

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Загальне редагування» студент повинен знати: 1. сутність процесу редагування і професії редактора;

 2. методологічні основи редагування; загальну схему та основні принципи роботи редактора з текстом;

 3. загальні і конкретні норми редагування, види норм; помилки і їх види;

 4. зміст і методи тематичного аналізу тексту, методи правки тематичної структури тексти;

 5. сутність логічного аналізу тексту, способи виявлення і перевірки логічних зв’язків у ньому;

 6. особливості різних видів композиційної структури;

 7. особливості елементарних стилів мовлення і видів тексту, їх зв’язок із жанрами журналістських творів;

 8. основні методичні вимоги до аналізу мови і стилю твору;

вміти:

 1. аналізувати структуру текстової й нетекстової частин оригіналу;

 2. виявляти в тексті помилки різних видів, визначати значущість і вагу помилок; дотримуватися норм редагування в процесі оптимізації повідомлень;

 3. застосовувати методи контролю й виправлення у процесі редагування повідомлень; дотримуватися послідовності операцій виправлення;

 4. здійснювати правку тексту – вичитування, доопрацювання, переробку, скорочення;

 5. здійснювати тематичний аналіз тексту, застосовувати методики правки й корекції тематичної структури тексту;

 6. перевіряти логічну будову тексту, застосовувати перевірки правильності логічних зв’язків та усунення логічних помилок;

 7. перевіряти точність і достовірність фактологічного матеріалу;

 8. аналізувати композиційну структуру тексту, виправляти композиційні помилки;

 9. здійснювати мовно-стилістичну правку текстів різних видів і жанрів.

ТЕМА «Текст як предмет роботи редактора»
Теоретичні питання


 1. Текст як основний об’єкт редакторського аналізу. Основні риси й ознаки тексту.

 2. Види текстів за способом викладу в них матеріалу та за жанрово-стилістичними особливостями. Структура тексту: лінгвістична, композиційна, інформаційна, логічна.

 3. Особливості редакторського аналізу тексту. Прийоми поглибленого розуміння тексту.

 4. Межі втручання редактора в текст.

 5. Загальна схема редакторського аналізу й редагування.


Література


 1. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник / А. О. Капелюшний. – Львів: ПАІС, 2005. – 304 с.

 2. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста: учебник / А. Э. Мильчин. – М.: Логос, 2005. – 524 с.

 3. Накорякова К. М. Текст как предмет работы редактора // Накорякова К. М. Литературное редактирование: Учебное пособие / К. М. Накорякова. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 432 с.

 4. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник / З. В. Партико. – Л. : Афіша, 2004. – 416 с.

 5. Різун В. В. Журналістський матеріал (твір і текст) і психологія журналістської творчості // Різун В. В. Літературне редагування: підручник / В. В. Різун. – К.: Либідь, 1966. – 240 с.


Ключові поняття теми
Текст, твір, ознаки тексту: закріпленість (зафіксованість), об’єктивованість, зв’язність(когерентність), цілісність; типи текстів: розповідь, опис, міркування; різновиди журналістського тексту: офіційно-інформативний, інформативно-діловий, неофіційно-інформативний, інформативно-експресивний, інформативно-аналітичний, репортажний, газетно-науковий, експресивно-публіцистичний, узагальнено-директивний, урочисто-декларативний, нарисовий, фейлетонний; структура тексту: лінгвістична, композиційна, інформаційна, логічна; інформація: відома і нова (суспільна, контекстна, реципієнтська).
Завдання до самопідготовки


 1. Опрацюйте теоретичні питання за матеріалом лекції й рекомендованими посібниками.

 2. Розкрийте зміст ключових понять.

 3. Дайте відповіді на запитання:

  1. Які визначення тексту вам відомі? Порівняйте їх зміст і визначте специфіку розгляду тексту різними авторами .

  2. Який зв’язок між поняттями твору і тексту? (Відповідь ілюструйте поглядами науковців на цю проблему)

  3. Які основні ознаки і риси тексту?

  4. Які існують прийоми для досягнення поглибленого розуміння тексту?

  5. Які завдання має виконати редактор у процесі підготовки матеріалу до друку?

  6. Які існують принципи роботи редактора з текстом? Розкрийте зміст кожного з них?

  7. У чому полягає сутність редакторського читання?

  8. Чим визначаються межі втручання редактора в авторський текст?

  9. Якими правилами літературної правки повинен керуватися редактор?
 1. Визначте, як у наведеному повідомленні реалізуються основні ознаки тексту:

- Тату, - кричить Оська, - а нам тут поліцейський честь віддав за рубль!

- Переплатили, переплатили! - регоче батько. - Поліцейська честь і п’ятака не варта.

Л. Кассіль «Кондуїт і Швамбранія»

Діти люблять похвалитися один перед одним мамою чи татом – хто ким працює, хто скільки заробляє. Сергій Міхалков навіть написав про це вірш – «А що у вас?». Пам’ятаєте його знаменитий примирливий висновок: «Мамы разные нужны. Мамы разные важны?»

Однак у часи створення цього вірша не існувало Державної податкової адміністрації України. А якби була...

Уявіть собі, що дитина хвалиться однокласникам: „У мене мама – податківець”. Тоді друга запитує: „А чому твоя мама нічого не знає? Бо моя мама – бухгалтер, і вона каже, що податківці самі не знають, як виконувати Податковий кодекс, і взагалі нічого не можуть пояснити про податкові новації.”

Як роз’яснити наївній маленькій істоті дорослі реалії життя? Не почнеш же розповідати, що мама насправді і сама лається на ідіотські інструкції, що присилають згори. Не зізнаєшся ж у тому, що за не таку вже й велику зарплатню мама погоджується виставляти себе дурепою перед людьми, які приходять здавати звіти. А якщо й зізнаєшся, то чи зможе після такого пояснення дитина пишатися власними батьками...

Багато є дитячих питань, на які не так легко відповісти.

Брати Капранови


 1. Розгляньте наведений текст, дотримуючись загальної схеми редакторського аналізу:

***

Що, на вашу думку, спільного між школярами, студентами і, уявіть собі, депутатами? Я вже мовчу про собак. Мабуть, ніколи не здогадаєтеся: канікули! Не знаю, як у депутатів, а невже й у чотириногих друзів бувають канікули?

Історія цього солодкого кожному школяреві слова сягає сивої давнини. Отож полиньмо до Стародавнього Риму.

З двадцять другого липня по двадцять третє серпня Сонце перебуває в сузір’ї Пса, а поява над горизонтом зірки Сиріус із цього сузір’я збігалася із початком великої спеки. Тому саме в цей час римський сенат робив у своїх засіданнях перерву, яку називали канікулами. Чому саме так називали? Ост тут і зарито собаку: якщо перекласти з латини слово «канікули», то й вийде назва нашого чотириногого друга. Згодом канікулами почали називати літню перерву в роботі навчальних закладах, а ще пізніше – узагалі будь-яку усталену перерву в навчанні учнів і студентів. До речі, цим словом називають сьогодні й перерву в роботі Верховної Ради України.

І вкотре переконуєшся: скільки таємниць приховує мова – цей океан людської творчості і мудрості!

З часопису
 1. Знайдіть в газетах і журналах тексти різних видів за способом викладу в них матеріалу та за їх жанрово- і структурно-стилістичними особливостями. З’ясуйте особливості редакторської роботи над ними.

 2. Визначте види композиційної структури наведених текстів. Доберіть тексти, які б ілюстрували інші види композицій.

***

Едвард Навотка – засновник і редактор авторитетного видання  Publishing Perspectives, який знавці називають "Бі-Бі-Сі книговидання". Ми поговорили про те, чому Україна виглядає як біла пляма на літературній мапі світу, про книговидання, і чому Америка – проти світу.

Що ви робите тут, на Форумі видавців у Львові?

Я приїхав, щоб у рамках видавничого бізнес-форуму прочитати дві лекції. Перша – "Америка VS Світ: правда про Amazon, Apple, Microsoft і Google". Друга – "Книговидання в еру глобалізації: чудово, хвилююче, що далі?".

Назва однієї з цих двох ваших лекцій дуже провокаційна: America VS the World and Itself. В чому тут сіль?

– Сіль у тому, що ринок США доволі огидний. Мало того, що там неймовірна конкуренція між різними учасниками ринку. Там ще й орієнтація на постійне зростання ринку.

Тобто ми сягаємо вічної теми про стосунок електронного та паперового книговидання?

– Це інший виклик. Не важливо, чи замінить електронна книжка паперову. Важливо, чи видавці в принципі потрібні.

Сьогодні в світі розвивається електронний самвидав. Будь-яка людина, що має вдома комп’ютер, може опублікувати свою книжку на одній із доступних платформ, поставити свою ціну, швидко заробити трохи грошей.

Ваші дві лекції відбулися в рамках Бізнес-форуму, тобто, припускаю, ви говорили з професіоналами галузі. Які враження?

– Це були відкриті для широкої публіки лекції, тож і запитання були не надто професійними. Наприклад, одна жінка 20 хвилин говорила про те, що інтернет – це спосіб, за допомогою якого КДБ контролює та читає її думки. Вона запитала, що їй робити. А я відповів, що не знаю, бо КДБ читає і мої думки теж.

За Іриною Славінською
***

БІБ : гадати (ворожити) на бобах. Висловлювати безпідставні міркування. – Бо й справді, що скажеш? І далі гадати на бобах, куди йдемо? (З журн.) • Від давнього звичаю ворожити на бобах (залежно від того, як упали зерна, тлумачити подальшу долю тощо).

Задати (дати, всипати) бобу кому. Побити. – Я йому такого бобу дам, що третьою вулицею обходитиме її ворота. (М. Івасюк. Серце не камінь.) С и н о н і м и: нам’яти боки; задати перцю.

На бобах, з сл. лишати, залишити, зоставатися і т. ін. Ні з чим. – А що в мене? Ти ж знаєш – аванс коли був?.. На бобах ми... (Ю. Збанацький. Пообіч Талі.)

Розводити боби (на бобах). Вести пусту розмову. – Цей вираз – «розводити на бобах» означає пустопорожню балаканину. Та колись він означав ворожіння. Розкидаючи жменьку горошин чи квасолин, ворожбити, залежно від того, як «упали» зерна, намагалися пророкувати майбутнє. (П. Утевська. Невмирущі знаки.)
***

Редагування починається з першого читання тексту - чи­тання ознайомчого.

Редактор повинен прочитати текст, щоб оцінити його як цілісність, тобто зробити висновок про те, чи відповідає зміст поставленому автором завданню, чи є в ньому щось нове й цікаве для потенційного читача, чи відповідає форма тексту його змісту і призначенню.

Найважливіший результат знайомства редактора з автор­ським оригіналом - планування стратегії дій: чи повернути авто­рові текст на доопрацювання, чи прийняти текст до публікування.

Основними функціями ознайомчого читання є:


 1. загальнопізнавальне орієнтування в змісті та формі ав­торського твору, що дозволяє зрозуміти текст загалом і подалі при більш глибокому читанні усвідомлювати місце і роль кожної оди­ниці тексту в змісті всього твору;

 2. конструювання загальної моделі читача, визначення ці­льового призначення твору;

 3. формулювання найважливіших загальних особливостей твору й автора.

З посібника


 1. Проаналізуйте інформаційну структуру наведених повідомлень. Виділіть відому й нову (контекстну, реципієнтську, суспільну) інформації.

***

26-28 листопада в спортивному комплексі Сумського державного університету пройшли змагання з шашок і шахів у рамках проведення «Спартакіади здоров’я» серед викладачів, співробітників та аспірантів СумДУ.

За підсумками інтелектуальних поєдинків першість здобули команди з шашок і шахів факультету економіки та менеджменту. Срібло – в руках факультету електроніки та інформаційних технологій. На третьому місці – збірні команди адміністративно-управлінської та адміністративно-господарської частин.
Викладач СумДУ – серед призерів

конкурсу від Google

Викладач кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів Сумського державного університету Андрій Дегула посів друге місце у конкурсі українських картографів-ентузіастів «Google Mapathon 2013 в Україні».

Метою конкурсу було зробити карту України точнішою та кориснішою, використовуючи знання про свій регіон. Картографічний марафон тривав протягом місяця. Завдання учасників полягало в тому, щоб додати якнайбільше нових об’єктів і змін на Google Карти України, таких як назви та адреси, місцеві дороги, велосипедні доріжки, лікарні, пам’ятники і багато іншого за допомогою безкоштовного інструменту Картограф Google.

Представник СумДУ увійшов до числа тих, хто додав найбільше затверджених нових об’єктів і змін на Google Карти України та зробив найвагоміший внесок у створення кращої карти держави.

Загалом до проекту долучилися понад 15 тисяч українських картографів, які зробили понад 280 тисяч змін і доповнень до карт України. Найбільш активними виявилися представники Києва, Кривого Рогу, Львова, Сум і Черкас.

ТЕМА «Норми редагування»
Теоретичні питання


 1. Поняття редакційної норми.

 2. Загальні норми редагування

 3. Конкретні норми. Види норм, типи норм.

 4. Об’єктивні та суб’єктивні норми

Література


 1. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник / З. В. Партико. – Л. : Афіша, 2004. – 416 с.


Ключові поняття теми
Норма, редакційна норма, структура норми (агент норми, адресат норми, зміст норми, характер норми, умови норми), загальні норми редагування, види норми (лінгвістичні, психолінгвістичні, логічні, композиційні, наукові, видавничі, юридичні, політичні, поліграфічні, етичні, естетичні), типи норм (параметри: граничні значення, константи; списки; шаблони, зразки; структури, моделі; положення), зафіксовані й незафіксовані норми, об’єктивні й суб’єктивні норми, настроювані й ненастроювані норми, галузеві норми.

Завдання до самопідготовки


 1. Опрацюйте теоретичні питання за матеріалом лекції й рекомендованими посібниками.

 2. Розкрийте зміст ключових понять.

 3. Наведіть приклади для кожного виду й типу норм.

 4. Визначте, за якими нормами:

а) забороняється наявність у повідомленнях прямих чи непрямих повторень;

б) повідомлення обов’язково повинно включати цінну для обраної реципієнтської аудиторії інформацію;

в) подана автором у повідомленні інформація повинна бути об’єктивною, вірогідною, повною і точною;

г) повідомлення про ювілеї слід подавати лише за умови згоди на це самих ювілярів;

ґ) у повідомленні не можна вказувати ім’я джерела інформації, коли джерело передало її за умови нерозголошення його імені;

д) у повідомленнях не слід використовувати компоненти, які в суспільстві переважно визнають вульгарними чи потворними;

е) повідомлення ЗМІ не повинні ображати честі й гідності членів партійних організацій;

є) повідомлення ЗМІ не повинні ображати честі й гідності віруючих громадян;

ж) у повідомленні середня довжина композиційних одиниць одного рівня повинна бути пропорційною, тобто приблизно однаковою;

з) теза не повинна суперечити раніше встановленим істинним твердженням;

к) у повідомленні не слід вживати одне й те ж слово у двох різних значеннях;

л) у повідомленнях, спрямованих на задоволення пізнавальних та навчальних потреб реципієнтів, лексику слід уніфікувати.
 1. Проаналізуйте уривок з наукової статті, визначте, які види і типи норм у ній порушено. Дайте рекомендації з усунення недоліків (усно).


ІСТОРИЧНА ПРОЗА І.НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО:

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Габдрахманова Л.В., здобувач


Художньо місткою ділянкою національної літератури стала історична проза другої половини ХІХ ст., передусім твори І.Нечуя-Левицького. У творчості цього прозаїка як автора історичних романів і повістей переконливо представлено історичну ходу часу, людину й суспільство в історії, в її драматичних колізіях і складній проблематиці. Унаслідок багатьох обставин історична тема цих творів (та й чи не всієї української літератури ХІХ ст., що обирала історичний аспект) була темою України: домінантний інтерес зосереджено на національному історичному розвиткові, на особистості в ролі активного суб’єкта української історії [5, 10].

Сутнісною характеристикою новочасних літератур є наявність історичного виміру створюваного ними художнього світу. Увага до історичного буття людини притаманна українській літературі з перших десятиліть її становлення як "нової". Формування в її складі перших прозових жанрів (30-40-і роки ХІХ ст.) позначене намаганням охопити історичний протяг народного життя [3; 7; 8].

Окремі виходи на дослідження історичної прози І.Нечуя-Левицького в українському літературознавстві на сьогодні зроблені; накопичено певну кількість спостережень і висновків. Але необхідно зазначити й те, що в складних ідейно-політичних обставинах ХІХ ст. далеко не всі твори, написані у розглядуваний період, однаковою мірою були відкриті для неупередженого аналізу, окремі з них просто не були доступні для читача (приміром, тривалий час, з початку 30-их років аж до виходу 10-томника, не перевидавався роман І.Нечуя-Левицького "Князь Єремія Вишневецький", ще суворішу долю й триваліше "забуття" мав інший роман – "Гетьман Іван Виговський").

Наукова новизна статті визначається – насамперед, новим підходом до аналізу жанрових ознак історичної прози І.Нечуя-Левицького.

Актуальність статті зумовлена необхідністю в новому суспільстві, побудованому на засадах національної незалежності й демократії, повніше розкрити потенціал художнього осмислення національної історії та пов’язаною з цим науковою потребою нового літературознавчого прочитання й комплексного вивчення творчого доробку І.Нечуя-Левицького.

Метою цієї статті є аналіз проблеми історизму, яка допоможе розв’язати певне коло питань, пов’язаних з історичною прозою І.Нечуя-Левицького: співвідношення художньої та історичної правди, проблема типовості обставин і типовості характерів, проблема творчого методу автора.Історична проза другої половини XIX ст. – це неодноріднє явище як за проблемно-тематичними, жанровими параметрами, так і за принципом художнього освоєння минулого. При виборі об’єкта художнього зображення спостерігається певна регіональна специфіка, однак митці завжди звертаються до історичних періодів, коли у середовищі українців пробуджувалося національне самоусвідомлення і державницькі устремління [2, 176].


 1. Оформіть перелік джерел відповідно до норм, затверджених ВАК. Яке із завдань редагування передбачає таку роботу?
 1. Мильчин А. Э. Методика редактирования текста. 2-е изд. М.: Книга, 1980.320 с.

 2. Беляева Л. И. К вопросу о типологии читателей / Проблемы социологии и психологии чтения. М.: Книга, 1975. С. 143–161.

 3. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник. – Л.: Афіша. – 416 С.

 4. Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика: Підручник. – К.: Університет «Україна», 2007. – 431 с.

 5. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – 2-ге вид., стереотипне. — К.: Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

 6. Сізова К., Алексеєнко Н., Бутко Л. Практикум з редагування. – К.: НВЦ «Наша культура і наука», 2007. – 112 с.

 7. Бацевич Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації / http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/l

ТЕМА «Помилки та їх види»
Теоретичні питання


 1. Поняття помилки з погляду редагування.

 2. Значущість помилок.

 3. Вага помилок.

 4. Класифікація помилок.

 5. Реконструкція помилок реципієнтами.


Література


 1. Беззубов А. Н. Понятие текстовой ошибки // Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование : Учебное пособие / А. Н. Беззубов. – Санкт-Петербург, 1997. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.evartist.narod.ru/text16/034.htm

 2. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи: Навчальний посібник / З.В.Партико. – Л.: Афіша, 2006. – 416 с.

 3. Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації: навчальний посібник / А.О.Капелюшний. – Львів, 2005. – 304 с.

 4. Порпуліт О.О. Редакторський практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О.Порпуліт. – Одеса: Чорномор’я, 2009. – 240 с.


Ключові поняття теми
Норма, відхилення, помилка, помилки значущі й незначущі, вага помилки, інформаційні помилки, модальні помилки, фактичні помилки, темпоральні помилки, локальні помилки, ситуативні помилки, семіотичні помилки (копіювальні, відображувальні, значеннєві), тезаурусні помилки, сприйняттєві помилки, атенційні помилки, копіювальні помилки.
Завдання до самопідготовки


 1. Опрацюйте теоретичні питання за матеріалом лекції й рекомендованими посібниками.

 2. Розкрийте зміст ключових понять.

 3. Опрацюйте за навчальним посібником А.О.Капелюшного «Редагування в засобах масової інформації» специфіку типових психологічних помилок (стор. 37-40).

 4. Підготуйтеся до виконання практичного завдання №3 (стор. 41-43) за навчальним посібником А.О.Капелюшного «Редагування в засобах масової інформації» (ознайомитися зі змістом, принести на заняття підручник або ксерокопію відповідних сторінок).

 5. Визначте види помилок, виправте їх.
 • Багато з філософів, письменників, поетів, художників на початку століття повернулися до думки давніх мислителів, вважаючи духовний світ людини генетично подібним всесвіту.

 • Економічна міцність церковних організацій в наш час теж не на задвірках, у США їх акти ви складають біля 79,5 млрд. доларів: доля католицької церкви – 44,5 млрд.; європейських релігійних спільнот – біля 7 млрд.; бюджет баптистської проповідницької організації, очолюваної Біллі Грехемом, оцінюється у 15 млрд. доларів.

 • Кінець нашого століття продемонстрував справжній «бум» пророцтв на теми близького і далекого «контрольованого майбутнього». В цих пророцтвах одне з чільних місць знову відводиться «трансформації» ціннісних орієнтацій.

 • Викладацька робота для мене не тільки праця, але й відпочинок. Я надзвичайно задоволений мисленням молоді. Вважаю своїм обов’язком продовжувати працювати в цьому напрямку.

 • Усім відомо, що з роками людина стає старшою, і не виключено, що чоловік залишає сім’ю.

 • За словами В’ячеслава Сокерчака, цьогоріч зріс імпорт алкоголю в Україну. Зокрема, вина – на 32 відсотки, коньяку – на 19 відсотків. Хоча з іншого боку імпорт коньячних та інших напоїв, серед яких і бренді, дещо знизився. Якщо торік до України надходило 234 тонни такого алкоголю, то цього року – тільки 194 тонни.

 • Староста гуртожитку підготував звернення до мера Олійника, головного санітарного лікаря В. Завгороднього, під яким підписалась більша частина мешканців.

 • Вчора у Львові відбулося установче засідання представників міст України і Польщі, які прийматимуть ЄВРО 2012.

 • Єврейське питання – головна біль українців!

 • За обмеження депутатської недоторканості проголосувало 98% виборців.

 • Українські будівельники все встигнуть вчасно.

 • Неконкретність уявлень про власних богів призвела до того, що після завоювання Греції й захоплення римлян грецькою культурою римський пантеон 12-ти сформувався цілком на основі олімпійської релігії греків з відповідними римськими іменами: Юпітер – Зевс, Нептун – Посейдон, Юнона – Гера, Цербера – Диметра, Веста – Гестія, Мінерва – Афіна, Венера – Афродіта, Марс – Арес, Вулкан – Гефест, Меркурій – Гермес, Діана – Артеміда. Римська релігія й надалі залишалася відкритою й внутрішньо малоузгодженою, електичною системою, що без будь-яких обмежень запозичувала культову практику й образи у всіх підкорених Римом народів.

 • Тіратна, або потрійний скарб буддизму, набула своєї назви відповідно трьом опорам, на яких базується релігія: Будда, Джамма (вчення), Самга (община). <…> «Потрійний скарб» - Тіратна, як буддизм ще іменується згідно трьох складових, що входять до релігії: Будда, Дхамма (вчення), Самха (община).

 • Українознавство – галузь історичної науки, що займається вивченням походження народів, процесу їх розвитку, світоглядної культури, ментальності, звичаєвого права.

 • Згідно зі звітом ДПА за підсумками минулого року, 614 киян задекларували доходи понад мільйон гривень. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка