Методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу з дисципліни «правознавство» ЗатвердженоСторінка3/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4
Тема 8. Основи цивільного права України
План


 1. Поняття, предмет та джерела цивільного права.

 2. Фізична особа як учасник цивільних відносин. Цивільна дієздатність та правоздатність фізичних осіб.

 3. Юридична особа як учасник майнових цивільних відносин: поняття, правові ознаки, види.

 4. Поняття, зміст та форми права власності.

 5. Підстави набуття та припинення права власності. Захист цивільних прав.

 6. Спадкове право.


Питання для самоконтролю:


 1. Назвіть предмет цивільного права України.

 2. Які нормативно-правові акти відносяться до джерел цивільного права України?

 3. Розмежуйте поняття цивільної правоздатності та цивільної дієздатності?

 4. У чому полягає поняття «часткової» та «неповної» цивільної дієздатності?

 5. Якими ознаками характеризується юридична особа у цивільному праві?

 6. Які є види юридичної особи відповідно до чинного законодавства?

 7. Назвіть види права власності.

 8. За яких підстав набувається право власності та в яких випадках припиняється?

 9. У чому полягає захист права власності?

 10. Охарактеризуйте право на спадкування: суть, види, відкриття спадщини.


Тестові завдання:
1. Продовжіть дефініцію: Здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання – це:

 1. цивільна правоздатність фізичної особи;

 2. цивільна правоздатність юридичної особи;

 3. цивільна дієздатність фізичної особи;

 4. цивільна дієздатність юридичної особи;

 5. цивільна відповідальність особи.


2. У відповіді під яким номером правильно зазначено яким шляхом може бути створена юридична особа:

 1. об’єднання осіб;

 2. об’єднання майна;

 3. об’єднання осіб та майна;

 4. об’єднання осіб або майна;

 5. всі відповіді вірні.


3. У відповіді під яким номером правильно зазначено види права власності:

 1. державна та приватна власність;

 2. державна, приватна, колективна власність;

 3. державна, приватна, комунальна власність;

 4. державна, приватна, колегіальна власність;

 5. власність держави та власність особи.


4. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна:

 1. місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини;

 2. місцезнаходження основної частини рухомого майна;

 3. останнє місце проживання спадкодавця;

 4. місцезнаходження нерухомого майна або основної його частини, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна;

 5. місцезнаходження основної частини нерухомого майна, а за відсутності нерухомого майна – місцезнаходження основної частини рухомого майна.


5. У відповіді під яким номером правильно зазначено вид цивільної дієздатності якою наділена фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років:

 1. повною цивільною дієздатністю;

 2. неповною цивільною дієздатністю;

 3. частковою цивільною дієздатністю;

 4. обмеженою цивільною дієздатністю;

 5. частковою цивільною правоздатністю.


Національне законодавство:


 1. Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 .

 2. Цивільний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 р. № 435-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81.

Рекомендована література:


 1. Плахтєєва В.І. Цивільне право України у поняттях і термінах: слов.-довід. для ВНЗ / В. І. Плахтєєва. — Х. : Форт, 2013. — 209 с.

 2. Матвєєв П.С. Цивільне право (в схемах): навч. посіб. / П. С. Матвєєв, В. І. Бірюков; Нац. акад. внутр. справ. — К. : Алерта, 2013. — 255 с.

 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. - 4-е вид.,

перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.) Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. –

К. : Юрінком Інтер, 2010. 1. Цивільне право. Загальна частина: підручник / Р. А. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. - К. : Алерта, 2012. – 471 с.

 2. Фролов Ю.М. Цивільне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. М. Фролов, В. К. Антошкіна, В. С. Турскова. - Донецьк : Юго-Восток, 2013. - 491 с.

 3. Харитонов Є. О. До проблеми визначення змісту поняття "цивільне законодавство України". / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр..- О. – 2012. – Вип. 65 – C. 107-115.

 4. Басай О. В. Поняття та значення принципів цивільного права. / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. — О. – 2012. – Вип. 66 – C. 16-23.


Додаткова література:


 1. Мічурін Є.О. Цивільне право: альб. схем : [посібник] / Є. О. Мічурін, О. Р. Шишка. - 4-те вид., переробл. та допов. - Х. : Фактор, 2013. — 450 с.

 2. Куций О. В. Щодо проблеми обмеження цивільного обороту речей. / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр.- О. – 2012. – Вип. 66 – C. 166-172.

 3. Цивільне право: загальна частина : навч.-практ. посіб. / І. Б. Утєхін ; Приват. вищ. навч. закл. "Буковин. ун-т". - Чернівці : Місто, 2012. - 83 с.

 4. Бублик О.І. Цивільне право України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Бублик ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", Каф. політол. та правознав. - Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. — 226 с.

 5. Цивільне право України: курс лекцій (заг. частина) : навч. посіб. / Л. І. Сопільник [та ін.] ; Львів. ун-т бізнесу та права, ГУ МВС України у Львів. обл. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. — 439 с.

 6. Цивільне право: підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / [В. І. Борисова (кер. авт. кол.) та ін.] ; за ред. проф. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". — Х. : Право, 2011. - 815 с.

 7. Денисюк В. В. Порядок укладення цивільно-правового договору. / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. — О. – 2012. – Вип. 64 – C. 305-312


Тема 9. Основи сімейного права України
План:


 1. Поняття сімейного права, його принципи та джерела. Сімейне законодавство України.

 2. Укладення та припинення шлюбу.

 3. Права та обов’язки подружжя.

 4. Права та обов’язки батьків і дітей за законодавством України.

 5. Правові форми влаштування дітей, що позбавлені батьківського піклування.


Питання для самоконтролю:


 1. На яких принципах базується сімейне право?

 2. Якими нормативно-правовими актами, в тому числі міжнародними, регулюються сімейні правовідносини?

 3. Охарактеризуйте процедуру й особливості порядку укладення шлюбу.

 4. Які є підстави визнання шлюбу недійсним?

 5. В яких випадках відбувається припинення шлюбу?

 6. Визначте права та обов’язки подружжя під час їх перебування у шлюбі.

 7. З якого моменту у матері та батька виникають обов’язки щодо дитини та які це обов’язки, відповідно до чинного законодавства?

 8. Охарактеризуйте процедуру усиновлення.

 9. У чому полягає діяльність патронатного вихователя та прийомної сім’ї.

 10. Розмежуйте поняття «опіка» та «піклування».


Тестові завдання
1. У відповіді під яким номером неправильно зазначено принципи сімейного права:

 1. державна охорона сім'ї, материнства, батьківства;

 2. пріоритет сімейного виховання;

 3. пріоритет захисту прав та інтересів дітей та непрацездатних членів сім'ї;

 4. пріоритет материнських прав над батьківськими в контексті захисту прав дитини;

 5. недопустимість державного або будь-якого іншого втручання в сімейне життя.


2. У відповіді під яким номером правильно зазначено шлюбний вік в Україні:

 1. для чоловіків – 18 р., для жінок – 17 р.;

 2. для чоловіків – 17 р., для жінок – 16 р.;

 3. для чоловіків та жінок 18 р.;

 4. для чоловіків та жінок 17 р.;

 5. для чоловіків та жінок 16 р.


3. У відповіді під яким номером правильно зазначено у якому випадку відбувається припинення шлюбу:

 1. внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим, внаслідок його розірвання або в судовому порядку;

 2. внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим або внаслідок його розірвання;

 3. за згодою подружжя або в судовому порядку;

 4. внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим, внаслідок його розірвання, в судовому порядку, органом РАЦС;

 5. внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим та внаслідок його розірвання: за згодою подружжя, в судовому порядку, органом РАЦС.


4. Дитина, яка народжена до спливу______ після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя:

 1. одного року;

 2. одинадцяти місяців;

 3. десяти місяців;

 4. дев’яти місяців;

 5. семи місяців.


5. У відповіді під яким номером неправильно зазначено правові форми влаштування дітей, що позбавлені батьківського піклування:

 1. усиновлення;

 2. удочеріння;

 3. встановлення опіки та піклування;

 4. прийомна сім’я;

 5. дитячий будинок сімейного типу.


Міжнародно-правові стандарти


 1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права : ООН; Пакт, Міжнародний документ від 16.12.1966 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_042.

 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 04.11.1950 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004 .

 3. Конвенція про права дитини : ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_021 .

 4. Загальна декларація прав людини (рос/укр) : ООН; Декларація, Міжнародний документ від 10.12.1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_015 .


Національне законодавство


 1. Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

 2. Сімейний кодекс України : Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 10.01.2002 р. № 2947-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 .

 3. Про державну допомогу сім'ям з дітьми : Верховна Рада України; Закон від 21.11.1992 р. № 2811-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 .

 4. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні : Верховна Рада України; Закон від 05.02.1993 р. № 2998-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 .


Рекомендована література 1. Сімейне право України: підручник / [Баранова Л. М. та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової. - 3-є вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2011. - 260 с.

 2. Словник юридичних термінів і понять: навч. посіб. / [В. Г. Гончаренко та ін.] ; за ред. проф. В. Г. Гончаренка та З. В. Ромовської ; Акад. адвокатури України. - К. : Юстініан, 2013. – 597 с.

 3. Красицька Л. В. Про правову природу батьківських прав. / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр..- О. – 2012. – Вип. 66 – С. 172-178.

 4. Сімейне право: навч. посіб. / Шимон Світлана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 260 с.

 5. Прутян Д. С. Припинення опіки та звільнення опікуна за цивільним законодавством України. / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр..- О. – 2012. – Вип. 66 – C. 179-186.

 6. Пожарова О. В. Право працюючих жінок на охорону материнства за трудовим законодавством України. / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр..- О. – 2012. – Вип. 66 – C. 216-222.

 7. Демиденко К. Є. Правосуб’єктність дитини як учасника сімейних правовідносин. / Вісник Академії адвокатури України : наук. журн..- К. – 2012. – Вип. 3 (25) - C. 261-262.


Додаткова література


 1. Сімейне право: підручник / [Л. М. Баранова та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової, І. В. Жилінкової ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - 4-те вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2012. - 320 с.

 2. Ковальчук І. В. Усиновлення, як соціально-правове явище на території України до середини XVIII ст../ Вісник Академії адвокатури України : наук. журн..- К. – 2013. – Вип. 1(26) - C. 10-15.

 3. Чернега В. М. Принципи сімейного права України як об’єкти наукової класифікації./ Вісник Академії адвокатури України : наук. журн. — К. – 2013. – Вип. 2 (27) - C. 45–50.

 4. Фесенко С. І. Обмеження права і свободи особи на фізичну (тілесну) недоторканність при проведенні експертизи у судових справах з визначення спірного батьківства (материнства), підміни дітей / Вісник Академії адвокатури України : наук. журн..- К. – 2012. – Вип. 3 (25) — C. 101-106.

 5. Ромовська З. В. Сімейний кодекс України є взірцем ушляхетнення законодавчого регулювання сімейних відносин. / Вісник Академії адвокатури України : наук. журн..- К. – 2012. – Вип. 3 (25) — C. 241-243.

 6. Дубчак Л. С. Участь адвоката у наданні правової допомоги у справах про встановлення режиму окремого проживання подружжя. / Вісник Академії адвокатури України : наук. журн. — К. – 2012. – Вип. 3 (25) - C. 251-253.

 7. Євко В. Ю. Співвідношення поняття "дитина" за цивільним та сімейним правом України. / Вісник Академії адвокатури України : наук. журн. — К. – 2012. – Вип. 3 (25) - C. 253-254.


Тема 10. Основи трудового права України
План:


 1. Поняття, предмет і джерела трудового права.

 2. Колективний договір, зміст та порядок укладення.

 3. Трудовий договір: сторони, зміст та види. Контракт як вид трудового договору.

 4. Підстави припинення трудового договору та їх класифікація. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: загальні та додаткові підстави.

 5. Порядок оформлення звільнення і проведення розрахунків.


Питання для самоконтролю:


 1. Розкрийте поняття предмета трудового права України.

 2. Які нормативно-правові акти слід віднести до джерел трудового права?

 3. Які особливості укладення колективного договору?

 4. Розмежуйте поняття трудового договору та контракту.

 5. Хто може бути стороною трудового договору, згідно чинного законодавства?

 6. Визначте підстави припинення трудового договору з ініціативи працівника.

 7. З яких підстав можливе розірвання трудового договору за ініціативи роботодавця?

 8. В якому випадку допускається розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди профспілкового органу?

 9. Охарактеризуйте порядок видачі трудової книжки при звільненні працівника.

 10. За яких обставин можливе відсторонення від роботи.


Тестові завдання
1. У відповіді під яким номером правильно зазначено осіб, на яких поширюються умови колективного договору:

 1. на сторін колективного договору;

 2. на усіх працівників підприємства, установи, організації;

 3. на власників підприємства, установи організації;

 4. на усіх членів професійної спілки підприємства, установи, організації;

 5. всі відповіді вірні.


2. У відповіді під яким номером правильно зазначено як називається фізична особа, яка надає працю іншій фізичній особі на підставі укладеного трудового договору:

 1. роботонаймач;

 2. робітник;

 3. роботонадавач;

 4. роботодавець;

 5. зайнята особа.
 1. У відповіді під яким номером неправильно зазначено підставу розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу:

 1. систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором;

 2. прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

 3. поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

 4. виконання роботи передбаченої трудовим договором у позаробочий час;

 5. появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.
 1. У відповіді під яким номером неправильно зазначено категорію осіб, які мають переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці:

 1. сімейним - при наявності двох і більше утриманців;

 2. особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

 3. працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

 4. працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових

закладах без відриву від виробництва;

 1. одиноким працівникам.


5. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад______ дні (в):

 1. 3;

 2. 4;

 3. 5;

 4. 6;

 5. 7.


Національне законодавство


 1. Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 .

 2. Кодекс законів про працю України : Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 р. № 322-VIII. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08 .

 3. Про оплату праці : Верховна Рада України; Закон від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 .

 4. Про відпустки : Верховна Рада України; Закон від 15.11.1996 № 504/96-ВР. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 .

 5. Про зайнятість населення : Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 р. № 5067-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17 .

 6. Про колективні договори і угоди : Верховна Рада України; Закон від 01.07.1993 р. № 3356-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3356-12 .

 7. Про охорону праці : Верховна Рада України; Закон від 14.10.1992 р. № 2694-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2694-12.

 8. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні : Верховна Рада України; Закон від 16.12.1993 № 3721-XII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3721-12.


Рекомендована література:


 1. Трудове право України: слов.-довід. термінів і понять / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [уклад.: Якушев І. М., Старчук О. В. ; за заг. ред. І. М. Якушева]. — Луцьк : Захарчук В. М., 2013. - 279 с.

 2. Трудове право (поняття, схеми, таблиці): навч. посіб. / Н. П. Павлів-Самоїл, В. М. Адам, А. І. Годяк ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2013. — 171 с.

 3. Трудове право : підручник / [В. В. Жернаков та ін.] ; за заг. ред. В. В. Жернакова ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 494 с.

 4. Трудове право: конспект лекцій / Каркачова А. В. ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк : Технопак, 2012. — 187 с.

 5. Трудове право : навч. посіб. / Н. П. Долгіх, В. П. Марущак ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - О. : ОРІДУ НАДУ, 2011. — 195 с.

 6. Андронова В. А. Юридичні факти у трудовому праві: поняття, ознаки та властивості. / Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр..- О. – 2011. – Вип. 58 – C. 149-154.

Додаткова література:


 1. Трудове право України в схемах і таблицях : [Навчальний посібник] / С. М. Прилипко, О.М. Ярошенко та інші. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2010. – 560 с.

 2. Братаніч Н. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Н. Братаніч //

Праця і закон. — 2011. — № 2(134). — С. 10–13.

 1. Вiсьнєвскі Я. Трудовий договір в умовах ринкової економіки. / Вісник Львівського університету.- Л.. Сер., Юридична. - 2013. – Вип. 57 - C. 235-247.

 2. Більдінова М. Трудова функція працівника як обов’язкова умова трудового договору на прикладі трудового законодавства Російської Федерації. / Вісник Львівського університету.- Л.. Сер., Юридична. - 2013. – Вип. 58 — C. 218-224.

 3. Стасів О. Основнi форми рeалiзацiї права на працю за Конституцiєю України. / Вісник Львівського університету. — Л. Сер., Юридична. - 2013. – Вип. 58 — C. 261-267.

 4. Ярошенко О. Щодо окремих проблемних питань централізованого правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр..- Х.-2013. – Вип. 1(72) — C. 131–138.


Тема 11. Основи кримінального права та процесу України
План:


 1. Поняття кримінального права його принципи, джерела та система.

 2. Поняття злочину, його види та стадії.

 3. Кримінальна відповідальність та її підстави.

 4. Покарання, його цілі і види.

 5. Поняття та принципи кримінального процесу. Законодавче регулювання кримінального процесу.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка