Методичні вказівки до практичних занять для студентів 1 курсу з дисципліни «правознавство» ЗатвердженоСторінка1/4
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.53 Mb.
  1   2   3   4
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжеґоцький

________________________

Факультет післядипломної освіти

Кафедра «Медичного права»

Адреса: Львів, вул. Солодова, 10


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУЗ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОЗНАВСТВО»

Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2013 року «__»________________2013 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова декан ФПДО доц. О.Є. Січкоріз

______________________ підпис ___________________________ підпис


Львів – 2013

Зміст


Вступ
Практичні заняття є однією із форм засвоєння навчального матеріалу, метою якого є поглиблення знань, які були отримані студентами під час відвідування лекцій, формування у них вмінь і досвіду застосування цих знань, навиків творчого мислення, аналізу та вирішення різноманітних правових ситуацій.

Практичні заняття дають змогу розширити та систематизувати знання з навчальної дисципліни. Під час підготовки до практичних завдань студент повинен: 1) навчитися аналізувати рекомендовані джерела, які стосуються тематики практичного заняття, вміти законспектувати необхідний матеріал; 2) узагальнити та засвоїти знання, отримані ним з різних джерел; 3) підготувати відповіді на теоретичні запитання і виконати усі завдання, які передбачені в межах теми практичного заняття.

Теми практичних занять розміщені в послідовному порядку і відповідають тематиці практичних занять, передбачених Робочою навчальною програмою для слухачів 1 курсу з дисципліни «Правознавство».

У кожній темі практичного заняття вміщено перелік теоретичних, проблемних запитань, які стосуються тематики практичного заняття; запитання для самоконтролю та тестові завдання.

Відповіді на теоретичні запитання готуються студентом самостійно на основі опрацьованих ним рекомендованих джерел, які стосуються практичного заняття. Підготовка письмових відповідей на теоретичні запитання є необов’язковою, проте під час практичного завдання студент, при наданні відповіді на одне із теоретичних запитань, повинен надати чітку й аргументовану відповідь, підкріплену посиланнями на джерела права, рекомендовану літературу, юридичну практику.

Запитання для самоконтролю та тести виконуються студентом у письмовій формі, в зошиті для практичних занять. Кожен тест містить 5 варіантів відповідей, один із яких є правильний. Відповіді на запитання для самоконтролю повинні бути чіткими та аргументованими. В разі, якщо студент вважає, що запитання для самоконтролю може мати декілька відповідей, він повинен зазначити кожну із них. Під час семінару, при опрацюванні питань для самоконтролю, студент повинен бути готовим відповісти на додаткові запитання, які можуть бути поставлені викладачем, або ж іншими студентами.Тематичний план практичних занять
Тема

Кількість

годин

1.

Тема 1. Основи загальної теорії держави

2

2.

Тема 2. Основи загальної теорії права

2

3.

Тема 3. Конституційне право – провідна галузь права України

2

4.

Тема 4. Основи конституційного процесу

2

5.

Тема 5. Правоохоронні та правозахисні органи в Україні

2

6.

Тема 6. Основи адміністративного права України

2

7.

Тема 7. Основи фінансового і податкового права України

2

8.

Тема 8. Основи цивільного права України

4

9.

Тема 9. Основи сімейного права України

4

10.

Тема 10. Основи трудового права України

4

11.

Тема 11. Основи кримінального права та процесу України

4
Усього годин

30


Тема 1. Основи загальної теорії держави
План:


 1. Поняття, ознаки та теорії виникнення держави.

 2. Правова держава як гарант здійснення, охорони та захисту прав людини.

 3. Сутність сучасної держави соціально-демократичної орієнтації.

 4. Форма держави. Елементи форми держави.

 5. Механізм і апарат держави.

 6. Держава у політичній системі суспільства.


Питання для самоконтролю:


 1. Вкажіть ознаки держави.

 2. Назвіть теорії виникнення держави та розкрийте їх суть.

 3. Охарактеризуйте концепцію правової держави.

 4. Визначте класифікацію основних ознак правової держави.

 5. Дайте визначення поняття «громадянське суспільство».

 6. Чи існує в Україні громадянське суспільство? Відповідь обґрунтуйте.

 7. З чого складається форма держави?

 8. Роз’ясніть співвідношення понять «механізм держави» й «апарат держави».

 9. Які ознаки держави відрізняють її від громадських об'єднань?

 10. Виділіть основні етапи розвитку української держави.


Тестові завдання
1. У відповіді під яким номером правильно зазначено автора теологічної теорії походження держави:

 1. Т. Гоббс;

 2. В. Черчілль;

 3. Аристотель;

 4. І. Кант;

 5. Ф. Аквінський.


2. У відповідях під якими номерами правильно вказані ознаки держави:

1) рівність членів суспільства;

2) поширення влади на людей, що проживають на належній державі території;

3) самоврядування;

4) суверенітет;

5) управління загальносуспільними справами.


3. Система способів і засобів організації і здійснення державної влади - це:

1) державне правління;

2) державний устрій;

3) форма держави;

4) державний режим;

5) політична система.


4. У відповідях під якими номерами названі ознаки демократичного режиму:

1) виборність вищих органів влади;

2) контроль над засобами масової інформації;

3) гарантованість правового статусу особи;

4) відсутність політичного плюралізму;

5) глава держави здійснює владу одноособово та безстроково


5. Проаналізуйте такі дані: Японія – держава, що складається із 47 префектур, місцеве управління здійснюють виборні збори префектури. Головні посадові особи у префектурах – губернатори. Визначте, яку форму державного устрою має Японія.

  1. монархія парламентська;

2) монархія дуалістична;

3) унітарна держава (проста);

4) федеративна держава

5) унітарна держава (складна);Національне законодавство:


 1. Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 .

 2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38.


Рекомендована література:


 1. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

 1. Хахуліна К. С. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навч. посіб. / К. С. Хахуліна, В. А. Малига, І. В. Стаднік. - Донецьк : Донбас, 2011. - 340 с.

 2. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 264 с.

 3. Молдован В. В. Правознавство : навч. посібник / В.В. Молдован. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 184 с.

 4. Правознавство: курс лекцій / В. М. Кириченко ; Мін-во освіти і науки України, Запоріз. Нац. Консу. Ун-т. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 239 с.

 5. Правознавство : навч. посібник / В. І. Кунченко-Харченко, В. Г. Печерський, Ю. Ю. Трубін. – К. : Кондор, 2011. – 474 с.

 6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.


Додаткова література:


 1. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 688 с.

 2. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. - К. : [б. в.], 2010. - 33 с.

 3. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гіда Є.О., Завальний А.М., Білозьоров Є.В. – К., Київський національний університет внутрішніх справ, 2011. - 35 с.

 4. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012. – 256 с.

 5. Теорія держави і права : навч. посіб. / [Суботін В. М., Філонов О. В., Князькова Л. М., Тодоров І. Я.]. — К. : Знання, 2005. — 327 с.

 6. Тлумачний словник з теорії держави і права / Авт.упоряд. К. Г. Волинка. — К.: Магістр — XXI сторіччя, 2006. — 112 с.

 7. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл. —К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. — 520 с.

 8. Правові системи сучасності: Навч. посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. - К.: Вид-во "Юридична думка", 2012. — 492с.


Тема 2. Основи загальної теорії права
План:


 1. Право як загальносоціальне явище. Об’єктивне юридичне право у системі соціальних регуляторів.

 2. Основні права людини. Межі здійснення прав людини.

 3. Правові відносини. Правосвідомість та правова культура особи.

 4. Правотворчість. Нормативно-правові акти та інші форми права України.

 5. Система права і систематизація законодавства.

 6. Правові норми: поняття, ознаки, склад.

 7. Правопорушення і юридична відповідальність.


Питання для самоконтролю:


 1. Дайте визначення поняття «об’єктивне юридичне право».

 2. Назвіть функцію об’єктивного юридичного права.

 3. Визначте класифікацію прав людини.

 4. Охарактеризуйте політичні права людини.

 5. В яких випадках та які права людини можуть мати межі?

 6. З’ясуйте будову правових відносин та охарактеризуйте кожен із її елементів.

 7. У чому полягає правова свідомість та правова культура особи?

 8. Назвіть ознаки та види правотворчості.

 9. З яких стадій складається процес правотворчості?

 10. Назвіть види юридичних правопорушень.


Тестові завдання
1. У відповіді під яким номером неправильно зазначено одне з основних прав людини:

 1. політичні права;

 2. культурні права;

 3. особисті права;

 4. фізичні права;

 5. демократичні права.


2. У відповіді під яким номером правильно зазначено елемент правовідносин:

 1. вина;

 2. зміст;

 3. об’єктивна сторона;

 4. суб’єктивна сторона;

 5. всі відповіді вірні.


3. У відповіді під яким номером неправильно наведено стадію правотворчості:

  1. підготовка проекту джерела права;

  2. прийняття джерела права правотворчим суб’єктом;

  3. оприлюднення джерела права;

  4. контроль уповноважених органів за виконанням прийнятого джерела права;

  5. всі вищеподані відповіді належать до стадій правотворчості.


4. У відповіді під яким номером правильно визначено одну із складових частин норми права:

    1. об’єкт;

    2. зміст;

    3. розпорядження;

    4. санкція;

    5. гіпотенуза.


5. У відповіді під яким номером правильно закріплено види правопорушень:

 1. злочини та адміністративні правопорушення;

 2. злочини та проступки;

 3. злочини та проступки-делікти;

 4. цивільні, кримінальні, адміністративні, конституційні правопорушення;

 5. злочини та провини.


Національне законодавство:


 1. Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 .

 2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38.


Рекомендована література:


 1. Актуальні проблеми теорії держави та права : навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гіда Є.О., Завальний А.М., Білозьоров Є.В. – К., Київський національний університет внутрішніх справ, 2011. - 35 с.

 2. Шестопалова Л.М. Теорія права та держави: посібник / Л. Шестопалова. - К.: Паливода А.В., 2012. – 256 с.

 3. Луць Л.А. Загальна теорія держави та права : навч.-метод. посібник (за кредитно-

модульною системою) / Л.А. Луць. – К. : Атіка, 2008. – 412 с.

 1. Головко О. М. Теорія держави і права: навч. посіб. / О. М. Головко, І. М. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, І. М. Овчаренко, А. А. Письменицький, О. С. Передерій, Д. В. Слинько, Ю. А. Холод, А. М. Шульга; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2010. - 277 с.

 2. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави. Навч. посібник. Вид. 9-е, зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

 3. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: підручник .- 2-ге вид., доповн. і переробл. К.: Алерта; ЦУЛ, 2010. 520 с.

 4. Правові системи сучасності: Навч. посібник для магістрів права / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко. - К.: Вид-во "Юридична думка", 2012. — 492с.

Додаткова література:


 1. Письменицький А. А. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2010. - 242 с.

 2. Пихтін М. П. Теорія держави і права: термінол. слов. / М. П. Пихтін, В. В. Галунько, М. М. Новіков, М. М. Новікова, О. О. Онищук; Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. — Херсон, 2011. — 262 с.

 3. Бостан С. К. Теорія держави і права: навч. посіб. / С. К. Бостан, С. Д. Гусарєв, Н. М. Пархоменко, Л. М. Бостан, Н. В. Заяць. — К. : Академія, 2013.

 4. Кириченко В. М. Теорія держави і права: модульний курс / В. М. Кириченко О. М. Куракін. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 264 с.

 5. Лук'янов Д. В. Теорія держави і права: посіб. для підготов. до держ. іспитів / Д. В. Лук'янов, С. П. Погребняк, Г. О. Христова; ред.: О. В. Петришин. — Х. : Право, 2012. — 190 с.

 6. Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс: підручник / О. В. Зайчук, А. П. Заєць, В. С. Журавський, О. Л. Копиленко, Н. М. Оніщенко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с.

 7. Севрюков Д. Г. Теорія держави і права / С. Г. Антоненко, В. Г. Небесенко; Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». Інститут права та суспільних відносин. Кафедра теорії та історії держави і права. — К. : [б. в.], 2010. - 33 с.


Тема 3. Конституційне право – провідна галузь права України
План:


 1. Поняття, предмет та система галузі конституційного права, її місце та роль у системі права України.

 2. Джерела галузі конституційного права.

 3. Генезис та еволюція української конституції. Конституція України та її юридичні властивості.

 4. Конституційний лад України: поняття, принципи.

 5. Державні символи України. Конституційно – правова відповідальність.


Питання для самоконтролю:


 1. Дайте визначення поняття «Конституційне право України».

 2. Що є предметом конституційного права?

 3. Чим відрізняються конституційно-правові норми від інших норм права?

 4. Охарактеризуйте місце конституційного права в системі права України.

 5. Назвіть ознаки джерел конституційного права.

 6. Перерахуйте види джерел конституційного права за юридичною силою.

 7. Назвіть юридичні властивості конституції.

 8. Які є державні символи України? Охарактеризуйте.

 9. Дайте визначення поняття «Конституційно-правова відповідальність».

 10. Які є види конституційно-правової відповідальності?


Тестові завдання
1. Відносини політичного, економічного характеру, а також взаємовідносини особи з державою, які визначають належність до громадянства України, становище людини в суспільстві і державі, її основні права, свободи й обов'язки - це:

 1. предмет конституційного права;

 2. правовідносини;

 3. джерела конституційного права;

 4. зміст конституційного права;

 5. об’єкт конституційного права.


2. У відповіді під яким номером неправильно зазначено підзаконне джерело конституційного права:

 1. накази міністерств;

 2. інструкції міністерств;

 3. укази Президента України;

 4. рішення Верховного Суду України;

 5. розпорядження Кабінету Міністрів України.


3. У відповіді під яким номером правильно визначено, яка Конституція вважається Першою Конституцією України:

 1. "Руська правда" (XI століття);

 2. Статті Богдана Хмельницького (1654 p.);

 3. Декларація про державний суверенітет (1990 р.);

 4. Конституція Пилипа Орлика (1710 p.);

 5. Конституція УНР (1918 p.).


4. У відповіді під яким номером неправильно зазначено принцип конституційного ладу:

 1. державний суверенітет;

 2. верховенство права;

 3. народовладдя;

 4. принцип колективізму та комунальної власності;

 5. принцип політичного плюралізму.


5. У відповіді під яким номером правильно визначено, що належить до державних символів України згідно із Конституцією України:

 1. Державний Герб України, Державний Гімн України, Державний Прапор України;

 2. Державний Герб України, малий Державний Герб України, Державний Гімн України, Державний Прапор України;

 3. Великий Державний Герб України, Державний Гімн України, Державний Прапор України;

 4. Державний Гімн України, Державний Прапор України, малий Державний Герб України, Державний Герб Війська Запорізького;

 5. Державний Герб України, Державний Гімн України, Тризуб, Державний Прапор України.


Національне законодавство


 1. Конституція України : Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 .


Рекомендована література

 1. Демків Р.Я. Конституційне право України: курс лекцій / Р. Я. Демків. - Л. : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - 332 с

 2. Майданник О. О. Конституційне право України : навч. посіб. / О. О. Майданник – К : Алерта, 2011. – 380 с.

 3. Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол. : В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. : Нац. акад. прав. наук України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Х. : Право, 2011. – 1128 с.

 4. Конституційне право України : навч. посіб. / В. О. Серьогін. - Х. : [ХНУВС], 2010. – 368 с.

 5. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс : навч. посіб. / О.В.Совгиря, Н.Г.Шукліна. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2012. — 544 с.

 6. Теліпко В.Е. Конституційне та конституційно-процесуальне право України : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Е. Теліпко — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 568 с.

 7. Шаптала Н.К. Конституційне право України – Запоріжжя : Дике Поле, 2012.


Додаткова література


 1. Огородник А. Механізм забезпечення прав і свобод людини та принципи законності в Україні / А. Огородник // Право України. – 2008. - № 6. – С. 14-18.

 2. Конституція України у судових рішеннях / М. П. Орзіх, А. А. Єзеров, Д. С. Терлецький. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 432 с.

 3. Погорілко В. Ф. Конституційне право України : підруч. / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко ; за заг. ред. проф. В. Л. Федоренко. – К. : КНТ, Ліра-К, 2011. – 532 с.

 4. Скрипнюк О. Конституційне право і теорія конституційного права України: теоретико-методологічні проблеми / Вісник Національної академії правових наук України. – 2013. – № 2 (73) – С. 108-114.

 5. Бесчастний В. М. Роль і перспективи правового інституту омбудсмана (уповноваженого з прав людини) у захисті прав і свобод громадян в Україні [Текст] : монографія / В. М. Бесчастний, В. М. Суботін. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2010. – 159 с.

 6. Кравченко В. В. Конституційне право України : навч. посіб. – вид. 6-те, випр. та доповн. / В. В. Кравченко. – К. : Атіка, 2009. – 608 с.

 7. Конституційне право України. Академічний курс : підручник: У 2 т. — Т. 2 / за заг. редакцією Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008.

 8. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права : акад. видання / О. В. Скрипнюк. – Х. : Право, 2009. – 466 с.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка