Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентівСторінка5/9
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Вага кожної теми в межах одного модуля є однаковою.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент на практичних заняттях модуля, вираховується шляхом множення кількості балів (8), що відповідають оцінці "5", на кількість тем (14) і становить 112 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля , є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю - тема 15, вираховується шляхом множення кількості балів (2), що відповідають оцінці "З", на кількість тем у модулі (14) і становить 28 балів.

За індивідуальну самостійну роботу (написання студентами рефератів та підготовка огляду наукової літератури, виконання індивідуальних навчальних завдань проблемного характеру з елементами наукових досліджень, розв'язування ситуаційних задач робота в малих творчих або проблемних групах, гуртку) при успішному її захисті студенту нараховуються ще до 8 балів.Таким чином, максимальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля до підсумкового модульного контролю, становить 120 (112 + 8) балів.

Рейтингова шкала модуля 1.


№ з.п.

Модуль

Кількість балів

1.

Змістовий модуль 1Тема 1

8
Тема 2

8
Тема 3

8

2

Змістовий модуль2Тема 4

8
Тема 5

8
Тема 6

8
Тема 7

8
Тема 8

8
Тема 9

8
Тема 10

8

3

Змістовий модуль3Тема 11

8
Тема 12

8
Тема 13

8Тема 14


8
Разом

112
Індивідуальна самостійна робота

8
Тема 15: Контроль засвоєння модуля 1

80

РАЗОМ сума балів

200

Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні модуля 2.
Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні практичних занять модуля дорівнює 112 балам. Максимальна кількість балів за кожну з тем модуля представлена нижче у таблиці.
Рейтингова шкала модуля 2

Тема

Максим.

к-сть балів

Змістовий модуль 1. Введення в хірургію. Асептика та антисептика. Десмургія. Основи анестезіології та реанімації. Вчення про рани.

Введення в хірургію. Антисептика та асептика.

8

Десмургія.

8

Догляд за хірургічними хворими. Методика обстеження хірургічних хворих.

8

Хірургічні маніпуляції та оперативна хірургічна техніка. Хірургічна операція.

8

Загальна анестезіологія та реанімація. Серцево-легенева реанімація.

8

Непритомність. Колапс. Шок. Терапія шоку.

8

Кровотеча та крововтрата. Переливання крові та кровозамінників.

8

Змістовий модуль 2. Гостра хірургічна інфекція.Сепсис. Змертвіння. Основи онкології.

Рани. Визначення. Класифікація. Рановий процес. Переломи, вивихи.

8

Опіки. Відмороження. Електротравма.

8

Гострі гнійні захворювання м’яких тканин: абсцес, флегмона, фурункул, карбункул, гідраденіт, мастит, бешиха, лімфаденіт, лімфангоїт, парапроктит, панариції. Гострий гематогенний остеомієліт.

8

Гостра специфічна хірургічна інфекція. Газова гангрена. Правець. Дифтерія ран. Сибірська виразка. Хронічна специфічна хірургічна інфекція. Хронічний туберкульоз, актиномікоз, сифіліс. Хірургічні аспекти СНІДу.

8

Загальна гнійна інфекція. SIRS. Сепсис.

8

Змертвіння. Некроз. Гангрена. Виразки. Нориці.

8

Основи клінічної онкології.

8

Практичні заняття разом.

112

Індивідуальна СРС.

8

Практичні заняття + ІСРС.

120

Підсумковий модульний контроль.

80

Разом

200


Сума балів за кожне заняття складається з:

- відповіді на тестові завдання: максимум 3 бали;

- розв’язання ситуаційної задачі: максимум 2 бали;

- виконання практичного завдання або відповідь на теоретичне питання: максимум 3 бали.

За кожну правильну відповідь на тестове завдання студент отримує 1 бал.

За правильно розв’язану ситуаційну задачу студент отримує 2 бали, при її розв’язанні після навідних питань викладача – 1 бал.

При відповіді на теоретичне питання студент отримує 3 бали, якщо відповідь повністю правильна, 2 бали - якщо він допустив певні несуттєві неточності і 1 бал - якщо висвітлив питання не в повному об’ємі. При виконанні практичного завдання студент отримує 3 бали при його правильному виконанні, 2 бали – при виконанні з певними неточностями і 1 бал – при виконанні лише його окремих складових частин.
Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів (індивідуальних завдань):

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить від її обсягу і значимості, але не більше 8 балів. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента:

- виступ з науковою працею на студентській науковій конференції з призовим місцем – 8 балів;

- виступ з науковою працею на студентській науковій конференції без призового місця – 7 балів;

- участь у роботі студентського наукового гуртка без виступу на студентській науковій конференції (з відвідуванням не менше половини його засідань) – 4 бали;

- повідомлення на практичному занятті про прочитану в науковому журналі статтю за темою практичного заняття – 1 бал за кожну статтю;

- чергування в клініці – 1 бал.Оцінювання самостійної роботи:

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
1.3.2. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ТА ЙОГО ФОРМИ.

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем кожного модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.
Розподіл балів, що присвоюються студентам при підсумковому модульному контролі модуля 1.
Проведення підсумкового модульного контролю при завершенні вивчення модуля 1 включає:


Вид контролю

Кількість балів

1

Письмовий контроль

30 тестових завдань

30

2

Практичні навички

1 навичок на анатомічному препараті

10

3

Усна відповідь

2 контрольні питання

1 ситуаційна задача30

10


Загальна кількість балів

80


Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Розподіл балів, що присвоюються студентам при підсумковому модульному контролі модуля 2.
Підсумковий модульний контроль модуля 2 передбачає відповідь на теоретичне питання (з переліку, наведеного в робочій програмі), демонстрацію виконання практичної навички (з переліку, вказаного наприкінці модуля), вирішення двох ситуаційних задач і відповіді на 10 питань тест-контролю. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час модульного контролю, складає 80: при цьому максимальна оцінка за відповідь на теоретичне питання – 20 балів (при окремих неточностях – 15 балів, при неповноті відповіді – 10 балів, при знанні лише окремих моментів – 5 балів, при незнанні питання – 0 балів) за виконання практичної навички – 20 балів (виконано без помилок – 20 балів; виконано з окремими несуттєвими недоліками – 15 балів; виконано лише за допомогою навідних питань викладача – 10 балів; виконано не повністю – 5 балів, не виконано – 0 балів), за розв’язування двох ситуаційних завдань – 20 балів (за одне завдання, виконане повністю – 10 балів; виконане з окремими неточностями, які студент здатен виправити після зауваження викладача – 5 балів; не виконане – 0 балів), за вирішення питань тест-контролю (10 тестів) – 20 балів (по 2 бали за кожний правильно розв’язаний тест і по 0 балів – за неправильно розв’язані тести).

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.
Оцінювання дисципліни:

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі теми кожного з модулів дисципліни.Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна.

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ЕСТS та 4-ри бальною (традиційною):

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS таким чином:
Оцінка ЕСТS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

С

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-ри бальну шкалу таким чином:


Оцінка ЕСТS

Оцінка за 4-ри бальною шкалою

А

5”

В, С

4”

D, E

3”

FX, F

2”
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка