Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентівСторінка1/9
Дата конвертації29.12.2016
Розмір1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Курс оперативної хірургії і топографічної анатомії

Кафедра хірургії стоматологічного факультету
Навчально-методичний комплекс


для забезпечення навчального процесу з предмету

«загальна хірургія (з оперативною хірургією і топографічною анатомією)» за фаховим напрямком 7.110106 - “Стоматологія”

м. Івано-Франківськ

ЗМІСТ
1. Робоча навчальна програма.

1.1. Робочий навчальний план.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

1.2.2. Тематичний план практичних занять.

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.

1.2.4. Структура залікових кредитів модулів.

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.

2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації занять.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти.

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок.

2.1.6. Перелік питань для підсумкового контролю.

2.2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1 Тези або тексти лекцій.

2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять.

2.3. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять.

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів.

2.3.3. Форми і тематика навчально-дослідницької та науково-дослідної роботи студентів.

3. Матеріальне забезпечення навчального процесу.
Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

______________ Ерстенюк А.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

___._________. 2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

«Загальна хірургія (з оперативною хірургією і топографічною анатомією)»


(назва навчальної дисципліни)
7.110106 – «Стоматологія»

(шифр, назва спеціальності)


Факультети: 1) стоматологічний; 2) підготовки іноземних громадян.

Кафедра (курс): оперативна хірургія і топографічна анатомія,хірургія стоматологічного факультету.
Нормативні дані

Форма

навчання


Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (семестр)

Підсумок по дисципліні (семестр)

Всього

Аудиторних

СПРС

Лекції

Практичні

заняття


Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Денна

2

ІІІ-ІV

52

10

30

-

-

12

Модуль І – IV семестр

ІV семестр


Денна

2

ІV

53

10

30

-

-

13

Модуль ІІ - IV семестр

ІV семестр


Вечірня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Примітка: модуль 1 вивчається на курсі оперативної хірургії і топографічної анатомії, а модуль 2 - на кафедрі хірургії стоматологічного факультету.

Робочу програму склали: проф. Попович Ю.Л., ас.Федорак В.М.

проф. Пиптюк О.В., доц. Сабадош Р.В.


Івано-Франківськ – 2010

Робоча програма складена на основі типової «Програми із оперативної хірургії і топографічної анатомії для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації», підготовленої колективом співробітників опорної кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Національного медичного університету імені. О.О.Богомольця, типової «Програми із загальної хірургії для стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації», підготовленої колективом співробітників опорної кафедри хірургічних хвороб з травматологією та ортопедією стоматологічного факультету Вищого Державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава)», погодженої з директором Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України і затвердженої заступником міністра охорони здоров’я в 2010 р. та «Навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар-стоматолог» у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації (Наказ МОЗ України № 415 від 23.07.2007 р.).


Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії “___“____________2010 р. Протокол №____
Завідувач курсу_________________________________проф., д.м.н. Попович Ю.Л.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії “___“________2010 р.

Протокол №___


Голова циклової комісії___________________________проф., д.м.н. Левицький В.А.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Робочу програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри хірургії стоматологічного факультету “___“____________2010 р. Протокол №____
Завідувач кафедри__________________________________проф., д.м.н. Пиптюк О.В.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії “___“________2010 р.

Протокол №___


Голова циклової комісії _____________________________проф., д.м.н. Шевчук І.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)


1. Робоча навчальна програма.

1.1. Виписка з робочого навчального плану.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програму навчальної дисципліни “загальна хірургія з оперативною хірургією і топографічною анатомією” виділено в два модулі.

Модуль 1. Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок та органів голови і шиї.

Модуль 2. Загальні поняття хірургії. Основи онкології.
Структурований план підготовки з дисципліни «Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)» для студентів стоматологічного факультету за спеціальністю “Стоматологія”


Структура навчання

Всього кредитів

ECTS

Всього

годин

Кількість годин

Рік нав­чан­ня

Вид контролю

Аудиторних

СРС

Лекції

Прак­тичні

занят­тя

Мо-дуль 1


Всьо-го

1,75

52

10

30

12

2-й

Поточний:

опитування, тестові завдання, практичні навички.

Підсумковий модульний контроль


ІІІ се-местр

1,00

32

10

16

6

IV се-местр

0,75

20

-

14

6

Модуль 2

(IV семестр)1,75

53

10

30

13

2-й

Поточний:

опитування, тестові завдання, практичні навички.


Підсумковий модульний контроль.

Аудиторних годин - 78%, СРС – 22%


1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка