Методичні вказівки до підготовки контрольної роботи для студентів денної форми навчання спеціальності «Міжнародна інформація»Сторінка2/9
Дата конвертації05.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Тема 7. Зовнішня політика УРСР


 1. Обмеження суверенітету України як наслідок утворення СРСР.

 2. Міністерство закордонних справ УРСР: становлення (1944) та розвиток.

 3. Дипломатія періоду Другої світової війни.

 4. Діяльність УРСР в рамках ООН.ЛІТЕРАТУРА

 1. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К.: Основи, 1994. – 168 с.

 2. Василенко В. А., Лукашук І. І. Українська РСР в сучасних міжнародних відносинах (правові аспекти). – К.: Політвидав, 1974. – 276 с.

 3. Возз'єднання. Збірник архівних документів та матеріалів (травень 1944 – січень 1946 pp.) / Упор. О.Д.Довганич, A. M. Шикита [та ін.]. – Ужгород: Закарпаття, 2000. – 326 с.

 4. Гриневич Р.А. Утворення народного комісаріату закордонних справ УРСР: проекти і реалії (1944-1945 рр.) // Український історичний журнал. – 1995. – №3. – С. 36-47.

 5. Гетьманчук М. П. Українське питання в радянсько-польських відносинах 1920-1939 рр. – Львів: Світ, 1998. – 428 с.

 6. Гетьманчук М. П. Ризький договір і четвертий розподіл Польщі в 1939 році // Вісник НУ “ЛП”: Держава і армія. – Львів. – 2002. – №451. – С. 42-51.

 7. Гетьманчук М. П. Українське питання у відносинах Радянського Союзу та Німеччини на початку Другої світової війни (вересень-жовтень 1939 р.) // Сторінки воєнної історії: Зб. наукових статей / НАН України. Інститут історії України. – К., 2004. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 162-172.

 8. Дещинський Л.Є., Постоловський Р.М. Статус України в міжнародних відносинах у період Другої світової війни // Вісник НУ “ЛП”: Держава і армія. – Львів. – 2005. – №541. – С. 5-14.

 9. Дещинський Л.Є., Панюк А.В. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Навчальний посібник. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2001. – 424 с.

 10. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Пер. з фран. – К.: Основи, 1994. – 168 с.

 11. Історія України: нове бачення: у 2-х т. / Під ред. В. А. Смолія. – К.: Україна, 1996. – Т. 2. – 494 с.

 12. Коваль М.В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939-1945 рр.). – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

 13. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів: НТШ ім. Шевченка, 1993. – 659 с.

 14. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928) / Кульчицький Станіслав. – К.: Основи, 1996. – 396 с.

 15. Кульчицький С. В. Україна між двома світовими війнами (1921-1939 рр.). – К.: Альтернативи, 1999. – 336 с.

 16. Макарчук В.С. Міжнародно-правове визначення державного кордону між Україною і Польщею (1939-1945 рр.). – К.: Атіка, 2004. – 348 с.

 17. Марущак М. Й. Історія дипломатії ХХ ст.: Курс лекцій. – Львів, 2003. – 304 с.

 18. Манжола В. А. [та ін.] Міжнародні відносини і зовнішня політика з 1945 по 1979-і роки. – К., 1999. – 558 с.

 19. Марьина В.В. Закарпатская Украина (Подкарпатская Русь) в политике Бенеша и Сталина, 1939-1945 гг. – М.: Новый хронограф, 2003 – 303 с.

 20. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник. – К.: Либідь, 2001. – 624 с.

 21. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. В. А. Смолія. – К.: Україна, 2001. – 736 с.

 22. Ольшанський Т. А. Формування українсько-польського кордону / Тадеуш Анджей Ольшанський// Незалежний часопис Ї. – 1998. – №12. http://www.ji.lviv.ua/n12texts/olszanski.htm;

 23. Овсій І.О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року): Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

 24. Роговська А., Стемпєнь С. Польсько-український кордон в останні пів століття // Незалежний часопис Ї. – 1997. – №11. http://www.ji.lviv.ua/n11texts/rog-stemp.htm

 25. Симоненко Р. Міжнародне утвердження України // Політика і час (ПіЧ). – 1995. – №8. – с. 57-65.; №12. – С. 57-68.

 26. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1986–1990 рр.). – К.: Україна, 1993 – 552 с.

 27. Українська державність у ХХ столітті (Історико-політологічний аналіз). – К.: Політична думка, 1996. http://izbornyk.org.ua/ukrxx/r01.htm;

 28. Українська РСР на міжнародній арені: збірник документів (1917-1923) ; [Відп. ред. В.М. Корецький]. – К.: Наукова думка, 1966. – 543 с.

 29. Українська РСР у міжнародних відносинах: Міжнародні договори, конвенції, угоди та інші документи, які складені за участю Української РСР або до яких вона приєдналася (1945-1957) / АН УРСР, сектор держави і права. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 751 с.

 30. Українська РСР у міжнародних відносинах: Міжнародні договори, конференції, угоди та інші акти, учасником яких є Україна (січень 1957 – грудень 1965 рр.) / Упоряд. К.С.Забігайло, М. К. Михайловський; Відп. ред. В. В. Корецький, Л. Х. Паламарчук. – К.: Наукова думка, 1966. – 422 с.

 31. Українська РСР у міжнародних організаціях: Довідник / Ав. М. М. Бєлоусов та ін. – К.: Політвидав України, 1984. – 149 с.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дана контрольна робота присв’ячена розгляду суперечливого процесу формування і реалізації зовнішньої політики УРСР протягом періоду її існування (1917-1991 рр.).

При розгляді першого питання слід з’ясувати особливості втілення прагнень Раднаркому СРСР у 1917 р. побудувати централізовану федерацію, суб’єкти якої не володітимуть правом на здійснення самостійної зовнішньої політики. Факт появи та боротьби за існування незалежної української держави у 1917-1919 рр., згодом емігрантських урядів, змусив СРСР наділити новоутверену УРСР (у 1917 р.) таким правом. Втім, зовнішньополітична діяльність УРСР була активною виключно протягом періоду Визвольних змагань. Після марґіналізації емігрантських українських урядів ця діяльність була згорнута. У першому питанні необхідно відзначити суперечливість позицій СРСР щодо зовнішньо-політичного становища УРСР, обмеження її зовнішньополітичних дій виключно стосунками із сусідами держави і країнами, які попередньо визнали УНР [1; 5-6; 8; 9, с. 177-20; 11, с. 173-176; 14, с. 160-170, 274-299; 15, с. 8-39; 21, с. 438-455; 22; 23, с. 189-199; 24; 27-28].

У другому питанні необхідно розкрити низку чинників (йдеться про роль України у перемозі СРСР та Об’єднаних Націй у Другій світовій війні; розгортання націоналістичного руху на українських землях і дії української політичної еміграції, а також прагнення радянського керівництва розширити кількість республік-членів Союзу), які змусили керівництво СРСР підвищити статус УРСР, зокрема йдеться про надання їй права на здійснення зовнішньополітичної діяльності. У даному питанні доцільно розкрити процес формування МЗС УРСР та його повноваження, специфіку формування зовнішньополітичного курсу Радянської України і засоби загальносоюзного політичного контролю за ним [1; 3; 4; 7; 9; 10, c. 447-458; 11, с. 314-328; 12, с. 111-120; 13; 17-20; 21, с. 527-545; 23, с. 189-199, 204-218; 24-27; 29].

Третє питання присвячене дослідженню зовнішньополітичної діяльності УРСР під час Другої світової війни та її участі у повоєнному врегулюванні – підписанні мирних угод з союзниками Третього Рейху (Японія, держави Європи), і в першу чергу – з прикордонними з УРСР державами. Слід розглянути процеси остаточного вирішення прикордонних питань з Польщею через укладення угод про кордон та насильницьке переміщення українського та польського населення (зокрема, зовнішньополітичне значення операції “Вісла”) [1; 3; 9; 10; 13; 17-20; 23-27; 29].

У четвертому питанні увагу необхідно зосередити на головному напрямі закордонної політики УРСР – діяльності в рамках Організації Обєднаних Націй. Передусім йдеться про участь у створенні ООН і розробці правової бази цієї міжнародної організації. У контрольній роботі слід зясувати підстави зростання ролі УРСР, зокрема в ООН, для обслуговування зовнішньополітичних інтересів СРСР, які не можна було висловити прямо та для успішної реалізації зовнішньополітичних акцій проти української еміграції. Особливу увагу слід звернути на діяльність у спеціалізованих органах ООН (ЮНЕСКО, комісіях (економічній для Європи, з прав людини, з питань народонаселення, Міжнародний Суд, ВООЗ, МОП, МАГАТЕ, Всесвітнього поштового союзу, Всесвітньої метеорологічної асоціації та ін.) [2; 10, с. 367-377, 447-458; 11, с. 340-350; 17-18; 20; 21, с. 550-612; 30-31].1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка