Методичні вказівки до організаціії самостійної роботи студентів та практичних робіт дисципліни «управління зовнішніми зв’язками»Скачати 296.28 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір296.28 Kb.
державний вищий навчальний заклад


Української державної академії

залізничного транспорту
Кафедра «Менеджмент»


КОЗЛОВ В.С.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ОРГАНІЗАЦІІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
дисципліни

«УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ЗВ’ЯЗКАМИ»

(для бакалаврів)
для студентів
напряму підготовки 0502 «Менеджмент»

спеціалізації 6.050201 «Менеджмент організацій і адміністрування»2013

Методичні вказівки до організаціії самостійної роботи студентів та практичних робіт з дисципліни «Управління зовнішніми зв’язками». Підготовлено для студентів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» денної форми навчання. Козлов В.С. - Донецьк: ДонІЗТ, 2013.-С.23.

Методичні вказівки розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «Менеджмент». Протокол №7 від «23» лютого 2013року.

Рекомендовано до друку на засіданні методичної ради факультету «Економіка транспорту». Протокол №7 від «21» березня 2013 року.


Укладач:ст. викладач
В.С. Козлов

Рецензенти:

д.е.н., проф., Академік академії економічних наук України заведуюча кафедрою «Управління персоналом та економіка праці»
І.В. Петенко


к.е.н., доц. кафедри «Менеджмент»
А.В. Гуренко


Зміст


Вступ
4

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛУ
5

2 ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
8

3 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
12

3.1 Засоби проведення поточного та підсумкового контролю
12

3.2 План семінарських занять
12

3.3 Організація самостійної роботи
14

3.4 Карта самостійної роботи студента
17

4 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
18

Джерела
20


Вступ
Успіх діяльності підприємств багато в чому залежить від своєчасного встановлення зв'язків із громадськістю за допомогою широкого використання засобів масової інформації - преси, радіо, телебачення. ПР-діяльність повинна будуватися на сучасній методиці, технології впливу на навколишнє середовище. Встановлення тісних взаємовигідних контактів із споживачами, партнерами, державними органами і громадськими організаціями неможливо без знань основ «паблік рілейшнз». «Паблік рілейшнз» допомагає більш оперативно і своєчасно виявляти та усувати недоліки у стратегічному плануванні, регулюванні та організації соціально-культурної діяльності.

Будучи одним із важливих чинників отримання високих результатів в управлінні за рахунок досягнення взаєморозуміння, заснованого на правді і повній інформованості, «паблік рілейшнз» сприяє формуванню гідного іміджу організацій, допомагає їм уникнути шкідливих чуток і упередженого ставлення до них, а також підвищити якість надаваних послуг.

Програма курсу “Управління зовнішніми зв’язками” призначена для бакалаврів, що навчаються на денному відділенні за фахом „Менеджер економіст”.

Дана програма передбачає поглиблене вивчення основних складових комплексу PR, знання яких дозволить студентам розробляти PR – акції, спрямовані на формування керованого іміджу PR – об’єкту.  1. 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛУТема 1. Паблік рилейшнз – наука про зв’язки з громадськістю

Місце і роль зв’язків з громадськістю у житті суспільства. Предмет і основні завдання модуля «Паблік рилейшнз». Зв’язок паблік рилейшнз з іншими суспільними науками.

Становлення паблік рилейшнз (ПР) як галузі знань і сфери діяльності. Роль і місце паблік рилейшнз в організації маркетингової діяльності. Відмінності паблік рилейшнз від реклами. Паблік рилейшнз в системі бенчмаркинга.

Література: 3,5,14

Тема 2. Основи комунікації в паблік рилейшнз

Комунікаційна система як елемент системи зв’язків з громадськістю.

Вербальні комунікації в паблік рилейшнз. Невербальні комунікації в паблік рилейшнз.

Література: 3,5,7,8,9,10,11

Тема 3. Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю

Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю. Організація та її роль у системі зв’язків з громадськістю як суб’єкта управління. Громадськість та її основні характеристики. Громадська думка, її рівні та роль у системі зв’язків з громадськістю. Сутність і роль інформації у зв’язках з громадськістю. Канали збирання і передачі інформації. Дослідні організації та агенції зі зв’язків з громадськістю.Література: 5,8,11,14

Тема 4. Механізм взаємодії із засобами масової інформації

Поняття системи масових комунікацій (СМК) та її елементи. Принципи формування та функціонування системи масових комунікацій.

Сутність, цілі та функції засобів масової інформації (ЗМІ).

Преса та її роль у системі засобів масової інформації та у зв’язках з громадськістю. Форми і методи взаємодії організації з пресою.

Радіо й телебачення та їх роль у зв’язках з громадськістю. Форми і методи взаємодії організації з радіо та телебаченням. Інтернет в ПР.

Література: 1,4,5,6,8,11,14

Тема 5. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою

Органи державної влади (законодавчі, виконавчі, судові) як система організації, регулювання, контролю та виховання суспільства загалом і громадянина зокрема. Принцип колективної та індивідуальної відповідальності як основа взаємодії громадськості з органами державної влади, ділового партнерства населення і держави.

Лобіювання, його сутність, правові основи і функції. Лобіювання як механізм впливу на процес прийняття рішень законодавчими, виконавчими та судовими органами державної влади. Цілі, завдання, форми і методи лобіювання в Україні.

Література: 1,2,4,5,6,7,9,14

Тема 6. Зв’язки з громадськістью і відносини зі споживачами та персоналом організації

Споживачі та клієнти – основні цільові аудиторії в комерційній системі зв’язків з громадськістю. Цілі відносин організації зі споживачами.

Проблеми внутрішньоорганізаційних комунікацій та шляхи їх розв’язання. Принципи сучасних комунікацій із зайнятими. Характеристика засобів внутрішньоорганізаційних комунікацій.

Література: 6,9,10,11,13,14

Тема 7. Політичні зв’язки з громадськістю

Політичні зв’язки з громадськістю як процес формування політичної думки та управління нею.

Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків з громадськістю. Основні виборчі технології та їх характеристика.

Виборча кампанія кандидата, партії, блоку як мистецтво використання політичних комунікацій та інформації, тобто зв’язків з громадськістю.Література: 2,3,4,6,7,14


Тема 8. Міжнародні зв’язки з громадськістю

Міжнародні відносини та необхідність їх регулювання. Сутність, об’єкти і суб’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю.

Імідж країни, його сутність і роль у міжнародних зв’язках з громадськістю. Шляхи досягнення Україною певного ступеня рівноваги у міжнародних зв’язках з громадськістю. Місце і роль засобів масової інформації у формуванні, просуванні та використанні іміджу країни у міжнародних зв’язках з громадськістю. Чинники формування позитивного і негативного іміджу країни.

Література: 1,2,9,10,11,14

Тема 9. Комплексні напрямки діяльності зв’язків з громадськістю

Формування пабліситі організації. Основні складові корпоративного іміджу та їх характеристика. Місце і роль корпоративного іміджу в системі зв’язків з громадськістю. Вплив зв’язків з громадськістю на формування корпоративного іміджу.

Особистий імідж керівника фірми, його сутність і основні характеристики. Роль особистого іміджу керівника у формуванні та вдосконаленні корпоративного іміджу.

Організація спеціальних подій. Експозиційна діяльності організації на виставках (ярмарках).Література: 1,2,9,10,11

Тема 10. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю

Сутність організаційних форм управління звязками з громадськістю, процес їх становлення, розвитку та вдосконалення.

Необхідність і сутність планування звязків з громадськістю. Стратегічне та оперативне планування як єдиний процес забезпечення ефективності функціонування і розвитку організації.

Планування та організація кампанії зі звязків з громадськістю (PR-кампанії). Спільне і відмінне між PR-кампанією та рекламною кампанією. Основні етапи планування та проведення PR-кампанії.Література: 1,2,9,10,11,14

2 ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Таблиця 1Номер та назва теми

Питання, що розглядаються на практичному занятті

1

2

1. Паблік рилейшнз – наука про зв’язки з громадськістю

1. Умови виникнення системи зв’язків з громадськістю, її сутність та основні характеристики

2. Предмет і основні категорії паблік рилейшнз як науки і навчальної дисципліни

3. Концепція паблік рилейшнз. Цілі, завдання та функції системи зв’язків з громадськістю

4. Роль і місце паблік рилейшнз в організації маркетингової діяльності

5. Зв’язки з громадськістю і реклама: спільне і відмінне

6. Паблік рилейшнз в системі бенчмаркинга

2. Основи комунікації в

паблік рилейшнз1. Комунікаційна система як елемент системи зв’язків з громадськістю

2. Типи комунікацій в паблік рилейшнз:

а) вербальні комунікації – особливості публічних виступів, правила складання текстових матеріалів;

б) невербальні комунікації – міміка жести, поза.

3. Загальна характеристика

системи зв’язків з громадськістю1. Громадськість та її основні характеристики

2. Громадська думка, її рівні та роль у системі зв’язків з громадськістю

3. Сутність ділового спілкування як основного елементу ПР: мета, принципи, основні компоненти, алгоритм ділового спілкування, стиль

4. Характеристика форм ділового спілкування:

а) брифінгів та поточних прийомів;

б) представницьких прийомів;

в) конференцій та прес-конференцій;

г) презентацій, днів відкритих дверей та круглих столів

Продовження табл.1

1

2

4. Механізм взаємодії із засобами масової інформації

1. Засоби масової інформації: сутність, цілі, функції, права та обов’язки

2. Механізм взаємодії із засобами масової інформації:

а) взаємодія організації із пресою;

б) взаємодія організації аз радіо та телебаченням.

3. Інтернет в ПР

5. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою

1. Взаємодія з органами державного управління

2. Лобіювання:

а) сутність, правові основи і функції;

б) форми і методи лобіювання в Україні

в) основні напрями впливу бізнесу на урядові кола и законодавчу владу

3. Зв’язки з громадськістю в державній фінансовій галузі:

а) функціональна діяльність служби зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері;

б) етапи розробки програми здійснення зв’язків з громадськістю у фінансовій сфері

6. Зв’язки з громадськістью і відносини зі споживачами та персоналом організації

1. Основні цілі відносин організації із споживачами

2. Використання ПР у просуванні на ринок нових товарів та послуг

3. Зростання значущості відносин із занятими в сучасних умовах

4. Принципи сучасних комунікацій із зайнятими

5. Характеристика засобів внутрішньоорганізаційних комунікацій: листки новин, управлінські публікації, щорічні звіти для занятих, дошки об’яв, внутрішнє відео, Інтернет, безпосередні комунікації з керівниками, чутки

Продовження табл.11

2

7. Політичні зв’язки з громадськістю

1. Сутність та функції політичної системи суспільства, роль зв’язків з громадськістю у їх реалізації

2. Способи комунікації, які використовує політична система для реалізації своїх функцій

3. Характеристика основних політичних сил в сучасній Україні

4. Виборчі технології як найважливіша складова політичних зв’язків з громадськістю. Основні виборчі технології та їх характеристика

5. Сутність позиціювання політичних сил та їхніх лідерів

8. Міжнародні зв’язки з громадськістю

1. Сутність, суб’єкти та об’єкти міжнародних зв’язків з громадськістю

2. Імідж і авторитет країни та їхня роль у міжнародних відносинах

3. Система міжнародних комунікацій і аналіз міжнародної інформації та їхня роль у зв’язках з громадськістю

9. Комплексні напрямки діяльності зв’язків з громадськістю

1. Сутність пабліситі

2. Сутність і основні складові корпоративного іміджу

3. Роль особистого іміджу керівника у формуванні та вдосконаленні корпоративного іміджу: сутність, основні характеристики

4. Кодекси професійної поведінки та етики фахівців з ПР

5. Організація спеціальних подій

6. Види кризових ситуацій та етапи процесу управління кризою

7. Підготовка до кризи

8. Проблеми управління кризою

9. Комунікаціїї в ситуаціїї кризи

10. Напрямки по успішному подоланню кризи

Продовження табл.11

2

10. Планування, організація та здійснення зв’язків з громадськістю

1. Організаційні форми управління звязками з громадськістю

2. Основні напрями діяльності спеціалістів служби звязків з громадськістю

3. Види планів зв’язків з громадськістю, їхній зміст та основні характеристики:

а) довгостроковий план звязків з громадськістю;

б) оперативний план звязків з громадськістю

4. Програма звязків з громадськістю, її сутність та основні елементи, алгоритм процесу розробки програми

5. Планування та організація кампанії зі звязків з громадськістю (PR-кампанії). Спільне і відмінне між PR-кампанією та рекламною кампанією.

6. Основні етапи підготовки та проведення PR-кампанії.

7. Розробка ПР-звернення


3 ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

3.1 Засоби проведення поточного та підсумкового контролю


 1. Проведення контрольних опитувань за темами занять.

 2. По закінченні курсу вивчення дисципліни – залік.3.2 План семінарських занять2. Спеціальні заходи в системі PR

 1. Виставки та ярмарки при здійсненні PR.

 2. Презентації, їх цілі та особливості проведення.

 3. Конференції, їх види та правила підготовки і відкриття.

 4. Дні відкритих дверей.

 5. Прийоми, їх сутність, призначення, підготовка та проведення.

 6. Публічні виступи, їх призначення та правила підготовки.

Література: 3,4,5,7,8,9,10,11
3. Використання заходів масової інформації при здійсненні PR

 1. Основи взаємовідносин з пресою при організації PR.

 2. Організація роботи прес-центру.

 3. Прес-конференції, їх призначення та підготовка до проведення.

 4. Прес-релізи, їх призначення та особливості розповсюдження. Література: 5,11


4. Реклама в системі PR

 1. Законодавчі обмеження на використання реклами в ЗМІ.

 2. Правові аспекти використання наружної, транспортної та поштової реклами.

 3. Соціальна реклама та спонсорство в системі PR.

 4. Відповідальність за порушення законодавства про рекламу.

Література: 1,2,4,5,6,7
5. Захист інформації при здійсненні PR

 1. Основні види інформації, які потребують захисту при організації PR.

 2. Економічна інформація, яку не можна приховувати від громади.

 3. Захист державної таємниці при організації PR.

 4. Участь персоналу в захисті інформації при здійсненні PR.

 5. Відповідальність за порушення правил захисту конфіденційної інформації, її протизаконне отримання та використання.

 6. Захист винахідницьких, патентних, авторських та суміжних прав при організації інформаційних зв’язків.

Література: 1,2,4,5,6,7
6. PR в кризових ситуаціях

 1. Основні причини виникнення кризових ситуацій на підприємстві.

 2. Профілактика виникнення кризових ситуацій при PR.

 3. Участь фахівців з PR в прогнозуванні та виходу з кризових ситуацій.

 4. Специфіка управління комунікаціями в умовах кризи.

 5. Особливості PR в кризових ситуаціях.

Література: 6,9,10,11
7. Відношення із споживачами в системі PR

 1. Особливості регламентації відносин із споживачами.

 2. Основні вимоги до інформації при організації взаємовідносин із споживачами.

 3. Державний контроль та регулювання відносин зі споживачами в галузі якості та безпеки товарів.

 4. Суспільні об’єднання споживачів та органи місцевого самоуправління в системі PR.

Література: 2,3,4,6,7
9. Организація виборчих кампаній

 1. Цілі служби PR у виборчих кампаніях.

 2. Дослідження виборчої ділянки.

 3. Висунення та реєстрація кандидатів у депутати.

 4. Правила передвиборчої агітації. Організація штабу.

 5. Література: 1,2,9,10,11


3.3 Організація самостійної роботи Таблиця 2

Назва теми

Види та форми СРС

Питання, які вивчаються студентами самостійно

Форми контролю та звітністі

1

2

3

4

1. Паблік рилейшнз – наука про зв’язки з громадськістю

Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури за визначеними темами доповідей.

Підготовка до практичного заняттяДоповіді:

1. Роль і місце паблік рилейшнз в організації маркетингової діяльності.

2. Зв’язки з громадськістю і реклама: спільне і відмінне.

3. Паблік рилейшнз в системі бенчмаркинга

4. Паблік рилейшнз і супутні науки: конфліктологія, паралінгвістика, проксеміка, кінетика, поглядознавство, нейролінгвістичне програмування


Активна участь в обговоренні питань на практичному занятті.

Заслуховування доповідей за визначеними темами
2. Основи комунікації в паблік рилейшнз

Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури за визначеними питаннями. Підготовка до практичного заняття

1. Невербальні форми спілкування: мова рук і жестів.

2. Підготовка двох тестів за темоюАктивна участь в обговоренні питань на практичному занятті.

Заслуховування доповідей за визначеними темами3. Загальна характеристика системи зв’язків з гро-мадськістю


Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури.

Підготовка до практичного заняття1. Підготовка до проведення презентації проекційної техніки

2. Підготовка двох тестів за темоюАктивна участь в обговоренні питання на практичному занятті.

Проведення презентації на практичному занятті

за методом активного самоконтролю


Продовження табл.. 21

2

3

4

1

4. Механізм взаємодії із засобами масової інформаціїш


Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури. Підготовка до практичного заняття

1. Порівняльна характеристика засобів масової інформації: газети, журнали, рідіо, телебачення.

2. Використання Інтернету в організації зв’язків з громадськістю.

3. Підготовка двох тестів за темою.

4. Підготувати план інтерв’ю.Активна участь в обговоренні питання на практичному занятті.

Проведення презентації на практичному занятті

за методом активного самоконтролю


5. Зв’язки з громадськістю і відносини з державою

Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури. Підготовка до практичного заняття

1. Приклади лобіювання у ведучих країнах світу.

2. Підготовка двох тестів за темоюАктивна участь в обговоренні питання на практичному занятті.

6. Зв’язки з громадськістью і відно-сини зі спо-живачами та персоналом організації

Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури.

Підготовка до практичного заняття1. Розробка програми використання засобів ПР для організації просування на ринок нового товару (вибір товару здійснюється кожним студентом самостійно).

2. Підготовка двох тестів за темоюАктивна участь в обговоренні питання на практичному занятті.

Проведення презентації на практичному занятті

за методом активного самоконтролю


7. Політичні зв’язки з гро-мадськістю

Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури. Підготовка до практичного заняття

1. Підготовка двох тестів за темою

Активна участь в обговоренні питання на практичному занятті

Пошуково-аналітична робота

Огляд літературних джерел

ІРС. 1. Підготовка тексту лекції за пере-ліком питань семінарського заняття.

2. Скласти кросворд за основним термінами та поняттями теми (від 20)Конспект лекції

КросвордшПродовження табл.. 21

2

3

4

1

8. Міжнарод-ні зв’язки з громадські-стю

Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури.

Підготовка до практичного заняття1. Підготовка двох тестів за темою

Активна участь в обговоренні питань на практичному занятті

Пощуково-аналітична робота

Огляд літературних джерел

ІРС. Підготовка тексту лекції за переліком питань семінарського заняття.

Конспект лекції

9. Комплекс-ні напрямки діяльності зв’язків з громадські-стю

Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури.

Підготовка до практичного заняття1. Розробка сценарія завдания «Криза та її наслідки».

2. Підготовка двох тестів за темоюАктивна участь в обговоренні питання на практичному занятті

Обговорення сценаріїв10. Плану-вання, органі-зація та здій-нення зв’яз-ків з гро-мадськістю

Підготовка до поточного аудиторного заняття

Вивчення тексту лекції, базової та додаткової літератури.

Підготовка до практичного заняття1. Підготовка двох тестів за темою

Активна участь в обговоренні питання на семінарському занятті

Пошуково-аналітична робота

Огляд літературних джерел

ІРС. Розробка PR-звернення

Заслуховування підготов-лених PR-звернень3.4 Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Управління зовнішніми зв’язками» Таблиця 3Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Макси-мальна кількість балів

1. Обовязкові:

1.1. Підготовка до поточних аудиторних занять

Впродовж семестру

Активна участь в обговоренні питань на семінарському занятті.

Заслуховування доповідей за визначеними темами.

Проведення презентації за методом активного самоконтролю.

Рольова гра.

Обговорення сценаріїв.

Підготовка тестів за темами.

Систематизація вивченого матеріалу перед написанням модульних контрольних робіт


12

1.2. Пошуково-аналітична робота

Строк здачі другого модульного контролю

Заслуховування підготовлених PR-звернень.

Конспект лекції.

Кросворд.


12

Разом балів за обовязкові види СРС

24

2. Вибіркові:

2.1. Пошуково-аналітична робота

За графіком проведення конференцій, конкурсів

Участь у науково-дослідній роботі з представленням роботи на конференціях і конкурсах

16

Разом балів за вибіркові види СРС

16

Всього балів за СРС у семестрі

40


4 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАННЯ З САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Таблиця 4Система оцінювання завдання з самостійної роботи

Якість виконання завдання

Шкала оцінювання завдань з самостійної роботи

максимальна кількість балів - 1

максимальна кількість балів – 2

набрано балів

націо­нальна шкала

шкала ECTS

набрано балів

націо­нальна шкала

шкала ECTS

Правильні відповіді та належне оформлення роботи

0,9-1,0

від­мінно

А

1,8-2,0

від­мінно

А

Правильні відповіді та належне оформлення роботи з деякими невеликими помилками

0,8-0,89

добре

В

1,5-1,7

добре

В

Відповіді та оформлення роботи з допущенням помилок

0,7-0,79

добре

С

1,2-1,4

добре

С

Відповіді неповні, допущені помилки, оформлення роботи неохайне

0,6-0,69

задо-вільно

Д

0,9-1,1

задо-вільно

Д

Відповіді не розкривають суті завдання, оформлення роботи неохайне

0,5-0,59

задо-вільно

Е

0,6-0,8

задо-вільно

Е

Робота виконана частково або зосім не виконана

0-0,49

неза-

довіль-


но

Fx

0-0,5

неза-

довіль-


но

Fx

Примітка: порушення графіку виконання завдань з самостійної роботи знижує кількість балів на 50%.

Студенти, які беруть участь у науково-дослідній роботі з проблем звязків з громадськістю, представляють свої роботи на конференціях і конкурсах, мають право додатково отримати 10 балів до загальної оцінки поточної успішності, якщо не набрали більше 50 балів.У разі невиконання завдань поточного і модульного контролю з обєктивних причин студенти мають право, з дозволу декана, виконати їх до останнього семінарського заняття. Час і порядок виконання завдань поточного і модульного контролю визначає викладач.
Джерела

Список базової літератури

 1. Алёшина И. Паблик рилейшнз для менеджеров и маркетологов. – М., 1997. – 236 с.

 2. Блэк Сэм. Азбука выставок и конференций. –М.: Модино-пресс, 1989.- 169 с.

 3. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? –М.: Новости, 1990.- 254 с.

 4. Всеволжский К.В., Мединский В.Р. Правовые основы коммерческой рекламы. –М.: 1998.- 213 с.

 5. Дороти Доти. Паблисити и паблик рилейшнз. –М.: Филин, 1996.- 264 с.

 6. Друкер Питер Ф. Рынок. Как выйти в лидеры. Практика и принципы. –М.: 1992.- 345 с.

 7. Ольшевский А. Антикризисный ПР и консалтинг.СПб.: Питер, 2003.

 8. Паблик рилейшнз. Связи с общественностью в сфере бизнеса.- М.: Тандем, ЭКМОС, 1999.- 215 с.

 9. Питер Л. Психология и паблик рилейшнз. –М.: Республика, 1993.- 245 с.

 10. Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. / под ред. Г.А. Васильева. –М.: ЮНИТИ,1998. – 215 с.

 11. Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управ­ління: Навч. посіб.К.: МАУП, 2001.104 с.

 12. Справочник директора предприятия. / под ред. М.Г. Лапусты. –М.: ИНФРА-М, 1998.- 542 с.

 13. Сурмин Ю. П. Теория общественного мнения. — К., 1999

 14. Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю: Навч. посіб.К., 2001.

 15. Ярочкин В.И. Предпринимательство и безопасность. –М.: Экспертное бюро, 1994.- 241 с.


Список додаткової літератури

 1. Блажнов Е. Паблик рилейшнз: приглашение в мир цивилизован­ных рыночных и общественных отношений. — М., 1994.

 2. Блек С. Рublik relations: международная практика.М.: Изда­тельский дом “Довгань”, 1997.

 3. Богданов Е. Н., Зазыкин В. Г. Психологические основы паблик ри­лейшнз. — СПб.: Питер, 2004.

 4. Браун Л. Имидж — путь к успеху: Пер. с англ.,СПб: Питер, 1996.

 5. Буари Ф. А. Паблик рилейшнз или стратегия доверия.М.: Инфра-М, 2001.

 6. Василенко А. Б. Пиар крупных российских корпораций. — М.: ГУВШ, 2001.

 7. Векслер А. Ф. Связи с общественностью для некоммерческих ор­ганизаций. Технология успеха. — Новгород, 1998.

 8. Викентьев И. Л. Приемы рекламы и public relations: 215 приме­ров, 130 учебных задач и 15 практических приложений/ система профессиональных разработчиков, консультантов и преподавате­лей “Триз-Шанс” — 2-е изд. — К., 1997.

 9. Ворошилов В. В. Журналистика и бизнес. Реклама и паблик ри­лейшнз в структуре массовой информации. — СПб.: Питер, 1993.

 10. Дейнега О. Простые ошибки серьезного мероприятия: Типовые ошибки при проведении пресс-конференций // Рекламное изме­рение. — 1996. — № 12.

 11. Джей Э. Эффективная презентация: Пер. с англ. — Минск, 1996.

 12. Джи Б. Имидж фирмы: планирование, формирование, продвиже­ние: Пер. с англ.СПб.: Питер, 2000.

 13. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ.М. Информ-издат. дом “Филин”, 1996.

 14. Игнатьев Д., Бекетов А., Сарокваша Ф. Настольная энциклопедия Public Relations. — М.: Альпина Паблишер, 2002.

 15. Катлип Скотт М., Сентер Ален Х., Брум Глен М. Паблик рилейшнз: теория и практика.М.: Издательский дом “Вильямс”, 2000.

 16. Козлов В.С., Дикий В.А. Учебное пособие для самостоятельного изучения по курсу «Паблик рилейшнз» /В.С. Козлов, В.А. Дикий //. Донецьк :ДонІЗТ, 2011.- 133с.

 17. Козлов В.С. «Управління зовнішніми зв’язками» - особливості та проблеми в системі підготовки фахівців з напряму «Менеджмент організацій і адміністрування» / В.С. Козлов // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2012. – № 2. –С.81-84.

 18. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз.М.: Рефл-Бук; К.: Ва­клер, 2000.

 19. Кузнецов М., Цыпкунов И. Практическая психология ПР и жур­налистики. Как позволить другим делать по-Вашему. — М.: РИП-холдинг, 2002.

 20. Любашевский Ю. Я., Щербаков А. В. Технология современного спонсорства.М., 1998.

 21. Моисеев В. А. Паблик рилейшнз — средство социальной коммуни­кации (теория и практика). — К.: ДаКор, 2002.

 22. Музыкант В. Л. Теория и практика современной рекламы: Учеб. пособие для вузов.М., 1998.

 23. Ньюс Д., Торк Д., Крукерберг Д. Все о PR. Теория и практика па­блик рилейшнз. — М.: Инфра-М, 2001.

 24. Пашенцев Е. Н. Паблик рилейшнз: от бизнеса до политики.2-е изд. — М.: Финпресс, 2000.

 25. Почепцов Г. Г. Имиджелогия: теория и практика.К.: Реал-бук, Ваклер, 2000.

 26. Почепцов Г.Паблик рилейшнз. — М.: Центр, 1998.

 27. ПР против кризисов: механизмы управления.М.: РАКО, 1999.

 28. Фатхундинов Р. Кризисный менеджмент.М., 2000.

 29. Федотова Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение. — СПб., 2003.

 30. Чалдини Р. Психология влияния. — СПб., 1999.

 31. Чумиков А. Н. Связи с общественностью: Учеб. пособие для студ. управлен. спец. вузов. — 2-е изд.М., 2001.


Ресурси

 1. http://frtt.if.gov.ua/

 2. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960270.html

 3. http://wiki.usic.org.ua/wiki/Паблік_рілейшнз

 4. http://www.pr-chance.kiev.ua/

 5. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/69/93-рп

 6. http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр

 7. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1121-15


Донецький інститут залізничного транспорту


Кафедра «Менеджмент»

КОЗЛОВ В.С.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ОРГАНІЗАЦІІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
дисципліни

«УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ЗВ’ЯЗКАМИ»

(для бакалаврів)
для студентів
напряму підготовки 0502 «Менеджмент»

спеціалізації 6.050201 «Менеджмент організацій і адміністрування»
2013
ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ КОЗЛОВ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ОРГАНІЗАЦІІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
дисципліни

«УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМИ ЗВ’ЯЗКАМИ»

(для бакалаврів)
для студентів

напряму підготовки 0502 «Менеджмент»

спеціалізації 6.050201 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Комп’ютерний макет Козлов В.С.


Технічні редактори Григор’єва Л.В.,

Чупахіна Н.А.


Підписано до друку 29.04.2013.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на ксероксі

Умов. друк. арк. 1,0. Наклад 24 прим. Зам. №


Донецький інститут залізничного транспорту


Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ

Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,серія ДК №1851
83018, м. Донецьк – 18, вул.Горна,6.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка