Методичні вказівки до лекційних, практичних занять



Скачати 256.9 Kb.
Дата конвертації10.12.2016
Розмір256.9 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет



ТЕОРІЯ РЕКЛАМИ

3577

Методичні вказівки до лекційних, практичних занять

та самостійної роботи

з дисципліни «Теорія реклами»

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама і зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання

Суми


Сумський державний університет

2013


Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Теорія реклами» / укладач Я. В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 24 с.

Кафедра журналістики та філології



Вступ
У ХХІ столітті реклама не тільки є важливим чинником економічного розвитку суспільства, але й впливає на культуру соціуму та багато в чому формує світогляд сучасної людини. Все це зумовлює актуальність вивчення теоретичних основ реклами.

Предмет навчальної дисципліни «Теорія реклами» – рекламні теорії, рекламна діяльність, феномен реклами в сучасному світі.

Об’єктом вивчення є рекламний процес у цілому, рекламна діяльність різних суб’єктів ринку, різноманітні рекламні кампанії як основна форма рекламної діяльності, а також рекламна продукція усіх видів (телереклама, радіореклама, друкована та зовнішня реклама, інтернет-реклама тощо).
Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

– особливості сучасної реклами як феномену масової комунікації;

– роль і місце реклами в системі маркетингової діяльності;

– переваги та обмеження різних ЗМІ щодо поширення рекламної інформації.



Студент повинен уміти:

– практично використовувати теоретичні знання;

– застосовувати науковий підхід до аналізу і створення рекламної продукції;

– вільно орієнтуватися у традиційних та нових формах і прийомах рекламної діяльності.


Курс «Теорія реклами» є базовим для спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» та логічно зв’язаний з дисциплінами, які студенти опановують у подальшому. Це дозволяє застосовувати отримані теоретичні знання про рекламу при вивченні інших дисциплін.


Мета
Метою навчальної дисципліни «Теорія реклами» є засвоєння студентами теоретичних та практичних знань у галузі рекламної діяльності як форми масової комунікації, усвідомлення ними ключових понять і процесів у цій комунікативній сфері, вироблення навичок усебічного аналізу та створення рекламної продукції різних типів.

Завдання
– ознайомлення студентів з основними напрямками сучасної рекламної діяльності;

– вивчення типології рекламної продукції та рекламних кампаній;

– набуття вмінь створення ефективного рекламного тексту, призначеного для поширення в різних ЗМІ;

– вивчення провідних рис, етапів та різновидів рекламних кампаній як форми рекламної діяльності;

– вироблення у студентів практичних професійних навичок з досягнення ефективності рекламних повідомлень.

Форма викладання курсу
Лекції (20 годин), що докладно розглядають ключові питання курсу.

Практичні заняття (10 годин), що дозволяють глибше опанувати певні частини курсу та отримати практичні навички з аналізу та створення рекламних повідомлень.

Самостійна робота студентів (78 годин), що передбачає виконання творчих робіт, конспектування рекомендованої літератури тощо.

ЛЕКЦІЇ
Лекція І (2 год)

Тема РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ



МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
План

1. Засоби маркетингових комунікацій.

2. Концепція життєвого циклу товару.

3. Ієрархія потреб (за А. Маслоу).

4. Маркетингові дослідження та рекламна діяльність.
Терміни для запам’ятовування

Виставка, життєвий цикл товару, ієрархія потреб, кооперована реклама, корпоративна реклама, попит, потреба, ринок, споживач, таксономія, товар, ярмарок, ATL-акція, BTL-акція.


Запитання для самоконтролю

– У чому особливості реклами як інструмента маркетингових комунікацій?

– Які існують етапи життєвого циклу товару?

– Яка ієрархія потреб за А. Маслоу?

– У чому полягає мета участі фірми в тематичних виставках та ярмарках?

– Які основні організаційні етапи підготовки до участі у виставках та ярмарках?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Данайканич О. В. Реклама в системі маркетингових комунікацій підприємства / О. В. Данайканич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 158–165.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.



Лекція ІІ (2 год)

Тема СУЧАСНІ РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ


План

1. Брендинг.

2. Спонсорство.

3. Продакт плейсмент.

4. Сучасні технології прямого маркетингу.
Терміни для запам’ятовування

Бренд, брендинг, директ-мейл маркетинг, знижка, особистий продаж, продакт плейсмент, промоутер, прямий маркетинг, семплінг, спонсорство, стимулювання збуту, фірмовий стиль.


Запитання для самоконтролю

– У чому відмінність між поняттями «бренд» та «торгова марка»?

– Які основні характеристики технологій брендингу?

– Що характеризує спонсорство як сучасну рекламну технологію?

– У чому особливості технологій продакт плейсмент?

– Які особливості реклами у місцях продажу?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Дейян А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи / А. Дейян ; общ. ред. В. С. Загашвили ; пер. А. В. Мигачева. – М. : Прогресс, 1994. – 190 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.
5. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

6. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

7. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

8. Эдвардс Ч. Реклама в розничной торговле США : практ. пос. / Ч. Эдвардс, Р. Браун. – К. : Сфера-Слово, 1992. – 272 с.



Лекція ІІІ (2 год)

Тема ТИПОЛОГІЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ


План

1. Поняття рекламної кампанії.

2. Типологія рекламних кампаній.

3. Етапи рекламної кампанії.

4. Комплексні рекламні кампанії.
Терміни для запам’ятовування

Замовник реклами, інтенсивність рекламної підтримки, концепція рекламної кампанії, маркетингова мета, маркетингова стратегія, наростаюча рекламна кампанія, низхідна рекламна кампанія, план заходів рекламної кампанії, рекламне агентство, рекламодавець, рівна рекламна кампанія, цільова аудиторія реклами.


Запитання для самоконтролю

– Що таке рекламна кампанія?

– Хто може бути замовником реклами?

– Які існують етапи рекламної кампанії?

– На яких етапах рекламної кампанії треба враховувати особливості цільової аудиторії реклами?

– У чому різниця між наростаючою та низхідною рекламними кампаніями?


Список літератури

1. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

2. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002 – 240 с.

3. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

4. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

8. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

Лекція ІV (2 год)

Тема ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ


План

1. Складові рекламної кампанії.

2. Вибір засобів поширення реклами.

3. Формування рекламного бюджету.

4. Оцінка ефективності реклами.
Терміни для запам’ятовування

Бізнес-план рекламування, бюджет рекламування, гонорар агентства, інтенсивність покупок, календарний графік рекламних заходів, кошторис витрат, медіастратегія, прирост продажу, пробна купівля, прогнозування, рекламний бриф, товаропросування, формування іміджу рекламодавця.


Запитання для самоконтролю

– Які існують складові рекламної кампанії?

– Що таке рекламний бриф?

– У чому відмінності між основними засобами поширення реклами?

– Які існують методи формування рекламного бюджету?

– Яким чином можна оцінити ефективність реклами?



Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

3. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

4. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

5. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

6. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

7. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

8. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

9. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

10. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.


Лекція V (2 год)

Тема РОЗРОБКА РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ


План

1. Структура рекламного звернення.

2. Рекламні мотиви: раціональні, емоційні, моральні.

3. Форми вираження ідеї рекламного звернення.

4. Фірмовий стиль та значення кольору для формування запланованих асоціацій і створення іміджу товару.
Терміни для запам’ятовування

Емоційні мотиви, імідж товару, корпоративний герой, креатив, логотип, мотивація, постійний комунікант, психологія реклами, раціональні мотиви, рекламна творчість, рекламне звернення, моральні мотиви, товарний знак, унікальна торговельна пропозиція, фірмовий блок, фірмовий колір.


Запитання для самоконтролю

– Що включає в себе рекламне звернення?

– Які мотиви належать до раціональних, емоційних, моральних?

– Які мотиви найчастіше закладаються в основу рекламних звернень?

– Які елементи включає в себе фірмовий стиль підприємства-рекламодавця?

– Яке значення кольору для формування запланованих асоціацій і створення іміджу товару?


Список літератури

1. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

2. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

3. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пос. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

4. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Сендеров Д. "Звезды" в рекламе / Д. Сендеров // Маркетинг и реклама. – 2012. – № 7–8. – С. 78–81.

8. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

9. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

10. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.


Лекція VІ (2 год)

Тема ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ


План

1. Маніпулятивні прийоми в рекламі.

2. Стереотипи та архетипи в рекламі.

3. Заголовок та художні прийоми оформлення тексту.

4. Врахування специфіки рекламованих товарів та послуг (фінансова реклама, реклама продуктів харчування тощо).
Терміни для запам’ятовування

Архетип, ехо-фраза, інформаційний блок, копірайтер, креативна реклама, макет, маніпуляція, метод «розриву», офсетний друк, порівняльна реклама, рекламний образ, рекламний текст, слоган, стереотип, сценарій, трафаретний друк, фірмовий шрифт.


Запитання для самоконтролю

– Які маніпулятивні прийоми використовуються в рекламі?

– Які стереотипи найчастіше закладаються в основу рекламних звернень?

– Які архетипи найчастіше використовуються в рекламі?

– Які існують художні прийоми оформлення рекламного тексту?

– Як при розробці рекламного звернення треба враховувати специфіку рекламованих товарів та послуг?


Список літератури

1. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

2. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пос. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

3. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

4. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

5. Сендеров Д. "Звезды" в рекламе / Д. Сендеров // Маркетинг и реклама. – 2012. – № 7–8. – С. 78–81.

6. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

Лекція VІІ (2 год)

Тема ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


План

1. Економічні цілі реклами.

2. Комунікативні цілі реклами.

3. Рекламні моделі (AIDA, AIDMA, DAGMAR та ін.).

4. Маркетингові дослідження та рекламна діяльність.
Терміни для запам’ятовування

Аргумент, державне регулювання реклами, контраргумент, модель «сильної реклами», модель «слабкої реклами», переконання, політична реклама, психоаналітичний підхід, психологічний вплив реклами, рекламна модель, соціально-психологічна установка, АССА, AIDA, AIDMA, DAGMAR, DIBABA.


Запитання для самоконтролю

– У чому полягають економічні та комунікативні цілі реклами?

– Які складові рекламних моделей AIDA та AIDMA?

– У чому різниця між основними рекламними моделями?

– Як психологічний вплив реклами на людину враховується у рекламній моделі AIDA?

– Яке значення маркетингових досліджень для підвищення ефективності реклами?


Список літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

5. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

6. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

7. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

8. Эдвардс Ч. Реклама в розничной торговле США : практ. пос. / Ч. Эдвардс, Р. Браун. – К. : Сфера-Слово, 1992. – 272 с.

Лекція VІІІ (2 год)

Тема РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО ТА ЙОГО РОЛЬ



В ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
План

1. Основні поняття рекламного менеджменту.

2. Типи рекламних агентств.

3. Структура рекламного агентства та обов’язки його працівників.

4. Співпраця рекламодавця та рекламного агентства.
Терміни для запам’ятовування

Внутрішнє рекламне агентство, екаунт-менеджер, калькуляція, медіабаїнг, медіапланування, менеджер з реклами, прайс-лист, рекламна служба фірми, рекламне агентство повного циклу, рекламний агент, рекламний відділ, рекламний менеджмент, ціноутворення.


Запитання для самоконтролю

– Які схеми організації рекламної служби існують на підприємствах?

– Які існують типи рекламних агентств?

– Чому навіть найбільші рекламодавці не можуть обійтися без послуг рекламних агентств?

– У чому полягають основні функції різних відділів рекламного агентства?

– Які організаційні функції має виконувати керівник рекламної служби фірми?


Список літератури

1. Дейян А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи / А. Дейян ; общ. ред. В. С. Загашвили ; пер. А. В. Мигачева. – М. : Прогресс, 1994. – 190 с.

2. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

3. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

4. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

5. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

6. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

7. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.

8. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

9. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.



Лекція ІХ (2 год)

Тема ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ПРОЦЕСУ


План

1. Структура та особливості рекламного процесу.

2. Замовники та розповсюджувачі реклами.

3. Засоби поширення реклами.

4. Організація фірми-рекламодавця.
Терміни для запам’ятовування

Білборд, бліц-ролик, буклет, джингл, класифікована реклама, медіаканал, мінімальна ефективна частота, обсяг реалізації, періодичне видання, плакат, проспект, реакція аудиторії, рейтинг, рекламно-демонстраційний ролик, розгорнутий ролик, сітілайт, тираж, формат реклами, форматований радіоканал, Gross Rating Point (GRP).


Запитання для самоконтролю

– Які основні медіаканали для розміщення реклами ви знаєте?

– У чому відмінність продажу телевізійної реклами за хвилинним прайс-листом від продажу за GRP?

– Які переваги та недоліки зовнішньої реклами?

– У чому основні відмінності форматованого радіоканалу від неформатованого?

– Чому використання одного медіаканалу окремо, як правило, не є ефективним?


Список літератури

1. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

2. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

3. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

4. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

5. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

6. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

7. Эдвардс Ч. Реклама в розничной торговле США : практ. пос. / Ч. Эдвардс, Р. Браун. – К. : Сфера-Слово, 1992. – 272 с.

8. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.

9. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.



Лекція Х (2 год)

Тема ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОГО



РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТУ РІЗНИХ ТИПІВ
План

1. Правила створення реклами в пресі.

2. Правила створення телереклами та радіореклами.

3. Основні рекомендації при створенні зовнішньої реклами.

4. Основні рекомендації при створенні реклами на транспорті.
Терміни для запам’ятовування

Банер, вибіркове лакування, демонстрація реклами, дозвіл на розміщення реклами, крейдований папір, перфоплівка, прокат реклами, рекламний дизайн, рекламна сторінка, самоклеюча плівка, термін розміщення реклами, трансляція реклами, широкоформатний друк, CMYK.


Запитання для самоконтролю

– Що треба враховувати при розміщенні реклами в газетах і журналах?

– Які основні рекомендації при створенні зовнішньої реклами?

– Чи можна використовувати звуковий ряд телевізійного рекламного ролику при створенні радіореклами?

– Які основні рекомендації по нанесенню реклами на різні види транспорту (тролейбус, маршрутне таксі тощо)?

– На яких медіаканалах мінімальний термін розміщення реклами є найдовшим?


Список літератури

1. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

2. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

3. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі : монографія / за заг. ред. О. В. Александрова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 400 с.

4. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пос. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

8. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ
Заняття 1 (2 год)

Тема РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ



МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ
План

1. Засоби маркетингових комунікацій.

2. Концепція життєвого циклу товару.

3. Ієрархія потреб (за А. Маслоу).

4. Маркетингові дослідження та рекламна діяльність.
Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

5. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

6. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

7. Эдвардс Ч. Реклама в розничной торговле США : практ. пос. / Ч. Эдвардс, Р. Браун. – К. : Сфера-Слово, 1992. – 272 с.

8. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.

Заняття 2 (2 год)

Тема СУЧАСНІ РЕКЛАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ


План

1. Брендинг.

2. Спонсорство.

3. Продакт плейсмент.

4. Сучасні технології прямого маркетингу.

Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Дейян А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи / А. Дейян ; общ. ред. В. С. Загашвили ; пер. А. В. Мигачева. – М. : Прогресс, 1994. – 190 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пос. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

6. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

7. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

12. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

8. Эдвардс Ч. Реклама в розничной торговле США : практ. пос. / Ч. Эдвардс, Р. Браун. – К. : Сфера-Слово, 1992. – 272 с.

9. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.


Заняття 3 (2 год)

Тема КОМПЛЕКСНІ РЕКЛАМНІ КАМПАНІЇ


План

1. Поняття рекламної кампанії.

2. Типологія рекламних кампаній.

3. Етапи рекламної кампанії.

4. Комплексні рекламні кампанії.
Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

5. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

6. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

7. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

8. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

9. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

10. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

11. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.



Заняття 4 (2 год)

Тема РОЗРОБКА РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ


План

1. Структура рекламного звернення.

2. Рекламні мотиви: раціональні, емоційні, моральні.

3. Форми вираження ідеї рекламного звернення.

4. Фірмовий стиль та значення кольору для формування запланованих асоціацій і створення іміджу товару.
Список рекомендованої літератури

1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.
3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

5. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

6. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

7. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

8. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

9. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

10. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

11. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.

Заняття 5 (2 год)

Тема ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНОГО ЗВЕРНЕННЯ


План

1. Маніпулятивні прийоми в рекламі.

2. Стереотипи та архетипи в рекламі.

3. Заголовок та художні прийоми оформлення тексту.

4. Врахування специфіки рекламованих товарів та послуг (фінансова реклама, реклама продуктів харчування тощо).
Список рекомендованої літератури

1. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

2. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

3. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

4. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пос. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

5. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

6. Ромат Е. В. Реклама Е. В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

7. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

8. Сендеров Д. "Звезды" в рекламе / Д. Сендеров // Маркетинг и реклама. – 2012. – № 7–8. – С. 78–81.

9. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

10. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.

ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
ОПАНУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Згідно з темою практичного заняття студенти готують доповіді, виступають, доповнюють виступи колег та відповідають на запитання викладача.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТВОРЧІ РОБОТИ
1. Письмова робота на тему «Реклама змінює світ»

Завдання: написати творчу роботу у вільній формі, де зазначити, як саме, на Ваш погляд, реклама змінює світ (на краще чи на гірше тощо) та чого чекати людству від реклами у майбутньому.
2. Письмова робота на тему «Використання рекламних моделей в сучасній рекламі»

Завдання: знайти два різних приклади реклами, які відповідають рекламним моделям AIDA та AIDMA; визначити в кожній рекламі складові використаної рекламної моделі.
3. Письмова робота: аналіз рекламного звернення

Завдання: знайти та проаналізувати рекламне звернення з точки зору використання в ньому ієрархії потреб А. Маслоу; визначити, які потреби і яким чином використані в рекламі.
4. Письмова робота: створення рекламного оголошення

Завдання: написати рекламне оголошення на тему: «Новий продукт харчування». Варіанти каналів розповсюдження реклами: преса, радіо, ТБ, зовнішня реклама
ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Дисципліна «Теорія реклами» оцінюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальний бал – 100.


Вид роботи

Кількість балів

Сума балів,

max

Відвідування лекцій (10)

1

10

Відвідування практичних (5)

1

5

Відповіді та доповнення

на практичних заняттях



1–7

35

Творчі роботи (4)

1–5

20

Письмовий тест

1–20

20

Письмова контрольна робота

1–10

10

Усього




100



СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «ТЕОРІЯ РЕКЛАМИ»
1. Бернадская Ю. С. Основы рекламы : учебник / Ю. С. Бернадская, С. С. Марочкина, Л. Ф. Смотрова; под ред. Л. М. Дмитриевой. – М. : Наука, 2005. – 281 с.

2. Владимирська А. Реклама : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2009. – 334 с.

3. Данайканич О. В. Реклама в системі маркетингових комунікацій підприємства / О. В. Данайканич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. – 2010. – Вип. 31. – С. 158–165.

4. Дейян А. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи / А. Дейян ; общ. ред. В. С. Загашвили ; пер. А. В. Мигачева. – М. : Прогресс, 1994. – 190 с.

5. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

6. Огилви Д. Откровения рекламного агента / Д. Огилви. – М. : АО “Финстатинформ”, 1994. – 109 с.

7. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

8. Реклама та PR у масовоінформаційному просторі : монографія / за заг. ред. О. В. Александрова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 400 с.

9. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пос. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : Издательский Дом "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

10. Репьев А. П. Реклама: эффективно – не обязательно дорого / А. П. Репьев // Маркетинг и реклама. – 2009. – № 2. – С. 60–68.

11. Ромат Е. В. Реклама / Е.В. Ромат. – СПб. : Питер, 2008. – 512 с.

12. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

13. Сендеров Д. "Звезды" в рекламе / Д. Сендеров // Маркетинг и реклама. – 2012. – № 7–8. – С. 78–81.

14. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

15. Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф : монографія / Л. Хавкіна. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2010. – 352 с.

16. Щепилова Г. Г. Реклама в СМИ: история, технологии, классификация / Г. Г. Щепилова. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2010. – 464 с.

17. Эдвардс Ч. Реклама в розничной торговле США : практ. пос. / Ч. Эдвардс, Р. Браун. – К. : Сфера-Слово, 1992. – 272 с.

18. Яненко Я. В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков». – М. : Эксмо, 2007. – 208 с.

19. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

20. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.


Навчальне видання




ТЕОРІЯ РЕКЛАМИ
Методичні вказівки до лекційних, практичних занять

та самостійної роботи

з дисципліни «Теорія реклами»

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама і зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання

Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко
Редактор Я. В. Яненко
Комп’ютерне верстання Я. В. Яненко

Підп. до друку __.__.2013, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. ___. Обл.-вид. арк. __. Тираж __ пр.

Собівартість вид. грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007



Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.




База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка