Методичні вказівки до лекційних, практичних занятьСкачати 218.83 Kb.
Дата конвертації26.12.2016
Розмір218.83 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетБРЕНДИНГ

3827

Методичні вказівки до лекційних, практичних занять

та самостійної роботи

з дисципліни «Брендинг»

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама і зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання


Суми


Сумський державний університет

2014


Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Брендинг» / укладач Я. В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 20 с.

Кафедра журналістики та філологіїВступ
У ХХІ столітті брендинг став однією з найважливіших комунікаційних технологій впливу на споживачів товарів та послуг. Саме за допомогою брендингу найвідоміші компанії будують взаємовідносини із цільовою аудиторією, забезпечують її лояльність та гарантують високий рівень продажу продуктів. Бренди стали частиною життя сучасної людини, багато в чому формують її світогляд та впливають на культуру соціуму. Все це зумовлює актуальність вивчення теоретичних основ та практики брендингу.

Предмет навчальної дисципліни «Брендинг» – практична діяльність фахівців з брендингу на сучасному ринку реклами і PR.

Об’єктом вивчення є галузь сучасного брендингу, яка включає в себе процес створення бренду та просування його на ринок, розробку фірмового стилю та брендбуку, створення брендованої упаковки, вибір постійного комуніканта, побудову бренд-комунікації із споживачами у соціальних мережах тощо.
Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

– теоретичні засади ідентифікації бренду;

– сутність фірмового стилю та особливості його складових;

– особливості створення брендованої упаковки;

– засади бренд-комунікації у соціальних мережах;

– особливості створення образу постійного комуніканта для бренду.Студент повинен уміти:

– розробляти елементи ідентифікаційної складової бренду;

– створювати образ постійного комуніканта бренду;

– розробляти проект брендованої упаковки;

– створювати промостінку бренда у соціальній мережі;

– розробляти брендбук для нового продукту.


Курс «Брендинг» є базовим для спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» та логічно зв’язаний з дисциплінами, які студенти опановують у подальшому. Це дозволяє застосовувати отримані теоретичні знання про бренди та брендинг при вивченні інших дисциплін.
Мета
Метою навчальної дисципліни «Брендинг» є засвоєння студентами теоретичних та практичних знань у галузі брендингу як форми масової комунікації, усвідомлення ними основних принципів та особливостей діяльності фахівця з брендингових технологій, вироблення навичок побудови бренд-комунікацій та розробки брендбуку.

Завдання
– ознайомлення студентів з теоретичними засадами ідентифікації бренду;

– вивчення засад бренд-комунікації у соціальних мережах;

– набуття вмінь створення елементів ідентифікаційної складової бренду;

– вивчення особливостей вибору образу постійного комуніканта бренду та створення брендованої упаковки;

– вироблення у студентів практичних професійних навичок зі створення промостінки бренда у соціальній мережі та розробки брендбуку для нового продукту.

Форма викладання курсу
Лекції (20 годин), що докладно розглядають ключові питання курсу.

Практичні заняття (20 годин), що дозволяють глибше опанувати певні частини курсу та отримати практичні вміння із розробки елементів бренд-комунікації нового продукту.

Самостійна робота студентів (32 години), що передбачає опрацювання рекомендованої літератури, підготовку та виконання творчих робот тощо.

ЛЕКЦІЇ
Лекція І (4 год)

Тема ІДЕНТИФІКАЦІЯ БРЕНДУ


План

1. Сутність бренду та брендингу

2. Зв'язок категорій «бренд», «товар», «споживач»

3. Бренд та торговельна марка: зіставлення понять

4. Властивості та характеристики бренду

5. Поняття індивідуальності бренду

6. Стратегічні цілі бренду
Терміни для запам’ятовування

Бренд, індивідуальність бренду, марка виробника, мультимарка, потреба, приватна марка, споживач, товар, товарний знак, торгова марка, хвилі брендингу.


Запитання для самоконтролю

– Що таке бренд?

– Чим бренд відрізняється від торгової марки?

– У чому полягають основні характеристики бренду?

– Що таке індивідуальність бренду?

– У чому полягають стратегічні цілі бренду?


Список літератури

1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.

2. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

3. Жирнова К. О. Цивільно-правове регулювання реклами торговельних брендів : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / К. О. Жирнова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака, 2014. – 20 с.

4. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с.

5. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с.

6. Райс Л. 22 закона создания брэнда / Л. Райс. – М. : АСТ, 2004. – 64 с.


Лекція ІІ (4 год)

Тема БРЕНДИНГ ТА ФІРМОВИЙ СТИЛЬ


План

1. Ім'я бренду

2. Фірмовий знак та логотип

3. Фірмова символіка

4. Поняття атрибуту бренду

5. Зовнішня і внутрішня атрибутика бренду

6. Поняття сильного комерційного знаку
Терміни для запам’ятовування

Відповідність бренда, внутрішня атрибутика бренду, зовнішня атрибутика бренду, логотип, неймінг, підйомна сила бренда, фірмова символіка, фірмовий знак, фірмовий стиль.


Запитання для самоконтролю

– Що таке неймінг?

– У чому відмінності між фірмовим знаком та логотипом?

– Що таке фірмова символіка?

– Що входить у зовнішню та внутрішню атрибутику бренду?

– Які українські комерційні знаки є сильними?


Список літератури

1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.

2. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

3. Годин А. М. Брендинг : учеб. пос. / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. – М. : ИТК «Дашков и Ко», 2004. – 364 с.

4. Громова О. Применение креативных техник в брендинге и маркетинговых исследованиях / О. Громова // Маркетинговые исследования. – 2009. – № 2. – С. 50-57.

5. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с.

6. Шаромов А. В. Формирование рекламного-информационного пространства бренда / А. В. Шаромов // Вестник Московского университета. Серия 10 Журналистика. – 2007. – № 1. – С. 94–102.

Лекція ІІІ (4 год)

Тема КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇБРЕНДОВАНОЇ УПАКОВКИ
План

1. Історія упаковки товарів

2. Упаковка як спосіб підвищення обізнаності про бренд

3. Позитивні асоціації, пов'язані з упаковкою

4. Брендабільність товарних категорій

5. Сучасні технології в упаковці товарів

6. Особливості упаковки власних торгових марок мереж продуктових супермаркетів
Терміни для запам’ятовування

Брендабільність, власна торгова марка, етикетка, контретикетка, пакувальні матеріали, пакувальний папір, рекламне оформлення упаковки, тара, упаковка товару, ярлик.


Запитання для самоконтролю

– Які функції брендованої упаковки?

– Які асоціації може викликати упаковка?

– Які сучасні технології існують в упаковці товарів?

– Що таке «власна торгова марка»?

– У чому полягають переваги використання мережами продуктових супермаркетів власних торгових марок?Список літератури

1. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

2. Кузнецова Ю. Брендинг как эффективный метод продвижения товаров на потребительском рынке / Ю. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 8. – С. 73–78.

3. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с.

4. Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник / Л. Чернатони, Д. МакДональд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 559 с.

5. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» / Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с.

6. Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : Автореферат... канд. екон. наук спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Д. В. Яцюк. – К. : Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2008. – 20 с.

Лекція ІV (4 год)

Тема ПОСТІЙНИЙ КОМУНІКАНТ – «ОБЛИЧЧЯ» БРЕНДУ


План

1. Вибір постійного комуніканта для бренду

2. Особливості рекламування преміальних брендів

3. Відомі особистості у якості «обличчя» бренду

4. «Обличчя» українських брендів

5. Особливості вибору постійного комуніканта для місцевих брендів

6. Співробітники компанії-виробника у якості «обличчя» бренду
Терміни для запам’ятовування

Абревіатура, алітерація, асоціація, епітет, локальний бренд, місцевий бренд, «обличчя» бренду, оксюморон, перифраз, постійний комунікант, преміальний бренд, скорочення, топонім.Запитання для самоконтролю

– Як відбувається вибір постійного комуніканту для бренду?

– Хто із «зірок» є «обличчями» українських брендів?

– У чому полягають особливості рекламування преміальних брендів?

– Які відомі компанії використовують у якості «обличчя» бренду власних співробітників?

– Як локальні бренди мають обирати постійного комуніканта?


Список літератури

1. Головко А. Я. Брендинг в Україні: генеза та перспективи / А. Я. Головко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 82-85.

2. Дэвис С. Бренд-билдинг / С. Дэвис, М. Данн ; пер. В. Кузин; Под ред. В. Домнина. – СПб : Питер, 2005. – 320 с.

3. Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2008. – № 10. – С. 19–20.

4. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость / Дж Траут. Э. Райс ; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 256 с.

5. Яненко Я. В. Гендерні аспекти сучасного брендингу / Я. В. Яненко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів / відп. за вип. О. М. Сушкова. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 198–200.

6. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» / Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с.


Лекція V (4 год)

Тема БРЕНДИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


План

1. Продаж товарів та послуг в Інтернет

2. Позиціонування бренду в соціальних мережах

3. Цільова аудиторія брендів у соціальних мережах

4. SMM та комунікація з інтернет-аудиторією бренду

5. Етичні правила використання брендами соціальних мереж

6. Особливості контенту промосторінок брендів
Терміни для запам’ятовування

Аудиторія бренда, прихильність до бренда, промосторінка, розширення бренда, сила бренда, соціальна мережа, стратегічні цілі бренда, ступінь популярності бренда.


Запитання для самоконтролю

– Що впливає на продаж товарів та послуг в мережі Інтернет?

– Як бренди позиціонують себе у соціальних мережах?

– Як визначити цільову аудиторію бренда у соціальній мережі?

– Що таке SMM?

– Як ефективно формувати контент промосторінок брендів?


Список літератури

1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.

2. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

3. Івашова Н. В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях / Н. В. Івашова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. II. – С. 89-97.

4. Наумчик К. Г. Брендинг, як інструмент формування конкурентних позицій підприємств / К. Г. Наумчик, М. С. Клюквіна // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2011. – Вип. 5. – С. 33–37.

5. Тамберг В. Эволюция брендинга / В. Тамберг, А. Бадьин // Банковский менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 35–37.

6. Файвішенко Д. С. Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід / Д. С. Файвішенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 136–142.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Заняття 1 (4 год)

Тема ІДЕНТИФІКАЦІЯ БРЕНДУ


План

1. Сутність бренду та брендингу

2. Зв'язок категорій «бренд», «товар», «споживач»

3. Бренд та торговельна марка: зіставлення понять

4. Властивості та характеристики бренду

5. Поняття індивідуальності бренду

6. Стратегічні цілі бренду

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (візитна картка на тему «Робота моєї мрії»)


Список рекомендованої літератури

1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.

2. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

3. Жирнова К. О. Цивільно-правове регулювання реклами торговельних брендів : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / К. О. Жирнова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака, 2014. – 20 с.

4. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с.

5. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с.

6. Райс Л. 22 закона создания брэнда / Л. Райс. – М. : АСТ, 2004. – 64 с.


Заняття 2 (4 год)

Тема БРЕНДИНГ ТА ФІРМОВИЙ СТИЛЬ


План

1. Ім'я бренду

2. Фірмовий знак та логотип

3. Фірмова символіка

4. Поняття атрибуту бренду

5. Зовнішня і внутрішня атрибутика бренду

6. Поняття сильного комерційного знаку

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (назва та логотип нового продукту)


Список рекомендованої літератури

1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.

2. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

3. Годин А. М. Брендинг : учеб. пос. / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. – М. : Дашков и Ко, 2004. – 364 с.

4. Громова О. Применение креативных техник в брендинге и маркетинговых исследованиях / О. Громова // Маркетинговые исследования. – 2009. – № 2. – С. 50-57.

5. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с.

6. Шаромов А. В. Формирование рекламного-информационного пространства бренда / А. В. Шаромов // Вестник Московского университета. Серия 10 Журналистика. – 2007. – № 1. – С. 94–102.

Заняття 3 (4 год)

Тема КОМУНІКАТИВНІ ФУНКЦІЇ БРЕНДОВАНОЇ УПАКОВКИ


План

1. Історія упаковки товарів

2. Упаковка як спосіб підвищення обізнаності про бренд

3. Позитивні асоціації, пов'язані з упаковкою

4. Брендабільність товарних категорій

5. Сучасні технології в упаковці товарів

6. Особливості упаковки власних торгових марок мереж продуктових супермаркетів

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (реально створений зразок брендованої упаковки нового продукту)


Список рекомендованої літератури

1. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

2. Кузнецова Ю. Брендинг как эффективный метод продвижения товаров на потребительском рынке / Ю. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 8. – С. 73–78.

3. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с.

4. Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник / Л. Чернатони, Д. МакДональд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 559 с.

5. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» / Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с.

6. Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : Автореферат... канд. екон. наук спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Д. В. Яцюк. – К. : Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2008. – 20 с.

Заняття 4 (4 год)

Тема ПОСТІЙНИЙ КОМУНІКАНТ – «ОБЛИЧЧЯ» БРЕНДУ


План

1. Вибір постійного комуніканта для бренду

2. Особливості рекламування преміальних брендів

3. Відомі особистості у якості «обличчя» бренду

4. «Обличчя» українських брендів

5. Особливості вибору постійного комуніканта для місцевих брендів

6. Співробітники компанії-виробника у якості «обличчя» бренду

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (фото нового продукту та фото студента із цим продуктом)


Список рекомендованої літератури

1. Головко А. Я. Брендинг в Україні: генеза та перспективи / А. Я. Головко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 82-85.

2. Дэвис С. Бренд-билдинг / С. Дэвис, М. Данн ; пер. В. Кузин; Под ред. В. Домнина. – СПб : Питер, 2005. – 320 с.

3. Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2008. – № 10. – С. 19–20.

4. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость / Дж Траут. Э. Райс ; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 256 с.

5. Яненко Я. В. Гендерні аспекти сучасного брендингу / Я. В. Яненко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів / відп. за вип. О. М. Сушкова. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 198–200.

6. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» / Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с.

Заняття 5 (4 год)

Тема БРЕНДИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ


План

1. Продаж товарів та послуг в Інтернет

2. Позиціонування бренду в соціальних мережах

3. Цільова аудиторія брендів у соціальних мережах

4. SMM та комунікація з інтернет-аудиторією бренду

5. Етичні правила використання брендами соціальних мереж

6. Особливості контенту промосторінок брендів

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (промосторінка у соціальній мережі «ВКонтакте», присвячена новому продукту)Список рекомендованої літератури

1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.

2. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

3. Івашова Н. В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях / Н. В. Івашова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. II. – С. 89-97.

4. Наумчик К. Г. Брендинг, як інструмент формування конкурентних позицій підприємств / К. Г. Наумчик, М. С. Клюквіна // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2011. – Вип. 5. – С. 33–37.

5. Тамберг В. Эволюция брендинга / В. Тамберг, А. Бадьин // Банковский менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 35–37.

6. Файвішенко Д. С. Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід / Д. С. Файвішенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 136–142.

ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
Опанування теоретичного матеріалу

Згідно з темою практичного заняття студенти готують доповіді, виступають, доповнюють виступи колег та відповідають на запитання викладача.


Розгляд творчих робіт студентів

Згідно з темою практичного заняття відбувається розгляд та обговорення студентських творчих робіт, що є складовою частиною індивідуальних проектів з дисципліни.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ТВОРЧІ РОБОТИ
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОЕКТ

«Брендинг нового продукту» – max 30 балів

Опис складових проекту та розподіл балів:а) ідентифікаційна складова продукту (назва, фірмовий стиль, дизайн упаковки) – max 10 балів

Кожен із студентів придумує новий продукт, його назву та споживчі характеристики. Важливо придумати такий продукт, вибір якого споживачем базується саме на ідентифікації брендованої упаковки на полицях магазину та її привабливості. Не можна розробляти проект брендингу продукту, на вибір якого упаковка не впливає взагалі (побутова техніка тощо).

Далі необхідно розробити фірмовий стиль для нового продукту (логотип, фірмові кольори, дизайн упаковки).

Наступний етап – створення зразку брендованої упаковки продукту. Рекомендується обирати такий продукт, нову упаковку якого нескладно було б створити на основі існуючої упаковки аналогічного товару (наприклад, пакет із соком, плитка шоколаду тощо). Технологія створення – роздруківка макету упаковки на кольоровому принтері та наклеювання роздруківки на реальну упаковку.б) рекламне фото нового продукту (фото продукту + фото студента з продуктом) – max 10 балів

Після того, як створено брендовану упаковку нового продукту, треба зробити перше фото, де цей продукт знято крупним планом та у найвигіднішому ракурсі. Можна використовувати елементи інтер’єру та декоративні елементи, які підкреслюють переваги продукту. Людей у кадрі не повинно бути.

На другому фото студент виступає у якості постійного комуніканта («обличчя» бренду) для створеного ним продукту. На фото студент рекламує свій продукт. Бажано створити такий образ постійного комуніканта, який би був зрозумілим цільовій аудиторії та ефективно впливав на неї.

в) популяризація продукту у соціальній мережі (промосторінка у соціальній мережі «ВКонтакте», присвячена новому продукту) – max 10 балів

Кожен із студентів створює промосторінку у соціальній мережі «ВКонтакте», присвячену новому продукту. На цьому ресурсі мають бути розміщені: інформація про продукт, логотип, рекламні фотографії тощо.

Мета створення промосторінки – залучення цільової аудиторії (не менше 20 чоловік) та комунікація з нею (наявність на сторінці рекламних текстів, створених студентом та відгуків про продукт, дизайн упаковки, рекламні фото тощо), тож ці показники будуть впливати на кількість отриманих студентом балів за цю складову індивідуального проекту.

ГРУПОВИЙ ПРОЕКТ «Брендбук» – max 10 балів

Студенти розподіляються на творчі групи (по 4-6 чоловік у кожній).

Кожна творча група отримує власну тему проекту із запропонованих викладачем варіантів та розробляє брендбук проекту (знак та логотип, фірмові кольори, візитка, оголошення А4, постер А3, банер для використання на PR-заходах тощо).

ФОРМИ КОНТРОЛЮ

Дисципліна «Брендинг» оцінюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальний бал – 100.


Вид роботи

Кількість балів

Сума балів,

max

Відвідування лекцій (10)

1

10

Відвідування практичних (10)

1

10

Відповіді та доповнення на практичних заняттях (5 тем; балів за 1 тему)

1–6

30

Індивідуальний проект «Брендинг нового продукту»

1–30

30

Груповий проект «Брендбук»

1–10

10

Письмовий тест

1–10

10

Усього
100


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «БРЕНДИНГ»
1. Безрукова Н. В. Особливості бренд-менеджменту в транснаціональних корпораціях / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Ефективна економіка. – 2014. – № 2.

2. Брендинг: Конспект лекцій / укладачі: С. М. Махнуша, С. М. Фролов. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 210 с.

3. Годин А. М. Брендинг : учеб. пос. / А. М. Годин, А. А. Дмитриев, И. Б. Бабленков. – М. : ИТК «Дашков и Ко», 2004. – 364 с.

4. Головко А. Я. Брендинг в Україні: генеза та перспективи / А. Я. Головко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 5. – С. 82-85.

5. Громова О. Применение креативных техник в брендинге и маркетинговых исследованиях / О. Громова // Маркетинговые исследования. – 2009. – № 2. – С. 50-57.

6. Дэвис С. Бренд-билдинг / С. Дэвис, М. Данн ; пер. В. Кузин; Под ред. В. Домнина. – СПб : Питер, 2005. – 320 с.

7. Жирнова К. О. Цивільно-правове регулювання реклами торговельних брендів : автореферат... канд. юридичних наук, спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / К. О. Жирнова. – К. : НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака, 2014. – 20 с.

8. Івашова Н. В. Місце брендингу в сучасних маркетингових концепціях / Н. В. Івашова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4, Т. II. – С. 89-97.

9. Капферер Ж. Бренд навсегда: создание, развитие, поддержка ценности бренда / Ж. Капферер ; пер. Е. В. Виноградова; под. общ. ред. В. Н. Домнина. – М. : Вершина, 2007. – 443 с.

10. Кузнецова Ю. Брендинг как эффективный метод продвижения товаров на потребительском рынке / Ю. Кузнецова // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – № 8. – С. 73–78.

11. Мороз О. В. Теорія сучасного брендингу : монографія / О. В. Мороз, О. В. Пашенко. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. – 104 с.

12. Наумчик К. Г. Брендинг, як інструмент формування конкурентних позицій підприємств / К. Г. Наумчик, М. С. Клюквіна // Актуальні проблеми економіки та управління. – 2011. – Вип. 5. – С. 33–37.

13. Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы / В. Пустотин // Маркетинг и реклама. – 2008. – № 10. – С. 19–20.

14. Райс Л. 22 закона создания брэнда / Л. Райс. – М. : АСТ, 2004. – 64 с.

15. Райс Э. Позиционирование: битва за узнаваемость / Дж Траут. Э. Райс ; Под ред. Ю. Н. Каптуревского. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 256 с.

16. Тамберг В. Эволюция брендинга / В. Тамберг, А. Бадьин // Банковский менеджмент. – 2013. – № 1. – С. 35–37.

17. Файвішенко Д. С. Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід / Д. С. Файвішенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 4. – С. 136–142.

18. Чернатони Л. Брендинг. Как создать мощный бренд : учебник / Л. Чернатони, Д. МакДональд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 559 с.

19. Шаромов А. В. Формирование рекламного-информационного пространства бренда / А. В. Шаромов // Вестник Московского университета. Серия 10 Журналистика. – 2007. – № 1. – С. 94–102.

20. Яненко Я. В. Гендерні аспекти сучасного брендингу / Я. В. Яненко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів / відп. за вип. О. М. Сушкова. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 198–200.

21. Яненко Я.В. Захват региональных рынков: война локальных брендов и «чужаков» / Я. В. Яненко. – М : Эксмо, 2007. – 208 с.

22. Яцюк Д. В. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу на ринку продовольчих товарів : Автореферат... канд. екон. наук спец.: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Д. В. Яцюк. – К. : Київський нац. торговельно-економічний ун-т, 2008. – 20 с.

Навчальне видання


БРЕНДИНГ
Методичні вказівки до лекційних, практичних занять

та самостійної роботи

з дисципліни Брендинг»

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама і зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання


Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко


Редактор Я. В. Яненко
Комп’ютерне верстання Я. В. Яненка

Підп. до друку 08.12.2014, поз.178.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,16. Обл.-вид. арк. 1,08. Тираж 10 пр.

Собівартість вид. грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка