Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика рекламної діяльності»Скачати 260.47 Kb.
Дата конвертації17.11.2016
Розмір260.47 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університетПРАКТИКА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3865

Методичні вказівки до лекційних, практичних занять

та самостійної роботи

з дисципліни «Практика рекламної діяльності»

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама і зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання


Суми


Сумський державний університет

2015


Методичні вказівки до лекційних, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика рекламної діяльності» / укладач Я. В. Яненко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 24 с.

Кафедра журналістики та філологіїВступ
Вплив сучасної реклами на споживачів не обмежується лише переконанням їх у перевагах того чи іншого продукту. Практично будь-яке рекламне повідомлення несе в собі соціальний меседж, пропонуючи певні ціннісні пріоритети як для індивіда, так і для суспільства в цілому. Відповідно, одним із ефективних засобів навчання є створення студентами творчих проектів, що дозволяє майбутнім рекламістам застосовувати теоретичні знання на практиці та розробляти соціально орієнтовані рекламні повідомлення, призначені для поширення в сучасних медіа.

Протягом вивчення дисципліни «Практика рекламної діяльності» студенти опановують процес розробки та створення рекламних повідомлень (макетів поліграфічної продукції та зовнішньої реклами, рекламних аудіо- та відео- роликів), побудову рекламної комунікації із цільовою аудиторією у соціальних мережах тощо.


Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

– теоретичні засади створення та розміщення реклами;

– особливості створення рекламних звернень;

– засади рекламної комунікації у соціальних мережах;

– основи роботи менеджера з реклами на підприємстві.

Студент повинен уміти:

– застосовувати різні засоби реклами;

– розробляти макети поліграфічної продукції (флаєр, афіша);

– створювати у творчій групі рекламні аудіо- та відео- ролики;

– розробляти макети зовнішньої реклами (сіті-лайт, білборд);

– створювати рекламну сторінку в соціальній мережі.


Курс «Практика рекламної діяльності» є базовим для спеціальності «Реклама і зв’язки з громадськістю» та логічно зв’язаний з дисциплінами, які студенти опановують у подальшому. Це дозволяє застосовувати отримані практичні навички у галузі реклами при вивченні інших дисциплін.


Мета
Мета навчальної дисципліни «Практика рекламної діяльності» – навчити майбутніх фахівців засадам практичної роботи у галузі реклами.

Об’єктом вивчення є сучасна рекламна галузь.

Предмет навчальної дисципліни – практична діяльність фахівців з реклами на сучасному рекламному ринку.

Завдання
– ознайомлення студентів з теоретичними засадами створення та розміщення реклами;

– вивчення особливостей створення рекламних звернень;

– набуття вмінь створення макетів друкованої та зовнішньої реклами, аудіо- та відео- роликів;

– вивчення особливостей роботи менеджера з реклами на підприємстві;

– вироблення у студентів практичних професійних навичок зі створення рекламної сторінки у соціальній мережі.

Форма викладання курсу
Лекції, що докладно розглядають ключові питання курсу.

Практичні заняття, що дозволяють глибше опанувати певні частини курсу та отримати практичні вміння із застосовування різних засобів реклами.

Самостійна робота студентів, що передбачає опрацювання рекомендованої літератури, підготовку та виконання творчого проекту тощо.


ЛЕКЦІЇ
Лекція І (2 год)

Тема ВІЗУАЛЬНА СКЛАДОВА РЕКЛАМИ


План

1. Види зображень, які використовуються у рекламі (фото, малюнки тощо)

2. Особливості підбору зображень для реклами

3. Сучасні фоторекламні технології (постановочне рекламне фото, обробка та поліпшення зображень тощо)

4. Дотримання норм авторського права при використанні зображень у рекламі
Терміни для запам’ятовування

Авторське право, візуалізація, дизайн, логотип, оригінал-макет, рекламне зображення, рекламне фото.


Запитання для самоконтролю

– Які види зображень використовуються в рекламі?

– Що таке постановочне рекламне фото?

– У чому полягають особливості підбору зображень для реклами?

– Яких норм авторського права треба дотримуватися при використанні зображень у рекламі?
Список літератури

1. Аксенова К. А. Реклама и рекламная деятельность : конспект лекций / К. А. Аксенова. – М. : Приор-издат, 2005. – 96 с.

2. Головко Б. Теория и практика фоторекламы : учеб. пособие / Б. Головко. – СПб. : Михайлов В. А., 2005. – 320 с.

3. Про авторське право і суміжні права / Україна. Закони. – К. : Парламентське видавництво, 2001. – 28 с.

4. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР (Із змінами) / Україна. Закони // Юридичний вісник України. – 2008. – №14. – 5-11 квітня. – С. 2–11.

5. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

6. Смирнова Т. В. Моделювання рекламного іміджу / Т.В. Смирнова. – К. : Ін-т журналістики, 2004. – 166 с.

Лекція ІІ (2 год)

Тема ФЛАЄР ЯК РЕКЛАМОНОСІЙ


План

1. Використання флаєрів у рекламній діяльності

2. Розповсюдження флаєрів та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Формати флаєрів (А6, «євро» тощо)

4. Матеріали, що використовуються для виготовлення флаєрів

5. Технології друку флаєрів

6. Ціни на виготовлення флаєрів
Терміни для запам’ятовування

Буклет, візитна картка, верстка, листівка, макет, офсетний друк, рекламне повідомлення, тираж, флаєр, формат.


Запитання для самоконтролю

– Що таке флаєр?

– У чому відмінності між флаєром та листівкою?

– Які матеріали використовуються для виготовлення флаєрів?

– Які існують технології друку флаєрів?

– Що таке буклет?


Список літератури

1. Владимирська Г. О. Реклама : навч. посіб. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – К. : Кондор, 2006. – 334 с.

2. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.

4. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

5. Соколова І. В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття інформаційно-рекламного типу тексту / І. В. Соколова // Філологічні трактати. – 2010. – Т.2. – №1. – С. 76–81.

6. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

Лекція ІІІ (2 год)

Тема АФІША ЯК РЕКЛАМОНОСІЙ


План

1. Використання афіш у рекламній діяльності

2. Розповсюдження афіш та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Формати афіш (А1, А2, А3 тощо)

4. Матеріали, що використовуються для виготовлення афіш

5. Технології друку афіш

6. Ціни на виготовлення афіш
Терміни для запам’ятовування

Афіша, допоміжні рекламні матеріали, кольоровість, плакат, постер, трафаретний друк, цифровий друк, шовкографія.


Запитання для самоконтролю

– Що таке афіша, плакат, постер?

– Які існують формати афіш?

– Які матеріали використовуються для виготовлення афіш?

– Які існують технології друку афіш?

– Які особливості впливу афіш на цільову аудиторію?


Список літератури

1. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

2. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

5. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

6. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

Лекція ІV (4 год)

Тема СІТІ-ЛАЙТ ЯК РЕКЛАМОНОСІЙ


План

1. Використання сіті-лайтів у рекламній діяльності

2. Розміщення сіті-лайтів у міському середовищі та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Види та розміри сіті-лайтів

4. Матеріали, що використовуються для виготовлення сіті-лайтів

5. Технології виготовлення сіті-лайтів

6. Ціни на виготовлення та розміщення сіті-лайтів
Терміни для запам’ятовування

Некомерційна реклама, лайт-бокс, сіті-лайт, соціальна реклама, стандартна зовнішня реклама, цільова аудиторія.


Запитання для самоконтролю

– У чому відмінність між сіті-лайтом та лайт-боксом?

– Які існують види та розміри сіті-лайтів?

– Які матеріали використовуються для виготовлення сіті-лайтів?

– Які існують технології виготовлення сіті-лайтів?

– Що таке стандартна зовнішня реклама?


Список літератури

1. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

2. Голуб І. М. Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси, художнє оформлення / І.М. Голуб, О.В. Дяків // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. – 2011. – № 3. – С. 20–26.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

6. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.
Лекція V (4 год)

Тема БІЛБОРД ЯК РЕКЛАМОНОСІЙ


План

1. Використання білбордів у рекламній діяльності

2. Розміщення білбордів у міському середовищі та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Види та розміри білбордів

4. Матеріали, що використовуються для виготовлення білбордів

5. Технології виготовлення білбордів

6. Ціни на виготовлення та розміщення білбордів
Терміни для запам’ятовування

Банер, білборд, металоконструкція, папір «blue back», самоклеюча плівка, широкоформатний друк.


Запитання для самоконтролю

– Що таке білборд?

– Коли зображення для білборду доцільно друкувати на банері, коли – на самоклеючій плівці, а коли – на папері «blue back»?

– Які існують види та розміри білбордів?

– Які матеріали використовуються для виготовлення білбордів?

– Які існують технології виготовлення білбордів?


Список літератури

1. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

2. Голуб І. М. Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси, художнє оформлення / І.М. Голуб, О.В. Дяків // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. – 2011. – № 3. – С. 20–26.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

6. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

Лекція VІ (4 год)

Тема РЕКЛАМНІ АУДІО- ТА ВІДЕО РОЛИКИ


План

1. Використання аудіо- та відео у рекламній діяльності

2. Розміщення аудіо- та відео у Інтернет та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Види рекламних аудіо-роликів та технології їх виготовлення

4. Види рекламних відео-роликів та технології їх виготовлення

5. Буктрейлер як засіб рекламування книжкової продукції

6. Особливості соціальної аудіо- та відео реклами
Терміни для запам’ятовування

Аудіореклама, буктрейлер, відеореклама, Інтернет-реклама, контекстна реклама, мас-медіа, радіо, ролик, телебачення.


Запитання для самоконтролю

– Які є види рекламних аудіо- та відео- роликів?

– Які існують технології виготовлення рекламних аудіо- та відео- роликів?

– Що таке буктрейлер?

– Що впливає на ефективність реклами в мережі Інтернет?

– Які особливості соціальної аудіо- та відео реклами?


Список літератури

1. Ковальчук С. Сучасні напрями рекламно-інформаційного тренду / С. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – С. 6–18.

2. Огар Е. І. Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна спеціалізація // Наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 30–33.

3. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пособ. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : ИД "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

4. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

5. Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр) / В. Ценев. – М. : Бератор, 2003. – 95 с.

6. Щербаков С. Партизанский маркетинг в социальных сетях. Инструкция по эксплуатации SMM-менеджера / С. Щербаков. – СПб. : Питер, 2014. – 208 с.

Лекція VІІ (4 год)

Тема МЕНЕДЖЕР З РЕКЛАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ


План

1. Обов'язки менеджера з реклами на підприємстві

2. Затвердження плану рекламної кампанії

3. Затвердження бюджету рекламної кампанії

4. Використання при підготовці рекламної кампанії фірмових констант (брендбук, фірмовий стиль тощо)

5. Засади ефективної реклами

6. Співпраця з рекламними агентствами
Терміни для запам’ятовування

Агентські комісійні, бюджет рекламної кампанії, ефективність реклами, менеджер з реклами, рекламодавець, рекламне агентство.


Запитання для самоконтролю

– Що входить у обов'язки менеджера з реклами на підприємстві?

– Що таке план та бюджет рекламної кампанії?

– У чому полягають засади ефективної реклами?

– Що таке брендбук?

– Як ефективно співпрацювати з рекламними агентствами?


Список літератури

1. Ковшова І. О. Організація ефективної рекламної кампанії підприємства в Інтернет-просторі / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 42–44.

2. Лебеденко С. О. Оцінка ефективності рекламної компанії / С.О. Лебеденко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.

3. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

4. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

5. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

6. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты / Я. В. Яненко. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.

Лекція VІІІ (2 год)

Тема МОЖЛИВОСТІ ЗАОЩАДЖЕННЯРЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТУ
План

1. Оптимізація витрат на рекламу

2. Види знижок при виготовленні та розміщенні реклами

3. Особливості формування ціни на розміщення реклами у ЗМІ (ТБ, радіо, преса, Інтернет)

4. Особливості формування ціни на виготовлення реклами
Терміни для запам’ятовування

BTL, знижки за обсяг реклами, промо-акція, рекламні матеріали, рекламні сувеніри, рекламовиробник, рекламорозповсюджувач.


Запитання для самоконтролю

– Як оптимізувати витрати на рекламу?

– Які є види знижок при виготовленні та розміщенні реклами?

– У яких випадках надається знижка за обсяг реклами?

– Які фактори впливають на формування ціни при виготовленні рекламної продукції?

– Що таке BTL?


Список літератури

1. Лебеденко С. О. Оцінка ефективності рекламної компанії / С.О. Лебеденко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.

2. Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посіб. / Т.І. Лук'янець. – 2-е вид., доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 440 с.

3. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

4. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

5. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

6. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты / Я. В. Яненко. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.


ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

Заняття 1 (2 год)

Тема ВІЗУАЛЬНА СКЛАДОВА РЕКЛАМИ


План

1. Види зображень, які використовуються у рекламі (фото, малюнки тощо)

2. Особливості підбору зображень для реклами

3. Сучасні фоторекламні технології (постановочне рекламне фото, обробка та поліпшення зображень тощо)

4. Дотримання норм авторського права при використанні зображень у рекламі

5. Обговорення тематики творчих проектів та вимог до них

6. Авторські фото студентів, які можуть бути використані у творчому проекті «Реклама книги»
Список рекомендованої літератури

1. Головко Б. Теория и практика фоторекламы : учеб. пособие / Б. Головко. – СПб. : Михайлов В. А., 2005. – 320 с.

2. Про авторське право і суміжні права / Україна. Закони. – К. : Парламентське видавництво, 2001. – 28 с.

3. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР (Із змінами) / Україна. Закони // Юридичний вісник України. – 2008. – №14. – 5-11 квітня. – С. 2–11.

4. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

5. Смирнова Т. В. Моделювання рекламного іміджу / Т.В. Смирнова. – К. : Ін-т журналістики, 2004. – 166 с.

6. Яненко Я.В. Мультимедійний творчий проект як технологія навчання майбутніх фахівців у галузі мас-медіа / Я.В. Яненко // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 44. – №6. – К. : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2014. – С. 134–140.

Заняття 2 (4 год)

Тема ФЛАЄР ЯК РЕКЛАМОНОСІЙ


План

1. Використання флаєрів у рекламній діяльності

2. Розповсюдження флаєрів та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Формати флаєрів (А6, «євро» тощо)

4. Матеріали, що використовуються для виготовлення флаєрів

5. Технології друку флаєрів

6. Ціни на виготовлення флаєрів

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (макет рекламного флаєру на тему «Запрошення на презентацію книжкового видання»)
Список рекомендованої літератури

1. Владимирська Г. О. Реклама : навч. посіб. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – К. : Кондор, 2006. – 334 с.

2. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.

4. Соколова І. В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття інформаційно-рекламного типу тексту / І. В. Соколова // Філологічні трактати. – 2010. – Т.2. – №1. – С. 76–81.

5. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.
Заняття 3 (4 год)

Тема АФІША ЯК РЕКЛАМОНОСІЙ


План

1. Використання афіш у рекламній діяльності

2. Розповсюдження афіш та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Формати афіш (А1, А2, А3 тощо)

4. Матеріали, що використовуються для виготовлення афіш

5. Технології друку афіш

6. Ціни на виготовлення афіш

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (макет рекламної афіші на тему «Презентація книжкового видання»)
Список рекомендованої літератури

1. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

2. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.

3. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

4. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

5. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.
Заняття 4 (4 год)

Тема СІТІ-ЛАЙТ ЯК РЕКЛАМОНОСІЙ


План

1. Використання сіті-лайтів у рекламній діяльності

2. Розміщення сіті-лайтів у міському середовищі та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Види та розміри сіті-лайтів

4. Матеріали, що використовуються для виготовлення сіті-лайтів

5. Технології виготовлення сіті-лайтів

6. Ціни на виготовлення та розміщення сіті-лайтів

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (сіті-лайт з рекламою книги – макет сіті-лайту 1,8 х 1,2 м та проект його розміщення у міському середовищі на фотографії рекламоносія, вже встановленого у м. Суми)
Список рекомендованої літератури

1. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

2. Голуб І. М. Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси, художнє оформлення / І.М. Голуб, О.В. Дяків // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. – 2011. – № 3. – С. 20–26.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.

4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

6. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

Заняття 5 (4 год)

Тема БІЛБОРД ЯК РЕКЛАМОНОСІЙ


План

1. Використання білбордів у рекламній діяльності

2. Розміщення білбордів у міському середовищі та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Види та розміри білбордів

4. Матеріали, що використовуються для виготовлення білбордів

5. Технології виготовлення білбордів

6. Ціни на виготовлення та розміщення білбордів

7. Розгляд індивідуальних проектів студентів (білборд з рекламою книги – макет білборду 3,0 х 6,0 м та проект його розміщення у міському середовищі на фотографії рекламоносія, вже встановленого у м. Суми)
Список рекомендованої літератури

1. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

2. Голуб І. М. Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси, художнє оформлення / І.М. Голуб, О.В. Дяків // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. – 2011. – № 3. – С. 20–26.

3. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.


4. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

5. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

6. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я.В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.


Заняття 6 (4 год)

Тема РЕКЛАМНІ АУДІО- ТА ВІДЕО РОЛИКИ


План

1. Використання аудіо- та відео у рекламній діяльності

2. Розміщення аудіо- та відео у Інтернет та особливості впливу на цільову аудиторію

3. Види рекламних аудіороліків та технології їх виготовлення

4. Види рекламних відеороліків та технології їх виготовлення

5. Буктрейлер як засіб рекламування книжкової продукції

6. Особливості соціальної аудіо- та відео реклами

7. Розгляд групових проектів студентів (соціальна аудіо- або відео- реклама, спрямована на популяризацію читання книг серед молоді; орієнтовна тривалість ролика – 1-2 хвилини).
Список рекомендованої літератури

1. Ковальчук С. Сучасні напрями рекламно-інформаційного тренду / С. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – С. 6–18.

2. Огар Е. І. Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна спеціалізація // Наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 30–33.

3. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пособ. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : ИД "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

4. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

5. Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр) / В. Ценев. – М. : Бератор, 2003. – 95 с.

6. Щербаков С. Партизанский маркетинг в социальных сетях. Инструкция по эксплуатации SMM-менеджера / С. Щербаков. – СПб. : Питер, 2014. – 208 с.

Заняття 7 (2 год)

Тема РЕКЛАМНА СТОРІНКА У СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ


План

1. Презентація кожним студентом готової рекламної сторінки книги, створеної у соціальній мережі «ВКонтакте».Презентація має бути підготовлена у вигляді «скринів» (окремих зображень) фрагментів рекламної сторінки та максимально демонструвати весь обсяг роботи студента над творчим проектом.
Список рекомендованої літератури

1. Ковшова І. О. Організація ефективної рекламної кампанії підприємства в Інтернет-просторі / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 42–44.

2. Пересадько Г. О. Оцінка ефективності інтернет-реклами / Г. О. Пересадько, Д. М. Павловська // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2013. – № 4 (55). – С. 124–128.

3. Слободян М. 10 рабочих фишек в составлении интернет-рекламы // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 6. – С. 38–40.

4. Смолянюк О. В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 91–93.

5. Соколова І. Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження / І. Соколова // Світогляд – філософія – релігія. – 2014. – Вип. 5. – С. 52–60.

6. Школа В. Ю. Дослідження особливостей українського ринку інтернет-реклами / В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко, Г. О. Пересадько // Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики : тези доповідей VI науково-практичної конференції, м. Київ, 16 листопада 2012 р. / Відпов. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 159–161.

7. Щербаков С. Партизанский маркетинг в социальных сетях. Инструкция по эксплуатации SMM-менеджера / С. Щербаков. – СПб. : Питер, 2014. – 208 с.ВИДИ РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
Опанування теоретичного матеріалу

Згідно з темою практичного заняття студенти готують доповіді, виступають, доповнюють виступи колег та відповідають на запитання викладача.


Розгляд творчих робіт студентів

Згідно з темою практичного заняття відбувається розгляд та обговорення студентських робіт (макетів, роликів тощо), які є складовою частиною творчого проекту з дисципліни.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ТВОРЧИЙ ПРОЕКТ «РЕКЛАМА КНИГИ»
Мета творчого проекту – навчитися застосовувати різні засоби реклами на прикладі рекламування нового видання обраної студентом книги.

Для реалізації творчого проекту кожен студент обирає книгу, яка є суспільним надбанням (скінчився термін дії авторського права – пройшло 70 років після смерті автора).

Кожен студент створює власний варіант обкладинки книги та її рекламну сторінку в соціальній мережі «ВКонтакте».

Мета створення рекламної сторінки – залучення цільової аудиторії (не менше 30 чоловік) та комунікація з нею (на сторінці мають бути присутні рекламні тексти, відгуки про книгу, обкладинку, рекламні матеріали тощо), тож все це буде впливати на кількість отриманих балів за цю складову проекту.

Рекламні продукти (макети флаєрів, афіш, сіті-лайтів, білбордів; аудіо- та відеореклама) створюються студентами у послідовності, визначеною згідно планів практичних занять. Всі створені рекламні продукти презентуються студентами на практичних заняттях з відповідною темою.

Макети флаєру, афіши, сіті-лайту, білборду створюються кожним студентом індивідуально. Аудіо- та відеореклама створюється творчими групами (4-6 студентів у кожній).


Остаточні варіанти всіх складових творчого проекту (макети флаєру, афіші, сіті-лайту, білборду; аудіо- та відеореклама) мають бути розміщені на рекламній сторінці книги у соціальній мережі «ВКонтакте».
Розподіл балів за складовими творчого проекту (max 18 балів):

а) створення макетів друкованої реклами (флаєр + афіша) – max 4 бали

б) створення макетів зовнішньої реклами (сіті-лайт + білборд) – max 4 бали

в) створення аудіо- або відеоролика (соціальна аудіо- або відеореклама) – max 4 бали

г) загальна оцінка проекту (рекламна сторінка у соціальній мережі; рекламні тексти, які на рекламній сторінці має написати і розмістити особисто кожен учасник творчої групи; обкладинка книги тощо) – max 6 балів

ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Дисципліна «Практика рекламної діяльності» оцінюється за модульно-рейтинговою системою.

Максимальний бал – 100.
Вид роботи

Кількість балів

Сума балів,

max

Відвідування лекцій (12)

1

12

Відвідування практичних (12)

1

12

Відповіді та доповнення на практичних заняттях (теми 1 та 7; балів за 1 тему)

1–4

8

Відповіді та доповнення на практичних заняттях (теми 2-6; балів за 1 тему)

1–8

40

Творчий проект «Реклама книги»

1–18

18

Письмовий тест

1–10

10

Усього
100


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДО КУРСУ «ПРАКТИКА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

1. Аксенова К. А. Реклама и рекламная деятельность : конспект лекций / К. А. Аксенова. – М. : Приор-издат, 2005. – 96 с.

2. Владимирська Г. О. Реклама : навч. посіб. / Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський. – К. : Кондор, 2006. – 334 с.

3. Геттинс Д. Секреты создания рекламных материалов, или неписаные правила копирайтинга. – М. : АСТ; Астрель, 2007. – 186 с.

4. Головко Б. Теория и практика фоторекламы : учеб. пособие / Б. Головко. – СПб. : Михайлов В. А., 2005. – 320 с.

5. Голуб І. М. Типологія зовнішньої реклами історія, трансформаційні процеси, художнє оформлення / І.М. Голуб, О.В. Дяків // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура. – 2011. – № 3. – С. 20–26.

6. Ковальчук С. Сучасні напрями рекламно-інформаційного тренду / С. Ковальчук // Маркетинг в Україні. – 2014. – № 5. – С. 6–18.

7. Ковшова І. О. Організація ефективної рекламної кампанії підприємства в Інтернет-просторі / І. О. Ковшова, І. А. Гриджук // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 2. – С. 42–44.

8. Кромптон А. Мастерская рекламного текста / А. Кромптон ; пер. Б. В. Субботин. – М. : ИД «Довгань», 1998. – 243 с.

9. Лебеденко С. О. Оцінка ефективності рекламної компанії / С. О. Лебеденко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.

10. Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент : навч. посіб. / Т. І. Лук'янець. – 2-е вид., доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 440 с.

11. Обритько Б. А. Реклама і рекламна діяльність / Б. А. Обритько. – К. : МАУП, 2002. – 240 с.

12. Огар Е. І. Креатив в рекламі: професійна діяльність і навчальна спеціалізація // Наукові записки. – 2008. – № 1. – С. 30–33.

13. Пазуха М. Д. Реклама у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / М. Д. Пазуха, М. В. Ігнатович. – К. : ЦУЛ, 2006. – 176 с.

14. Пересадько Г. О. Оцінка ефективності інтернет-реклами / Г. О. Пересадько, Д. М. Павловська // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія Економіка та менеджмент. – 2013. – № 4 (55). – С. 124–128.

15. Про авторське право і суміжні права / Україна. Закони. – К. : Парламентське видавництво, 2001. – 28 с.

16. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР (Із змінами) / Україна. Закони // Юридичний вісник України. – 2008. – №14. – 5-11 квітня. – С. 2–11.

17. Реклама: внушение и манипуляция. Медиаориентированный поход : учеб. пособ. / сост. Д. Я. Райгородский. – Самара : ИД "БАХРАХ-М", 2007. – 152 с.

18. Ромат Е. Реклама: теория и практика / Е. Ромат, Д. Сендеров. – СПб. : Питер, 2013. – 512 с.

19. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К. : Студцентр, 2006. – 288 с.

20. Слободян М. 10 рабочих фишек в составлении интернет-рекламы // Маркетинг в Україні. – 2013. – № 6. – С. 38–40.

21. Смирнова Т. В. Моделювання рекламного іміджу / Т. В. Смирнова. – К. : Ін-т журналістики, 2004. – 166 с.

22. Смолянюк О. В. Соціальні мережі: значення для маркетингової діяльності / О. В. Смолянюк // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 91–93.

23. Соколова І. В. Мовні засоби створення мотивації сприйняття інформаційно-рекламного типу тексту / І. В. Соколова // Філологічні трактати. – 2010. – Т.2. – №1. – С. 76–81.

24. Соколова І. Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження / І. Соколова // Світогляд – філософія – релігія. – 2014. – Вип. 5. – С. 52–60.

25. Фред И. Х. Библия рекламы. Бесценный кладезь информации для тех, кто хочет извлечь максимум из вложений в рекламу : бизнес-букварь / И. Х. Фред. – М. : НТ "Пресс", 2007. – 672 с.

26. Ценев В. Психология рекламы (реклама, НЛП и 25-й кадр) / В. Ценев. – М. : Бератор, 2003. – 95 с.

27. Школа В. Ю. Дослідження особливостей українського ринку інтернет-реклами / В. Ю. Школа, В. О. Щербаченко, Г. О. Пересадько // Реклама в Україні: інтеграція теорії та практики : тези доповідей VI науково-практичної конференції, м. Київ, 16 листопада 2012 р. / Відпов. ред. А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – С. 159–161.

28. Щербаков С. Партизанский маркетинг в социальных сетях. Инструкция по эксплуатации SMM-менеджера / С. Щербаков. – СПб. : Питер, 2014. – 208 с.

29. Яненко Я.В. Мультимедійний творчий проект як технологія навчання майбутніх фахівців у галузі мас-медіа / Я.В. Яненко // Інформаційні технології і засоби навчання. – Том 44. – №6. – К. : Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2014. – С. 134–140.

30. Яненко Я. В. Настольная книга менеджера по рекламе / Я. В. Яненко. – М. : ЛитРес, 2010. – 113 с.

31. Яненко Я. В. Продать рекламу! Раскрываем профессиональные секреты / Я. В. Яненко. – СПб. : Питер, 2006. – 240 с.

Навчальне видання


ПРАКТИКА РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Методичні вказівки до лекційних, практичних занять

та самостійної роботи

з дисципліни Практика рекламної діяльності»

для студентів спеціальності 6.030302

«Реклама і зв’язки з громадськістю»

денної форми навчання


Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко


Редактор Я. В. Яненко
Комп’ютерне верстання Я. В. Яненка

Підп. до друку 29.01.2015, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,40. Обл.-вид. арк. 1,29. Тираж 10 пр.

Собівартість вид. грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка