Методичні вказівки до курсу «Патопсихологія з елементами дефектології.»Скачати 313.88 Kb.
Дата конвертації23.11.2016
Розмір313.88 Kb.Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ПАТОПСИХОЛОГІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Патопсихологія з елементами дефектології.»

Автор: Родіна Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.


Рецензенти:

Бурлачук Л.Ф., доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Діденко С.В., кандидат медичних наук, доцент кандидат медичних наук, доцент кафедри факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.
Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_Одеський національний університет імені І. І. МечниковаКафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.08 ПАТОПСИХОЛОГІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ
для спеціальності 8.03010201 Психологія

спеціалізації Організаційна психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу2011 - 2012

Патопсихологія з елементами дефектології Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за спеціальністю 8.03010201 Психологія

«___»_________ , 20__ - 20__

Розробники: : Родіна Н.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


__________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -1,5,

укр. - 1

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Модулів – 1

Спеціальність

(професійне

спрямування):8.0403010201

Рік підготовки:

Змістових модулів - 1

5-й

Семестр

Загальна кількість годин - 54

10-й

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 24
самостійної роботи

студента - 30Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Магістр


Практичні, семінарські

24 год.

Самостійна робота

30 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,8
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета формування у студентів теоретичних та практичних основ дефектології, розуміння історії розвитку і структури сучасних знань у галузі даної науки, значення взаємозв'язку теоретичних і практичних знань, їх прикладної значущості в рішенні питань з інших галузей психології, медицини і педагогіки.
Завдання

– ознайомити студентів з принципами і методами дефектології та загальною характеристикою аномальних дітей.

– ознайомити студентів з основними методами дефектологічного дослідження.

– сформувати практичні навички та вміння при застосуванні дефектологічних діагностичних методик, навчитись інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних результатів. • розробляти рекомендації для коректувальної роботи з дитиною.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні принципи і методи дефектології та загальну характеристику аномальних дітей.

 • загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані дефектологією.

 • основні методи дефектологічного дослідження;

вміти:


 • формулювати задачі дефектологічного дослідження, складати його програму, наводити її обґрунтування,

– володіти психодіагностичними методами обстеження дітей з обмеженими можливостями (не менше 10 методик),

– формувати психологічний висновок за наслідками обстеження дітей з обмеженими можливостями (враховуючи пошкоджені, недорозвинені і збережені ланки),

– складати документацію дефектологічного дослідження для архіву (протоколи дослідження, виписки з історії хвороби, схему збору анамнезу при обстеженні дітей, психолого-педагогічну характеристику).

– розробляти рекомендації для коректувальної роботи з дитиною.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Патопсихологія з елементами дефектології.

Тема 1 Дефектологія як наукова дисципліна.

Предмет, задачі, принципи і методи дефектології. Історія розвитку дефектології. Адекватність використовування терміну «дефектологія». Перспективи розвитку дефектології та її місія на сучасному етапі.Тема 2 Загальна характеристика аномальних дітей.

Поняття «аномальна дитина» і «діти з обмеженими можливостями». Класифікація аномальних дітей. Особливості і закономірності аномального розвитку. Психічний дизонтогенез. Клінічна класифікація типів дизонтогенеза. Класифікація за В.П. Лебединським. Етіологія і патогенез дизонтогеній.Тема 3 Діти з порушеннями інтелектуального розвитку.

Діти з порушенням інтелектуального розвитку. Термінологія для позначення розумової відсталості. Олігофренія, її головні критерії. Ступені розумової відсталості при олігофренії. Класифікація причин олігофренії. Розвиток пізнавальної сфери розумовий відсталих дітей. Особистісні особливості, гра і образотворча діяльність дітей з розумовою відсталістю. Дементні стани у дітей. Їхня класифікація. Особливості пізнавальної і особистісної сфери у дітей з деменцією.Тема 4 Діти з затримкою психічного розвитку.

Поняття «затримки психічного розвитку». Класифікація затримок психічного розвитку (Певзнер М.С., Сухарева Г.Є., Лебедінська К.С., Гайдук Н.Ф., Вісковатова Т.П.). Диференціація розумової відсталості і затримки психічного розвитку. Критерії диференціальної діагностики.Тема 5 Діти з порушеннями аналізаторів.

Порушення зору і слуху, способи компенсації. Класифікація Н.Г. Морозової за ступенем порушення функції зорового аналізатора. Пізнавальна діяльність і зміни особистості у дітей із дефектами зору і слуху.Тема 6 Патологія мовлення і опорно-рухового апарату у дітей.

Основні види мовних порушень у дітей і їх причини. Порушення усного мовлення: порушення фонаційного та структурно-семантичного оформлення. Порушення письмового мовлення: дислексія, дисграфія. Особливості розвитку особистісної і пізнавальної сфери дітей із дитячим церебральним паралічем. Коректувально-педагогічна допомога дітям із церебральним паралічем.Тема 7 Патологія поведінки у дітей та сучасні методи психологічної корекції та консультування.

Дитячий аутизм, синдроми Каннера, Аспергера. Особливості розвитку аутичних дітей. Мета та принципи консультативно-коригуючої роботи. Індивідуальна та групова психологічна корекція. Види психокорегуючої допомоги при порушеннях розвитку. Психотренінг.Тема 8 Патопсихологічні методи вивчення пізнавальних процесів у дітей і особистості дитини.

Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей. Особливості проведення бесіди з дітьми. Особливості проведення спостереження за дітьми з метою дослідження порушень у психічному розвитку. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку. Дослідження уваги, сенсомоторної сфери та наочно-дійового мислення. Методи оцінки пам'яті. Дослідження процесів мислення. Специфічні форми прояву емоційно-вольової сфери дошкільнят. Дослідження психічних процесів дітей шкільного віку. Діагностика рівня шкільної зрілості. Загальна характеристика методів дослідження відхилень в особистісному розвитку. Схема збору анамнезу при обстеженні дітей.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годинДенна форма

Заочна формаУсього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

срл

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Патопсихологія з елементами дефектології.

Тема 1. Дефектологія як наукова дисципліна.

4
22Тема 2. Загальна характеристика аномальних дітей.

4
22Тема 3. Діти з порушеннями інтелектуального розвитку.

10
46Тема 4. Діти з затримкою психічного розвитку.

6
24Тема 5. Діти з порушеннями аналізаторів.

8
44Тема 6. Патологія мовлення і опорно-рухового апарату у дітей.

6
24Тема 7. Патологія поведінки у дітей та сучасні методи психологічної корекції та консультування.

8
44Тема 8. Патопсихоло-гічні методи вивчення пізнавальних процесів у дітей і особистості дитини.

8
44Разом за змістовим модулем 1

54
2430Усього годин

54
2430
5. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Предмет, задачі, принципи і методи дефектології.

2

2

Поняття «аномальна дитина» і «діти з обмеженими можливостями». Класифікація аномальних дітей. Особливості і закономірності аномального розвитку.

2

3

Діти з порушенням інтелектуального розвитку. Термінологія для позначення розумової відсталості. Олігофренія, її головні критерії. Ступені розумової відсталості при олігофренії. Класифікація причин олігофренії.

4

4

Поняття «затримки психічного розвитку». Класифікація затримок психічного розвитку.

2

5

Порушення зору і слуху, способи компенсації.

4

6

Основні види мовних порушень у дітей і їх причини. Особливості розвитку особистісної і пізнавальної сфери дітей із дитячим церебральним паралічем.

2

7

Дитячий аутизм, синдроми Каннера, Аспергера. Мета та принципи консультативно-коригуючої роботи.

4

8

Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей. Загальна характеристика методів дослідження відхилень в особистісному розвитку. Схема збору анамнезу при обстеженні дітей.

4


6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Історія розвитку дефектології. Адекватність використовування терміну «дефектологія». Перспективи розвитку дефектології та її місія на сучасному етапі.

2

2

Психічний дизонтогенез. Клінічна класифікація типів дизонтогенеза. Класифікація за В.П. Лебединським. Етіологія і патогенез дизонтогеній.

2

3

Розвиток пізнавальної сфери розумовий відсталих дітей. Особистісні особливості, гра і образотворча діяльність дітей з розумовою відсталістю. Дементні стани у дітей. Їхня класифікація. Особливості пізнавальної і особистісної сфери у дітей з деменцією.

6

4

Диференціація розумової відсталості і затримки психічного розвитку. Критерії диференціальної діагностики.

4

5

Класифікація Н.Г. Морозової за ступенем порушення функції зорового аналізатора. Пізнавальна діяльність і зміни особистості у дітей із дефектами зору і слуху.

4

6

Порушення усного мовлення: порушення фонаційного та структурно-семантичного оформлення. Порушення письмового мовлення: дислексія, дисграфія. Коректувально-педагогічна допомога дітям із церебральним паралічем.

4
1

2

3

7

Особливості розвитку аутичних дітей. Індивідуальна та групова психологічна корекція. Види психокорегуючої допомоги при порушеннях розвитку. Психотренінг.

4

8

Особливості проведення бесіди з дітьми. Особливості проведення спостереження за дітьми з метою дослідження порушень у психічному розвитку. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку. Дослідження психічних процесів дітей шкільного віку.

4
Разом

30


7. Методи навчання

Семінарські заняття, дискусії, обговорення.
8. Методи контролю

Поточний, підсумковий.
9. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1
ТІ

Т2

ТЗ

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8
100

10

10

10

10

10

10

10

20
ТІ, Т2 ... Т9 - теми змістових модулів
Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

Відмінно

зараховано

85-89

B

Дуже добре

75-84

С

Добре

70-74

D

Задовільно

60-69

Е

Допустимо

35-59

FХ

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення

Методичні розробки й список літератури.

 1. Родіна Н.В. «Патопсихологія з елементами дефектології» (за кредитно-модульною системою) / Н.В. Родіна / Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ.- Одеса, «Негоціант», 2007. - 40 с.

 2. Родіна Н.В. «Патопсихология с элементами дефектологии» для студентов 5 курса (магистров) / Н.В. Родіна / Учебно-методические разработки к семинарским занятиям по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ. - Одеса, «Негоціант», 2007. – 92 с.


11. Рекомендована література

Базова

 1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. – М.: Педагогика, 1982. – 126 с.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н.Практическая патопсихология – М.: МПСИ – 624 с.

 3. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике – СПб.: Питер Ком, 1999. – 528 с.

 4. Зейгарник. Б.В. Патопсихология – М.: Издательство Московского ун-та, 1986. – 287 с.

 5. Клиническая психология. / Под ред. Перре М.; Пер. с нем. – СПб.: Питер, 2002, 2003. – 1312 с.

 6. Коррекционная педагогика в начальном образовании.: Учеб. пособие / Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: Академия, 2001. – 314 с.

 7. Булахова Л.А. Современные аспекты ранней диагностики психических заболеваний у детей // Ранняя диагностика психических заболеваний. – К.: Здоровья, 1989. – С. 155-170.

 8. Дефектология. Словарь-справочник. – М.: Сфера, 2005. – 208 с.

 9. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М.: Просвещение, 1991. -96 с.

 10. Лебединский В.В. Диагностика психических нарушений у детей // Практикум по патопсихологии. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – С. 92-98.

 11. Лебединская К.С. Степени умственного недоразвития при олигофрении // Отбор детей во вспомогательную школу. – М.: Просвещение, 1983. – С. 18-22.

 12. Макаренко Ю.А. Пути изучения эмоций у детей. – М.: Ин-т педиатрии АМН СССР, 1976. – 38 с.

 13. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология. – М.: Медпресс, 2002 – 592 с.

Допоміжна

 1. Алферова Г.В. Новые подходы к коррекционно-развивающей работе с детьми, страдающими детским церебральным параличом // Дефектология. – 2001. – №3. – С. 10.

 2. Вісковатова Т.П Проблеми ґенезу, діагностики і психологічної корекції затримки психічного розвитку дітей. – Автореф. дис. д-ра психол. н., Інститут дефектології АПН України. – К., 1997. – 21 с.

 3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 1991. – 302 с.

 4. Исаев Д.Н. Психическое недоразвитие у детей. – Л.: Медицина, 1982. – 224 с.

 5. Максимова Н.Ю., Е.Л. Милютина Е.Л. Курс лекций по детской патопсихологии. Ростов-на-Дону, 2000. – 574 с.

 6. Основы коррекционной педагогики. Учебно-методическое пособие / Авторы-сост. Зайцев Д.В., Зайцева Н.В., Педагогический институт Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1999. – 110 с.

 7. Рубинштейн С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – М.: Просвещение, 1986. – 192 с.

 8. Шалимов В.Ф. Клиника интеллектуальных нарушений. – М.: Академия, 2003. – 160 с.


12. Інформаційні ресурси

Бібліотеки, інтернет, електронні книги.

ДОДАТОК 1
Питання до підсумкової атестації для магістрів відділення «Психологія»

за навчальним курсом

«ПАТОПСИХОЛОГІЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ДЕФЕКТОЛОГІЇ»:
 1. Предмет, задачі, принципи і методи дефектології.

 2. Історія розвитку дефектології.

 3. Адекватність використовування терміну «дефектологія».

 4. Перспективи розвитку дефектології і її місія на сучасному етапі.

 5. Поняття «аномальна дитина» і «діти з обмеженими можливостями».

 6. Класифікація аномальних дітей.

 7. Особливості і закономірності аномального розвитку.

 8. Психічний дизонтогенез.

 9. Клінічна класифікація типів дизонтогенезу.

 10. Класифікація типів дизонтогенезу за В.П. Лебединським.

 11. Етіологія і патогенез порушень психічного розвитку.

 12. Діти з порушенням інтелектуального розвитку.

 13. Термінологія для позначення розумової відсталості.

 14. Олігофренія, її головні критерії.

 15. Ступені розумової відсталості при олігофренії.

 16. Класифікація причин олігофренії.

 17. Розвиток пізнавальної сфери розумовий відсталих дітей.

 18. Особистісні особливості, гра і образотворча діяльність дітей з розумовою відсталістю.

 19. Дементні стани у дітей.

 20. Класифікація диментних станів у дітей.

 21. Особливості пізнавальної і особистісної сфери у дітей з деменцією.

 22. Поняття «затримки психічного розвитку».

 23. Класифікація затримок психічного розвитку.

 24. Диференціація розумової відсталості і затримки психічного розвитку.

 25. Критерії діагностики розумової відсталості і затримки психічного розвитку.

 26. Порушення зору у дітей. Способи компенсації.

 27. Класифікація Н.Г. Морозової за ступенем порушення функції зорового аналізатора.

 28. Пізнавальна діяльність і зміни особистості у дітей з дефектами зору.

 29. Порушення слуху у дітей, способи компенсації.

 30. Пізнавальна діяльність і зміни особистості у дітей з дефектами слуху.

 31. Основні види мовних порушень у дітей і їхні причини.

 32. Порушення усного мовлення: порушення фонаційного та структурно-семантичного оформлення.

 33. Порушення письмового мовлення: дислексія, дисграфія.

 34. Особливості розвитку особистісної і пізнавальної сфери дітей з дитячим церебральним паралічем.

 35. Дитячий аутизм, синдроми Каннера, Аспергера.

 36. Особливості розвитку аутичних дітей.

 37. Мета та принципи консультативно-коригуючої роботи.

 38. Індивідуальна та групова психологічна корекція.

 39. Види психокорегуючої допомоги при порушеннях розвитку.

 40. Психотренінг.

 41. Методи вивчення порушень пізнавальних процесів у дітей.

 42. Методи вивчення особистісних порушень у дитини.

 43. Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей.

 44. Особливості проведення бесіди з дітьми.

 45. Особливості проведення спостереження за дітьми з метою дослідження порушень у психічному розвитку.

 46. Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку.

 47. Методи дослідження уваги.

 48. Коректурна проба.

 49. Лічба за Крепеліном.

 50. Відрахування та віднімання чисел.

 51. Таблиці Шульте.

 52. Проби на перенесення уваги.

 53. Методи дослідження сенсомоторної сфери.

 54. Методи дослідження наочно-дійового мислення.

 55. Методи оцінки пам'яті.

 56. Тест зорової пам'яті.

 57. Тест слухової пам'яті.

 58. Методика запам'ятовування 10 слів.

 59. Методика піктограмм.

 60. Дослідження процесів мислення та рівня інтелекту.

 61. Дошки Сегена.

 62. Методика складання малюнків та відрізків.

 63. Методика класифікації та вилучення предметів.

 64. Кубики Кооса.

 65. Тест Векслера.

 66. Шкала інтелекту Біне-Сімона.

 67. Шкала розвитку Газелла.

 68. Прогресивні матриці Равена.

 69. Методика «Створення аналогій»

 70. Специфічні форми прояву емоційно-вольової сфери дошкільнят.

 71. Дослідження психічних процесів дітей шкільного віку.

 72. Діагностика рівня шкільної зрілості.

 73. Тест шкільної зрілості Керна-Йерасика.

 74. Методика «Будиночок».

 75. Завдання на впізнання, розрізнення та порівняння звуків.

 76. Загальна характеристика методів дослідження відхилень в особистісному розвитку.

 77. Методи інтегральної оцінки особистості дитини в контексті соціальної ситуації та її розвитку.

 78. Методи спостереження та вивчення взаємин батьків та дітей.

 79. Проективні методи.

 80. Схема збору анамнезу при обстеженні дітей.

ДОДАТОК 2

СХЕМА ЗБОРУ АНАМНЕЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ДІТЕЙ

Анамнез збирається із слів батьків, інших родичів і з медичної документації.

Основні скарги:

Сімейний анамнез:

Вік батьків, заняття батьків. Чи не працюють на шкідливому виробництві, чи не працювали там у минулому.

Склад сім'ї, сімейно-побутові умови. Стосунки між батьками. Хто головує в сім'ї. Ставлення батьків до кожної дитини. Взаємостосунки між дітьми. До кого з членів сім'ї дитина вибірково відноситься. Хто займався вихованням дитини в різні вікові періоди. Соціальні і виховні установки батьків (ставлення до праці, навчання, суспільних обов'язків, релігійність). Характер виховання (надмірно суворе, застосування фізичних покарань, розпещеність, виховання по типу «кумир сім'ї»).

Стан фізичного, психічного здоров'я батьків і інших членів сім'ї, а також близьких родичів. Наявність у них ендокринних, серцево-судинних захворювань (стаціоновано до психіатричної лікарні, припадки, суїциди), дивацтв у характері членів сім'ї і родичів.

Генеративні функції матері: Початок менструацій, їхній характер, кількість вагітностей, їхня течія, наявність викиднів, мертвонароджених, дострокові пологи, їхні ускладнення. Смертність дітей в ранньому віці, їх причини.

Особистий анамнез: Яким народився за рахунком, вік і здоров'я батьків на цей час. На що хворіла мати перед вагітністю. Чи не передували вагітності аборти, що протікали з ускладненнями.

Період вагітності: Фізичний і психічний стан матері в період вагітності, його характер. Інфекції, інтоксикації, виснажливі захворювання, травми, психогенії, застосування плідовиганяючих засобів, їх характер, заходи в цьому напрямі, час дії цих шкодливих речей. Пологи термінові, дострокові, їх тривалість. Час відходу навколоплідних вод. Родові травми. Накладення щипців або інші втручання.

Стан дитини при народженні: Асфіксія, її характер, тривалість. Спосіб і час оживляння. Вага і зріст при народженні, зовнішній вигляд, наявність жовтяничності, гематом і деформацій головки дитини, судоми в перші години життя. На який день була прикладена до грудей, чи відразу узяла її.

Розвиток дитини до року: Тривалість грудного вигодовування, прикорм, штучне вигодовування. Відрижки. Була спокійною або галасливою, чи достатньо спала, як набувала ваги.

Фізичний, моторний і психічний розвиток: час появи зубів, коли почала тримати головку, сидіти, брати в руки предмети, стояти, ходити. Коли стала впізнавати матір, близьких, розуміти звернене мовлення. Час появи перших слів, темп розвитку мовлення, правильність, ясність вимови. Час виникнення фразового мовлення. Поява навиків охайності.

Захворювання, перенесені протягом життя: диспепсичні явища, в перші місяці життя. Діатез. Гострі інфекції і травми, зокрема і ЧМТ, їхня тривалість, важкість, ускладнення. Опіки, перегріви і т.ін. Оперативні втручання, спосіб анестезії.

Розвиток від 1 року до 3-х років: Розвиток навиків самообслуговування (їжа, миття, одягання). Подальший розвиток мовлення, величина словарного запасу, правильність граматичної побудови, наявність розладів мовлення. Заїкання. Характер дитини: товариський, самостійний, сміливий, збудливий, спокійний, ласкавий, боязкий, соромливий, вимогливий, капризний. Інтереси, ігри, взаємостосунки з однолітками і батьками. Відношення до тварин, характер питань, що ставляться. Сон, апетит. Наявність патологічних звичок, страхів, ваблень.

З 4 до 7 років: Можливі зміни в характері, поведінці, причини цих змін. Переважаючий емоційний фон. Форма і зміст ігор. Рівень інтелектуального розвитку, коли навчилася читати, писати. Інтереси. Поведінка в дитячому саду, навики колективного життя. Психогенії в цей період (тривала травматизація в результаті несприятливої сімейної ситуації; переляк, і т.д.). Характер реагування на психогенні шкідливості.

З 7 до 12 років: Вік вступу до школи (характер школи – масова, допоміжна, спеціальна). Здібності, успішність, спрямованість інтересів, ставлення до навчання. Чи залишалася на 2-й рік, в яких класах. Причини дублювання. Поведінка в сім'ї і школі. Суспільні інтереси, участь в гуртках. Час появи ознак статевого дозрівання.

З 13 до 16 років: Зміни в характері і поведінці, їх причини. Спрямованість інтересів. Успішність в школі. Взаємостосунки з однолітками і дорослими. Зміни в афектній сфері. Стійкість настрою, працездатності, інтересів, уподобань. Темп фізичного зростання і статевого дозрівання. Сексуальні інтереси.

Історія даного захворювання:

З якого часу було відзначено зміни в психічному стані дитини. Чи виникли ці порушення раптово, чи розвивалися поступово. У чому виявилися перші ознаки захворювання. Які моменти передували появі даного захворювання (травма, інфекція, інтоксикація, психогенія, зміни життєвої ситуації та інше).

Скільки часу пройшло з початку дії шкідливих чинників до появи перших ознак захворювання. Чи виявилися вони в зміні діяльності дитини – її активності, працездатності, в її інтересах, іграх. Чи відзначалися зміни в емоційній сфері – в настрої, афектних проявах. Чи змінилися поведінка і характер. Чи спостерігалися порушення інтелектуальної діяльності, зниження інтелектуального рівня, відставання у фізичному розвитку, порушення розумової працездатності. Який був характер цих порушень. Чи мали місце зміни в самопочутті, фізичному і неврологічному стані, моторній сфері?

У якій послідовності виникали ці патологічні явища? Їхня динаміка: прогредієнтна або регредієнтна? Безперервно або послідовно, подібно до нападу?

Чи знаходився хворий раніше на стаціонарному лікуванні у зв'язку з даним захворюванням? З яким діагнозом був стаціонований і виписаний? Чим або як лікувався? Чи одержував лікування в домашніх умовах? Під чиїм наглядом?


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка