Методичні вказівки до курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу»Скачати 430.15 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір430.15 Kb.
  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Основи соціально-психологічного тренінгу»

Автор: Білова М. Е., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Кременчуцька М.Б., кандидат психологічних наук, доцент,кафедри клінічної психології ІІПО Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ
напряму підготовки 6.030102 Психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу2011 - 2012

Основи соціально-психологічного тренінгу. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки - 6.030102. Психологія


«___»_________ , 20__ - 20__

Розробник: Білова М. Е., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів

ECTS -

укр. - 2,5

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

За вибором

Напрям підготовки

6.030102. Психологія

Модулів – 1,5

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

4-й

5 -й

Загальна кількість годин - 81

7 -й

9 -й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 4
самостійної роботи

студента – 2,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

48 год.

16 год.

Самостійна робота

33 год.

65 год.

Вид контролю:

поточний та підсумковий, іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 10/7

для заочної форми навчання ­– 1/4
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - засвоєння студентами основних теоретичних підходів та навиків використання методів і методик сучасної практичної психології в цілях організації та проведення соціально-психологічного тренінгу.

Завдання

 1. Вивчення теоретичних аспектів методики проведення соціально-психологічного тренінгу.

 2. Оволодіння ш подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності.

 3. Ознайомлення з внутрішнім середовищем та організаційними аспектами соціально-психологічного тренінгу.

 4. Ознайомлення з основними напрямками тренінгової діяльності та технологіями проведення соціально-психологічного тренінгу;

 5. Формування у студентів внутрішньої професійної мотивації, навиків професійного спілкування.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • Професійну термінологію, що існує в даній сфері.

 • Історію становлення та розвитку тренінгового методу.

 • Основні теоретичні моделі тренінгової взаємодії та загальну проблематику СПТ.

 • Теорію групової динаміки психотерапевтичного процесу.

 • Етичні норми роботи практичного психолога, що проводитимуть тренінги.

вміти:

 • Самостійно розбиратися на постановці і вирішенні проблем, пов'язаних з організацією тренінгової роботи.

 • Орієнтуватися в сучасних формах групового соціально-психологічного тренінгу.

 • Грамотно ставити і вирішувати завдання при організації і проведенні тренінгу.


3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. СПТ як метод соціально-психологічного впливу.

Тема 1. Історичні передумови виникнення СПТ.

Історія виникнення групового соціально-психологічного навчання і його переваги перед індивідуальним навчанням. Співвідношення понять «групове соціально-психологічне навчання» і «групова психотерапія».

Різновиди тренингових груп. «Групи зустрічей», «Т-групи», «групи соціально - психологічного тренінгу поведінки». Їх цілі, основні положення, принципи організації, загальні ознаки. Комунікативна компетентність і її компоненти.

Тема 2. Сфера впливу в соціально-психологічному тренінгу.

Умови зміни особистості учасника в процесі соціально - психологічного тренінгу. Чинники групового тренінгу: отримання і надання підтримки, саморозкриття, зворотний зв'язок. Саморозкриття: зміст, параметри і функції. Міжособистісний зворотний зв'язок і його різновиди. Конструктивний і деструктивний зворотний зв'язок. Модель співвідношення саморозкриття і зворотного зв'язку. Механізм (процеси інтеграції і дезінтеграції) зміни особистості в груповому тренінгу.Тема 3. Типології груп соціально-психологічного тренінгу.

Тренінг психоаналітичної орієнтації. Тренінг біхевіористичної орієнтації. Тренінг когнітивістичної орієнтації. Тренінг гуманістичної орієнтації.Тема 4. Основні методи соціально-психологічного тренінгу.

Метод дискусії. Біографічні, тематичні, інтерактивні дискусії: зміст, сфера застосування і відмітні ознаки. Ігровий метод. Відмітні особливості ігрової діяльності. Операційні і міжособистісна ігри. Різновиди ігрового методу. Ситуаційні ігри. Психодрама, її ключові поняття (спонтанність, ситуація, катарсис, інсайт) і елементи (сцена, протагоніст, ведучий, допоміжне «Я», публіка). Трансакціонний аналіз, види трансакцій. Методи, засновані на невербальній активності : проектний малюнок, психогімнастика, методи тілесної і танцювальної терапії.Тема 5. Техніки, які вживаються в СПТ

Психокорекційна техніка. Техніка активного слухання. Техніка емпатичного приєднання до учасника СПТ. Техніка вербального і невербального спілкування психолога з групою в СПТ. Методи психодіагностики учасників СПТТема 6. Загальна характеристика групи тренінгу : структура і класифікація.

Склад тренінговых груп: якісний і кількісний аспекти. Вимоги до учасників: важливість процедури відбору. Гетерогенність і гомогенність групи тренінгу. Ролеві позиції в групі тренінгу. Соціальна і ігрова роль. Розширення ролевого репертуару як одне із завдань СПТ. Функція рішення задачі і функція надання підтримки. Групові норми в СПТ. Основні цілі введення правил роботи в тренінгу. Правила праці в гурті тренінгу. Варіанти санкцій за недотримання групових норм. Класифікація тренінговых груп. Критерії класифікації груп тренінгу. Взаємозв'язок між цілями групової роботи і видами тренінговых груп.Тема 7. Динамічні процеси в групах СПТ.

Групова згуртованість і її роль в процесі тренінгової роботи. Основні чинники групової згуртованості в групі СПТ. Достоїнства і недоліки згуртованої групи в умовах тренінгу. Керівник (ведучий) тренінгової групи. Характеристика особистості групового тренера. Основні вимоги до ведучого групи СПТ. Можливі ролі того, хто веде тренінгову групу. Функції керівника. Найбільш поширені помилки ведучого групи СПТ. Підготовка тренерів.Тема 8. Групова динаміка і її роль в процесі тренінгової роботи.

Основні стадії розвитку тренінгової групи. Початкова стадія — псевдозгуртованість. Основні характеристики стадії псевдозгуртованості. Основні завдання тренера на початковій стадії. Перехідна стадія — конфлікт (чи криза). Особливості стадії конфлікту. Створення атмосфери довіри. Техніка роботи з «важкими» учасниками. Робоча стадія.

Основні характеристики робочої стадії в розвитку тренінгової групи і завдання ведучого на цьому етапі. Стадія завершення — сепарації. Особливості стадії сепарації. Техніка роботи на стадії завершення тренінгу.
Змістовий модуль 2. Основні принципи конструювання програми СПТ і оцінки її ефективності.

Тема 9. Постановка цілей і формулювання завдань тренінгу.

Ввідна частина тренінгу, її структура, завдання і психотехніки. Самопрезентація тренера, введення правил тренінгової групи. Визначення потреб тренінгової групи. Поняття модуля і номера програми тренінгу. Етапи проведення номера. Зворотний зв'язок. Деролінг, шерінг і де-брифінг.Тема 10. Проблематизація в тренінгу.

Поняття проблематизованості групи СПТ. Психотехніки, вживані для проблематизації групи. Оптимальна міра проблематизованості групи.Тема 11. Експлікація в тренінгу.

Поняття експлікації в тренінгу і психотехнічні засоби для її реалізації. Однозначність змісту, що експліцірується для учасників групи. Психотехніки, вживані для формування зворотного зв'язку.Тема 12. Види СПТ.

Поняття про «Мозковий штурм» Корпоративні тренінги. Поняття про коучінг. Ділові і організаційно - розумові ігри. Тренінг асертивності. Тренінг комунікативності. Тренінг переговорів. Відеотренінг. Тренінг підготовки персоналу. Тренінг продажів. Тренінг особистісного зростання.Тема 13. Закріплення змін, досягнутих в тренінгу.

Способи закріплення змін залежно від виду тренінгу. Цикл самонавчання. Асиміляція тренінгового досвіду.


Тема 14. Уявлення про оцінку ефективності і ефекти СПТ.

Проблема оцінки ефективності СПТ. Ефекти СПТ: моніторинг успішності, система експрес-аналізу. Основні детермінанти успішності тренінгу. Величина групи. Активність учасників. Приріст знань і вдосконалення умінь як ефекти СПТ.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. СПТ як метод соціально-психологічного впливу..

Тема 1. Історичні передумови виникнення СПТ.

4

2


2

5

1


4

Тема 2. Сфера впливу в соціально-психологічному тренінгу.

6

4


2

5

1


4

Тема 3. Типології груп соціально-психологічного тренінгу.

6

4


2

7

1


6

Тема 4. Основні методи соціально-психологічного тренінгу.

6

2


4

7

1


6

Тема 5. Техніки, які вживаються в СПТ.

8

4


4

7

1


6

Тема 6. Загальна характеристика групи тренінгу : структура і класифікація.

6

4


2

5

1


4

Тема 7. Динамічні процеси в групах СПТ.

6

4


2

5

1


4

Тема 8. Групова динаміка і її роль в процесі тренінгової роботи.

6

4


2

5

1


4

Разом за змістовим модулем 1

48

26


22

46

8


38
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка