Методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»Скачати 340.39 Kb.
Дата конвертації30.12.2016
Розмір340.39 Kb.


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

3.19. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Методика викладання психології»

Автор Кириченко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології; ас. Діколь-Кобріна О. А., асистент кафедри соціальної і прикладної психології

Рецензенти:

Подшивалкіна В.І., доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Родіна Н.В.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри кафедри соціальної і прикладної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ .

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.

Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Кафедра соціальної і прикладної психології
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________«___»______20__р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.19. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
напряму підготовки 6.030102 Психологія

Інституту математики, економіки та механіки

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу
2011 - 2012

Методика викладання психології. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки.6.030102 Психологія
«___»_________ , 20__ - 20__

Розробники: Кириченко О. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології; ас. Діколь-Кобріна О. А., асистент кафедри соціальної і прикладної психології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології

Протокол №___від. "___"____________20___ р.

Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології

______________________ (_Подшивалкіна В.І._)

(підпис) (прізвище та ініціали)
"____"__________20__ р.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки
(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)
Протокол №___від. "___"__________20___ р.

«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

___________20___ р.

1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1,5

Галузь знань

0301. Соціально-політичні науки

Нормативна

Модулів – 2

Напрям підготовки

6.030102 Психологія

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Індивідуальне науково-дослідне завдання науковий проект

4-й

4-й

Семестр

Загальна кількість годин - 81

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних - 44
самостійної роботи

студента – 37

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Бакалавр

34 год.

8 год.

Практичні, семінарські

10 год.

4 год.

Самостійна робота

37 год.

69 год.

НДЗ: 10 год.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 44/37
для заочної форми навчання ­– 12/69

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета - дати студентам уявлення про особливості і принципи діяльності викладання психології, сформувати в них методичні уміння і навички, необхідні для викладання психології у вищій школі.
Завдання

 • оволодіння психолого-педагогічним, методологічним і загальнокультурним змістом, необхідним для викладання «Психології» у різних навчальних закладах;

 • освоєння різних форм навчальних занять і методики їхнього проведення;

 • одержання умінь розробки методичних, дидактичних і інших психолого-педагогічних матеріалів, необхідних для викладання психології;

 • стимулювання творчого самовираження студентів.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: психологію навчання і навчальної діяльності; теорію і методику навчання; особливості організації навчання дорослих; специфіку викладання у вузі; методику викладання психології

вміти: розробляти і проводити різні форми навчальних занять; використовувати активні методи навчання; ефективно організовувати педагогічне спілкування
3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. Методи та форми викладання психологічних дисциплін

Тема 1. Характеристика методики викладання психології як навчальної дисципліни

Специфіка завдань вищого утворення в умовах науково-технічного прогресу. Основні тенденції в перебудові цілей, змісті, методів навчання у вищій школі. Роль і місце психології на сучасному етапі розвитку системи навчання й виховання. Методика викладання психології як науково-практична дисципліна і її місце в системі педагогічних дисциплін. Загальна характеристика предмета й мети курсу методики викладання психології: проектування й удосконалювання процесу навчання психології як наукова основа професійної діяльності майбутніх педагогів.

Методика викладання психології як науково-практична гуманітарна дисципліна, її місце в системі педагогічних і психологічних дисциплін. Поняття про предмет, об'єкт, мети й завданнях методики викладання психології. Основні проблеми методики викладання психології. Теоретична проблема (чому вчити?). Суспільно-практична проблема (для чого потрібно вчити?), проблема суб'єкта навчальної діяльності в курсі "Методика викладання психології".

Тема 2. Історія викладання психології у вищій школі

В історії психології в університетах можемо виділити кілька періодів. Устави університетів неодноразово піддавалися зміні, що відобразилося на складі дисциплін, які викладали. Викладання психології у світських навчальних закладах. Викладання психологічних знань у рамках інших дисциплін.Тема 3. Історія викладання психології у середній школі

Проблема викладання в школі обговорюється в Європі протягом останніх двох сторіч. Необхідність введення психологічних знань в освітній курс навчальних закладів усвідомлювалася й підтримувалася філософами й педагогами. На початку ХХ в. інтерес до психології як науці зріс як у суспільному житті, так і в сфері освіти. У першій половині ХХ в. психологія була присутня в навчальних планах середніх шкіл багатьох країн Європи й Америки. Викладання психології не входило в меті нової радянської школи.

Проблема саморозуміння стала головною підставою для викладання психології в старшій школі в 1950-х рр. в 1960-х рр.

Психологія як навчальний предмет у вітчизняних середніх школах. у багатьох країнах з'являються нові тенденції у викладанні психології. В історії викладання психології в середніх навчальних закладах було кілька періодів, коли психологія включалася в навчальний план як обов'язковий предмет. Дефіцит відповідного учбово-методичного забезпечення й викладацьких кадрів, а також і зміна цілей середньої освіти були причинами припинення її викладання.Тема 4. Сучасна психологічна освіта

Психологічні особливості суб'єкта навчальної діяльності Вузу в сучасний період: мотивація навчання, рефлексія, ментальність майбутніх психологів.

Основні тенденції сучасного психологічного утворення у світі. Нормативно-правове забезпечення психологічного утворення. Навчальні плани й програми.

Базове психологічної утворення. Викладання психології психологам і фахівцям інших спеціальностей. Післядипломне психологічне утворення. Навчання психології в середніх навчальних закладах.

Зміна інформаційної й авторитарної парадигм утворення на особистністно-орієнтовану й демократичну.

Пріоритети у формуванні наукового світогляду студентів. Проблемний принцип викладання. Підвищення технічної оснащеності діяльності викладання психології.

Розвиток форм контролю засвоєння психологічних знань: від зовнішнього контролю до самоконтролю, від орієнтації в оцінюванні знань на локальну співвідносну норму до орієнтації на стандарти світового рівня.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. Прийоми та засоби активізації навчальної діяльності

Тема 5. Зміст психологічної освіти

Відношення між предметом науки психології й навчальним предметом. Завдання конструювання предметного змісту навчального курсу відповідно до психологічних вимог до типів орієнтування в засвоюваній діяльності. Шляхи рішення цього завдання: а) конструювання концепції навчального курсу у відношенні парадигмам науки, б) виділення вихідних одиниць формованої діяльності; в) зміст й мотивація в курсі психології.

Загальна характеристика системи психологічних знань і особливості організації розділів. Зміст курсу психології в педагогічному вузі. Прийоми реалізації дидактичних принципів: науковості (історичності), доступності, систематичності, повноти.

Тема 6. Принципи навчання психології

Принципи навчання - це керівні ідеї в організації навчальних занять, науково обґрунтовані рекомендації, правила, норми, що регулюють процес навчання. Принципи залежать від цілей навчання й дидактичної концепції.Тема 7. Організація навчання

Загальна характеристика організації навчального процесу з погляду теорії засвоєння. Теорія засвоєння знань як основа визначення системи методів навчання й вибору послідовності методів.

Планування й організація занять за цілим курсом. Виділення завдань і організація змісту для аудиторної й самостійної роботи. Розподіл навчального часу для рішення завдань пояснення, освоєння й контролю. Особливості організації лекцій семінарів, практикумів, форм самостійної роботи, іспитів. Використання системи методів у кожній з форм викладання психології

Розповсюджені недоліки опису навчання як діяльності. Діяльність навчання й діяльність навчання. Орієнтовна основа навчальної діяльності й викладання психології. Предмет навчальної діяльності і її продукт. Виконавчі навчальні дії. Контрольні навчальні дії.

Структура навчальної ситуації. Поняття спільної навчальної діяльності викладача й студентів, її ціль, предмет і продукт. Система форм співробітництва викладача зі студентами як засіб досягнення мети спільної навчальної діяльності. Способи спільної навчальної діяльності

Тема 8. Види навчальних занять по психології

Підготовка й проведення лекційних занять у курсі психології, Реалізація системи методів у лекційних курсах: лекція-монолог, монолог з використанням аудио-візуальних засобів, евристична бесіда, лекція-дискусія. Формування лекційної майстерності: робота над конспектом, планом, резюме лекції; структура конспекту лекцій, реалізація дидактичних вимог до кожного розділу змісту лекції. Вибір і реалізація методів і засобів опису, пояснення, відпрацьовування лекційного матеріалу. Аналіз типового лекційного заняття.

Організація семінару в курсі психології й вимоги до його проведення. Відбір змісту навчального курсу. Вибір видів семінарських занять на різних етапах навчання. Семінар як школа взаємодій і учбово-пізнавального співробітництва. Вибір завдань для реалізації усередині і між групових взаємодій учасників навчання. Реалізація системи методів і засобів для рішення завдань засвоєння. Типи навчальних завдань на семінарі: репродуктивні, продуктивна, творчі завдання; побудова системи завдань. Проблема ритму навчального семінарського заняття.

Організація практичних занять по психології. Виділення складу вмінь, формованих на практичних заняттях. Організація процесу освоєння й відпрацьовування вмінь за допомогою навчальних матеріалів і технічних засобів, що забезпечують рішення системи

Організація самостійної роботи студентів при навчанні психології. Формування узагальнених способів навчальної діяльності (планування й висування цілей і завдань, вибір засобів самостійної роботи; дії організації засвоєння знань, дії самоконтролю й організації часу життя). Саморегуляція самостійної роботи.

Організація проведення контролю в процесі навчання психології. Контроль вихідної, проміжної н кінцевої навченості, Вибір і реалізація методів і засобів контролю. Прийоми формування дій взаємо- і самоконтролю.Тема 9. Методи навчання психології

Класифікація традиційних методів навчання й методів активного навчання. Класифікація форм розумної діяльності по Х. Дрейфусу. Методи програмного, проблемного й інтерактивного навчання як найбільш перспективні для навчання психології (по В.Я. Ляудис). Метод позиційного навчання студентів. Основні етапи психотехнічної підготовки вчителів закордоном.

Розвиток психологічного утворення. Традиційні технології викладання психології. Інноваційні технології викладання психології. Методика викладання психології на Заході. Введення психологічних дисциплін у загальну середню освіту. Проблема підвищення психологічної культури педагогів.
ЗМІСТОВНІЙ МОДУЛЬ 3. Засоби діагностики та контроль навчання

Тема 10. Перевірка й оцінка знань з психології

Зміст проблеми контролю засвоєння психологічних знань. Підходи до оцінки успішності учбово-пізнавальної діяльності: результативно-підсумковий і функціонально-процесуальний контроль. Критеріальний і нормативний підходи до оцінювання знань. Типологія помилок: величезна, одинична, припустима, неприпустима, необхідна, випадкова й розумна помилки.Тема 11. Різні аспекти методики викладання психології

Методологічні основи методики викладання психології. Поняття про методологію. Основні методологічні принципи, застосовувані в процесі навчання психології. Принцип взаємозв'язку й взаємозумовленості явищ. Принцип системного, всебічного підходу до досліджуваних явищ психічного життя особистості. Принцип історизму. Дидактичні принципи: науковість, проблемність, наочність, активність і свідомість, доступність, систематичність і послідовність, міцність. Єдність утворення, розвитку й виховання в навчанні.

Світоглядні основи методики викладання психології. Поняття світогляду. Повсякденний і науковий світогляд. Типи виховних завдань. Виховання ідейно-теоретичне, моральне, естетичне, виховання активного інтересу до психології, виховання певних якостей особистості студентів, важливих із професійної точки зору.

Аспекти реалізації виховних завдань: використання наочного матеріалу, критичного аналізу, що викладається викладачем у ході лекції змісту й ін. Виховання наукового світогляду в студентів у сучасних умовах.

Логічні аспекти методики викладання психології. Обсяг і зміст психологічних понять із погляду формальної логіки. Індуктивний і дедуктивний способи викладу навчального матеріалу. Своєрідність історичного й логічного методів викладання. Генетичний метод.

Психологічні аспекти методики викладання психології. Психологічні особливості процесу навчання. Підтримка інтересу до навчального матеріалу як передумова активації й регуляції всіх психічних функцій студента. Методичні прийоми підтримки інтересу.

Здатності, що визначають успішність викладання (дидактичні, організаційно-комунікативні, особистісні й спеціальні). Індивідуальний стиль діяльності викладача і ефективність процесу навчання психології.

Складання авторитету викладача (предметний компонент, комунікативний, гностичний). Психологічні характеристики авторитетного й неавторитетного викладача психології. Основні компоненти в діяльності викладача. Основні проблеми, що зустрічаються в педагогічній діяльності викладачів психології.

Психологічні особливості, труднощі молодих викладачів психології. Класифікація основних страхів і труднощів викладача. Ознаки, на підставі яких у студентів складається перше враження про викладача.

Основи індивідуальної роботи викладача психології зі студентами (облік типу темпераменту студента, пізнавальних інтересів). Причини маніпулятивного поводження. Характеристика основних закономірностей взаємин компонентів системи "стиль педагогічного спілкування - мотивація досягнень студента - інтелект студента".Тема 12. Професійна підготовка й діяльність викладача психології

Самовизначення позицій особистості викладача в навчальних взаєминах зі студентами, з урахуванням розходжень у системах керування навчанням (демократіям, співробітництво, авторитаризм),

Підготовка до організації роботи зі змістом навчального курсу психології. Виділення завдань логіко-теоретичного й історичного аналізу змісту навчального курсу; завдання нормативного аналізу діяльності предметного змісту, конструювання одиниць засвоєння й зв'язків між одиницями в процесі рішення навчальних завдань

Підготовка до організації процесу засвоєння знань використання різноманіття типів навчальних завдань (таксономія завдань), різноманіття форм контролю, корекції, взаємоконтролю, форм заохочення учнів; організація системи форм співробітництва викладача з учнями й учнів один з одним у процесі рішення навчальних завдань; вибір форм співробітництва, адекватного рівню засвоєння; сполучення індивідуальних, групових і фронтальних форм навчальної роботи; керування міжособистісними відносинами.

Оволодіння способами й засобами комунікації: організація мовних форм висловлення на різних етапах засвоєння (лексика, граматика, стилістика, темп, ритм, інтонації, паузи); організація невербальних емоційно-виразних засобів спілкування (жести, міміка, пантоміма, вокальна виразність).

Робота викладача з поданням по самому собі; облік специфіки позиції особистості викладача системі навчального спілкування на різних етапах навчання; удосконалювання викладачем проектування навчальних взаємодій зі студентами. Специфіка навчальних взаємодій на початковому етапі - при формуванні змістів і мети навчання. Вміння проектувати спільні, розділені дії зі студентами, допомога при переході до самоорганізації навчання.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

Ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Методи та форми викладання психологічних дисциплін

Тема 1. Характеристика методики викладання психології як навчальної дисципліни
4


4


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Тема 2. Історія викладання психології у вищій школі
2


4Тема 3. Історія викладання психології у середній школі
2


3Тема 4. Сучасна психологічна освіта
2


4Разом за змістовим модулем 1
10


15Змістовий модуль 2. Прийоми та засоби активізації навчальної діяльності

Тема 5. Зміст психологічної освіти
2


2Тема 6. Закони, закономірності та принципи навчання
2


4Тема 7. Організація навчання2

22
Тема 8. Види навчальних занять по психології4


2
Тема 9. Методи навчання психології4

24
Разом за змістовим модулем 214

414
Змістовий модуль 3. Засоби діагностики та контроль навчання

Тема 10. Перевірка й оцінка знань з психології4

22
Тема 11. Різні аспекти методики викладання психології4

24
Тема 12. Професійна підготовка й діяльність викладача психології2

24
Разом за змістовим модулем 310

610
Усього годин
34

1037ІНДЗ-

-
10-

-

-

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

2

3

1

Підготовка сценарію лекції і семінару як навчальна задача в курсі методики викладання психології у вищій школі

2

2

Методика проведення ділової гри

2

3

Методика проведення «круглого столу»

2
1

2

3

4

Перевірка й оцінка знань з психології

2

5

Професійно-педагогічні й особистісні якості викладача вищої школи. Викладач як організатор взаємодії в педагогічному процесі

2


6. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість годин

1

Розробити зміст семінарського заняття на тему „Впровадження Булонської системи в Україні”.

8

2

Розробити конфліктну ситуацію на тему „Педагог – студент ”

8

3

Обговорити проблему педагогічної етики і творчості викладача

8

4

Розробити 10 тестових питань на тему „Методика викладання психології ”

10

5

Зробити стислий конспект Етичного кодексу психолога

3
Разом

37


7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Самостійний пошук і аналіз студентами ситуацій викладання психології, показових (цікавих) із психолого-педагогічної точки зору.Проведення ділової гри. Етапи проведення:

1. Вибрати тему

2. Намітити проблему, рішення якої повинне бути знайдене в грі

3. Створити умовну ситуацію, що імітує конкретну діяльність людей і їхніх відносин

4. Визначити ролі, які будуть виконувати учасники гри

5. Розробити документацію, який будуть користуватися учасники гри

6. Розробити систему заохочень і штрафів.

Проведення «круглого столу»

Завдання :

- обговорення якої-небудь проблеми, у якому беруть участь із рівними правами кілька експертів, під керівництвом модератора;

- висловлення в певному порядку, а потім перехід до вільної дискусії;

- виявити спектр думок по поставленій проблемі;

- з різних точок зору, обговорити неясні або спірні моменти, пов'язані із проблемою.


8. Методи навчання

Про­відна форма навчання - лекція. За характером логіки пізнання впроваджуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. Супровідні методи – семінарські та практичні заняття. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.


9. Методи контролю

Підсумковий контроль. Для контролю засвоєння дисципліни навчальним планом передбачений залік

Поточний контроль. Для поточного контролю використовуються результати практичних занять.
10. Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль № 1

Змістовий модуль № 2

Змістовий модуль № 3

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

100

9

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9


Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 - 100

A

Відмінно

Зараховано

82-89

B

Дуже добре

74-81

С

Добре

64-73

D

Задовільно

60-63

Е

Допустимо

35-59незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

11. Методичне забезпечення

Таблиці, методичні розробки, презентації лекцій, конспект лекцій й список літератури.
12. Інформаційні ресурси

Бібліотеки, інтернет, електронні книги.
13. Рекомендована література

Базова

 1. Асмолов А.Г. Анализ установок личности в ситуации де­ловой игры // Культурно-историческая психология и конструи­рование миров. — М.; Воронеж, 1996. — С. 535-549.

 2. Бодалев А.А. Личность и общение – М., 1983

 3. Граф В., Ильясов И.И., Ляудис В.Я. Основы организации учебной деятельности и самостоятельные работы студентов – М.: Изд-во МГУ, 1981

 4. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологи­ческий тренинг. — Л., 1989. — 55 с.

 5. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении – М., 1986

 6. Кан-Калик В.Я. Педагогическая деятельность как творческий процесс – М., 1977

 7. Кан-Калик В.Я., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество – М., 1990

 8. Карандашев В.В. Методика преподавания психологии – СПб.: Питер, 2005

 9. Леонтьев А.А. Педагогическое общение – М., 1979

 10. Лившиц В.Я. Деятельность преподавателя как развивающийся процесс – М., 1988

 11. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии – М.: Изд-во МГУ, 1989

 12. Основы педагогического мастерства / Под ред Зязюна И.А. – К., 1989

 13. Хруцкий Е. А. Организация и проведение деловых игр. — М., 1991. —320с.

 14. Чернокозова В.Н., Чернокозов И.И. Этика учителя – К., 1987


Допоміжна

 1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: модульне навчання. – К., 1993.

 2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. Основы педагогического творчества – Казань.: Изд-во Казанского ун-та, 1988

 3. Асмолов А.Г. Анализ установок личности в ситуации де­ловой игры // Культурно-историческая психология и конструи­рование миров. — М.; Воронеж, 1996. — С. 535-549.

 4. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии. – М.: Владос, 1999.

 5. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии – М., 1989

 6. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя. – Одеса: Маяк, 1998.

 7. Боярчук В.К. Методика преподавания психологии в Вузе. – Ростов н/Д, 1982.

 8. Вергасов В.М. Активизация мыслительной деятельности студентов в высшей школе – М., 1981

 9. Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе. – М., 1977.

 10. Гончаренко Н.В. Гений в искусстве и науке – М., 1989

 11. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л., 1988.

 12. Захаров В.П., Хрящева Н.Ю. Социально-психологи­ческий тренинг. — Л., 1989. — 55 с.

 13. Лук А.Н. Мышление и творчество – М., 1976

 14. Основы педагогики высшей школы – Одесса: ЮУГПУ, 1998

 15. Основы педагогического мастерства / Под ред Зязюна И.А. – К., 1989

 16. Петровская Л.А. Теоретические и методические проб­лемы социально-психологического тренинга. — М., 1982. — 168с.

ДОДАТОК 1
Контрольні питання, що виносяться на залік

 1. У рамках яких навчальних дисциплін викладалися психологічні знання у вищих навчальних закладах XVIII-XX ст.?

 2. Які зміни відбуваються у викладанні психології на початку ХХ ст.?

 3. У чому полягала складність викладання психології в 20-30-х рр.?

 4. Коли почалося відродження психологічної освіти й у чому це виявлялося?

 5. Охарактеризуйте основні тенденції сучасної психологічної освіти у світі.

 6. Які типи базової психологічної освіти існують у європейських країнах і в США?

 7. Які типи базової психологічної освіти існують в Україні?

 8. Яка типова тривалість і структура базової психологічної освіти?

 9. Які три типи психологічних спеціальностей і кваліфікацій існують у вищій психологічній освіті в Україні?

 10. Які рівні психологічної освіти існують у багаторівневій системі підготовки психологів в Україні?

 11. Студентам яких інших спеціальностей викладається психологія?

 12. У чому полягають два основних напрямки післядипломної психологічної освіти?

 13. Які форми підвищення психологічної кваліфікації і додаткової психологічної освіти існують в Україні?

 14. Системна організація навчальної ситуації.

 15. Структура навчально-виховної ситуації як одиниці керування навчанням.

 16. Стратегії організації навчання у вищій школі.

 17. Розширення таксономії й введення завдань, адекватних предметному змісту й цілям навчання психології

 18. Методична розробка навчальної лекції

 19. Методична розробка семінарського заняття

 20. Словесні методи навчання психології

 21. Наочні методи навчання психології

 22. Методи закріплення вивченого матеріалу

 23. Організація перевірки й оцінювання при навчанні психології

 24. Розкрити поняття «кваліфікаційна характеристика», «модель фахівця».

 25. Педагогічне спілкування як різновид професійного спілкування

 26. Конфлікти в педагогічному процесі

 27. Характеристика педагогічної майстерності викладача

 28. Характеристика педагогічної етики

 29. Структура й елементи педагогічної творчості

 30. Характеристика понять: педагогічні інновації, педагогічні технології, технології навчання

 31. Науково-дослідна робота як показник професійної компетентності викладача

 32. Форми навчальних взаємодій між викладачем і студентами при навчанні психології

 33. Процес і стиль педагогічної взаємодії

 34. Спільна діяльність (співробітництво) викладача зі студентами; структура спільної навчальної діяльності

 35. Організація спільної діяльності викладача й студентів
База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка