Методичні вказівки до курсу «Фондовий ринок» для студентів денної форми навчання спеціальностейСкачати 153.11 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір153.11 Kb.
Міністерство освіти України
Черкаський інженерно-технологічний інститут
кафедра «Фінанси»
Робоча програма та методичні вказівки

до курсу «Фондовий ринок»


для студентів денної форми навчання спеціальностей

7.050104-фінанси і кредит

Затверджено

на засіданні кафедри «Фінанси»

Протокол № від

Укладач:

Ст.викл.Благодєтєлєва-Вовк С.Л.


Черкаси ЧІТІ 1999I. Мета і завдання дисципліни “ Фондовий ринок”.

В складних умовах переходної економіки, що склалися на Україні, роль фахівців – фінансистів у функціонування системи розподілу та перерозподілу набуває великого значення, оскільки саме від їх роботи залежить якість здійснення відносин розподілу і перерозподілу. Високий кваліфікаційний рівень, який забеспечить відповідне виконання покладених на них функцій залежить від формування належної теоретичної, методичної і методологічної бази, що закладаються системою вищої освіти. Курс «Фондовий ринок» є складовою частиною затвердженої учбової програми, і, від його опанування залежить формування теоретичних і практичних навичок спеціалістів.

Для грунтовного опанування понятійного апарату з дисципліни «Фондовий ринок» студентам 5-го курсу денної форми навчання рекомендується самостійно опрацювати наведені в даних методичних вказівках практичні завдання, обов’язковим є оформлення звіту про виконану роботу.

Кожна задача відповідає певній темі курсу. Їх розв’язання здійснюється на практичних заняттях членами учбової групи для закріплення основних понять дисципліни.

Самостійно виконується написання звіту на основі детального вивчення літератури по темі, що пропонується як провідна викладачем у списку рекомендованої літератури та знайдена самостійно в мережі Інтернет.


1.1. Мета викладання дисципліни.

Мета викладання дисципліни полягає в наданні студентам необхідних теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи фахівця фінансового профілю на підприємствах, в організаціях різних форм власності.

1.2. Завдання вивчення дисципліни.

1.2.1. Засвоєння основних понять, термінів.

1.2.2. Ознайомлення з організацією функціонування фондового ринку України організацій.

1.2.3. Засвоєння методики виконання операцій по продажу та купівлі цінних паперів.

1.3. При вивченні курсу “ Фондовий ринок” необхідні знання з дисциплін «Фінансів», «Бухгалтерського обліку», «Економічного аналізу» та загальноосвітніх.

II розділ

2.1. Зміст дисципліни.

Учбова дисципліна “ Фондовий ринок” вивчається в 9 семестрі.

Зміст дисципліни включає 24 лекції та 8 практичних занять.

На протязі семестру студенти виконують розрахунково-графічну роботу. По закінченні курсу - екзамен.


 1. Робоча програма.

№ п/п

Тема

Лекції

Практичні занняття№ лек-

ції


Кількі-сть годин

№ за- няття

Кількі-сть годин

1

2

3

4

5

6

1

Організаційне заняття. Предмет та задачі курсу «Фондовий ринок».

1

2

1

1

2

Головні поняття курсу «Фондовий ринок» - цінні папери, їх види та особливості використання.

2-3

4

1

1

3

Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.

4

2

2

1

4

Державні цінні папері та операції з ними.

5

2

2

0,5

5

Правові основи функціонування фондового ринку на Україні. Основні законодавчі акти з цього питання.

6-7

4

2

0,5

6

Особливості організації роботи первинного ринку ЦП.

8

2

3

1

7

Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.

9

2

3

0,5

8

Позабіржовий ринок цінних паперів.

10
3

0,5

9

Організаційна структура біржі.

11

2

4

1

10

Головні діючі особи біржової торгівлі. Біржові посередники: роль і види.

12

2

4

0,5

11

Головні фондові біржі світу.

13

2

4

0,5

12

Біржові індекси та методика їх визначення.

14

2

5

1

13

Проблеми автоматизації проведення біржових операцій. Питання побудови та безпеки.

15-16

4

5

0,5

14

Глобальна мережа Internet та її використання в роботі фондового ринку: основні відомості, програмне забеспечення, особливості роботи.

17-18

2

5

0,5

15

Ресурси Internet, та їх використання для ведення фондових операцій.

19

2

6

1

16

Котирування цінних паперів на фондовій біржі.

20

2

6

1

17

Особливості проведенні операцій купівлі-продажу.

21

2

7

1

18

Спекуляції на фондових біржах: механізм здійснення.

22

2

7

1

19

Сучасна світова фінансова криза та її вплив на розвиток фондового ринку в світі та на Україні

23-24

4

8

2
Всього по курсу

24

24

8

16

2.3. Перелік основних питань, що розглядаються в курсі.
№ теми

Назва теми та основні питання

1

2

1

Організаційне заняття. Предмет та задачі курсу. Зміст поняття “фондовий ринок”, значення дисципліни для забеспечення безперервності інвестиційного процесу в межах економічної системи.
 1. Лекція № 1. Практичне заняття № 1.Організаційні питання. Структура курсу. Вимоги до фахівців фінансового профілю. Зв`язок дисципліни “Фондовий ринок” з іншими дисциплінами. Предмет та завдання курсу. Фондовий ринок в контексті діяльності суб‘єктів ринкової економіки.

 2. Предмет курсу.

 3. Об‘єкт курсу.

 4. Суть та значення науки про фондовий ринок.
2

Головні поняття курсу «Фондовий ринок» - цінні папери, їх види та особливості використання.
 1. Лекція № 2-3. Практичне заняття №1. Поняття “Цінні папери” Основні відомості про сучасне апаратне забеспечення, тендендції розвітку.

 2. Визначення поняття ЦП.

 3. Законодавче регулювання ЦП.

 4. Функції ЦП.

 5. Вартісні та цінові фактори цінних паперів.

 6. Види ЦП.

3

Визначення доходності різних видів цінних паперів: питання методології.
 1. Лекція № 4. Практичне заняття № 2. Доходність як головний фактор інвестиційної привабливості .

 2. Дохідність акцій.

 3. Дохідність облігацій.

 4. Показники доходності.

4

Державні цінні папері та операції з ними.
 1. Лекція №5. Практичне заняття № 2. Державні цінні папери (ДЦП) як особливий вид ЦП.

 2. Мета випуску ДЦП.

 3. Види ДЦП.

 4. Визначення доходності по ним.

 5. Сучасні проблеми ДЦП.
5

Правові основи функціонування фондового ринку на Україні. Основні законодавчі акти з цього питання.
 1. Лекція № 6-7. Практичне заняття № 2. Основні відомості про законодавче регулювання фондового ринку.

 2. Закони України, що визначають основні аспекти діяльності фондового ринку.

 3. Підзаконні акти, що регулюють операції на фондовому ринку.

6

Особливості організації роботи первинного ринку ЦП.
 1. Лекція № 8. Практичне заняття № 3. Первинний ринок ЦП.

 2. Суб‘єкти, що діють на первинному ринку цінних паперів.

 3. Випуск та первинний розподіл ЦП.

 4. Особливості функціонування первинного ринку ЦП.

7

Особливості функціонування вторинного ринку цінних паперів.
 1. Лекція №9. Практичне заняття №3. Вторинний ринок ЦП.

 2. Суб‘єкти, що діють на вторинному ринку.

 3. Структура вторинного ринку ЦП.

 4. Фондова біржа як механізм вторинного перерозподілу ЦП.

 5. Позабіржовий ринок ЦП та особливості його функціонування.

8

Позабіржовий ринок цінних паперів.
 1. Лекція № 10. Практичне заняття № 3. Особливості діяльності позабіржовогу ринку ЦП.

 2. Суб‘єкти позабіржового ринку.

 3. Механізм проведення операцій на позабіржовому ринку.

 4. Види операцій з ЦП на ньому.

9.

Організаційна структура фондової біржі.
 1. Лекція № 11. Практичне заняття № 4. Організаційна структура біржі.

 2. Поняття “клирінгова палата”.

 3. Поняття “розрахункова палата”.

 4. Методи забезпечення гарантій.
10

Головні діючі особи біржової торгівлі.
 1. Лекція № 12. Практичне заняття № 4. Головні діючі особи біржової торгівлі.

 2. Біржові посередники: роль і види.

 3. Механізм взаємодії діючих осіб на фондовій біржі.

11

Головні фондові біржі світу.
 1. Лекція № 13. Практичне заняття № 4. Фондові біржі світу та особливості їх діяльності.

 2. Нью-Йоркська фондова біржа.

 3. Токійська фондова біржа.

 4. Франкфуртська фондова біржа.

 5. Лондонська фондова біржа.

12

Біржові індекси та методика їх визначення.
 1. Лекція № 14. Практичне заняття № 4. Біржові індекси.

 2. Поняття біржлвих індексів.

 3. Види біржлвих індексів.

 4. Методика розрахунку біржових індексів.

13

Проблеми автоматизації проведення біржових операцій. Питання побудови та безпеки.
 1. Лекція № 15-16. Практичне заняття № 5. Автоматизація біржових операцій.

 2. Апаратне забезпечення функціонування автоматизованної системи біржі.

 3. Програмне забезпечення біржових торгів.

 4. Існуючі електронні системи проведення торгів.

 5. Проблема безпеки.

14

Глобальна мережа Internet та її використання в роботі фондового ринку.
 1. Лекція № 17-18. Практичне заняття № 5. Глобальна мережа Интернет.

 2. Основні відомості.

 3. Програмне забезпечення.

 4. Особливості функціонування.15

Ресурси Internet, та їх використання для ведення фондових операцій.
 1. Лекція № 19. Практичне заняття № 6. Ресурси Интернет.

 2. Види ресурсів.

 3. Основні пошукові системи та особливості їх роботи.

 4. Головні каталоги ресурсів.

 5. Ресурси по фінансовій та фондовій тематиці.

 6. Електронні системи операцій з цінними паперами.

 7. Економічні фондові ігри.

16

Котирування цінних паперів на фондовій біржі.
 1. Лекція № 20. Практичне заняття № 6. Котрування цінних паперів.

 2. Механізм встановлення ціни.

 3. Особливості формування попиту на ЦП.

 4. Особливості формування пропозиції на ЦП.

 5. Біржова коньюнктура.

17

Особливості проведенні операцій купівлі-продажу.
 1. Лекція № 21. Практичне заняття № 7. Особливості проведення операцій купівлі-продажу.

 2. Види операцій купівлі-продажу ЦП.

 3. Строкові угоди з цінними паперами, деривативами.

18

Спекуляції на фондових біржах: механізм здійснення.
 1. Лекція № 22. Практичне заняття № 7. Спекуляції на фондових біржах: механізм проведення.

 2. Види біржових спекуляцій.

 3. Механізм здійснення спекуляцій.

19

Сучасна світова фінансова криза та її вплив на розвиток фондового ринку в світі та на Україні.
 1. Лекція № 23-24. Практичне заняття № 8. Сучасна світова фінансова криза та її вплив на розвиток фондового ринку.

 2. Фондові крахи 20 сторіччя. Особливості та передумови.

 3. Ліндон Ларуш про сучасний стан світового господарства.

 4. Проблеми негармонійного розвитку.

 5. Нові теорії, що пояснюють особливості функціонування фондового ринку.


III. Розрахунково-графічна робота.

Завдання 1. “ Аналіз стану фондового ринку за 1999 рік”:

а) України;

б) Росії;

в) світових фондових ринків.
Загальний обсяг – в межах 12- 15 сторінок. Головні аспекти, що потребують відображення:

 1. Дати коротку характеристику функціонування фондового ринку на протязі останніх 5-10 років.

 2. Описати основні аспекти діяльності фондового ринку, вказати значення основних показників і т.ін за 1999 рік.

 3. Дати власну оцінку, проаналізувати ситуацію, виявити недоліки в діяльності фондового ринку.

 4. Дати власні рекомендації щодо формування, або вдосконалення фондового ринку.

 5. Зробити висновки стосовно проведеного дослідження, окреслити позитивні і негативні моменти в роботі фондового ринку, а також власних пропозоцій.

Завдання 2. Ділова гра “Фондова біржа on-line”.

Загальний обсяг - в межах 3-5 сторінок.

Етапи гри:


 1. зареєструватися в системі економічних ігр Росбізнесконсалту.

 2. На практичних заняттях здійснювати акти купівлі-продажу акцій, що котируються за правилами гри.

 3. Оформити звіт по проведеним операціям, оцінити їх ефективнсіть та власні здібності роботи з цінними паперами.

Завдання 3. “ Формування добірки інтернет-посилань на фінансово-економічну тематику.”

На основі використання сучаних механізмів інтернет-пошуку сформувати добірку інтернет-посилань на фінансово-економічну інформацію в Інтернеті (Рунеті). При цьому по кожному посиланню дати стислу характеристмику: основні теми, розділи, тощо.Завдання 4. “Використання WEB-EMAILу Черкаського інженерно-технологічного інституту.”

Придбати та використовувати в учбовому процесі WEB-EMAIL Черкаського інженерно-технологічного інституту, здійснити підписку на інформацію фінансового характеру.Список літератури.

Основна література

1.Астахов В. Ценные бумаги. - М.: Финансы и статистика, 1995.

2.Бланк И.А. Торгово-посредническое предпринимательство: экономические основы биржевой торговли и брокерской деятельности. - К.: «АС», 1992.

3.Бороздин П. Ценные бумаги и фондовый рынок.Справочник финансиста государственного предприятия.Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 1994.

5.Гольцберг М.А. Акционерные общества. Фондовая биржа. Операции с ценными бумагами.-К.: Наукова думка, 1992.

6.Дж.О. Брайен, С. Шривастова. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами. -М.: «Дело ЛТД», 1995.

8. Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. - М.: МП «ФОСКОМ», 1992.

9.Практическое пособие дилеру биржевых и внебиржевых рынков. - М.: АЗИМУТ ПЛЮС, 1995.

10.Салыч Г. Опционные, фьючерсные и форвардные контракты. - М.:РУПФИ, 1994.
Додаткова література

1.. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика. Принципы и политика. В 2-х томах. Т.2.-М.: Республика, 1992.-400 с.

2. Самуельсон П. Економіка.-Львів: Світ, 1993.-496 с.

3. Саркисянц Г.С. Бизнес, комерция, рынок.- М.: Информпечать, 1993.-320 с.

4. Толковый словарь рыночной экономики /Под ред. Крутикова Ф.А./.-М.: Глория, 1993.-301 с.


 1. Высокопроизводительные сети . Энциклопедия пользователя. Марк А. Спортак и др. Пер. с анг. – К.: ДиаСофт,1998.-432с.

 1. “Microsoft Оffice 97”Энциклопедия пользователя. Пол МакФедриз и др. Пер с анг. – К.:ДиаСофт, 1998. – 864 с.

 2. Внутренний мир World Wide Web. Пер. с англ. – К.:ДиаСофт,1997. –544с.

Періодичні видання:

Журнали - Економіка України,Фінанси України, Газети - Галицькі контракти

Голос України, Діло, Ділова Черкащина, Контракт, Фінансова Україна, Урядовий кур`єрПередачі радіо і телебачення по тематиці фондового ринку.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка