Методичні вказівки до курсової роботи для студентів Спеціальність: 010104 Професійна освітаСкачати 277.81 Kb.
Дата конвертації10.11.2016
Розмір277.81 Kb.Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологійЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЇ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Методичні вказівки до курсової роботи для студентів


Спеціальність: 6.010104 Професійна освіта
Профіль: Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні

Комп'ютерні системи та мережі.

Обробка й захист інформації в комп'ютерних системах та мережах.

БЕРДЯНСЬК, 2011

Затверджено
Рецензент

У методичних вказівках дані рекомендації з виконання курсової роботи з дисципліни «Застосування комп'ютерних технологій у навчальному процесі».

Призначені для студентів спеціальності 6.010100 Професійне навчання

4 курсу денного й заочного відділень.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.
Методичні вказівки

Укладачі:


Хоменко В.Г. – к.т.н., доцент, декан факультету ктс, завідувач кафедри КТУН.
Смоліна І.С. – ст.викладач кафедри КТУН

ЗМІСТ


Вимоги до курсової роботи.......................................................................

4

Підготовка курсової роботи.....................................................................

4

Вибір теми курсової роботи......................................................................

5

Підбор джерел...........................................................................................

5

Складання робочого плану.......................................................................

5

Первинний аналіз матеріалів...................................................................

6

Складання остаточного варіанта плану роботи........................................................................................................

6

Систематизація й узагальнення матеріалів.............................................

6

Виконання роботи....................................................................................

7

Оформлення роботи..................................................................................

8

Захист курсової роботи.............................................................................

8

Теми курсових робіт, що рекомендуються............................................

9

Крітерії оцінювання ……………………………………………………

14

Список літератури, що рекомендується.................................................

15

Додаток 1 ..................................................................................................

18

Додаток 2....................................................................................................

19

Вимоги до курсової роботи
Курсова робота виступає завершальним етапом вивчення блоку дисциплін інформаційного циклу, таких як «Архітектура ЕОМ та обчислювальна техніка»,«Інженерна та комп'ютерна графіка»,«Сучасні операційні системи»,«Мови програмувань загального призначення СІ, PASCAL», «Візуальна мова програмування на Delphi», Візуальна мова програмування на Builder»,«Логічне програмування та бази знань», «Програмування з використанням стандарту запитів SQL», «Теорія управління та інформаційні системи».

Курсова робота виконується студентом самостійно під керівництвом викладача, що сприяє розвитку навичок дослідницької діяльності, закладає основи наукової праці з інформацією. У процесі виконання курсової роботи студенти мають можливість не тільки розширити отримані знання в сфері використання комп'ютерних технологій у навчальному процесі, але й застосовувати їх для рішення практичних професійно-орієнтованих завдань.

Рівень виконання курсової роботи дозволяє судити про ступінь глибини отриманих знань, уміннях всебічно досліджувати поставлену проблему, опираючись на аналіз існуючих розробок, робити самостійні виводи й висновки.

При виконанні курсової роботи необхідно дотримувати ряд вимог і рекомендацій:


 1. Проблема повинна бути розглянута всебічно, з виводами й пропозиціями, що відображає напрямок вдосконалювання вченої діяльності за допомогою комп'ютерних технологій.

 2. У тексті курсової роботи повинен простежуватися погляд автора на досліджувану проблему із вказівкою позитивних сторін і критичного погляду на існуючий досвід використання засобів комп'ютерних технологій у діяльності інженера-педагога.

 3. Робота включає проведення аналізу й узагальнень теоретичних матеріалів і існуючого передового вітчизняного й закордонного досвіду по розглянутій проблемі, з опорою на відповідні методичні положення, інструктивні документи, літературу, internet-ресурси.

 4. При оформленні курсової роботи повинні бути дотримані відповідні стандарти.


Підготовка курсової роботи
Підготовка курсової роботи включає наступні етапи:

 • вибір теми;

 • підбор джерел (літературних, документальних і ін.);

 • складання робочого плану роботи;

 • ознайомлення з літературою, методичними й інструктивними матеріалами;

 • розробка й узгодження остаточного варіанта плану;

 • аналіз, систематизація й узагальнення матеріалів;

 • розробка та опис програмного забезпечення;

 • написання роботи;

 • захист курсової роботи.


Вибір теми курсової роботи
Теми курсових робіт вибираються студентами залежно від подальшої спеціалізації в області професійної діяльності. Доцільно тему курсової роботи зв'язати з наступною розробкою питань у дипломній роботі. Теми курсових робіт і строки їхнього написання затверджуються рішенням кафедри.
Підбор джерел
Підбор джерел здійснюється після вибору теми курсової роботи. Для цього студентові необхідно скористатися каталогами й бібліографічними довідниками, списками рекомендованої літератури по розглянутій проблемі, розділами бібліотечного каталогу, internet-ресурсами відповідній темі курсової роботи.

Літературні джерела повинні розкривати теоретичну основу використання комп'ютерних технологій в автоматизованій управлінській діяльності й практичній автоматизації професійної діяльності фахівця.

У процесі роботи із джерелами потрібно проводити попередню систематизацію зібраної інформації.

Робота із джерелами й консультації з науковим керівником допоможуть студентові оцінити відповідність матеріалів обраній темі, визнаним науковим поглядам, одержати подання про спектр проблем, охоплюваних тематикою курсової роботи.Складання робочого плану
План роботи повинен відбивати її основну ідею, розкривати зміст проблеми.

Робочий план курсової роботи розробляється на основі аналізу літературних і документальних джерел. У план необхідно включити введення, структуру основного змісту роботи й висновок, список використаної літератури.

При складанні плану необхідно опиратися на питання, які передбачається освітити в окремих параграфах роботи, продумавши послідовність їхнього викладу.

Обов'язковим є узгодження плану з керівником курсової роботи.Первинний аналіз матеріалів
На основі вивчення зібраних матеріалів студентом складається конспект, що включає виписки або короткі виклади даних і прикладів, які можливо надалі використовувати при підготовці роботи. При використанні матеріалів з першоджерел необхідно оформляти його у вигляді цитат, фіксуючи реквізити джерела (автор(и), назва роботи, видавництво, рік видання, номера сторінок, що цитуються).

Важливо систематизувати отримані відомості по розділах роботи.

При вивченні літератури рекомендується дотримувати певної послідовності.

Рекомендується також вивчити матеріали підручників і навчальних посібників, наукових видань (монографій, статей, матеріалів конференцій та ін.).


Складання остаточного варіанта плану роботи
Попередня обробка матеріалів по досліджуваній проблемі, систематизація й аналіз джерел, інструктивних і методичних матеріалів дають можливість уточнення, конкретизації, коректування робочого плану курсової роботи.

Остаточний варіант плану необхідно погодити з науковим керівником, обмовивши строки підготовки й подання курсової роботи до захисту.


Систематизація й узагальнення матеріалів
Вивчення джерел і узагальнення вивчених матеріалів дозволяють студентам уточнити наступні аспекти розглянутої в курсовій роботі проблеми:

 • ………………;

 • ………………;

 • ………………;

…………………..................

 • ………………......

Аналіз питань, пов'язаних з досліджуваною проблемною областю, дозволяє авторові об'єктивно оцінити існуючу практику інформатизації предметної області, досвід використання комп'ютерних технологій у професійній діяльності фахівця, на основі цього сформулювати свої виводи, висновки й пропозиції по вдосконалюванню діяльності на основі використання комп'ютерних технологій.Виконання роботи
Виконання курсової роботи здійснюється по розробленому й затвердженому плані.

 1. Введення містить опис значення проблеми в теорії й практиці. Дається характеристика предметної області. Розкривається зміст основних завдань курсової роботи.

 2. Теоретична частина включає:

  • зміст основних понять;

  • состав розв'язуваних завдань у даній предметній області, методи й засоби їхньої реалізації на основі комп'ютерних технологій;

  • інформаційне, програмне, технічне забезпечення предметної області;

  • опис інформаційно-логічної моделі (модель даних, що відображає предметну область у вигляді сукупності комп'ютерних об'єктів і структурних зв'язків між ними);

  • опис технологічного процесу автоматизації навчальної діяльності;

  • економічна ефективність впровадження комп'ютерних технологій у професійну діяльність фахівця.

3 Практична частина - містить наступні розділи: • опис автоматизованої інформаційної системи (призначення, функціональні можливості, перелік підсистем);

 • інформаційне моделювання завдання;

 • опис вхідної і результатної інформації (перелік, джерела надходження, форма подання, періодичність, споживачі вихідної інформації й т.д.);

 • опис технології обробки інформації, особливості її реалізації на основі СУБД, електронних таблиць: екранні форми введення й коректування даних, запити, звіти, макроси, структура діалогового додатка (меню, повідомлення, підказки й т.п.);

 • опис стандартних прикладних програм;

 • обґрунтування вибору програмних засобів для створення проектованої автоматизованої інформаційної системи й підтримки її подальшого функціонування й розвитку;

 • аналіз отриманих результатів.

Практична частина повинна супроводжуватися й коментуватися роздруківками. Для підвищення наочності змісту роботи бажано використовувати табличний матеріал, схеми й малюнки.

4 Висновок виводи автора з питань, розглянутим у роботі, пропозиції по вдосконалюванню процесів інформатизації предметної області.

5 Список використаної літератури оформляється з урахуванням відповідних стандартів.
Оформлення роботи
Оформлення роботи здійснюється відповідно до встановлених вимог. Обсяг роботи повинен становити не менш 35 сторінок машинописного тексту. Матеріал розташовується в наступній послідовності:

• титульний аркуш (пояснювальна записка до курсової роботи);

• завдання на курсову роботу;

• план-зміст;

• виклад змісту курсової роботи;

список літератури;

• додатка.

Робота виконується на одній стороні аркуша. Аркуші послідовно нумеруються. Номера ставляться у правому нижньому куті сторінок. Параметри сторінок: ліве поле - 2,5 см., праве – 1,5 см., верхнє, нижнє – 2 см., інтервал одинарний, Times New Roman 14 пт.

Кожний параграф у тексті повинен мати заголовок відповідно до плану.

Числові дані в систематизованому виді представляються у вигляді графіків, таблиць, схем. Вони повинні мати порядковий номер, заголовок, а в примітці - посилання на джерело.

У роботі допускається використання тільки загальноприйнятих скорочень і умовних позначок. Цифрові дані, що приводяться, виводи інших авторів обов'язково повинні мати посилання на першоджерела, які варто включити до списку літератури із вказівкою сторінок, використаних у роботі.

Необхідно дотримуватися точності цитат, що приводяться, і об'єктивно викладати думку інших авторів. У списку літератури доцільно привести діючі інструктивні й методичні матеріали, довідники, спеціальну літературу за абеткою по прізвищах авторів, а також періодичні видання із вказівкою місця й року їхнього випуску.


Захист курсової роботи
Робота повинна бути написана у встановлений термін і представлена керівникові для попередньої оцінки.

Захист роботи проводиться комісією, що включає завідувача кафедрою, викладачів, призначуваних їм, і керівника роботи.

Захист курсової роботи проводиться з метою виявлення глибини розуміння досліджуваної проблеми.

У ході захисту студент повинен коротко викласти основний зміст роботи, обґрунтувати виводи й пропозиції, звертається на ті розділи, у яких утримуються критичні зауваження по практиці використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності з урахуванням предметної області, розглянутої в курсовій роботі. Наприкінці повідомлення студент відповідає на зауваження керівника, зроблені їм при попередній оцінці роботи, відповідає на питання членів комісії.При оцінці курсової роботи комісія враховує якість і результати її захисту. Незадовільна робота вертається студентові для переробки у відповідності зі зробленими зауваженнями.
Теми курсових робіт, що рекомендуються
Назва темиОсобливості і роль системи автоматизованого проектування на основі інтранет мережіКомп’ютерні технології як фактор еволюции форм та методів навчанняАвтоматизація керування кадрами навчального закладу, на прикладі особової справи викладачаФункціонально-інформаційне забезпечення керування кадрами засобами комп’ютерних технологійПринципи автоматизації документування проектних рішень на основі гіпертекстових технологійАвтоматизація керування професорсько - викладацькими кадрами.Впровадження комп'ютерних інформаційних технологій в навчальний процесРозробка бази даних вищого навчального закладу по пропускам занять студентамиУправління закладом освіти в умовах інформатизації суспільстваПрограмні засоби створення, редагування та випуску текстових і табличних документів у системі автоматизованого проектування.Організаційно-методичне забезпечення керування кадрами засобами комп’ютерних технологійВикористання комп’ютерних технологій при особисто – орієнтованих технологіях навчанняПідготовка майбутніх інженерів-педагогів засобами компьютерних технологійЗастосування комп’ютерних технологій в автоматизованих системах управління на базі WEB-Технологій при розробці робочих навчальних планів вищого навчального закладуРозробка електронного дидактичного забезпечення курсу «програмування на ПЕОМ»Особливості системи автоматизованого проектування у навчанніПроектування інформаційного процесу на основі баз данихПроектування навчального процесу при підготовці майбутніх інженерів-педагогівСтворення елементів дидактичного забезпечення засобами Power Point з теми «Outlook»Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» (лекції, для студентів 1 курсу економічного факультету)Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» (лабораторні роботи, для студентів 1 курсу економічного факультету)Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» (лекції, для студентів 2 курсу економічного факультету)Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» (лабораторні роботи, для студентів 2 курсу економічного факультету)Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Економічна інформатика» (1-2 модуль, для студентів 1 курсу економічного факультету)Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Економічна інформатика» (3-5 модуль, для студентів 1 курсу економічного факультету)Розробка мультімедийних складових лекційного курсу «Економічна інформатика» (1-2 модуль, для студентів 1 курсу економічного факультету)Розробка мультімедийних складових лекційного курсу «Економічна інформатика» (3-5 модуль, для студентів 1 курсу економічного факультету)Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» (лекції. для студентів 5 курсу факультету технологій, інженерной та комп’ютерной графіки )Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» (лабораторні роботи, для студентів 5 курсу факультету технологій, інженерной та комп’ютерной графіки )Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Застосування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом» (лекції)Розробка електронного методичного забезпечення з дисципліни «Застосування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом» (лабораторні роботи)Створення елементів дидактичного забезпечення засобами Power Point з теми « Microsoft Word»Створення елементів дидактичного забезпечення засобами Power Point з теми «Microsoft Excel»Створення елементів дидактичного забезпечення засобами Power Point з теми «Paint»Розробка електронного дидактичного забезпечення курсу «Використання інформаційних технологій в навчальному процесіРозробка електронного методичного забезпечення з з теми «Калькулятор та Блокнот»Розробка електронного методичного забезпечення з теми: «Можливості Internet Explorer»Створення елементів дидактичного забезпечення засобами Power Point з теми: « Інтернет»Розробка лекційного матеріалу з дисципліни «Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі» засобами Power PointСтворення елементів дидактичного забезпечення засобами Power Point з теми «Бази даних Access»Розробка електронного методичного забезпечення теми « Microsoft Word» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілюРозробка електронного методичного забезпечення теми Excel для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілюРозробка електронного методичного забезпечення теми «Бази даних Access» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілюРозробка електронного методичного забезпечення теми « Microsoft Word» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілюРозробка електронного методичного забезпечення теми «Microsoft Excel» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілюРозробка електронного методичного забезпечення теми «Бази даних Access» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілюРозробка електронного методичного забезпечення теми «Фінансові розрахунки в Excel» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілюРозробка лекційного матеріалу з теми «Фінансові розрахунки в Excel» засобами Power PointРозробка електронного методичного забезпечення теми «Електронна пошта»Розробка лекційного матеріалу з теми «Електронна пошта» засобами Power PointРозробка електронного методичного забезпечення теми «Internet»Розробка лекційного матеріалу з теми «Internet» засобами Power PointРозробка тестових завдань з дисципліни « Програмування на С++»Розробка тестових завдань з дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка» для студентів 1 курсу економічного факультетуРозробка тестових завдань з дисципліни «Інформатика та обчилювальна техніка» (для студентів 2 курсу економічного факультету)Розробка тестових завдань з дисципліни «Економічна інформатика» (для студентів 1 курсу економічного факультету)Розробка тестових завдань з дисципліни «Інформатика та обчилювальна техніка» (лекції. для студентів 5 курсу факультету технологій, інженерной та комп’ютерной графіки )Розробка тестових завдань з дисципліни«Застосування комп’ютерних технологій в управлінні виробництвом»Розробка тестових завдань з теми«Фінансові розрахунки в Excel»Розробка тестових завдань з теми«Електронна пошта»Розробка тестових завдань з теми «Internet»Розробка тестових завдань з теми «Бази даних Access»Розробка тестових завдань з теми «Microsoft Excel»Розробка тестових завдань з теми « Microsoft Word»Розробка тестових завдань з теми «Стаднартні додатки Windows»Розробка тестових завдань з теми «Power Point»Розробка тестових завдань з теми «Microsoft Outlook»Розробка електронного методичного забезпечення теми «Microsoft Outlook» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей економічного профілюМодульне навчання у системі професійної освіти інженерно-педагогічних кадрівПринципи автоматизації документування проектних рішень на основі гіпертекстових технологійВпровадження інтернет-технологій у навчальний процесРозробка тестових завдань з дисципліни «Архітектура ЄОМ»Формування професійності інженера-педагога у системі університетської підготовкиЗастосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесіВикористання електронно-дидактичного забезпечення у дистанційній освітіРоль електронного дидактичного забезпечення в системі освітиРозробка електронного методичного забезпечення курсу «Застосування комп’ютерних технологій в навчанні» ( 1-2 модуль)Розробка електронного методичного забезпечення курсу «Застосування комп’ютерних технологій в навчанні» ( 3-4 модуль)Розробка електронного методичного забезпечення курсу «Застосування комп’ютерних технологій в навчанні» ( 5-6 модуль)Розробка електронного методичного забезпечення курсу «Застосування комп’ютерних технологій в навчанні» ( 7-8 модуль)Розробка електронного методичного забезпечення курсу «Застосування комп’ютерних технологій в навчанні» ( 9-10 модуль)Розробка електронного методичного забезпечення курсу «Застосування комп’ютерних технологій в навчанні» ( 11-12 модуль)Розробка мультімедийних складових лекційного курсу «Комп’ютерна графіка»Формування у студенів інженерно-педагогічних спеціальностей профісійних знань та умінь при вивченні дисципліни «ЗКТН»Формування у студенів інженерно-педагогічних спеціальностей профісійних знань та умінь при вивченні дисципліни «ЗКТУ»Формування у студенів інженерно-педагогічних спеціальностей профісійних знань та умінь при вивченні дисципліни «Інформатика та обчислювальна техніка»Формування у студенів інженерно-педагогічних спеціальностей профісійних знань та умінь при вивченні дисципліни «Економічна інформатика»Формування у студенів інженерно-педагогічних спеціальностей профісійних знань та умінь при вивченні дисципліни «Комп’ютерна графіка»Формування профісійних знань та умінь при вивченні дисципліни «Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі» у студентів фізико-математичного факультету.Технологічені можливості редактора векторної графики CorelDrawКомп’ютерна графіка та графічні редакториВикористаня WEB-дизайну і FLASH-технологій у навчальному процесіЦифрові технології мульимедіа


Крітерії оцінювання курсових робіт з дисципліни «Застосування комп’ютерних технологій у навчанні»
Курсові роботи оцінюються згідно кредитно-модульної системи по 100 бальній шкалі.


Вид роботи

Кількість балів

Оформлення пояснювальної записки

30

Розробка практичної частини курсоваї роботи (ІІ розділ) з використанням прикладних програм, язиков програмування, мультимедійних засобів

50

Захист курсової роботи (доклад та презентація)

20

ВСЬОГО

100


Відповідність підсумкових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЕСТS


Оцінка в балах

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)75-81

С

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)60-66

Е

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)35-59

НезадовільноНезадовільно

(з можливістю повторного складання)1-34

F

Незадовільно

(з обов’язковим повторним курсом)

Список рекомендованої літератури:


 1. Агранович Б.Л. Типовые средства автоматизации управления вузом.- Томск, 1988.- 188 с

 2. Ашеров А. Ергономіка інформаційних технологій: Навч. посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2000. – 224с.

 3. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. - М., 1980. - 367 с.

 4. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных компьютерных систем. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 351 с.

 5. Бойс Д. Использование MS Office 97, профессиональный выпуск: Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Изд. дом «Вильямс», 1998. – 1120с.: ил.

 6. Васильев Ю.С. Экономика и организация управления вузом: Учебник: [Для высш. шк.].- СПб.: Лань, 2001.- 534 с

 7. Гаврилов Д. Управление производством на базе стандарта MRP II. – СПб: Питер, 2002. – 320с.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 8. Гарнаев А. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах. – СПб.: БХВ – Санкт - Петербург, 2000. – 336с.: ил.

 9. Гетс К. Excel 2000. Руководство разработчика. Том 1. Настольные приложения: Пер. с англ. – К.: Изд. группа BHV, 2000. – 1264с.

 10. Глушков В. Введение в АСУ. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. «Техніка», 1974, 320с.

 11. Гудгардс Р. Информационные технологии в управлении кадрами / Под ред. д.ф.-м.н. проф.. В.А.Пархомова. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 235с. – (Серия «Секреты менеджмента»).

 12. Горев А., Ахаян Р., Макашаринов С. Эффективная работа с СУБД. СПб.: Питер, 1998. 704 с.

 13. Гусева Т. И., Башин Ю. Б. Проектирование баз данных в примерах и задачах. М.: Радио и связь, 1992.

 14. Дюбуа Д., Прад А. Теория возможностей. Приложения к представлению знаний в информатике. М.: Радио и связь, 1990.

 15. Жоль К.К., Сиволоб Ю.В. Информация, общественные науки, управление: Философско-экономический анализ /АН Украины. ОНИОН. - К.: Наукова думка, 1991. - 284 с.

 16. Забродська Л. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект. – Х.: Видав. Група «Основа», 2003. – 240с.

 17. Информатика: Учебник / Под ред. проф. П. В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 1997. 768 с.: ил.

 18. Калініна Л. Системи інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: Монографія. – Херсон.: Айлант, 2005. – 275с.

 19. Камарда Б. Использование MS Word 97: Пер. с англ. – Изд.-бестселлер. – К.; М.; СПб.: Изд. дом «Вильямс», 1998. – 800с.

 20. Карпова Т. Базы даннях: модели, разработка, реализация. – СПб.: Питер, 2002. – 304с.: ил.

 21. Кирилюк Н. Проектирование и внедрение АСУП. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. «Техніка», 1974, 192с.

 22. Коннолли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ. уч. Пос. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. – 120с.: ил.

 23. Коттингхем М. Excel 2000: руководство разработчика: Пер. с англ. – К.: Изд. группа BHV, 2000. – 704с.

 24. Куперштейн В. MS Office и Project в управлении и делопроизводстве. – 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: БХВ – Петербург, 2001, 400с.: ил.

 25. Локальные вычислительные сети: Справочник / Под ред. С. В. Назарова. М.: Финансы и статистика, 1994.

 26. Макаров И. М. Теория выбора и принятия решений. М.: Наука, 1987.

 27. Меняйленко О. Автоматизовані педагогічні навчальні системи: Монографія. – Луганськ: Алма – Матер, 2003. – 272с.

 28. Михайлов А.И., Гиляревский Р.С. О перспективах развития информатики // Науч. техн. информация. - 1973. - № 5. - С. 1-9.

 29. Назаров С. В., Першиков В. И., Тафинцев В. А. и др. Компьютерные технологии обработки информации: Учеб. по-соб. / Под ред. С. В. Назарова. М.: Финансы и статистика, 1995.248 с.

 30. Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие / Под ред. проф. А.Д.Хомоненко. - Спб.: Корона-принт, 1998. - 448 с.

 31. Поплавский Р.П. Термодинамика компьютерных процессов. - М.: Наука, 1981. - 255 с.

 32. Полат Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. Пособие для студ. педвузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров. – М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 272с.

 33. Риккарди Г. Системы баз данных. Теория и практика использования в Internet и среде Java.: Пер. с англ. – М.: Изд. Дом «Вильямс», 2001. – 480с.: ил.

 34. Симонович С. Информатика: Базовый курс. – СПб.: Питер, 2001. – 640с.: ил.

 35. Савельев А.Я. Автоматизация управления вузом.- М.: Радио и связь, 1984.- 175 с.

 36. Титоренко Г. Информационные технологии управления: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 439с.

 37. Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных. М.: Мир, 1985.

 38. Ульман Дж. Основы систем баз данных. М., 1993.

 39. Чекотовский Э. Графический анализ статистических данных MS Excel 2000.: - М.: Изд. дом «Вильямс», 2002. – 464с.: ил.

 40. Черкасов Ю. Информационные технологии управления. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 216с. – (Серия «Высшее образование»).

 41. Холберг Б. Использование MS Excel 97: Пер. с англ. – К.; М.; СПб.: Изд. дом «Вильямс», 1998. – 736с.: ил.


Информации из сети:
1)http://ito.edu.ru/2004/Moscow/Late/Late-0-4960.html (Автоматизированная система управления вузом);

2) http://www1.ispu.ru/portal/index.pl?iid=2425&isa=Category (Cпецифика проекта «автоматизированное управление качеством вуза»);

3)http://www.ict.nsc.ru/ws/show_abstract.dhtml?ru+54+4013+ (Автоматизированная система управления учебным процессом вуза;

4) http://www.ito.su/main.php?pid=26&fid=4960&cid=15 (автоматизированная система управления вузом);

5)http://www.sssu.ru/science/material/sem/avto.php (автоматизированные системы управления учебным процессом в вузе); 6)http://www.karelia.ru/psu/General/Conferences/Data/19950605/Abstract/sectionD_doc09.html (автоматизированная система управления вузом).  

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-6.01

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ


(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____


Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

м. _________ - 20 __рік

Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра


«Комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні»
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. Кафедрою КТУН, к.т.наук

______________ХоменкоВ.Г.

«___»_______________р.Завдання на курсову роботу з дисципліни

«Застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі»
Студента______________________ Група______________________
Тема:_____________________________________________________
Срок подання роботи до захисту: ___________р.

Вихідні дані:__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________


Перелік розділів:

 1. Введення.

 2. Теоретична частина.

 3. Практична частина.

 4. Розробка й опис програмного забезпечення.

 5. Висновок

 6. Опис використаної літератури

Керівник роботи:______________________________________________

Завдання прийняв до виконання:________________________________

Бердянськ 20_

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка