Методичні вказівки до його виконання загальні положенняСкачати 436.38 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.11.2016
Розмір436.38 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Менеджмент персоналу» для

студентів спеціальності 7.03060101 – менеджмент
організацій і адміністрування


Дніпропетровськ НМетАУ 2011
ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………………..4

1 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕРСОНАЛУ»……………………………………………………………………..5

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ.7

Тема 1. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.......…..7

Тема 2. Планування та формування персоналу..…………………………..11

Тема 3. Розвиток персоналу………………………………………………...13

Тема 4. Управління робочим часом працівників…..…………….………...15

Тема 5. Створення сприятливих умов праці……….…………….………...16

Тема 6. Оцінювання персоналу……………………..…………….………...17

Тема 7. Мотивація персоналу……………………….……………….……...18

Тема 8. Стратегія менеджменту персоналу організації…………………...23

Тема 9. Соціальне партнерство в організації……….……………………...24

Тема 10. Ефективність менеджменту персоналу……...…………………..26

3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЙОГО

ВИКОНАННЯ…………………………………………………………………....28

3.1 Загальні положення……………………………………………………...28

3.2 Тематика курсових робіт………………………………………………..29

3.3 Методичні вказівки до виконання розділів курсової роботи…………30

3.4 Правила оформлення курсової роботи…………………………………32

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА………………………………………………34

Додаток А Завдання на курсову роботу…………………………………………..35

Додаток Б Приклад написання реферату…………………………………………36

Додаток В Форма титульного аркуша.……………………………………………37

Додаток Г Оформлення переліків…………………………………………………38ВСТУП
Світовий досвід управління організаціями переконує, що вирішальним чинником їх стабільного і тривалого функціонування є високоякісний менеджмент у широкому розумінні та менеджмент персоналу зокрема.

У ринкових умовах господарювання суттєво змінюється роль працівника, який з пасивного виконавця перетворюється на активного учасника виробництва, може і бажає брати участь в управлінні. Людський чинник стає головним фактором виробництва, а витрати на персонал, на його розвиток вважаються першочерговими інвестиціями підприємців.

Різко зростають вимоги до менеджменту персоналу, підвищується значення організаційно-економічного забезпечення менеджменту персоналу і обґрунтованого планування чисельності працівників, оптимізації професійно-кваліфікаційної структури персоналу, нормування праці, розроблення прогресивних систем стимулювання праці, обґрунтування витрат на розвиток персоналу тощо.

У цих умовах зростає потреба в працівниках із широким світоглядом, з аналітичним мисленням, яким до снаги вирішення складних питань професійного добору персоналу, адаптації та розстановки кадрів, планування діяльності структурних підрозділів, нормування та стимулювання праці, розвитку персоналу тощо.

Метою викладання дисципліни «Менеджмент персоналу» є опанування студентами сучасної теорії менеджменту персоналу та формування у них практичних навичок і вмінь керувати людьми.

1 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»Розподіл навчальних годин
Всього

Семестр

Х

ХІ

ХІІ

Всього годин за навчальним планом

206
206
у тому числі:

аудиторні заняття

з них:

- лекції


- практичні заняття

самостійна робота


32
24

8

174
32
24

8

174

Кількість курсових робіт

1
1
Підсумковий контроль

Залік
Залік

Зміст дисципліни

Лекційний курс

№№ теми

Назва теми та ї зміст

Кількість годин

1

Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Сутність менеджменту персоналу. Особистісні якості керівника як передумова ефективного менеджменту персоналу. Соціально-психологічні фактори трудової поведінки персоналу. Комунікації в управлінні персоналом. Типи та причини конфліктів, методи їх розв’язання. Соціально-психологічний клімат в колективі та його вплив на ефективність діяльності організації4

2

Планування та формування персоналу

Об’єктивні та суб’єктивні чинники зміни потреб організації в персоналі. Аналіз наявної чисельності та структури персоналу. Методи визначення потреб організації в персоналі. Джерела поповнення і оновлення персоналу. Методи професійного відбору кадрів.4

3

Розвиток персоналу

Розвиток персоналу як засіб забезпечення його конкурентоспроможності. Підготовка, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів. Планування трудової кар’єри в організації. Створення резерву на заміщення вакантних посад керівників.4

4

Управління робочим часом працівників

Класифікація витрат робочого часу працівників. Законодавче регулювання робочого часу та тривалості відпусток. Режим праці та відпочинку. Правила внутрішнього трудового розпорядку як засіб регулювання робочого часу. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.2

5

Створення сприятливих умов праці

Поняття, фактори та елементи умов праці. Державне регулювання умов праці. Класифікація та оцінювання умов праці на виробництві. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві.2

6

Оцінювання персоналу

Об’єктивна необхідність та значення оцінювання персоналу. Процес оцінювання персоналу. Система оцінки персоналу та її види. Модель комплексної оцінки персоналу. Методи оцінювання персоналу. Атестація персоналу.2

7

Мотивація персоналу

Сутність і значення мотивації персоналу. Матеріальна мотивація трудової діяльності. Заробітна плата: сутність, функції. Форми і системи заробітної плати. Організація заробітної плати в ринкових умовах. Нормування праці та його роль у визначенні заробітної плати. Нематеріальна мотивація трудової діяльності.6


Практичні заняття

№№ теми

Тема заняття

Тривалість, годин

2

Розрахунок планової чисельності робітників. Розрахунок планової чисельності управлінського персоналу.

4

7

Розрахунок місячного заробітку працівника при різних системах оплати праці та різних умовах праці.

4  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка