Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин»Скачати 288.96 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір288.96 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Полтавська державна аграрна академія

Кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин

Методичні вказівки

для виконання самостійних робіт з дисципліни«Селекція сільськогосподарських тварин»

Полтава, 2015


Розроблено: завідувачем кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин, доктором с.-г. наук, професором С. Л. Войтенко


Методичні рекомендації затверджені на засіданні кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин та науково - методичній раді факультету ТВППТ
Вступ

Селекція — це наука про виведення і поліпшення порід, ти­пів, стад, ліній, родин і кросів на основі відбору, підбору і вико­ристання різних методів розведення сільськогосподарських тва­рин, що обумовлюють спрямовану спадковість. Селекція сільськогосподарських тварин є найважливі­шим засобом поліпшення генетичного потенціалу порід худоби, свиней, коней, овець, птиці, що в свою чергу сприятиме збіль­шенню виробництва якісної продукції та підтриманню рентабель­ності галузі

Навчальна дисципліна «Селекція сільськогосподарських тварин» є однією з основних для підготовки фахівців освітньо - кваліфікаційного рівня магістр з племінної справи у тваринництві. Вона ґрунтується на засвоєнні студентами комплексу дисциплін, серед яких розведення і генетика сільськогосподарських тварин, годівля, біотехнологія, фізіологія, біохімія та інші.

Програмою вивчення дисципліни передбачена теоретична, практична і самостійна підготовка студентів з питань селекції сільськогосподарських тварин.

Згідно Програми навчальної дисципліни „Селекція сільськогосподарських тварин” (Київ, 2002), навчальним планом ПДАА у 2015-2016 навчальному році для вивчення дисципліни відведено 90 години для студентів спеціальності 8.09010201 серед яких 8 годин лекцій, 14 годин лабораторних робіт і 53 години самостійної роботи, а для студентів спеціальності 7.09010201 – 120 годин, з яких 16 годин лекцій, 24 години лабораторних робіт, 12 годин семінарських занять та 68 годин самостійної роботи.

Пропоновані завдання розбиті на модулі, які об’єднанні близькими селекційними проблемами. Завдання складено так, що студент повинен проявити певну самостійність, ініціативу і творчість.

Метою курсу є теоретична і практична підготовка студентів з питань селекції сільськогосподарських тварин.

Важливою умовою виконання кожного завдання є попереднє вивчення основних положень теми на лекціях, лабораторних заняттях, за навчальними посібниками та нормативними документами, які рекомендуються.1. Мета вивчення дисципліни

Навчальна дисципліна «Селекція сільськогосподарських тварин» є однією із складових частин у фундаментальній підготовці фахівця зі спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» освітньо –кваліфікованого рівня магістр.

Метою вивчення даної дисципліни є надання теоретичних і практичних знань студентам з питань генетичних основ селекції сільськогосподарських тварин, селекції сільськогосподарських тварин, організації племінної справи, визначення ефективності селекції за ознаками продуктивності, визначення впливу генетичних та середовищних факторів на формування продуктивності тварин.
2. Основні знання та уміння, які набувають студенти при вивченні дисципліни.

В процесі вивчення дисципліни студенти набудуть сталих знань з основних питань селекції тварин: • Стану популяцій за якісними ознаками тварин, законів динаміки популяцій та їх порушення.

 • Математико-статистичного аналізу популяцій за кількісними ознаками.

 • Біологічних та генетичних особливостей тварин.

 • Основних завдань селекції та їх залежності від різних факторів.

 • Методів створення та удосконалення існуючих порід сільськогосподарських тварин.

 • Закономірностей управління селекційним процесом.

 • Нормативно-правової бази організації племінної справи та ведення селекції з різними видами сільськогосподарських порід тварин.

На базі отриманих знань студенти будуть уміти аналізувати стан популяції, прогнозувати розвиток популяції у залежності від певних факторів, проводити цілеспрямований добір і підбір тварин, визначати племінну цінність тварин, проводити оцінювання тварин за комплексом господарськи корисних ознак і на основі цього оцінювання розробляти моделі селекційних процесів у породі чи галузі, проводити реєстрацію тварин та записувати кращих до каталогів чи книг племінних тварин, зберігати зникаючі популяції тощо.

Самостійна робота студентів при вивченні дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин» передбачає написання та захист реферату. Для написання реферату студенти вивчають літературу з питань селекції сільськогосподарських тварин, проводять розрахунки генетичної ситуації в стадах сільськогосподарських тварин, ефекту селекції та генетичного здвигу за окремими ознаками продуктивності, визначають племінну цінність тварин, методи збереження популяції, записують тварин до ДКПТ, Державного реєстру та каталогу плідників тощо. Тема реферату і індивідуальне розрахункове завдання студентом вибирається самостійно із поданих у методичних рекомендаціях по його написанню.
3. Перелік завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів спеціальності 8.09010201з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Роль і місце селекції в галузі тваринництва

2

2

Застосування генетичних параметрів у селекційній роботі

8

3

Методи визначення племінної цінності тварин

2

5

Популяційно-генетичні параметри у тваринництві

6

6

Великомасштабна селекція у тваринництві

4

7

Методи селекції великої рогатої худоби

6

8

Селекційні ознаки свиней

6

9

Методи селекції овець

6

10

Перспективи селекції у конярстві

2

11

Перспективи селекції у птахівництві

3

12

Нормативна документація у тваринництві

6
Разом

53


Перелік завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів спеціальності 7 .09010201

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Роль і місце селекції в галузі тваринництва

2

2

Фактори впливу на генетичну структуру популяції

4

3

Застосування генетичних параметрів у селекційній роботі

2

4

Методи визначення племінної цінності тварин

6

5

Популяційно-генетичні параметри молочного скотарства

4

6

Великомасштабна селекція у тваринництві

10

7

Методи селекції великої рогатої худоби

6

8

Селекційні ознаки свиней

8

9

Методи селекції овець

8

10

Перспективи селекції у конярстві

4

11

Структура племінної служби України

4

12

Законодавча база у племінному тваринництві

10
Разом

684. План вивчення дисципліни

Загальна теорія та генетичні основи селекції

Розвиток тваринництва та проблеми удосконалення племінних якостей тварин. Історія і етапи розвитку селекції, як науки. Зв’язок селекції з іншими дисциплінами. Характеристика природних та доместикаційних популяцій. Фактори впливу на генетичну структуру популяцій. Вивчення стану популяції за якісними ознаками тварин, закони динаміки популяцій та їх порушення. Мутації і відбір та генетична рівновага між ними. Популяційний аналіз кількісних ознак. Математико –статистичний аналіз популяцій за кількісними ознаками: кореляційний, регресійний, дисперсійний аналіз. Генотипна і фенотипна мінливість. Успадковуваність ознак.

Особливості селекції за альтернативними і трансгресивними ознаками. Ефективність селекції. Теоретичні основи великомасштабної селекції та її особливості у кожного виду сільськогосподарських тварин. Племінна цінність тварин та методи її визначення. Прояв інбредної депресії та гетерозису у тварин за різними ознаками продуктивності. Взаємодія генотипних і середовищних факторів на продуктивність тварин.
Селекція у тваринництві

Біологічні і генетичні особливості молочної худоби. Генетичні основи селекції у молочному скотарстві. Завдання і ознаки селекції молочної худоби. Успадковуваність ознак продуктивності та популяційно – генетичні параметри селекційних ознак у молочному скотарстві. Оцінка корів за екстер’єрним типом. Оцінювання племінних якостей тварин. Методи селекції. Сучасні досягнення та перспективи селекції молочної худоби.

Біологічні та генетичні особливості м’ясної худоби. Генетичні основи селекції у м’ясному скотарстві. Завдання та ознаки селекції м’ясної худоби. Добір і підбір. Оцінювання тварин за власною продуктивністю, якістю потомства, відтворною здатністю ровесниць та дочок. Добір за селекційними індексами. Успадковуваність і взаємозв'язок ознак продуктивності. Методи схрещування та гібридизації. Досягнення та перспективи розвитку м’ясного скотарства.

Біологічні та генетичні особливості свиней. Генетичні основи селекції свиней. Основні селекційні ознаки у свинарстві. Успадковуваність і взаємозв'язок ознак продуктивності. Ефект селекції, гетерозису та інбредна депресія залежно від успадковуваності ознак продуктивності свиней. Оцінювання свиней за власною продуктивністю та якістю потомства. Селекція за комплексом ознак, переважаюча та індексна. Методи схрещування та гібридизації при розведенні свиней.

Біологічні та генетичні особливості овець. Генетичні основи селекції овець. Закономірності генетико-популяційної мінливості господарсько-корисних ознак у овець. Напрям та основні ознаки селекції у вівчарстві. Методи оцінювання овець. Добір та підбір у вівчарстві. Схрещування та гібридизація. Перспективи розвитку галузі.

Біологічні і генетичні особливості коней. Напрямки селекції у конярстві. Селекційні ознаки екстер'єру і продуктивних якостей. Принципи і методи оцінювання племінної цінності коней різного напрямку продуктивності. Добір і підбір у конярстві. Особливості методів селекції. Селекційний моніторинг та перспективи селекції коней.


Організація племінної роботи у тваринництві.

Структура та функції державної служби України. Основні нормативні документи, що забезпечують контроль та діяльність племінного тваринництва. Запис тварин до державних книг племінних тварин та каталогів, організація виводок та виставок. Збереження генофонду зникаючих порід. Апробація селекційних досягнень у тваринництві. Міжнародні організації з управління генетичними ресурсами у тваринництві.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат з дисципліни «Селекція сільськогосподарських тварин» студентами спеціальностей 8.09010201 та 7.090102 «ТВППТ» виконується згідно з робочою програмою як індивідуальне завдання, яке оцінюється за відповідною шкалою робочої програми і входить до загальної кількості балів, набраних студентам під час вивчення дисципліни.

За час вивчення дисципліни студент повинен підготувати 2 реферати за нижче наведеними темами.

Реферат відноситься до однієї з форм самостійної роботи студентів і сприяє поглибленню знань по вивченню даної дисципліни, дає змогу використовувати досвід роботи з літературою, аналізувати та узагальнювати отримані результати досліджень, одержані під час наукових та виробничих практик.

Зміст і мета реферату, який виконує студент, повинні відповідати професійному рівню підготовки спеціаліста із спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Для написання реферату студенти вивчають літературу з питань селекції сільськогосподарських тварин, проводять розрахунки генетичної ситуації в стадах сільськогосподарських тварин, ефекту селекції та генетичного здвигу за окремими ознаками продуктивності, визначають племінну цінність тварин, методи збереження популяції, записують тварин до ДКПТ, Державного реєстру та каталогу плідників тощо.

Тема реферату і індивідуальне розрахункове завдання студентом вибирається самостійно із поданих нижче.

Реферат складається із теоретичної і практичної частин. У першій частині студент висвітлює обрану проблему, а в другій – наводить розрахунки з розробкою рекомендацій.

Реферат складається із:


 • титульного аркуша;

 • змісту;

 • вступу;

 • теоретичної частини;

 • розрахункової частини;

 • висновків ;

 • списку літературних джерел.


Титульний аркуш реферату містить найменування вищого навчального закладу та кафедри де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім'я, по батькові студента; дату перевірки і оцінку, підпис викладача, місто і рік .

Зміст реферату повинен містити такі розділи: вступ, огляд літератури за вибраною темою, розрахункову частину, висновки , список використаних літературних джерел.

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість. Обсяг вступу 1-2 сторінки комп’ютерного тексту (10-15 літературних джерел за останні 5-10 років).

У теоретичній частині студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю темою. Виклад матеріалу передбачає аналіз наукової літератури з проблеми селекції та генетики у тваринництві, створення нових генотипів, розробки сучасних методів підвищення продуктивності тварин тощо. Обсяг теоретичної частини – 7-10 сторінок комп’ютерного тексту (20-30 літературних джерел за останні 5-10 років).

Не рекомендується використовувати в огляді літератури лише навчальні посібники і підручники.

У розрахунковій частині (розділ 2) наводяться результати самостійно виконаного завдання.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні дисертацій), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.Список літератури повинен мати не менше 30 джерел з обов’язковим посиланням на них в тексті реферату, яке робиться у вигляді номера у списку, який розміщується в квадратних дужках, наприклад: [7]. Загальний обсяг реферату повинен складати 12-15 сторінок.
Орієнтований перелік тем рефератів :

 1. Генетичні основи селекції сільськогосподарських тварин

 2. Добір тварин за кількісними та якісними ознаками

 3. Каріотип та хромосомний поліморфізм сільськогосподарських тварин

 4. Вплив мутацій на одержання бажаних ознак продуктивності

 5. Маркерна селекція як метод створення нових генотипів

 6. Вклад вітчизняних та зарубіжних науковців у розвиток селекції

 7. Сучасні досягнення у тваринництві та перспективи селекції

 8. Великомасштабна селекція як система цілеспрямованого поліпшення порід сільськогосподарських тварин

 9. Система великомасштабної селекції молочної та м’ясної худоби

 10. Оцінка плідників за власною продуктивністю та якістю потомства

 11. Централізована організація здійснення системи великомасштабної селекції

 12. Імуно-та цитологічний контроль походження та аномалій у скотарстві і свинарстві

 13. Використання науково-технічних досягнень в селекції сільськогосподарських тварин

 14. Основні методи біотехнології, що сприяли підвищенню ефективності генетичного прогресу в скотарстві

 15. Сучасні ДНК-технології у тваринництві

 16. Застосування трансплантації та кріоконсервації ембріонів

 17. Моделювання селекційного процесу і підвищення ефективності селекції

 18. Впровадження комп'ютеризованої системи "тварина – комп'ютер – банк даних"

 19. Методи визначення племінної цінності тварин

 20. Селекція у молочному скотарстві

 21. Оцінка корів за екстер’єрним типом

 22. Фактори впливу на молочну продуктивність корів

 23. Селекційні методи створення нових українських порід великої рогатої худоби

 24. Основні селекційні ознаки м’ясної худоби

 25. Методи оцінювання тварин у м’ясному скотарстві

 26. Селекційні досягнення у м’ясному скотарстві

 27. Напрями та основні ознаки селекції у свинарстві

 28. Методи селекції у свинарстві

 29. ДНК-технології у свинарстві

 30. Виявлення маркерних генів та контролювання селекційного процесу у тваринництві

 31. Теоретичні основи селекції овець

 32. Основні ознаки селекції у вівчарстві

 33. Перспективні селекційні програми у тваринництві

 34. Методи оцінювання овець

 35. Селекційні досягнення у вівчарстві

 36. Селекція у конярстві

 37. Селекційні ознаки сільськогосподарської птиці.

 38. Оцінювання племінних якостей птиці

 39. Методи добору і підбору

 40. Особливості селекції в окремих галузях птахівництва

 41. Нормативно-правова база племінного тваринництва в Україні

 42. Збереження генофонду сільськогосподарських тварин

 43. Законодавчі акти і відомчі положення з племінної справи

 44. Основні біотехнологічні методи створення та поліпшення сільськогосподарських тварин

 45. Гено- та паратипові фактори впливу на продуктивність тварин

 46. Дослідження і реєстрації генетичних аномалій сільськогосподарських тварин


Завдання для розрахункової частини:

Завдання 1. Визначити ступінь реалізації генетичного потенціалу стада корів української чорно-рябої породи в динаміці років. Зробити висновок.


Генетичний потенціал за надоєм, кг

Надій за 305 днів І лактації, кг

Ступінь реалізації генетичн.

потенціалу, %

9460

7303

9536

7650

9660

7491

9708

7538

9220

6175

9704

6846Завдання 2. Розрахувати кількість молочного жиру у корів-первісток окремих ліній та визначити достовірність між лініями за надоєм і вмістом жиру.

Лінія

Продуктивність дочок за 305 днів лактації,

n

надій, кг

вміст жиру, %

кількість молочного жиру, кг

Валіанта

188

7749±97,2

3,41±0,014
Елевейшна

96

7354±223,3

3,81±0,026
Старбака

246

7846±181,5

3,44±0,270
Чіфа

109

7048±176,6

3,65±0,036
Кавалера

14

8250±504,7

3,44±0,041

Завдання 3. Порівняти живу масу ремонтних телиць УЧР молочної породи із стандартом породи та зробити висновки. Живу масу згідно стандарту взяти з Інструкції по бонітуванню великої рогатої худоби молочних та молочно-м’ясних порід. Визначити достовірність при порівнянні із першими показниками.


Жива маса (кг) теличок у віці

новонароджені

6 місяців

12 місяців

18 місяців

Стандарт породи

35 ± 0,29

159 ± 1,21

285 ± 2,38

417 ± 2,5

34 ± 0,31

155 ± 1,86

280 ± 2,23

406 ± 4,61

33 ± 0,26

152 ± 1,62

302 ± 3,2

438 ± 4,53

Завдання 4. Визначити коефіцієнт відтворної здатності корів та за коефіцієнтом мінливості ознаки зробити висновок про можливість якісного удосконалення тварин.

Коефіцієнт відтворної здатності визначити за формулою описаною М.З. Басовським, В.П. Буркатом, М.В. Зубцем та ін.КВЗ = 365 /МОП

де КВЗ – коефіцієнт відтворної здатності; 365 – кількість днів у році; МОП – міжотельний період, днів.
Міжотельний період, днів

КВЗ

± mх

Cv, %
444

25,7
489

31,2
365

28,3
397

17,2
425

11,8
454

23,1

Завдання 5. Визначити коефіцієнт господарського використання корів, користуючись формулою М.С. Пелехатого і співавт.

КГВ = Ж – К /Ж

де КГВ – коефіцієнт господарського використання; Ж – тривалість життя корові в господарстві, днів; К – вік корови за першого отелення, днів. Індивідуальне завдання видаєтьсяКорова

Вік корови за першого отелення, дн

Вік вибуття корів із стада, дн

КГВ

Аміна 2314


859

1502
Береза 2256

786

1906
Верба 4670

815

2929
Горда 9634

769

2925
Добра 2197

801

3649
Забава 6754

826

1798

Завдання 6. Розрахувати кількість молочного жиру і білка в молоці й визначити вірогідність між лактаціями за надоєм. Зробити висновки


Лактація

Надій

за 305 днів,

кг


Вміст жиру в молоці,

%


Кількість молочного жиру, кг

Вміст білка в молоці,

%


Кількість білку в молоці, кг

± mх

І

7365±67,61

3,46
3,06
ІІ

7620±103,04

3,42
3,04
ІІІ

7786±139,94

3,44
3,05
ІV

7361±156,63

3,49
3,07
V

6754±201,45

3,52
3,07


6510±429,52

3,64
3,08

Завдання 7. Розрахувати індекс молочності корів айширської породи, користуючись даними таблиці та формулою

,

де ІМ − індекс молочності, кг; НЛ − надій за 305 днів лактації, кг; Ж − вміст жи­ру в молоці, %; ЖМ − жива маса корови, ц.Порівняти індекс молочності із стандартом породи та зробити висновки. Стандарт індексу молочності розраховувати за показниками надою, масової частки жиру в молоці та живої маси корів відповідно до Інструкції з бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'ясних порід.


Лактація

Надій за 305 днів лактації, кг

Вміст жиру в молоці, %

Жива маса корів, кг

Індекс молочності

± до стандарта породи

І

3876

4,2

365ІІ

4239

4,3

480ІІІ

4865

4,5

510ІУ

5016

4,5

560У

5698

4,4

600УІ

5433

4,6

640
Завдання 8. У великої рогатої худоби ген шутості домінує над геном рогатості. Комола корова після схрещування з рогатим бугаєм народила двійню: одне теля було комоле, а друге – з рогами. Визначте генотипи батьків і нащадків.

Завдання 9.У курей трояндоподібний гребінь визначається геном R, листоподібний – r. Півень з трояндоподібним гребенем схрещений з двома курками з трояндоподібним гребенем. Перша дала 14 курчат, усі вони з трояндоподібним гребенем, друга – 9 курчат, з яких 7 – з трояндоподібним і 2 – з листоподібним гребенем. Які генотипи усіх трьох батьків?

Завдання 10. Хутро платинової норки дорожче, ніж хутро стандартної – коричневої. Як необхідно вести схрещування, щоб від стандартної самки та платинового самця в найкоротший термін одержати максимальну кількість нащадків із платиновим забарвленням хутра, якщо ген платинового забарвлення – рецесивний?

Завдання 11. Коричневе забарвлення хутра у норок зумовлюється взаємодією генів А і В. За відсутності обох генів чи одного з них норка має платинове забарвлення. Внаслідок схрещування коричневих норок, гетерозиготних за обома генами, отримано 80 особин. Скільки з них платинових?

Завдання 12. Довгошерстого ангорського кроля схрестили з короткошерстим (рекс). В F1 всі кроленята мали звичайну (нормальну) довжину шерсті, а в F2 серед 115 нащадків 63 – мали нормальну шерсть, 30 – довгу і 22 – коротку. Після схрещування кроля F1 з одним довгошерстим F2 отримали 50 довгошерстих, 25 з нормальною шерстю і 23 короткошерстих. Як успадковується дана ознака? Визначте генотипи батьків і нащадків. Який генотип довгошерстого кроля, використаного у другому схрещуванні?

Завдання 13.У більшості курей (плімутрок, віандот) ген С визначає кольорове оперення, а його алель с – біле. У породи леггорн є епістатичний ген І, який пригнічує розвиток пігменту, його алель і не заважає синтезу пігменту. Білого леггорна схрещено з білим віандотом. Визначити генотипи і фенотипи потомства у першому і другому поколінні.

Завдання 14. До складу популяції входять 9% гомозигот АА, 49% гомозигот аа і 42% гетерозиготна. Визначте частоту алелів А і а в популяції.

Завдання 15. У популяції лисиць за кольором хутра зустрічаються червоні, чорно-бурі й сиві. В одній популяції, що складається з 176 особин, виявлено 86,4% червоних особин. Визначте відсоток чорно-бурих лисиць і сивих.
Реферат друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм, верхнє - не менше 20 мм, нижнє - не менше 20 мм.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ДОДАТКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку є кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту, В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. Всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації. 


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Селекція сільськогосподарських тварин /[Ю.Ф.Мельник, В.П.Коваленко, А.М.Угнівенко, К. А.Найденко та ін.] за ред. Мельника Ю. Ф., Коваленка В.П.- К., 2008.-444с.

2. Підпала Т.В. Селекція сільськогосподарських тварин / Т.В.Підпала. – Миколаїв, 2008.- 277с.

3. Засуха Т. В. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії / Т.В.Засуха, M.B. Зубець, Й.З. Сірацький та ін. - К.: Аграрна наука, 1999. - 512с.

4. Розведення сільськогосподарських тварин / [Басовський М.З., Буркат В.П., Вінничук Д.Т. та ін.] за ред. М. З. Басовського .- Біла Церква, 2001.-399с.

5. Красота В. Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / В.Ф. Красота, Т. Г. Джапаридзе, Н. М. Костомахин .- М.: КолосС, 2006.- С.315.

6. Петухов В.Л. Генетические основы селекции животных. М.Агропромиздат, 1989. – 448 с.

7. Мацеевский Я. Генетика и методы разведения животных / Я.Мацеевский, Ю. Земба - М.: Высшая школа, 1988. - 488с.

8. Красота В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / В.Ф.Красота, Т.Г.Джапаридзе и. др. – М. „Агропромиздат, 1993.

9. Коновалов В.С. Генетика сільськогосподарських тварин / В.С.Коновалов .- К.: Урожай, 1996 .- 432с

10. Глазко В.И. Введение в генетику / В.И. Глазко .- К.:КВІЦ,2003 .- 638с

11. Довідник з виробництва свинини / Герасимов В. І., Коваленко В. П., Нагаєвич В. М. [та ін.]; під ред. Рибалко В.П. .-Харків.: Еспада, 2001.- 582с

12. Рубан Б.В. Птицы и птицеводство / Б.В. Рубан . - Харків : Еспада,2002.- 576с

13. Гопка Б.М. Конярство / Б.М. Гопка .-К.: Вища освіта, 2004 .-320с.

14. Пономаренко Н.Н. Коневодство/ Н.Н.Пономаренко.- Харків : Еспада, 2001.- 352с

15. Сухарлоьов В.О. Вівчарство / В.О.Сухарльов. - Харків : Еспада, 2003.- 528с

16. Близнюченко О. Г. Біометрія /О.Г. Близнюченко. – Полтава: «Terra», 2003. – 346с.

17. Кайданов Л. З. Генетика популяций / Л.З.Кайданов.- М.: Высшая школа, 1996. - 320с


18. Борисенко Е.Я. и др. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных.- М.: Колос, 1984.

19. Близнюченко О. Г. Генетичні основи розведення свиней / О.Г.Близнюченко.- К. : Урожай, 1989. -302с.

20. Гетя А. А. Організація селекційного процесу в сучасному свинарстві/ А.А.Гетя .- Полтава: Полтавський літератор, 2009. – 192с.

21. Племенная работа [Басовский Н. З., Дмитриев Н. Г., Александров Б.В. и др.]; под ред. Дмитриева Н. Г. – М.: Агропромиздат, 1988 .- 559с.

22. Кравченко H.A. Разведение сельскохозяйственных животных / Н.А.Кравченко .- М.:Колос,1973.

23. Дубинин Н. П. Генетика популяций и селекция / Н.П. Дубинин, Я. Л. Глембоцкий .- М.: Наука, 1967.- 215 с.

24. Кравченко Н.А. и др. Племенное дело в животноводстве.- М.: 1987.

25. Журнали «Тваринництво України», «Тваринництво сьогодні» , Міжвідомчий тематичний збірник «Розведення і генетика тварин», «Свинарство» тощо
26.Буркат В.П. Теорія, методологія і практика селекції. К.: "БМТ", 1999. 376с.

27.Глазко В. І. ДНК- технологія у тваринництві // Генетика і селекція в Укра­їні на межі тисячоліть. К.: Логос, 2001. Т. 4. С. 58 84.

28.Генетика, селекция и биотехнология в скотоводстве / М.В.Зубець, В.П.Буркат, Ю.Ф.Мельник и др. Под ред. М. В.Зубца, В. П. Бурката. К.: БМТ, 1997.772с.

29.Гопка Б. М. Конярство / Б.М. Гопка .К.: Вища освіта, 2004 .320с.

30.Закон України "Про племінне тваринництво"

31. Завертяев Б. П. Генетические методы оценки племенных качеств моло­чного скота.Л.: Агропромиздат. отд-ние, 1986.256 с.

32.Меркурьева Е. К. Биометрия в селекции и генетике сельскохозяйст­венных животных. М.: Колос, 1970.424с.

33.Пономаренко Н. Н. Коневодство/ Н.Н.Пономаренко. Харків : Еспада, 2001.352с.

34.Підпала Т. В. Селекція сільськогосподарських тварин / Т. В.Підпала. – Миколаїв, 2008. 277с35.Положення про апробацію селекційних досягнень у тваринництві. - К.: 1992.24с.

36.Племінна робота. Довідник / М. З. Басовський, В. П. Буркат, М.В.Зубець та ін.; За ред. М.В.Зубця, М.З.Басовського. К.: ВНА "Україна", 1995. 440 с.

37. Петренко І. П., Зубець М. В., Вінничук Д. Т., Петренко А. П. Генетико-популяційні процеси при розведенні тварин. К.: Аграрна наука, 1997. 478 с.

38.Рубан Ю. Д. Породы и племенное дело в скотоводстве: эволюция и прогресс. К.: Аграрная наука, 2003. 394 с.

Рубан Б. В. Птицы и птицеводство / Б.В. Рубан . Харків : Еспада, 2002.576с

39.Сухарльов В. О., Дерев'янко О.П. Вівчарство / Навчальний посібник. -Харків: Еспада, 2003. 256 с.

40.Свинарство і технологія виробництва свинини / Герасимова В.І., Цицюрський Л.М., Барановський Д.І. та ін За ред. Герасимова B.I. Харків: Ес­пада, 2003. 448 с.

41.Эрнст Л. К., Цалитис А. А. Крупномасштабная селекция в скотоводстве. М.: Колос, 1982.238 с.

База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка