Методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та одз з курсу «Економіка та управління знаннями»Скачати 279.43 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір279.43 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ2774 Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та ОДЗ
з курсу «Економіка та управління знаннями»
для студентів спеціальності

8.000014 « Управління інноваційною діяльністю» усіх форм навчання

Суми


Видавництво СумДУ

2010
Робоча програма та методичні вказівки для виконання практичних, самостійних робіт та ОДЗ з курсу «Економіка та управління знаннями» / Укладач Ю.М. Мельник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. –35 с.

Кафедра маркетингу

ЗМІСТ
C.

Вступ 4


Зміст дисципліни 6

Завдання для підготовки до практичних занять 8

Обов’язкове домашнє завдання 19

Контрольні питання 22

Робочий регламент 24

Список рекомендованої літератури 27
Вступ
Метою викладання дисципліни «Економіка та управління знаннями» є формування системи теоретичних та практичних знань щодо організаційно-економічних основ економіки та управління знаннями.

Основними завданнями дисципліни «Економіка та управління знаннями» є: • вивчення понятійного апарата дисципліни;

 • вивчення сутності економіки знань та її відмінності, а також спільні риси з інформаційною економікою;

 • дослідження ролі держави в управлінні знаннями;

 • дослідження ролі інтелектуального потенціалу в розвитку економіки знань;

 • забезпечення бази для формування у студентів системи роботи зі знаннями в сучасних організаціях;

 • сформування цілісного уявлення про інтелектуальний капітал підприємства;

 • забезпечення засвоєння принципів і методів управління знаннями та забезпечення  інноваційних процесів в організації;

 • набуття практичних навичок щодо економічних основ та управління знаннями.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:


– теоретико-методичні та практичні основи економіки та управління знаннями.

УМІТИ:


 • відрізняти економіку знань від інформаційної економіки;

 • проводити оцінювання економіки знань за індикаторами та критеріями;

 • оцінювати інтелектуальний та інноваційний потенціал;

 • володіти основними поняттями менеджменту  роботи зі знаннями;

 • розуміти співвідношення інноваційних процесів організації й системи управління знаннями;

 • знати основні методи й технології роботи зі знаннями в організації;

 • уміти проводити теоретичний і прикладний аналіз процесів управління знаннями в організації;

 • формувати стратегії управління знаннями підприємства.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у сфері інтелектуальної власності, інформаційної економіки, управління інноваційним розвитком.
Зміст дисципліни
ТЕМА 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ.

Сутність та основні риси економіки знань. Понятійний апарат економіки знань. Еволюція концепцій і моделей. Глобалізація знань. Законодавче та нормативно-правове забезпечення економіки знань. Стратегія управління знаннями. Синергетичний ефект від використання знань.

ТЕМА 2 ЗНАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЯ.

Дані, інформація й знання: основні категорії та визначення. Особливості та економічний зміст інформації. Інформаційна економіка. Напрямки розвитку інформаційної економіки.

ТЕМА 3 ЗНАННЯ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ.

Аналіз і класифікація знань. Спроможність організації акумулювати й генерувати знання. Вимірювання знань. Інтеграція знань на підприємстві. Джерела корпоративних знань. Стратегії ефективного формування та використання знань в організаціях. Організаційна культура у контексті управління знаннями. Технологія управління знаннями як інструмент підвищення ефективності роботи підприємства

ТЕМА 4 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ.

Інтелектуальний капітал підприємства: сутність, структура, оцінка. Знання як індивідуальна інтелектуальна власність. Інтелектуальний потенціал як головний чинник розвитку економіки знань.

ТЕМА 5 УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ Й ІННОВАЦІЇ.

Сутність інновацій у контексті економіки знань. Інноваційне підприємництво. Стратегія інноваційного розвитку.

ТЕМА 6 МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНЬ У ПРАКТИЦІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Управління корпоративними знаннями. Фактори управління знаннями.

ТЕМА 7 НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ.

Актуальні напрями наукових досліджень. Організація науково-дослідної діяльності на підприємстві

ТЕМА 8 ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ.

Науково-методичний рівень навчального процесу. Організація науково-практичних конференцій. Література у відкритому доступі.

ТЕМА 9 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ І ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

Роль освіти у системі економіки знань. Система оцінювання знань.Завдання для підготовки до практичних занять

Практичне заняття 1

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ – ПАРАДИГМА ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ
Питання для обговорення

 1. Передумови розвитку економіки знань як нової парадигми третього тисячоліття.

 2. Сутність та основні риси економіки знань.

 3. Еволюція концепцій і моделей.

 4. Глобалізація знань.

Питання для перевірки знань

 1. Які ви знаєте передумови розвитку економіки знань?

 2. Визначте особливості економіки знань.

 3. Чим обумовлене виокремлення такої науки, як економіка знань?

Питання для самостійного вивчення

 1. Основні віхи розвитку економіки знань.

 2. Зарубіжний досвід впровадження економіки знань.

 3. Когнітологія.Практичне заняття 2

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Питання для обговорення

 1. Економіка знань.

 2. Економіка, що ґрунтується на знаннях.

 3. Ноу-хау.

 4. Знання компанії.

 5. Управління знаннями.

 6. Креативна економіка.

 7. Економіка інформаційних технологій.

 8. Знання.

 9. Інформація.

 10. Інформаційна економіка.

Питання для перевірки знань

 1. Дайте визначення таких термінів: аудит знань, база знань, дані, знання, інноваційні знання, інтелектуальний капітал, інформація, інформаційна система, інформаційна економіка, онтологія, семантична мережа, управління знаннями.

Питання для самостійного вивчення

 1. Синергетичний ефект від використання знань.

 2. Стратегія управління знаннями.Практичне заняття 3

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Питання для обговорення

 1. Законодавче та нормативно-правове забезпечення економіки знань.

Питання для перевірки знань

 1. Які нормативні документи регулюють розвиток економіки знань в Україні?

 2. Яким чином держава сприяє розвитку економіки знань у сучасному суспільстві?

Питання для самостійного вивчення

 1. Зарубіжний досвід регулювання економіки знань.

 2. Закон України «Об Основных основах развития информационного общества в Украине на 2007—2015 года» (от 9 января 2007 года № 537—V).Практичне заняття 4

ЗНАННЯ ЯК ІНФОРМАЦІЙНА КАТЕГОРІЯ
Питання для обговорення

 1. Дані, інформація і знання: основні категорії та визначення.

 2. Особливості та економічний зміст інформації.

 3. Інформаційна економіка.

 4. Напрями розвитку інформаційної економіки.

Питання для перевірки знань

 1. Які ви знаєте види інформаційної діяльності?

 2. Наведіть приклади різних видів знань.

Питання для самостійного вивчення

 1. Інноваційні знання.Практичне заняття 5

ОСНОВНІ РИСИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА З ЕКОНОМІКОЮ ЗНАНЬ
Питання для обговорення

 1. Основні риси інформаційної економіки.

 2. Порівняльна характеристика інформаційної економіки та економіки знань.

Питання для перевірки знань

 1. Які спільні риси інформаційної економіки та економіки знань?

 2. Які відмінні риси інформаційної економіки та економіки знань?

Питання для самостійного вивчення

 1. Напрямки розвитку інформаційної економіки.Практичне заняття 6

ВИДИ ЗНАНЬ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Питання для обговорення

 1. Види знань.

 2. Класифікація знань.

 3. Накопичення знань.

 4. Пошук знань.

 5. Аналіз знань.

 6. Бази знань.

Питання для перевірки знань

 1. Сформулюйте та зобразіть схему створення та аналізу знань.

 2. Які ви знаєте види знань?

 3. Що ви розумієте під терміном «інноваційні знання»?

Питання для самостійного вивчення

 1. Знання та інновації.

 2. Створення знань та інновацій.

 3. Знання для інновацій.

 4. Механізм створення інновацій на основі знань.


Практичне заняття 7

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИМІРЮВАННЯ ЗНАНЬ
Питання для обговорення

 1. Дані, що характеризують обсяги ринку управління знаннями.

Питання для перевірки знань

 1. На підставі яких показників можна порівняти рівень розвитку економіки знань у різних країнах?

 2. Які ви знаєте показники, що характеризують рівень знань на підприємствах та організаціях?

Питання для самостійного вивчення

 1. Міжнародна статистика оцінювання знань та рівня розвитку економіки знань.


Практичне заняття 8

УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Питання для обговорення

 1. Спроможність організації акумулювати й генерувати знання.

 2. Інтеграція знань на підприємстві.

 3. Джерела корпоративних знань.

 4. Стратегії ефективного формування та використання знань в організаціях.

Питання для перевірки знань

 1. Які останнім часом існують тенденції в управлінні знаннями?

 2. Наведіть приклади інформаційних технологій управління знаннями на сучасному підприємстві.

 3. Як відбувається процес передачі знань на підприємстві?

 4. Наведіть приклади інтелектуальних технологій управління знаннями.

 5. Охарактеризуйте механізм управління знаннями.

Питання для самостійного вивчення

 1. Організаційна культура в контексті управління знаннями.

 2. Технологія управління знаннями як інструмент підвищення ефективності роботи підприємства.Практичне заняття 9

ЗНАННЯ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Питання для обговорення

 1. Інфраструктура інформації.

 2. Фонди науково-технічних знань.

 3. Людський капітал.

 4. Нагромадження у сфері неречових форм багатства.

 5. Інтелектуальна власність.

 6. Інновації як продукти інтелектуальної власності.

 7. Інноваційний капітал.

 8. Світовий ринок об’єктів приватної інтелектуальної власності.

Питання для перевірки знань

 1. Наведіть приклади об’єктів інтелектуальної власності.

 2. За якими характеристиками можна визначити знання як об’єкт інтелектуальної власності?

Питання для самостійного вивчення

 1. Законодавчі аспекти захисту авторських прав.


Практичне заняття 10

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РЕСУРСИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Питання для обговорення

 1. Інтелектуальні ресурси.

 2. Інтелектуальний капітал.

 3. Інтелектуальний потенціал.

Питання для перевірки знань

 1. За якими ознаками та показниками вирізняється інтелектуальний капітал в економіці?

 2. Які основні джерела фінансування науково-дослідних робіт?

 3. У чому полягає сутність державної політики з розбудови економіки знань?

 4. Які існують специфічні показники ефективності у сфері інноваційно-нематеріального виробництва?

Питання для самостійного вивчення

 1. Інтелектуальні фактори економічного зростання.

 2. Людський капітал.

Практичне заняття 11

ІННОВАЦІЇ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Питання для обговорення

 1. Інноваційна економіка.

 2. Види та форми інновацій.

 3. Інноваційна діяльність.

Питання для перевірки знань

 1. Яким чином інноваційна діяльність сприяє розвитку економіки знань?

 2. Наведіть приклади інноваційної діяльності та інноваційної продукції в контексті економіки знань.

Питання для самостійного вивчення

 1. Механізм взаємодії інновацій та економіки знань.Практичне заняття 12

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Питання для обговорення

 1. Передумови та перспективи розвитку інноваційного підприємництва.

 2. Сучасні напрями інноваційного підприємництва.

Питання для перевірки знань

 1. Визначте етапи розвитку інноваційного підприємництва в Україні?

 2. Що таке інноваційне підприємництво?

Питання для самостійного вивчення

 1. Світовий досвід розвитку інноваційного підприємництва.


Практичне заняття 13

УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
Питання для обговорення

 1. Менеджмент знань (knowledge management).

 2. Основна мета управління знаннями на підприємстві.

 3. Складові компоненти менеджменту знань.

 4. Стимулювання приросту знань.

 5. Захист знань.

 6. Наявні та неявні знання.

 7. Концепції сучасного менеджменту.

Питання для перевірки знань

 1. Яким чином здійснюється управління інтелектуальним капіталом на підприємстві?

 2. Яким чином інтелектуальний капітал може вивільняти інші види капіталу?

Питання для самостійного вивчення

 1. Бенчмаркінг.

 2. Праці П. Друкера в галузі економіки знань.Практичне заняття 14

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ
Питання для обговорення

 1. Управління знаннями.

 2. Фактори, що впливають на управління знаннями.

 3. Стратегії управління знаннями.

Питання для перевірки знань

 1. Які ви знаєте нові принципи і методи управління в інформаційній економіці?

 2. Наведіть приклади стратегій ефективного формування та використання знань на підприємстві.

Питання для самостійного вивчення

 1. Рух знань.

 2. Формування організаційної культури.

 3. Мотивація обміну знань між співробітниками.Практичне заняття 15

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Питання для обговорення

 1. Актуальні напрями наукових досліджень.

 2. Особливості наукового дослідження.

 3. Організація наукових досліджень на підприємствах.

Питання для перевірки знань

 1. Які ви знаєте види наукових робіт?

 2. Визначте етапи проведення наукових робіт.

 3. Яким чином здійснюється організація науково-дослідної діяльності на підприємстві?

Питання для самостійного вивчення

 1. Венчурні підприємства.

 2. Правила оформлення наукових досліджень.


Практичне заняття 16

ОРГАНІЗАЦІЯ ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ
Питання для обговорення

 1. Трансфер знань.

 2. Трансфер технологій.

 3. Трансфер інновацій.

Питання для перевірки знань

 1. Яким чином може здійснюватися організація процесу трансферу знань?

 2. Визначте учасників процесу трансферу знань.

Питання для самостійного вивчення

 1. Міжнародне співробітництво в галузі новітніх досягнень науки та техніки.Практичне заняття 17

РОЛЬ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Питання для обговорення

 1. Стратегія і менеджмент знань в освіті.

 2. Організація наукової роботи й управління в освіті.

 3. Атестація наукових працівників.

 4. Присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

Питання для перевірки знань

 1. З якою метою створюються науково-практичні конференції?

Питання для самостійного вивчення

 1. Болонський процес.

 2. Європейські моделі освіти.


Практичне заняття 18

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ВНЗ ТА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Питання для обговорення

 1. Організація навчального процесу ВНЗ.

 2. Система оцінювання знань.

 3. Організація методичної роботи.

 4. Звіти про наукову роботу.

Питання для перевірки знань

 1. Основні вимоги до оформлення наукових статей та тез доповідей.

Питання для самостійного вивчення

 1. Основні вимоги до оформлення рефератів, курсових робіт, ОДЗ.

 2. Основні вимоги до оформлення літературних джерел.

Обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ)
Обов’язкове домашнє завдання (ОДЗ) являє собою теоретико-практичне (методологічне) дослідження за обраною студентом темою. Обов’язковими елементами індивідуального завдання повинні бути:
Вступ

І Теоретичне питання (тема роботи).

1.1 Сутність проблеми (актуальність, огляд літератури).

1.2 Основні методичні підходи (теоретико-методологічна база).

1.3 Організаційно-економічні основи управління «…».

ІІ Практичне застосування та апробація.

Висновки

Список використаної літератури.


У вступі необхідно відзначити актуальність дослідження, його мету та завдання, методи дослідження та аналізу.

Тема теоретичної частини обов’язкового домашнього завдання обирається студентом самостійно з переліку запропонованих тем та узгоджується з викладачем або за номером списку групи.

Практична частина передбачає апробацію теоретичного питання на конкретному прикладі (підприємства, організації тощо).

Обсяг обов’язкового домашнього завдання – до 50 аркушів друкованого тексту зі списком літератури і додатками (за необхідності).

У висновках формулюють основні результати дослідження. Обсяг висновків – до 10 відсотків від загального обсягу роботи.

Після висновків наводиться список використаних джерел.


Перелік тем, що можуть бути використані для написання ОДЗ

 1. Типології знання. Аналіз і класифікація знання.

 2. Комунікаційні процеси й знання.

 3. Організаційний контекст знання: концепції та моделі.

 4. Організаційні процеси, пов'язані зі знанням.

 5. Принципи обліку інтелектуального капіталу.

 6. Показники для виміру інтелектуального капіталу.

 7. Методи оцінювання інтелектуального капіталу.

 8. Створення знань та інновації.

 9. Види забезпечення інноваційних процесів.

 10. Основні види управління знаннями на практиці.

 11. Забезпечення комунікативних процесів менеджменту знань.

 12. Процеси передачі знань.

 13. Інформаційні технології управління знаннями в організаціях.

 14. Інтелектуальні технології управління знаннями.

 15. Роль знань у розвитку організації.

 16. Обсяг і структуризація знань.

 17. Нагромадження і поширення знань.

 18. Способи одержання нових знань.

 19. Шляхи передачі знань.

 20. Програми управління знаннями.

 21. Основні напрямки роботи при організації навчання персоналу.

 22. Визначення цілей навчання. Визначення потреби у навчанні.

 23. Методи визначення потреби працівників організації у навчанні.

 24. Визначення форм і методів навчання.

 25. Вибір форми навчання.

 26. Вибір і підготовка викладачів.

 27. Умови навчання.

 28. Традиційні методи навчання. Лекції. Семінари.

 29. Методи активного навчання. Активність. Тренінги. Програмоване й комп'ютерне навчання. Групові обговорення. Ділові ігри. Рольові ігри. Поведінкове моделювання. Розбір практичних ситуацій (case-study).

 30. Навчання на робочому місці. Наставництво. Стажування. Робоча ротація.

 31. Критерії й методи оцінювання ефективності навчання.

 32. Процедура оцінювання ефективності навчання.

 33. Статистичний аналіз в оцінюванні ефективності навчання.

Захист ОДЗ із використанням презентаційних матеріалів та мультимедійних засобів перед усією аудиторією, що дасть можливість усім студентам групи більш детально ознайомитися з питаннями захисту комерційної таємниці та обговорити дискусійні моменти ОДЗ.Контрольні питання


 1. Аналіз і класифікація знання.

 2. Дані, інформація і знання.

 3. Типології знання.

 4. Комунікаційні процеси та знання.

 5. Організаційний контекст знання: концепції й моделі.

 6. Створення організаційного знання. Організаційні процеси, пов'язані зі знанням.

 7. Документування знань. Документовані й недокументовані знання в організаціях.

 8. Організаційна пам'ять і процеси навчання.

 9. Культура обміну знаннями в організації.

 10. Проблема об'єктивності знань.

 11. Роль комунікативних процесів організації у практиці менеджменту знань.

 12. Поняття інтелектуального капіталу.

 13. Принципи обліку інтелектуального капіталу.

 14. Основні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу.

 15. Програма оцінювання інтелектуального капіталу.

 16. Показники для виміру інтелектуального капіталу.

 17. Нарощування основних  позицій інтелектуального капіталу.

 18. Співвідношення знань та інноваційних процесів в організації.

 19. Фактори виникнення інноваційної ситуації.

 20. Види забезпечення інноваційних процесів.

 21. Сприйняття і позиціонування інновації.

 22. Внутрішні та зовнішні знання для інновацій.

 23. Співвідношення понять і підходів управління знаннями та менеджменту знань.

 24. Основні види управління знаннями на практиці.

 25. Забезпечення комунікативних процесів управління і менеджменту знань.

 26. Програми з управління знаннями.

 27. Процеси передачі знань.

 28. Фактори ефективності в управлінні знаннями.

 29. Мотиваційні фактори обміну знаннями в організації.

 30. Основні принципи побудови комунікативних процесів в організаціях, що базуються на знаннях.

 31. Інформаційні технології управління знаннями в організаціях.

 32. Інтелектуальні технології управління знаннями.

 33. Вітчизняні й закордонні підходи до менеджменту знань і управління знаннями.

 34. Різні трактування понять «інформація» та «знання».

 35. Створення передумов для появи інновацій.

 36. Культура обміну знаннями в організації.

 37. Зв'язок процесів навчання в організації й інновацій.

 38. Психологічне забезпечення інноваційних процесів.

 39. Види недокументованих знань в організаціях.

 40. Сучасні тенденції в управлінні знаннями.РОБОЧИЙ РЕГЛАМЕНТ

модульно-рейтингового контролю і оцінювання

з навчальної дисципліни «Економіка та управління знаннями»


 1. Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 180 год / 5 кред.; лекції. – 36 год / 18; практ. – 36 год / 18; ОДЗ; диф. залік.

 2. Організація навчального процесу: семестрів викладання – 1; модульних циклів – 3.

 3. Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: R=200 балів (5 кред.*40 балів / кред.).

 4. Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

  • Робота на аудиторних заняттях (0,3R=60балів):

 • лекції:18 лекцій × 1,5 бала/лекцію = 27 балів.

 • практичні заняття: 18 практ. × 1,83 бала/практ. = 33 бали.

  • Виконання завдань на практичних заняттях (18 завдань) – максимально 36 балів (при позитивному оцінюванні з кожної практичної роботи від 1,73 до 2,889 бала).

  • Виконання ОДЗ – при позитивному оцінюванні від 18 до 30 балів (зараховується у 3-му модульному циклі шляхом захисту). Під час захисту ОДЗ після 3-го модульного циклу залікова кількість балів зменшується на 20%.

  • Складання комплексних письмових модульних контролів – всього 58 балів (один у кожному модульному циклі, шкала оцінювання кожного від 11,6 до 19,33).

 1. Підсумок рейтингових балів за модульними циклами (при позитивному оцінюванні):

1-й модульний цикл: (8 лекцій, 8 практ. занять, 8 практ. робіт; модульний контроль) – 41,45 - 69,08 бала.

2-й модульний цикл: (6 лекцій, 6 практ. занять, 6 практ. робіт; модульний контроль) – 33,98 - 56,64 бала.

3-й модульний цикл: (4 лекції, 4 практ. занять, 4 практ. робіт, ОДЗ, модульний контроль) – 44,53-74,21 бала.

 1. Умови ліквідації заборгованостей із поточної роботи: перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці (менша від зазначеної у п.5), проводиться не пізніше двох тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки модульного циклу в цілому та його складових не підвищуються.

 2. Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента: оцінювання відповідно до отриманих за семестр рейтингових балів здійснюється за такою шкалою:

Таблиця 1 – Шкала оцінюванняШкала оцінювання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна шкала оцінювання

1

2

3

4

A

ВІДМІННО

5 (відмінно)

180≤RD≤200

B

ДУЖЕ ДОБРЕ

4 (добре)

170≤RD<180

C

ДОБРЕ

150≤ RD<170

D

ЗАДОВІЛЬНО

3 (задовільно)

130≤RD<150

E

ДОСТАТНЬО – рівень компетентності задовольняє мінімальні критерії

120≤RD< 130

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе складання підсумкового контролю

2 (незадовільно)

70≤RD<120

Продовження табл. 1

1

2

3

4

F

НЕЗАДОВІЛЬНО – до підсумкового семестрового контролю не допускається, необхідний повторних курс з навчальної дисципліни
RD<70 • Студенти, які бажають підвищити свою позитивну оцінку, а також ті, які мають незадовільні рейтингові бали за семестр (від 70 до 120), складають додатковий захід підсумкового семестрового контролю – диф. залік (за процедурою письмового іспиту). В останньому випадку залікова кількість балів на контрольному заході зменшується на 10%.

 • Студенти, які мають рейтинговий бал за семестр менше 120, до підсумкового семестрового контролю не допускаються.


Список рекомендованої літератури


 1. Андрусенко Т. Методики аудита знаний / Т. Андрусенко // Корпоративные системы. - 2007. - № 1. - 2007. - С. 27 - 31.

 2. Андрусенко Т. Организационная культура в контексте управления знаниями / Т. Андрусенко // Корпоративные системы. - 2006. - №5. - 2006. - С.47-51.

 3. Андрусенко Т. Стратегия управления знаниями предприятия / Т. Андрусенко // Корпоративные системы. - 2007. - № 3. - С. 10 - 13.

 4. Артёмова В.Я. Экономика знаний в документах международных организаций / В.Я. Артемова // Наука та наукознавство. - 2005. - № 2. - С. 24 - 31.

 5. Бакаев А.А. Методы организации и обработки знаний / А.А. Бакаев, В.И. Гриценко, Д.Н. Козлов. – К. : Наукова думка, 1993. - 148 с. – 62.

 6. Балабанова Н. Суспільство знань та інновацій : Шлях до майбутнього України / Н. Балабанова. - К. : Арістей, 2005. - 104 с.

 7. Балашов В. Образование как источник знаний / В. Балашов // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 12. - С. 108-115.

 8. Бутнік - Сіверський О. Раціоналізаторство - складова інноваційної діяльності в умовах розвитку економіки знань / О Бутнік - Сіверський // Інтелектуальна власність. - 2007. - № 8. - С. 41 - 50.

 9. Варламова З. Концептуальная модель управления знаниями в организации / З. Варламова // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - № 5. - 2007. - С. 51 - 59.

 10. Воронкова А.Е. Построение модели управления знаниями предприятия / А.Е. Воронкова, Р. Вечерковски // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - №1. - С.147-154.

 11. Гапоненко А.Л. Управление знаниями. – М.: ИПК госслужбы, 2001. – 52 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.koism.rags.ru/publ/indiv/07.php

 12. Геец В. Характер переходных процессов в экономике знаний / В. Геец // Экономика Украины. - 2004. - № 4. - С. 4 - 14.

 13. Геец В. Характер переходных процессов в экономике знаний. Окончание / В. Геец // Экономика Украины. - 2004. - № 5. - С. 4 - 13.

 14. Глухов В.В. Экономика знаний : учебное пособие / В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина. – СПб.: Питер, 2003. – 528 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.takebooks.com

 15. Годованець Л.І. Система планування на основі структури знань / Л.І. Годованець, О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 10. - С. 25 - 30.

 16. Грінберг Р. Держава в економіці знань / Р. Грінберг // Економіка України. - 2008. - № 10. - С.28 - 39.

 17. Дідик В.І. Економіка знань як складова стратегічного потенціалу регіонів / В.І. Дідик // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. - 2008. - Випуск 26. - С. 74-78.

 18. Довгань Л.Є. Інноваційні підходи до генерування новітніх знань та управління ними: [ Розглянуто питання генерування новітніх знань персоналу підприємства та управління ними ] / Л.Є. Довгань, Н.О. Сімченко // Проблеми науки. - 2005. - № 7. - C. 47 - 51.

 19. Ефимов В.В. Управление знаниями : учеб. пособие / В.В. Ефимов. – Ульяновск : УлГТУ, 2005. – 111 с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://window.edu.ru/window_catalog/files/r26402/_5.pdf

 20. Жураковська І.С. Управління знаннями як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства в інформаційному суспільстві / І.С. Жураковська // Проблеми науки. - 2007. - № 7. - С. 24 - 28.

 21. Журнал «Корпоративный менеджмент» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.cfin.ru

 22. Журнал «Креативная экономика». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.creativeconomy.ru

 23. Закон Украины «Об Основных основах развития информационного общества в Украине на 2007—2015 года» (от 9 января 2007 года № 537—V).

 24. Іванова В.В. Тенденції зростання ролі освіти й інформації у формуванні знань на сучасному етапі розвитку економіки / В.В. Іванова // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 11. - С. 62-69.

 25. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями : навчальний посібник / С.Ф. Клепко. – Полтава : ПОІППО, 2005. – 210 с.

 26. Корсак К. Освіта, наука й економіка знань: Деякі аспекти стратегії розвитку нашого національного освітньо - наукового комплексу в умовах прискорення переходу до суспільства знань та економіки знань / К. Корсак // Науковий світ. - 2004. - № 5. - С. 2 - 4.

 27. Крапивний І.В. Роль організаційних інновацій у формуванні економіки знань / І.В. Крапивний // Механізм регулювання економіки. - 2005. - № 3. - 2005. - С. 81 - 89.

 28. Крапивный И.В. Стратегия развития высшего экономического образования в условиях формирования "экономики знаний" / И.В. Крапивный, Н.М. Нилова // Механізм регулювання економіки. - 2005. - № 2.- С. 80 - 86.

 29. Крыштафович А.Н. Управление знаниями / А.Н. Крыштафович - перспективное направление менеджмента// Менеджмент в России и за рубежом. - 2003. - № 1. - С. 42 - 51.

 30. Курс лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» / Укладач Ю.М. Мельник. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 147 с.

 31. Кучеров О. Місце знань в інформаційній економіці / О. Кучеров // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - № 10. - С. 158 - 178.

 32. Кучеров О.П. Використання управління знаннями для розвитку науково-технічного прогресу в сільському господарстві / О.П. Кучеров // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 10(64). - С. 115 - 123.

 33. Лапин Н. Целенаправленное воплощение знаний в инновациях / Н. Лапин // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 6. - С.105 - 114.

 34. Матвеева О. Управление знаниями как технология достижения цели/ О. Матвеева // Высшее образование в России. - 2008. - № 9. - С. 106 - 109.

 35. Матвіїв М.Я. Маркетинг на ринку знань : автореф ... д-ра. екон. наук, спец.: 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / М.Я. Матвіїв. - Маріуполь : МОН Укр-ни Приазовський держ. техн.ун-т, 2009. - 40 с.

 36. Мельник Л.Г. Экономика и информация: экономика информации и информация в экономике : Энциклопедический словарь / Л.Г. Мельник. – Суми : ИТД «Университетская книга», 2005. – 384 с.

 37. Мельник О.Л. Інформаційне суспільство та суспільство знань - становлення та розвиток понять / О.Л. Мельник // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет". Серія Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2007. - № 2 (20). - С. 57- 60.

 38. Мельник Л. Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: Учебн. пособие. / Л. Г. Мельник, С. Н. Ильяшенко, В. А. Касьяненко — Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. — 400с.

 39. Мельник Л.Г. Информационная экономика / Л.Г. Мельник. — Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. — 288с.

 40. Менеджмент знаний: подход к внедрению. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.management.com.ua/hrm/hrm051.html

 41. Мойсеєнко І.П. Нові організаційні структури в економіці знань / І.П. Мойсеєнко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2005. - № 547. - С. 328 - 334.

 42. Мэггс П.Б. Интеллектуальная собственность / П.Б. Мэггс, А.П. Сергеев. – М.: Юристь, 2000.- 400 с.

 43. Мясоедова Т.Г. Управление знаниями как функция деятельности организации /Т.Г. Мясоедова, Р.О. Шевченко // Менеджмент в России и за рубежом. - 2007. - № 5. - С. 110 - 117.

 44. Наумов А.Н. Системы управления базами данных и знаний / А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К.Иванов ; под ред. А.Н. Наумова. - М. : Финансы и Статистика, 1991. - 352 с.

 45. Оноприенко М.В. Управление знаниями в научной организации / М.В. Оноприенко // Наука та наукознавство. - 2008. - № 3. - С. 67-75.

 46. Основи методичних знань : навчальна програма для студентів педагогічних вищих навчальних закладів(освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). - К. : Освіта України, 2006. - 24 с.

 47. Павленко Ю. Наука и научный потенциал как источник знаний: организация и управление НИОКР / Ю. Павленко // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 11. - С. 107 - 120.

 48. Пан Л. Концепція управління знаннями як новий напрям менеджменту організацій / Л. Пан, Н. Сисенко, О. Абрамович // Наукові записки. Т. 30. Економічні науки. - 2004. - С. 97 - 102.

 49. Портал iTeam – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.iteam.ru

 50. Постановлений Верховной Рады Украины 1 декабря 2005 года № 3175—ІV «О рекомендациях Парламентских слушаний по вопросам развития информационного общества в Украине».

 51. Постановлений Верховной Рады Украины от 27 июня 2007 года № 1244—V «О Рекомендациях парламентских слушаний на тему «Национальная инновационная система Украины: проблемы формирования и реализации»

 52. Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) / В. Рябошлик // Економіст. - 2008. - № 3. - С. 21 - 25.

 53. Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) : публікація 3 / В. Рябошлик // Економіст. - 2008. - № 9. - С. 71 - 74. - Бібліогр. в кінці ст.. (початок - див. " Економіст" № 12-2007, стор. 18).

 54. Свіженко В. На шляху до економіки знань: У вересні 2007 року була затверджена Урядом Державна програма прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008-2012 роки / В. Свіженко // Освіта України. - 2008. - № 36. - 16 травня. - С. 2.

 55. Сингаївська А.М. Економіка знань та освіта: філософський контекст / А.М. Сингаївська // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний університет". Серія Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2007. - № 1(19). - С. 29 – 33.

 56. Системы управления базами данных и знаний /А.Н. Наумов, А.М. Вендров, В.К.Иванов ; под ред. А.Н. Наумова. - М. : Финансы и Статистика, 1991. - 352 с.

 57. Сичова Н. Стратегія управління знаннями як запорука успіху організації / Н. Сичова // Економіст. - 2006. - № 12. - С. 48 - 51.

 58. Смирнова В. Корпоративная культура - ключевой фактор в управлении знаниями / В. Смирнова, Ю. Воскресенская // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 12. - С. 102-107.

 59. Смирнова В. Процессы функции управления знаниями / В. Смирнова // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 8. - С. 98 - 109.

 60. Сообщество менеджеров E-xecutive – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.e-xecutive.ru

 61. Социально-экономические проблемы информационного общества / под редакцией д.э.н., проф. Л.Г. Мельника. — Сумы : ИТД «Университетская книга», 2005. — 430c.

 62. Стрижак А.С. Сучасна система управління знаннями на підприємстві / А.С. Стрижак, С.Ю. Бараник // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку" : 17-25 квітня 2007р. - Суми : Вид-во СумДУ, 2007. - Т.3. - С. 128 - 129.

 63. Сумец Р. Какими знаниями должен обладать маркетолог - сегодняшний выпускник вуза? / Р. Сумец // Маркетинг и реклама. - 2007. - № 1.- январь. - С. 46 - 47.

 64. Тихомиров Ю. Правовые основы управления знаниями / Ю. Тихомиров // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 8. - С. 110 - 121.

 65. Управление знаниями - перспективное направление менеджмента. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dis.ru/manag/arhiv/2003/1/9.html

 66. Федулова Л. І. Проблеми розвитку економіки знань в контексті вступу України до ЄС / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. - 2005. - № 4.- С. 104 - 117.

 67. Федулова Л.І. Концепція інтелектуального капіталу в системі економіки знань / Л.І. Федулова // Проблеми науки. - 2006. - № 3. - С. 34 - 39.

 68. Хомин О.В. Інтелектуальне підприємництво як форма становлення економіки знань : автореферат... канд. екон. наук : 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / О.В. Хомин. - Х. : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2007. - 18 с.

 69. Черпак А.Є. Забезпечення розвитку та самооновлення організації на основі концепції управління знаннями / А.Є. Черпаак // Управління розвитком: збірник наукових статей Харківського національного економічного університету. - 2006. - № 7 (спецвипуск). - С. 174-176.

 70. Чесноков А. Применение информационных технологий в управлении знаниями / А. Чесноков // Проблемы теории и практики управления. - 2008. - № 9. - С. 117 - 126.

 71. Шерешева М.Ю. Соотношение понятий "информационная экономика" и "экономика знаний" / М.Ю. Шерешева // Вестник Московского университета. Серия Экономика. - 2008. - № 5. - С. 24-31.База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка