Методичні вказівки для викладачів курсів «Медична хімія» та «Біоорганічна хімія»Сторінка1/12
Дата конвертації05.03.2017
Розмір0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Кафедра біохімії та медичної хімії

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдля викладачів

курсів «Медична хімія»

та

«Біоорганічна хімія»


для медичних спеціальностей


Дніпропетровськ 2016

Методичну розробку підготули доц. Маслак Г.С., викл. Долгіх Г.В.

Під редакцією зав.кафедрою, кандидата біологічних наук, доцента Г.С.Маслак.

Методичні вказівки складені з застосуванням програм з медичної хімії і біологічної та біоорганічної хімії для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальності „Лікувальна справа”

Методична розробка обговорена і затверджена на засіданні ЦМК ДЗ «ДМА МОЗУ»

від ____________________ 2016 року, протокол №__.Інформація про організацію навчального процесу вивчення Біоорганічної хімії”.
Біоорганічна хімія як навчальна дисципліна структурована на 5 лекційних, 5 практичних та 2 семінарських заняття.

Засвоєння тем контролюються на практичних та семінарських заняттях у відповідності з конкретними цілями. Контроль рівня підготовки студентів здійснюється зі застосовуванням таких засобів: тестові завдання, розв’язування ситуаційних задач, проведення лабораторних досліджень і трактування та оцінка їх результатів, контроль практичних навичок.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за 200 бальною шкалою.

Загальна оцінка визначається як сума балів поточної навчальної діяльності (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни та балів за індивідуальну самостійну роботу. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні всього курсу становить становить – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, в т.ч. за індивідуальну самостійну роботу.Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до конкретних цілей теми, на семінарських підсумкових заняттях – відповідно до конкретних цілей змістових модулів. На всіх заняттях застосовується об’єктивний контроль теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок.

На кожному занятті знання студента оцінюються за чотирибальною системою ( «5», «4», «3», «2») згідно з критеріями оцінювання поточної діяльності студента.Отримані оцінки конвертуються у відповідні бали.
В програмі застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:Традиційна оцінкаКонвертація у балиЗмістовий модуль 1 «Біологічно важливі

класи біоорганічних сполук. Біополімери та їх структурні компоненти»

2 заняттяЗмістовий модуль 2 «а-Амінокислоти.

Пептиди. Білки»

Змістовий модуль 3 «Карбонові кислоти та їх функціональні похідні. Ліпіди»

Змістовий модуль 4 «Біологічно активні гетероциклічні сполуки. Нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти»
5 занять«5»1616«4»1111«3»87«2»00Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні курсу біоорганічної хімії, дорівнює 120 балів.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність для допуску до складання підсумкового контролю, дорівнює 51 бал.
2. Оцінювання самостійної роботи студента
Матеріал для самостійної роботи студентів, який передбачений в темі практичного заняття одночасно із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться на самостійне опрацювання і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюються під час підсумкового контролю на семінарських заняттях. Незалежний контроль знань з курсу (модульний контроль) проводиться під час ректорського контролю при сдічі комплексного іспиту та оцінюється у 80 балів..

3. Оцінювання індивідуальної роботи студента
Кількість балів за індивідуальну роботу студента визначається у межах кожної дисципліни. Бали за індивідуальну роботу додаються до суми балів за поточну навчальну діяльність студента.

Бали за індивідуальну роботу можуть отримати студенти, які навчаються на добре і відмінно, виконали і доповіли результати індивідуальної роботи з рекомендованих тем дисципліни або зайняли призові місця за участь в олімпіаді.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за індивідуальну роботу, становить 8балів.

Кількість балів, що присвоюється студентам, вираховується як сума балів за поточну навчальну діяльність і балів за індивідуальну самостійну роботу.


4. Остаточне оцінювання курсу «Біоорганічна хімія».

Розподіл балів, присвоюваних студентам

Поточні бали за практичні та семінарські заняття

112

Індивідуальна самостійна робота

8

Модульний контроль

80

РАЗОМ сума балів за засвоєння курсу

200

Разом сума балів за вивчення дисципліни

200

Бали, які отримав студент при вивченні курсу «Біоорганічна хімія» є складовими при вивченні дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія» і враховуються при розрахуванні остаточного балу з дисципліни
Тематичний план лекцій для спеціальностій «Лікувальна справа»

№ з/п

Тема лекції

Кількість годин
Модуль 1: Біологічно важливі класи біооргінічних сполук. Біополі мери та їх структурні компоненти
1.

Біоорганічна хімія як наука. Класифікація, будова, та реакційна здатність біоорганічних сполук.

2

2.

Карбонільні сполуки. Будова та хімічні властивості карбонових кислот. Ліпіди.

2

3.

Класифікація, будова та хімічні властивості вуглеводів.

2

4.

a-Амінокислоти, пептиди, білки.

2

5.

Гетероциклічні сполуки. Будова, властивості та біологічна роль нуклеїнових кислот.

2РАЗОМ


10Кількість годин з дисципліни


10


Тематичний план практичних занять для спеціальності «Лікувальна справа»

з/п

Тема

Кількість годин
Модуль 1: Біологічно важливі класи біооргінічних сполук.

Біополі мери та їх структурні компоненти
1.

Класифікація, номенклатура, ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічних зв’язків. Типи хімічних реакцій. Дослідження реакційної здатності алканів, алкенів, аренів, спиртів, фенолів, амінів.

4

2.

Дослідження хімічних властивостей альдегідів та кетонів. Дослідження хімічних властивостей карбонових кислот. Дослідження реакційної здатності гетерофункціональних сполук (аміноспиртів, гідроксикислот, кетокислот та фенолокислот).

4

3.

Дослідження хімічних властивостей моносахаридів. Дослідження структури і функцій ди- та полісахаридів. Вивчення амінокислотного складу білків та пептидів. Дослідження структурної організації білків.

4

4.

Вивчення властивостей природних ВЖК. Ліпіди. Фосфоліпіди.

4

5.

Дослідження хімічних властивостей біологічно важливих гетероциклічних сполук. Вивчення хімічних властивостей нуклеозидів та нуклеотидів. Дослідження будови та властивостей нуклеїнових кислот.

4

6.

Семінарське заняття. Проміжний контроль знань.

5

7.

Семінарське заняття. Підсумковий контроль знань.

5Разом годин


30  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка