Методичні вказівки для викладачів і студентів Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролюСторінка1/7
Дата конвертації30.12.2016
Розмір1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
Для підготовки фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

за напрямом 6.030401 «Правознавство»

галузь знань 0304 ,,Право”
Автори:

 1. Глушко А.П., старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС;

 2. Мацишин В.С., професор кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін ННІПП НАВС 15.01.2015 року, протокол № 11

Київ 2015

ЗМІСТ


 1. Витяг з ОКХ та ОПП

 2. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою

 3. Пояснювальна записка

 4. Навчальна програма

 5. Тематичний план

 6. Робоча навчальна програма

 7. Плани практичних занять

 8. Завдання для самостійної підготовки

 9. Індивідуальні завдання

 10. Методичні вказівки для викладачів і студентів

 11. Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю

 12. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення

 13. Рекомендована література


Витяг з ОКХ та ОПП:

Бакалавр

галузь знань 0304 «Право»,

напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»,

кваліфікації: інспектор державний (код КП 3449), дізнавач, інспектор (органи внутрішніх справ), інспектор з дізнання, оперуповноважений (код КП 3451)

Бакалавр права підготовлений до роботи по таким видам діяльності:

84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у відповідності з даною підготовкою може виконувати такі види професійної діяльності:правозастосовчу (застосування норм матеріального і процесуального права);

наглядову (контроль за дотриманням законності);

установчу (реєстрація юридичних станів, прав і фактів; провадження з відпрацюванням нормативних актів);

правотворчу (локальна правотворчість);

надання правових послуг (надання послуг у сфері забезпечення прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, держави);

організаційну (забезпечення професійної діяльності).

Фахівець повинен:

- мати громадянську зрілість і високу суспільну активність;

- володіти професійною етикою, правовою та психологічною культурою;

- усвідомлювати глибоку повагу до закону і дбайливе ставлення до соціальних цінностей правової держави;

- шанобливо ставитися до честі й гідності громадянина України;

- виховувати в собі високу моральну свідомість, гуманність, твердість моральних переконань, відповідальність за долі людей і доручену справу;

- бути принциповим і незалежним при забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особи, її охорони й соціального захисту;

- бути непримиренним до будь-якого порушення закону у власній професійній діяльності;

- розуміти сутність і соціальну значимість своєї професії;

- чітко уявляти зміст, характер і взаємодію правових явищ;

- знати основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну сферу його діяльності;

- бачити їх взаємозв'язок у цілісній системі знань і значення для реалізації права в професійній діяльності.

Предметом діяльності фахівця є вирішення завдань у галузях:

- тлумачення й застосування норм матеріального та процесуального права;

- надання правових послуг, забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо галузевих нормативних актів.

Фахівці, які пройшли повний курс підготовки, повинні забезпечити:

- реалізацію Конституції та законів України у випадку посягань на права і свободи, честь і гідність громадян, права держави, права юридичних осіб, об’єднань громадян, фізичних осіб тощо;

- правильне тлумачення і застосування норм матеріального та процесуального права;

- складання проектів локальних нормативних актів відповідно до визначених засад регулювання;

- забезпечення дотримання вимог і стандартів щодо галузевих нормативних актів;

- упровадження в професійну діяльність нових методик і науково-технічних досягнень;

- використання комп’ютерних технологій та спеціальної техніки;

- формування інформаційно-пошукових, реєстраційних та статистичних документів.Виробничі функції, типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”, що формуються засвоєнням змісту навчальної дисципліни “Складання кримінальних процесуальних документів”

Виробнича функція

Назва типової задачі діяльності

Шифр типової задачі діяльності

Зміст уміння

Шифр уміння

1

2

3

4

5

Застосування знань з історії країни, її зовнішньої політики, історії держави і права у практичній діяльності

Професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

1.СВ.С.01

Вміння встановлювати і підтримувати професійні контакти із зарубіжними колегами і партнерами

1.СВ.С.01.ПП.О.01

Застосування теоретичних, правових засад та норм права

Захист прав юридичних та фізичних осіб

1.ПФ.Е.01

Вміння на практиці застосовувати теоретичні правові знання та норми права, вміння захищати свої права та права організації

1.ПФ.Е.01.ПР.Р.01

Застосування знань з етики ділового спілкування, культури і стилістики офіційних документів

Ефективна комунікаційна взаємодія

2.СВ.С.01

Вміння встановлювати ефективні комунікаційні взаємодії. Вміння дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі

2.СВ.С.01.ПР.О.01

Розробка стратегії правового регулювання та обґрунтування рішень

Ефективна робота організації, установи, підприємства

02.ПФ.Е.01

Володіння сучасною методологією розробки стратегії правового регулювання та обґрунтування рішень з урахування загальнолюдських цінностей, особистих, колективних та суспільних потреб та інтересів

02.ПФ.Е.01.ПР.Р.01

Системне розуміння впливу зовнішнього середовища на діяльність організації, підприємства, установи

Забезпечення протидії шкідливого впливу зовнішнього середовища, використання впливу позитивних факторів на свою користь

01.СП.Д.01

Вміння аналізувати вплив зовнішнього середовища на діяльність організації, підприємства, установи

01.СП.Д.01.ПП.О.01

Засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інших новацій пов’язаних з професійною діяльністю

Висока мобільність при вирішенні професійних завдань

01.СВ.Д.01

Вміти орієнтуватися в професійній інформації, цікавитись сучасними проблемами, швидко застосовувати потрібні для роботи нові завдання

01.СВ.Д.01.ПР.О.01

Застосування в роботі знань теорії та практики правового регулювання економіки

Правове регулювання економіки

01.ПФ.С.01


Володіти фундаментальними знаннями в області права

Уміти давати правову оцінку юридичним подіям та фактам, пов’язаним з галузями національного права

Всебічно аналізувати та застосовувати міжнародні правові норми.


01.ПФ.С.01.ПП.Н.01

01.ПФ.С.01.ПП.Н.02

01.ПФ.С.01.ПП.Н.03


Здатності, зміст уміння, якими повинен володіти випускник освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр в галузі знань «Право» за напрямом підготовки «Правознавство»

Зміст здатності вирішувати

проблеми і задачі

соціальної діяльності

Шифр

здатності

Зміст уміння

Шифр уміння

Неупереджено оцінювати політичні явища та події в суспільстві

3.01

Формувати власні оцінки, позиції щодо минулого, сучасного та майбутнього України.

Розуміти сучасні проблеми розвитку суспільства й виробляти власну життєву позицію.

Володіти поняттями й категоріями загальнолюдської, політичної й правової культури.

Застосовувати знання про державно-правові ідеї минулих років при з'ясуванні сучасних вітчизняних і зарубіжних правових теорій, концепцій та ідей.

Висловлювати свою думку та обґрунтовувати власну позицію з певних питань.

Мати свій погляд на суспільні та громадські події.

Застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні професійних та життєвих завдань.

Орієнтуватися в законодавчій системі, а також контролювати дотримання законності.3.01.ПР.Р.01

3.01.ПР.Р.02


3.01.ПП.О.03


3.01.ПР.Р.04

3.01.ПР.Р.05


3.01.ПР.Р.063.01.ПР.Р.07


Визначати цілі і завдання власної діяльності та забезпечувати їх ефективне й безпечне виконання

З.03

На підставі результатів аналізу особистих потреб і усвідомлення мотивів службової й побутової діяльності, спираючись на принципи суб’єктно-діяльнісного підходу:


- формулювати цілі власної діяльності з урахуванням суспільних, державних і виробничих інтересів;

З.03.ЗП.Р.01- визначати структуру власної діяльності та приймати рішення щодо її здійснення;

З.03.ЗП.Р.02

Організовувати власну діяльність

З.05

В умовах службової діяльності, на основі усвідомленої мети діяльності та її структури:


- формувати орієнтовну основу власних дій;

З.05.ЗП.О.01- оцінювати результати власної діяльності стосовно досягнення її часткових та загальних цілей;

З.05.ЗП.О.02- коригувати цілі діяльності та її структуру з метою підвищення безпеки та ефективності.

З.05.ЗП.О.03

Застосовувати вербальні методи спілкування

З.07

У виробничих умовах за допомогою відповідних методів вербального спілкування:


- користуватися правилами спілкування мовця й слухача;

З.07.ЗП.Р.03- в умовах усних ділових контактів з використанням прийомів і методів усного спілкування і відповідних комунікативних методів застосовувати прагматичну компетенцію з метою ефективного виконання професійних завдань.

З.07.ЗП.Р.04

Здійснювати пошук нової інформації

З.09

У виробничих умовах, використовуючи ключові слова у певній галузі на базі професійно-орієнтованих (друкованих та електронних) джерел, за допомогою відповідних методів проводити:


- пошук нової текстової інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації);

З.09.ЗП.О.01

Спілкування українською професійною мовою

3.10

На підставі виробничих завдань, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, складати професійні тексти та документи.

З.10.ЗП.О.01Складаючи професійні тексти та спілкуючись на професійному рівні, використовувати українські виробничо-професійні фразеологізми та номенклатурні назви.

З.10.ЗП.О.06

Враховувати системність методів та засобів попередження, розкриття та розслідування злочинів при здійсненні діяльності

З.17

В умовах виробничої діяльності:


- знати правила виявлення, фiксацiї, вилучення, аналізу доказів у справі про корупційні діяння задля вирішення завдань провадження в таких справах;

З.17.ЗП.О.01- знати особливості провадження в справах про корупційні діяння;

З.17.ЗП.О.03- згідно з нормативно-правовими документами, враховуючи закономірності механізму злочину та виникнення інформації про злочин і його учасників, застосовувати процедуру виявлення, фіксації, вилучення й зберігання доказової інформації;

З.17.ЗП.О.06- згідно з нормативно-правовими документами, використовуючи доказову інформацію, визначати вид необхідного криміналістичного дослідження;

З.17.ЗП.О.07- за результатами вивчення документальних джерел, ураховуючи систему наукових засад криміналістичної тактики, визначати систему тактичних прийомів, комбінацій та операцій;

З.17.ЗП.О.08- відповідно до нормативно-правових документів використовувати реєстраційні дані інформаційно-пошукових систем, згідно з завданнями, які необхідно вирішувати.

З.17.ЗП.О.09

При здійсненні діяльності враховувати явища та процеси, пов’язані зі злочинністю та засобами впливу на неї

З.17

В умовах виробничої діяльності:


- на підставі аналізу статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, оцінювати показники злочинності та встановлювати її взаємозв’язки із суспільними процесами;

З.17.ЗП.О.01- на підставі статистичних даних, використовуючи критерії класифікації видів злочинів, визначати причини і умови злочинності.

З.17.ЗП.О.02


2. Витяг з освітньо – професійної програми
Розподіл змісту освітньо-професійної програми підготовки фахівця та максимальний навчальний час за циклами підготовки


Назви циклівКількість навчальних годин/кредитів(ECTS)
У тому числі

нормативні дисципліни, годин/кредитів

(ECTS)


вибіркові дисципліни (варіативна компонента), годин/кредитів

(ECTS)


Цикл

професійно-практичної підготовки (ППП)72 год./176,5 кр.

(74%)


3384 год./94кр.

(39%)2970 год./82,5кр.

(35%)


Усього

8640 год./240 кр.

100%

4896 год./136 кр.

(57%)


3744год./104 кр.

(43%)Розподіл навчального часу за циклами дисциплінЦикл дисципліни

Нормативний термін навчання1.
2.

Загальний обсяг

Обсяг годин визначений програмою:Дисципліни професійно-орієнтованої, гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Вибіркові навчальні дисципліни

144
72
72


Перелік навчальних дисциплін нормативної частини ОПП за циклами підготовки

Навчальні цикли та назви навчальних дисциплін

Загальний обсяг

Форма контролю

годин

кредитів ECTC

Нормативна частина

1.3. . Цикл дисциплін професійно-практичної підготовки (ППП)

ППП 1.3.19. Складання кримінальних процесуальних документів
7,5

Залік

Разом за циклом 1.2.

3672

102
Всього по нормативній частині

5184

144

Анотація: Навчально-методичний комплекс містить навчальну і робочу програми навчальної дисципліни «Складання кримінальних процесуальних документів», структурно-логічну схему викладання цієї навчальної дисципліни, тематичний план, методичні вказівки, плани лекційних, семінарських, практичних і індивідуальних занять, завдання для самостійної підготовки, методичні рекомендації, перелік контрольних завдань, рекомендовану літературу. Розрахований на викладачів і студентів ННІПП НАВС.

Структурно-логічна схема викладання дисципліни:

Тема 1.Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів.Тема 2.Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових)дій на стадії досудового розслідування.

Тема 3. Кримінальні процесуальні рішення під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування
Тема 4. Процесуальні акти що складаються прокурором на стадії досудового розслідування.
Тема 5. Кримінальні процесуальні акти суду першої інстанції
Тема 6. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції
Тема 7. Кримінальні процесуальні акти суду апеляційної інстанції


Тема 8. Кримінальні процесуальні акти Верховного суду УкраїниПояснювальна записка

 1. Навчальна дисципліна «Складання кримінальних процесуальних документів»

- спеціальна юридична дисципліна, передбачена навчальним планом для вивчення студентами 3 курсу навально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ. Курс вивчається протягом двох семестрів та відноситься до числа дисциплін, засвоєння яких становить фундамент професійної підготовки юриста.

Основною метою дисципліни є поглиблене вивчення студентами кримінальних процесуальних актів, їх сутності, видів, змісту та вимог, що пред'являються до них, а також набуття практичних навичок щодо оформлення кримінально-процесуальних документів.

Студенти коли вивчали курс "Кримінальний процес України" засвоїли лише основні положення кримінального процесуального права, які регламентують порядок кримінальної процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, а також службовців, фізичних, юридичних та посадових осіб, залучених до сфери цієї діяльності, порядок вчинення й оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернення до виконання процесуальних рішень.

Завдання курсу "Складання кримінальних процесульних документів" - значно розширити і поглибити знання про кримінально-процесуальні акти, навчити студентів правильно складати їх.

Вивчаючи цей курс студенти повинні набути практичних навичок щодо оформлення кримінальних процесуальних документів за результатами проведених органами досудового розслідування, прокуратури і суду дій і прийнятих ними рішень. Цьому буде сприяти самостійна робота студентів із складання кримінальних процесуальних документів під керівництвом викладача.

Головним показником культури та професійної грамотності юриста є якість підготовлених ним кримінальних процесуальних документів.

Предмет курсу «Складання кримінальних процесуальних документів» пов'язаний з предметом кримінального процесу, оскільки процесуальні акти є одним із кримінальних процесуальних інститутів. Це дозволяє до предмету курсу віднести:


 • норми кримінального процесуального права, які регулюють умови і порядок прийняття кримінальних процесуальних актів, визначають їх зміст, форми;

 • діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, пов'язану з кримінальними процесуальними актами, з прийняттям рішень у кримінальній справі;

 • кримінальні процесуальні відносини, які виникають між учасниками кримінального процесу у зв'язку з прийняттям кримінальних процесуальних актів.

Предмет курсу конкретизується в його системі, яка включає теми як з загальних проблем кримінальних процесуальних актів (поняття і значення кримінальних процесуальних актів;основні вимоги, які пред'являються до них; класифікація процесуальних актів, їх зміст і форми; механізм прийняття рішення по кримінальній справі; порядок складання і культура оформлення процесуальних актів), так і з питань, які пов'язані з характеристикою, змістом конкретних процесуальних актів у кримінальному провадженні. Це - види процесуальних актів на цих стадіях процесу, їх структура, зміст, підстави і порядок прийняття, процесуальні гарантії їх законності та обґрунтованості.

Кримінально-процесуальні акти характеризують рівень стану роботи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, тому їх аналіз дає можливість судити про ефективність як окремих етапів, так і всієї системи кримінального провадження.

Узагальнення практики складання процесуальних актів дозволяє використовувати позитивний досвід в роботі з процесуальними актами, а також побачити недоліки, помилки в їх складанні.

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до кримінальної юстиції України як важливого засобу захисту проголошених в Конституції України і міжнародних документах прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.

"Складання кримінальних процесуальних документів" знаходиться у тісному зв`язку з іншими навчальними юридичними дисциплінами. Перш за все, з юридичним документознавством, що забезпечує курс категоріальним апаратом; з конституційним, кримінальним, кримінальним процесуальним правом, оскільки в діяльності органів кримінальної юстиції постійно виникають питання, які пов`язані із кваліфікацією злочину, забезпеченням конституційних прав і свобод людини тощо.

Для опанування дисципліни студентам, крім підручників і навчальних посібників, не обійтися без таких нормативних актів, як Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України», Закони України “Про судоустрій України”, “Про прокуратуру”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, “Про статус суддів”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та ін.

На сучасному етапі судово-правової реформи відбувається становлення нового кримінального процесуального законодавства України, що вимагає від тих хто вивчає кримінальні процесуальні документи постійної уваги за періодичними виданнями, в яких публікуються Закони України та інші нормативно-правові акти, рішення Конституційного Суду України (“Голос України”, “Урядовий кур`єр”, “Відомості Верховної Ради України”, “Офіційний вісник України”), аналізуються правові проблеми, що пов`язані з їх документальним забезпеченням діяльності органів кримінальної юстиції (“Право України”, “Юридичний вісник України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Верховного Суду України”, “Міліція України” тощо).
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Складання кримінальних процесуальних документів - спеціальна юридична дисципліна, передбачена навчальним планом для вивчення студентами 3 курсу навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ. Курс вивчається протягом одного семестру та відноситься до числа дисциплін, засвоєння яких становить фундамент професійної підготовки юриста.

Основною метою дисципліни є поглиблене вивчення студентами кримінальних процесуальних актів, їх сутності, видів, змісту та вимог, що пред'являються до них, а також набуття практичних навичок щодо оформлення кримінально-процесуальних документів.

Студенти коли вивчали курс "Кримінальний процес України" засвоїли лише основні положення кримінального процесуального права, які регламентують порядок кримінальної процесуальної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, а також службовців, фізичних, юридичних та посадових осіб, залучених до сфери цієї діяльності, порядок вчинення й оформлення окремих процесуальних дій, прийняття, оформлення та звернення до виконання процесуальних рішень.

Завдання курсу "Складання кримінальних процесульних документів" - значно розширити і поглибити знання про кримінально-процесуальні акти, навчити студентів правильно складати їх.

Вивчаючи цей курс студенти повинні набути практичних навичок щодо оформлення кримінальних процесуальних документів за результатами проведених органами досудового розслідування, прокуратури і суду дій і прийнятих ними рішень. Цьому буде сприяти самостійна робота студентів із складання кримінальних процесуальних документів під керівництвом викладача.

Головним показником культури та професійної грамотності юриста є якість підготовлених ним кримінальних процесуальних документів.

Предмет курсу «Складання кримінальних процесуальних документів» пов'язаний з предметом кримінального процесу, оскільки процесуальні акти є одним із кримінальних процесуальних інститутів. Це дозволяє до предмету курсу віднести:


 • норми кримінального процесуального права, які регулюють умови і порядок прийняття кримінальних процесуальних актів, визначають їх зміст, форми;

 • діяльність органів досудового розслідування, прокуратури і суду, пов'язану з кримінальними процесуальними актами, з прийняттям рішень у кримінальній справі;

 • кримінальні процесуальні відносини, які виникають між учасниками кримінального процесу у зв'язку з прийняттям кримінальних процесуальних актів.

Предмет курсу конкретизується в його системі, яка включає теми як з загальних проблем кримінальних процесуальних актів (поняття і значення кримінальних процесуальних актів;основні вимоги, які пред'являються до них; класифікація процесуальних актів, їх зміст і форми; механізм прийняття рішення по кримінальній справі; порядок складання і культура оформлення процесуальних актів), так і з питань, які пов'язані з характеристикою, змістом конкретних процесуальних актів у кримінальному провадженні. Це - види процесуальних актів на цих стадіях процесу, їх структура, зміст, підстави і порядок прийняття, процесуальні гарантії їх законності та обґрунтованості.

Кримінально-процесуальні акти характеризують рівень стану роботи органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, тому їх аналіз дає можливість судити про ефективність як окремих етапів, так і всієї системи кримінального провадження.

Узагальнення практики складання процесуальних актів дозволяє використовувати позитивний досвід в роботі з процесуальними актами, а також побачити недоліки, помилки в їх складанні.

Вивчення курсу повинно сприяти вихованню у студентів поважного ставлення до кримінальної юстиції України як важливого засобу захисту проголошених в Конституції України і міжнародних документах прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави.

"Складання кримінальних процесуальних документів" знаходиться у тісному зв`язку з іншими навчальними юридичними дисциплінами. Перш за все, з юридичним документознавством, що забезпечує курс категоріальним апаратом; з конституційним, кримінальним, кримінальним процесуальним правом, оскільки в діяльності органів кримінальної юстиції постійно виникають питання, які пов`язані із кваліфікацією злочину, забезпеченням конституційних прав і свобод людини тощо.

Для опанування дисципліни студентам, крім підручників і навчальних посібників, не обійтися без таких нормативних актів, як Конституція України, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекси України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України», Закони України “Про судоустрій України”, “Про прокуратуру”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, “Про статус суддів”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та ін.На сучасному етапі судово-правової реформи відбувається становлення нового кримінального процесуального законодавства України, що вимагає від тих хто вивчає кримінальні процесуальні документи постійної уваги за періодичними виданнями, в яких публікуються Закони України та інші нормативно-правові акти, рішення Конституційного Суду України (“Голос України”, “Урядовий кур`єр”, “Відомості Верховної Ради України”, “Офіційний вісник України”), аналізуються правові проблеми, що пов`язані з їх документальним забезпеченням діяльності органів кримінальної юстиції (“Право України”, “Юридичний вісник України”, “Вісник Конституційного Суду України”, “Вісник Верховного Суду України”, “Міліція України” тощо).

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти мають знати:
 кримінально процесуальне право України;

– норми Конституції та Кримінального процесуального кодексу України;

– основні напрями нормотворчої (законопроектної) роботи у сфері кримінального судочинства;

– законодавство України у сфері охорони правопорядку, а також відповідних галузей права, у випадках опрацювання міжгалузевих правових питань, які передбачених навчальною програмою; 

– нормативно-правові акти (постанови, ухвали, рішення, узагальнення) судової гілки влади у сфері кримінального судочинства;

– нормативно-правові акти (накази, розпорядження, інструкції, рекомендації), які стосуються кримінальної процесуальної діяльності правоохоронних органів України; 

– основну навчально-методичну, навчальну та наукову літературу, яка стосується вивчення навчальної дисципліни;

– напрями та форми реалізації норм кримінального процесуального законодавства у діяльності органів системи МВС України;

– загальні засади наукової роботи у сфері кримінального судочинства.

У процесі вивчення цієї навчальної дисципліни студенти мають уміти:
– показувати рівнобічні, системні і глибокі знання навчально-програмового матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно правильно його подавати;

– пов'язувати теорію з практикою, вільно виконувати задачі, завдання та правильно відстоювати прийняті рішення;

– самостійно узагальнювати і викладати навчальний матеріал, не допускаючи помилок та проявляти творчі здібності у розумінні, поданні і використанні навчально-програмового матеріалу;

– опрацьовувати навчальну літературу та нормативно-правові акти у сфері кримінального судочинства;

– аналізувати наукову та статистичну інформацію, отриману під час навчальних занять і самостійної підготовки, а також роботи власні висновки та висувати відповідні пропозиції щодо вдосконалення діяльності правоохоронних органів; самостійно тлумачити нормативно-правові акти кримінального процесуального характеру;

– проводити наукові дослідження у формах доповідей, рефератів та інших видів робіт передбачених навчальною програмою;

– розв’язувати ситуаційні завдання передбачені навчальною програмою та додатковою літературою за вказівкою викладача.
Основні загальнокультурні та професійні компетенції
В результаті вивчення навчальної дисципліни “Складання кримінальних процесуальних документів” курсанти, слухачі та студенти мають бути здатними до вирішення професійних задач з урахуванням вимог законодавства щодо діяльності слідчого, прокурора та суду з розслідування кримінальних правопорушень, їх судового розгляду, виконання судових рішень, та володіти такими основними професійними компетенціями:

у науково-дослідній діяльності:

 • застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу проблемних питань, що виникають під час кримінального провадження;

 • вміти поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення проблемних ситуацій, пов’язаних із вдосконаленням кримінального судочинства;

у професійній діяльності:

 • вміти ефективно використовувати положення кримінального процесуального закону в своїй професійній діяльності;

 • здатність до ефективного виконання своїх процесуальних повноважень;

 • вміти визначати, юридично обґрунтовувати й відстоювати свою позицію;

 • здатність застосовувати прийоми з виявлення, фіксації та дослідження доказової інформації;

у педагогічній діяльності:

 • набути навичок до самостійного вивчення законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність державних органів та посадових осіб з розслідування, судового розгляду та вирішення матеріалів кримінального провадження.


3. РЕКОМЕНДОВАНИЙ РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ
Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять наведений в таблиці 1.

Таблиця 1. Рекомендований розподіл навчального часу

Освітньо-кваліфікаційний

рівень


Бакалавр, Спеціаліст

Форма навчання

Денна

Заочна

Термін навчання

4 роки
5 років

4 роки

3 роки

Семестр

5-6

-

-

-

-

Кількість годин, всього

144

-

-

-

-

З викладачем, годин,

48

-

-

-

-

Лекції, годин

6

-

-

-

-

Семінарські заняття, годин

6

-

-

-

-

Практичні заняття, годин

36

-

-

-

-

Індивідуальна робота, годин
-

-

-

-

Самостійна робота, годин

96

-

-

-

-

Модульна контрольна робота (МКР), семестр

8

-

-

-

-

Підсумковий контроль

Залік

-

-

-

-


4. ЗМІСТ НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СКЛАДАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ»
4.1. Загальні вимоги щодо кримінальних процесуальних актів

Кримінальний процесуальний документ – письмовий документ, складений на підставі кримінального процесуального закону уповноваженим на це суб'єктом у зв'язку із здійсненням будь-яких кримінально-процесуальних актів (виконанням кримінальних процесуальних дій або прийняттям кримінальних процесуальних рішень), в якому засобами писемного мовлення зафіксована інформація про перебіг і результати діяльності учасників кримінального процесу. Кримінальні процесуальні акти – це документально оформлені у відповідності до вимог кримінального процесуального закону кримінальні процесуальні дії або кримінальні процесуальні рішення. Кримінальний процесуальний акт в широкому розумінні являє собою органічну єдність кримінальної процесуальної дії або кримінального процесуального рішення та їх засвідчувальної частини - процесуального документу. Кримінальний процесуальний акт у вузькому розумінні є винесеним або складеним компетентним органом чи посадовою особою відповідно до кримінального процесуального закону документ, який констатує факт, зміст і результати прийнятого кримінального процесуального рішення чи виконаної кримінальної процесуальної дії. Достовірність, доцільність, законність, форма кримінального процесуального акту, мотивованість, кримінальна процесуальна дія, кримінальне процесуальне рішення, кримінальний процесуальний документ, обґрунтованість, об‘єктивність, офіційно-діловий стиль, точність, форма кримінального процесуального акту, юридична техніка кримінальних процесуальних актів.4.2. Процесуальні акти під час проведення слідчих (розшукових) дій на стадії досудового розслідування
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка