Методичні вказівки для студентів стоматологічного факультету, що навчаються за спеціальністю «Стоматологія». Івано-Франківськ, 2016. 80 cСторінка1/9
Дата конвертації11.05.2017
Розмір1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ,

МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

МЕДИЧНА І БІОЛОГІЧНА ФІЗИКА
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРАКТИКУМУ
для студентів стоматологічного факультету

Івано–Франківськ – 2016Мойсеєнко М.I., Яворський Б.I., Гамарник О.Т., Петрина Л.Г., Писклинець У.М.
Медична і біологічна фізика. Методичні вказівки для студентів стоматологічного факультету, що навчаються за спеціальністю «Стоматологія». Івано-Франківськ, 2016. – 80 c.


Під загальною редакцією доктора біологічних наук, професора, завідувача кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Мойсеєнка М.I.

Подано програму курсу “Медична і біологічна фізика” згідно кредитно-модульної системи навчання, тематику лекцій, практичних і лабораторних занять, самостійної роботи, теми рефератів, питання для підсумкового модульного контролю, розподіл балів за модулями, список рекомендованої літератури.
Обговорено і затверджено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики, протокол № 14 від 04.05. 2016 р.

Обговорено і затверджено на засіданні циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін, протокол № 9 від 31.05. 2016 р.

Рецензенти: Воронич Н.М. – професор кафедри нормальної фізіології
Івано-Франківського національного медичного університету.

Прокопів В.В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики і хімії твердого тіла Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

© Івано-Франківський національний медичний університет
Медична і біологічна фізика як навчальна дисципліна:

  • інтегрується з такими дисциплінами як медична хімія, медична біологія та ін.;

  • закладає основи вивчення студентами фізіології, біологічної та біоорганічної хімії, медичної хімії, біостатистики, гістології, патофізіології, радіаційної медицини, гігієни та екології, офтальмології, оториноларингології та ін.

Програму дисципліни “Медична і біологічна фізика” поділено на 3 модулі, які в свою чергу містять 9 змістових модулів.


Модуль 1. Основи вищої математики та біологічної фізики

Змістові модулі:


1. Основи математичного аналізу.

2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики.

3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки.

4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики.

5. Біофізика мембранних процесів.
Модуль 2. Основи медичної фізики

Змістові модулі:


6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури.

7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині.

8. Елементи квантової механіки.

9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.


Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:

а) лекції; б) практичні заняття; в) лабораторні роботи; г) самостійна робота студентів; д) консультації.


Поточний контроль засвоєння теми здійснюється на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей, засвоєння змістових модулів (проміжний контроль) – на практичних підсумкових заняттях. Для цього використовуються такі за­соби діагностики рівня підготовки студентів: розв’язування задач, комп’ютерні тести, проведення лабораторних досліджень з трактуванням та оцінкою їх результатів, контроль практичних навичок.
Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів і має визначення за системою ECTS та шкалою, прийнятою в Україні.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ


з/п


ТЕМА

Кількість

годинМОДУЛЬ 1. Основи вищої математики та біологічної фізики

Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

1

Основи біомеханіки та біоакустики.

2

2

Матеріалознавство. Механічні властивості стоматологічних матеріалів.

2


МОДУЛЬ 2. Основи медичної фізики

Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури

3

Фізичні основи електрокардіографії.

2

4

Взаємодія фізичних полів з біологічними об’єктами. Основи електронної медичної апаратури.

2


Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії

5

Оптичні та рентгенівські методи в стоматології. Іонізуюче випромінювання та основи дозиметрії.

2

.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
МОДУЛЬ 1. Основи вищої математики та біологічної фізики

Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу

1

Вступ. Диференціювання функції.

2

2

Диференціал функції.

2

3

Основи інтегрального числення.

2

4

Диференціальні рівняння. Моделювання медико-біологічних процесів за допомогою диференціальних рівнянь.

2


Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

5

Елементи теорії ймовірностей.

2

6

Основи математичної статистики.

2

7

Кореляційний зв’язок. Рівняння регресії.

2

8

Підсумковий контроль знань за модулем 1

2


Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

9

Основи біомеханіки та біоакустики.

2

10

Ультразвукова діагностична і терапевтична апаратура.
11

Визначення модуля Юнга кісткової тканини.

2

12

Дослідження міцності і твердості стоматологічних матеріалів.

2

13

Вивчення в’язкості та поверхневого натягу рідини.

2

14

Основи гемодинаміки.

2


Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики

15

Термодинаміка відкритих біологічних систем.

2


Змістовий модуль 5. Біофізика мембранних процесів

16

Структурна організація мембран. Транспорт речовин крізь мембранні структури.

2

17

Біоелектричні потенціали.

2

18

Підсумковий контроль знань за модулем 2

2


МОДУЛЬ 2. Основи медичної фізики

Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури

19

Електрографія органів і тканин. Вивчення роботи електрокардіографа.

2

20

Визначення електричного опору біологічної тканини. Вивчення роботи реографа.

2

21

Вивчення роботи апарату для терапії постійним струмом.

2

22

Вивчення роботи апарату УВЧ-терапії.

2

23

Дія струмів і електромагнітних полів на тканини організму.

2


Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

24

Вивчення роботи рефрактометра.

2

25

Вивчення роботи фотоелектроколориметра.

2

26

Вивчення роботи поляриметра (сахариметра).

2


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки

27

Теплове випромінювання тіл.

2


Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії

28

Рентгенівське випромінювання.

2

29

Радіоактивність. Основи дозиметрії.

2

30

Підсумковий контроль знань за модулем 3

2


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ (ІНДИВІДУАЛЬНОЇ)

РОБОТИ СТУДЕНТІВ


№ з/п

Т Е М А

Кількість

годинМОДУЛЬ 1. Основи вищої математики та біологічної фізики

Змістовий модуль 1. Основи математичного аналізу

1

Оволодіти уміннями знаходити похідні простої та складеної функцій.

1

2

Оволодіти уміннями знаходити диференціал функції однієї змінної, частинні похідні і диференціали функцій двох і більше змінних та повний диференціал.

3

Оволодіти уміннями інтегрувати методом заміни змінної та за частинами.

1


4

Оволодіти уміннями розв’язувати диференціальні рівняння.

1


Змістовий модуль 2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

5

Оволодіти уміннями застосовувати теореми додавання і множення ймовірностей для розв’язування задач.

1

6

Навчитися використовувати методи математичної статистики для розв’язування задач медико-біологічного характеру.

1Підготовка до контрольної роботи з вищої математики

2Змістовий модуль 3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

7

Навчитися пояснювати умови виникнення незатухаючих, затухаючих та вимушених коливань у біологічних системах.

2

8

Оволодіти уміннями роботи з клінічним аудіометром. Оцінювати та трактувати результати досліджень спектральної чутливості вуха на порозі чутності.

9

Ознайомитися із фізичними характеристиками сучасних стоматологічних матеріалів, сплавів, сталі, легованої сталі, сплавів на основі золота, хромкобальтових сплавів, металокерамічних матеріалів.

2

10

Оволодіти уміннями одержувати діаграми розтягу і стиснення та визначати основні показники пружних властивостей тканин.

1

11

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт поверхневого натягу.

1

12

Оволодіти уміннями визначати коефіцієнт в’язкості рідин.

1


13

Ознайомитися з реологічними властивостями крові.


Змістовий модуль 4. Термодинаміка відкритих біологічних систем. Елементи молекулярної біофізики

14

Ознайомитися з термодинамічним методом вивчення медико-біологічних систем.

1

15

Ознайомитися з елементами молекулярної біофізики білків і нуклеїнових кислот.

1


Змістовий модуль 5. Біофізика мембранних процесів

16

Пояснювати природу виникнення концентраційного потенціалу.

1Підготовка до контролю засвоєння модуля 1 “Основи вищої математики та біологічної фізики”

2
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату

1


МОДУЛЬ 2. Основи медичної фізики

Змістовий модуль 6. Електродинаміка. Основи медичної апаратури

17

Пояснювати фізичні основи електрокардіографії та механізми формування біопотенціалів. Оволодіти навичками роботи з кардіографом.

2

18

Оволодіти уміннями роботи з клінічним реографом.

2

19

Пояснювати механізм взаємодії магнітного поля з біологічними тканинами.

3

20

Пояснювати механізм взаємодії електромагнітного поля з біологічними тканинами.

21

Набути навички роботи з УВЧ апаратом, апаратом для місцевої дарсонвалізації та апаратом для терапії постійним струмом.

2


Змістовий модуль 7. Оптичні методи та їх використання у біології та медицині

22

Оволодіти уміннями вимірювати розміри мікрооб’єктів за допомогою оптичного мікроскопа.

2

23

Навчитися досліджувати залежність показника заломлення розчину від його концентрації рефрактометричним методом.

2

24

Оволодіти уміннями роботи з поляриметром.

2

Пояснювати закономірності обертання площини поляризації оптично активною речовиною та визначати сталу обертання.

25

Пояснювати закономірності поглинання та розсіювання світла та явище дисперсії.

2


Змістовий модуль 8. Елементи квантової механіки

26

Пояснювати механізми теплового випромінювання тіл.

1

27

Оволодіти основними уявленнями і поняттями квантової механіки.

Отримати уявлення про резонансні методи квантової механіки.2

28

Пояснювати явище фотоефекту та люмінесценції.

1

29

Дати пояснення принципу дії газового лазера та навчитися визначати характеристики його випромінювання: довжину хвилі, енергію та імпульс кванта.

2


Змістовий модуль 9. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії

30

Оволодіти уміннями роботи з радіометром, який містить газорозрядний лічильник.

2

31

Пояснювати явище послаблення радіоактивного випромінювання при його проходженні через свинцевий, залізний та алюмінієвий екрани.

2Підготовка до контролю засвоєння модуля 2 “Основи медичної фізики”

2
Індивідуальна робота – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату

1Критерії оцінювання рівня знань студентів

з дисципліни «Медична і біологічна фізика»
Модуль №1

для практичних занять

а) при контролі вихідного рівня:

2 бали отримує студент, який вірно відповідає на не менше як 90% поставлених питань;

1 бал отримує студент, який вірно відповідає на не менше як 50% поставлених питань;

0 балів отримує студент, який відповідає на менше як 25% поставлених питань.
б) при індивідуальному опитуванні за темою заняття

2 бали отримує студент, який вірно відповідає на поставлені питання, викладає відповіді на поставлені питання (письмово або усно) чітко, стисло, ясно, викладає матеріал вичерпно, послідовно, грамотно і логічно;

1 бал отримує студент, який вірно відповідає на питання, але деякі відповіді або неповні, або нечіткі і уточнені тільки після додаткових питань викладача;

0 балів отримує студент, який невірно відповідає на питання, допускає суттєві помилки, не розуміє суті явищ і законів, не вміє застосувати теоретичні знання на практиці.
в) при розв’язуванні практичних та ситуаційних задач

3 балів отримує студент, який вміє самостійно і вільно розв'язувати приклади і задачі підвищеної складності;

2 бали отримує студент, який вміє самостійно розв'язувати приклади і задачі середньої складності;

1 бал отримує студент, вміє розв'язувати лише найпростіші приклади і задачі;

0 балів отримує студент, який не вміє розв'язувати основні типи задач.
лабораторного заняття

а) при контролі вихідного рівня:

2 бали отримує студент, який вірно відповідає на не менше як 90% поставлених питань;

1 бал отримує студент, який вірно відповідає на не менше як 50% поставлених питань;

0 балів отримує студент, який відповідає на менше як 25% поставлених питань.
б) при індивідуальному опитуванні за темою заняття

2 бали отримує студент, який вірно відповідає на поставлені питання, викладає відповіді на поставлені питання (письмово або усно) чітко, стисло, ясно, викладає матеріал вичерпно, послідовно, грамотно і логічно;

1 бал отримує студент, який вірно відповідає на питання, але деякі відповіді або неповні, або нечіткі і уточнені тільки після додаткових питань викладача;

0 балів отримує студент, який невірно відповідає на питання, допускає суттєві помилки, не розуміє суті явищ і законів, не вміє застосувати теоретичні знання на практиці.
в) при виконанні лабораторної роботи:

1 бал отримує студент, який самостійно і сумлінно виконує практичну частину лабораторної роботи;

0 балів отримує студент, який не виконує або незадовільно виконує лабораторну роботу.
г) при оформленні протоколу і захисті лабораторної роботи:

2 бали отримує студент, який своєчасно і якісно обробляє результати вимірювань, глибоко розуміє одержані результати і самостійно формулює висновки, своєчасно здає оформлений протокол лабораторної роботи;

1 бал отримує студент, який допускає помилки при оформленні роботи і формулюванні висновків, своєчасно здає оформлений протокол лабораторної роботи;

0 балів отримує студент, який при оформленні лабораторної роботи користується чужими даними, допускає грубі помилки при обробці результатів лабораторної роботи і при формулюванні висновків, несвоєчасно здає оформлений протокол лабораторної роботи.
Модуль №2
для практичних занять

а) при контролі вихідного рівня:

2 бали отримує студент, який вірно відповідає на не менше як 75% поставлених питань;

1 бал отримує студент, який вірно відповідає на не менше як 50% поставлених питань;

0 балів отримує студент, який відповідає на менше як 50% поставлених питань.
б) при індивідуальному опитуванні за темою заняття

3 бали отримує студент, який вірно відповідає на поставлені питання, викладає відповіді на поставлені питання (письмово або усно) чітко, стисло, ясно, викладає матеріал вичерпно, послідовно, грамотно і логічно;

2 бали отримує студент, який вірно відповідає на питання, але деякі відповіді або неповні, або нечіткі і уточнені тільки після додаткових питань викладача;

1 бали отримує студент, який виявляє нечітке володіння термінологією предмета, вірно застосовує теоретичні знання при відповідях на питання прикладного характеру, не допускаючи суттєвих неточностей;

0 балів отримує студент, який невірно відповідає на питання, допускає суттєві помилки, не розуміє суті явищ і законів, не вміє застосувати теоретичні знання на практиці.
в) при розв’язуванні практичних та ситуаційних задач

5 балів отримує студент, який вміє самостійно і вільно розв'язувати приклади і задачі підвищеної складності;

4 бали отримує студент, який вміє самостійно розв'язувати приклади і задачі підвищеної складності, допускаючи неточності;

3 бали отримує студент, який вміє самостійно розв'язувати приклади і задачі середньої складності;

2 бали отримує студент, який вміє самостійно розв'язувати приклади і задачі середньої складності, допускаючи неточності;

1 бал отримує студент, вміє розв'язувати лише найпростіші приклади і задачі;

0 балів отримує студент, який не вміє розв'язувати основні типи задач.
для лабораторного заняття

а) при контролі вихідного рівня:

2 бали отримує студент, який вірно відповідає на не менше як 75% поставлених питань;

1 бал отримує студент, який вірно відповідає на не менше як 50% поставлених питань;

0 балів отримує студент, який відповідає на менше як 50% поставлених питань.
б) при індивідуальному опитуванні за темою заняття

3 бали отримує студент, який вірно відповідає на поставлені питання, викладає відповіді на поставлені питання (письмово або усно) чітко, стисло, ясно, викладає матеріал вичерпно, послідовно, грамотно і логічно;

2 бали отримує студент, який вірно відповідає на питання, але деякі відповіді або неповні, або нечіткі і уточнені тільки після додаткових питань викладача;

1 бали отримує студент, який виявляє нечітке володіння термінологією предмета, вірно застосовує теоретичні знання при відповідях на питання прикладного характеру, не допускаючи суттєвих неточностей,

0 балів отримує студент, який невірно відповідає на питання, допускає суттєві помилки, не розуміє суті явищ і законів, не вміє застосувати теоретичні знання на практиці.
в) при розв’язуванні практичних та ситуаційних задач

2 бали отримує студент, який вміє самостійно і вільно розв'язувати приклади та задачі підвищеної складності;

1 бал отримує студент, який вміє самостійно і вільно розв'язувати приклади та задачі середньої складності;

0 балів отримує студент, який не вміє розв'язувати основні типи задач.
г) при виконанні лабораторної роботи:

1 бал отримує студент, який самостійно і сумлінно виконує практичну частину лабораторної роботи;

0 балів отримує студент, який не виконує або незадовільно виконує лабораторну роботу.
д) при оформленні протоколу і захисті лабораторної роботи:

2 бали отримує студент, який своєчасно і якісно обробляє результати вимірювань, глибоко розуміє одержані результати і самостійно формулює висновки, своєчасно здає оформлений протокол лабораторної роботи;

1 бал отримує студент, який допускає помилки при оформленні роботи і формулюванні висновків, своєчасно здає оформлений протокол лабораторної роботи;

0 балів отримує студент, який при оформленні лабораторної роботи користується чужими даними, допускає грубі помилки при обробці результатів лабораторної роботи і при формулюванні висновків, несвоєчасно здає оформлений протокол лабораторної роботи.
Критерії оцінювання контрольної роботи студента
7 балів – отримує студент, який вірно відповів на два поставлені теоретичні питання та самостійно розв'язав дві задачі підвищеної складності;

6 балів – отримує студент, який вірно відповів на одне поставлене теоретичне питання та самостійно розв'язав дві задачі підвищеної складності;

5 балів – отримує студент, який вірно відповів на два поставлені теоретичні питання та самостійно розв'язав одну задачу підвищеної складності;

4 бали – отримує студент, який вірно самостійно розв'язав дві задачі підвищеної складності;

3 бали – отримує студент, який вірно відповів на одне поставлене теоретичне питання та самостійно розв'язав одну задачу підвищеної складності;

2 бали – отримує студент, який вірно відповів на два поставлені теоретичні питання або самостійно розв'язав одну задачу підвищеної складності;

1 бал – отримує студент, який вірно відповів на одне поставлене теоретичне питання.

Критерії оцінювання індивідуальної самостійної роботи студента для модуля №1
0 балів – відсутня індивідуальна самостійна робота студента або не представлена на кафедру у завершеному вигляді;

1 бал – підготовка презентації з сучасних проблем медичної і біологічної фізики.
Критерії оцінювання індивідуальної самостійної роботи студента для модуля №2
0 балів – відсутня індивідуальна самостійна робота студента або не представлена на кафедру у завершеному вигляді;

1 бал – виготовлення копії існуючої таблиці, ксерокопій наукових статей;

2 бали – підготовка реферату за темою, погодженою з викладачем кафедри, без усної доповіді на занятті;

3 бали – підготовка реферату з використанням матеріалів лише навчальних підручників і посібників з усною доповіддю на занятті;

4 бали – підготовка реферату з використанням наукових літературних джерел, опублікованих більше десяти останніх років;

5 балів – підготовка презентації за темою лекції або практичного заняття;

6 балів – підготовка презентації з сучасних проблем медичної і біологічної фізики з доповіддю на занятті або студентському науковому гуртку;

7 балів – підготовка реферату за темою заняття з використанням сучасної наукової літератури та усною доповіддю на занятті;

8 балів – науковий літературний огляд за одною із сучасних проблем медичної і біологічної фізики;

9 балів – виготовлення оригінального навчального стенду або таблиць;

10 балів – доповідь на студентському науковому гуртку кафедри за результатами оригінальних досліджень.


Засоби контролю знань і умінь студентів

Оцінка знань і умінь у балах

за видами занять
практичне

лабораторне

Модуль 1. Основи вищої математики та біологічної фізики

Тестовий контроль вихідного рівня

0-2

0-2

Індивідуальне опитування за темою заняття

0-2

0-2

Розв’язування практичних та ситуаційних задач

0-3
Виконання лабораторних робіт
0-1

Оформлення протоколів і захист лабораторних робіт
0-2

Сумарна оцінка

7

7

Індивідуальна самостійна робота

0-1

Допуск до підсумкового модулю

(сума балів за поточну діяльність)

68 балів

(4 балів * 17 занять)Модуль 2. Основи медичної фізики

Тестовий контроль вихідного рівня

0-2

0-2

Індивідуальне опитування за темою заняття

0-3

0-3

Розв’язування практичних та ситуаційних задач

0-5

0-2

Виконання лабораторних робіт
0-1

Оформлення протоколів і захист лабораторних робіт
0-2

Сумарна оцінка

10

10

Індивідуальна самостійна робота

0-10

Допуск до підсумкового модулю

(сума балів за поточну діяльність)

55 балів

(5 балів * 11 занять)
РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ,

присвоєних студенту з медичної і біологічної фізики


з/п

Модуль, тема

Кількість балів

МОДУЛЬ 1

1

Змістовий модуль 1Тема 1

0-7
Тема 2

0-7
Тема 3

0-7
Тема 4

0-7
Тема 5

0-7

2

Змістовий модуль 2Тема 6

0-7
Тема 7

0-7
Контрольна робота

0-7

3

Змістовий модуль 3Тема 9

0-7
Тема 10

0-7
Тема 11

0-7
Тема 12

0-7
Тема 13

0-7
Тема 14

0-7

4

Змістовий модуль 4Тема 15

0-7

5

Змістовий модуль 5Тема 16

0-7
Тема 17

0-7
РАЗОМ за змістові модулі

119
Індивідуальна самостійна робота студентів

1
РАЗОМ

120
Підсумковий контроль засвоєння модуля 2, в тому числі:

тестовий контроль теоретичної підготовки;

контроль практичної підготовки

80
РАЗОМ сума балів за вивчення модуля 1

200


ПРИМІТКА:

Максимальний бал за заняття7 балів.

Мінімальний позитивний бал за заняття4 бали.

Бали, які відповідають незадовільній оцінці0-3 балів.

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу1 бал.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 68 балів (4 бали * 17 занять).з/п

Модуль, тема

Кількість балів

МОДУЛЬ 2

6

Змістовий модуль 6Тема 19

0-10
Тема 20

0-10
Тема 21

0-10
Тема 22

0-10
Тема 23

0-10

7

Змістовий модуль 7Тема 24

0-10
Тема 25

0-10
Тема 26

0-10

8

Змістовий модуль 8Тема 27

0-10

9

Змістовий модуль 9Тема 28

0-10
Тема 29

0-10
РАЗОМ за змістові модулі

110
Індивідуальна самостійна робота студентів

10
РАЗОМ

120
Підсумковий контроль засвоєння модуля 2, в тому числі:

тестовий контроль теоретичної підготовки;

контроль практичної підготовки

80
РАЗОМ сума балів за вивчення модуля 2

200


ПРИМІТКА:

Максимальний бал за заняття10 балів.

Мінімальний позитивний бал за заняття5 балів.

Бали, які відповідають незадовільній оцінці0-4 балів.

Кількість балів за індивідуальну самостійну роботу10 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента - 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 55 балів (5 балів * 11 занять).


ФОРМИ КОНТРОЛЮ
Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих модулів відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів BM(Ф)НЗ України.
Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей тем, на практичних підсумкових заняттях – відповідно до конкретних цілей змістових модулів. На всіх практичних заняттях застосовується контроль теоретичної підготовки та контроль засвоєння практичних навичок.
Підсумковий контроль засвоєння модуля відбувається по завершенню вивчення блоку відповідних змістових модулів шляхом тестування. Максимальна кількість балів, що присвоюється студенту при засвоєнні модуля (залікового кредиту ECTS) – 200.
Єдина шкала оцінок для студентів


Оцінка ECTS

Статистичний показник

А

Найкращі 10% студентів

В

Наступні 25% студентів

C

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів

Fx

Повторна задача

F

Обов’язковий повторний курс навчання

Оцінка ESTS конвертується у традиційну чотирибальну шкалу таким чином:
Оцінка ESTS

Оцінка за чотирибальною шкалою

А

5

В,С

4

D,E

3

Fx, F

2

Для тих студентів, які бажають покращити свою успішність до вищої оцінки при засвоєнні дисципліни (модуля), можливе проведення повторного підсумкового контролю комісією.МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ

ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ
Змістовий модуль 1. ОСНОВИ МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ЗАНЯТТЯ №1

(практичне)

ВСТУП ДО КУРСУ МЕДИЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ. ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ ФУНКЦІЇ

Актуальність теми: в результаті вивчення теми студенти засвоюють ряд термінів, понять, закономірностей і законів, які використовуються для визначення інтервалів монотонності та екстремумів функції, опуклості кривої та точок перегину, для визначення швидкості зміни параметрів системи із зміною аргументів (температури, часу, чисельності популяцій і т.п.) та опису біофізичних, біохімічних та інших процесів і явищ, що лежать в основі життєдіяльності людини.

Мета: ознайомити студентів з обсягом і значимістю фізико-технічних і біофізичних знань, необхідних, як для вивчення інших дисциплін, так і для безпосереднього формування лікаря-стоматолога з переліком практичних навичок у користуванні медичними і лабораторними приладами та апаратами, основними положеннями техніки безпеки і охорони праці. В результаті проведення заняття студенти повинні: знати поняття похідної функції її геометричний і фізичний зміст, властивості похідної; вміти обчислювати похідні функції першого і вищих порядків, застосовувати поняття похідної для дослідження функції і побудови її графіка.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка