Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуСкачати 153.05 Kb.
Дата конвертації30.04.2017
Розмір153.05 Kb.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬНИХ НАУК
Етичні проблеми в медицині

Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предмету

ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

(9 семінарів, 18 годин)

Розроблено старшим

викладачем Беднарчиком Т.Р.
Розглянуто та схвалено на

засіданні циклової методичної

комісії кафедри філософії та

суспільних наук

Протокол №___ від__________
Зав. кафедри

проф. Черкасов С.В.

Кафедра філософії та суспільних наук
Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №1


Етика як наука

(2 години)

План


 1. Етика як самостійна дисципліна.

 2. Мораль. Концепції походження моралі.

 3. Поняття добра і зла, совісті і честі, справедливості та сенсу життя.Основні поняття
Етика, мораль, добро, зло, совість, честь, справедливість, сенс життя.
Питання для самоконтролю
1. Що є предметом етики?

2. Чим відрізняються поняття “етика” та “мораль”?

3. Якими є основні елементи структури моралі?

4. Чим відрізняються функції етики та функції моралі?

5. В чому складність питання про сенс життя?

Теми творчих робіт (ессе)


 1. Етика в системі гуманітарних знань.

 2. Радикальна критика основних ідей традиційної етики А.Шопенгауером.

 3. Етноетика.

 4. Етика і медицина.

 5. Проблема морального світу людини у творчості Г.Сковороди.

 6. Чесноти і вади як характеристики морального світу людини.

 7. Взаємозв'язок загальнолюдського та національного в моралі.

 8. Моральні традиції українського народу.

 9. "Золоте правило моральності" в історії світової етичної думки.

 10. Загальнолюдська мораль та міжнаціональні відносини.


Рекомендована література
1. Апресян Р.Г. Философия любви: история идей. М., 2002.

2. Аристотель Никомахова этика. Сочинения в 4х томах, М., 1984, т.4.

3. Буяльский Б., Оверчук А. Як ми спілкуємося. Мовленнєвий етикет українського народу. Вінниця, «Велес», 2001.


 1. Гиппократ. Избранные книги. М., 1994.

 2. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. - М., 1987.

 3. Малахов В. Етика. К., "Либідь" , 2000.

Кафедра філософії та суспільних наук
Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №2


Історія етичних вчень

(2 години)

План


   1. Перші роздуми на етичні теми, вчення духовних вчителів людства.

   2. Антична та середньовічна етика.

   3. Етика сучасного суспільства.

   4. Стан моралі в тоталітарних спільнотах.Основні поняття
Моральні вчення релігійних пророків, гедонізм, евдемонізм, аскетизм, теодеція.
Питання для самоконтролю


 1. В чому полягають особливості моральних вчень Конфуція, Будди, Мойсея, Христа, Мухамеда?

 2. Які основні напрямки античної етики?

 3. Якими є особливості етики Середньовіччя?

 4. Що таке “золоте правило моралі”, і яке його місце у історії етики?Теми творчих робіт (ессе)


 1. Моральні вчення релігійних пророків (Конфуцій, Будда, Мойсей, Христос, Мухамед).

 2. Евдемонізм, гедонізм і аскетизм як основні напрямки класичної античної етики.

 3. Моральна концепція середньовічної етики в навчанні Блаженного Августина.

 4. Філософсько-етичні погляди Хоми Аквінського.

 5. Етичні проблеми в творчості І.Канта.

 6. М.Вебер про протестантську етику.

 7. Осмислення моральних цінностей людського життя у літературі Київської Русі.

 8. Етичні ідеї в філософії України.

 9. Етичні ідеї в тоталітарних суспільствах та їх втілення на практиці (ХХ століття).Рекомендована література
1. Апресян Р.Г. Философия любви: история идей. М., 2002.

2. Аристотель Никомахова этика. Сочинения в 4х томах, М., 1984, т.4.

3. Буяльский Б., Оверчук А. Як ми спілкуємося. Мовленнєвий етикет українського народу. Вінниця, «Велес», 2001.


 1. Гиппократ. Избранные книги. М., 1994.

 2. Гусейнов А.А., Иррлитц Г. Краткая история этики. - М., 1987.

 3. Кант И. Метафизика нравов в двух частях., Соч. в 6 тт., М., 1965, т. 4,ч.2.

 4. Кнопп Г. «Дети» Гітлера / Пер. с нем. А.Чикишева. - М.: ОЛМА-ПРЕСС , 2004. – 285 с.

 5. Малахов В. Етика. К., "Либідь" , 2000.

 6. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. Избр. В 2х кн. Спб, 1990.

 7. Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. М., 1987.

 8. Римские стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. М.,1995.

 9. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

Кафедра філософії та суспільних наук


Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №3


Медична деонтологія

(2 години)

План


   1. Традиції та основні принципи медичної етики

   2. Основні засади відносин між лікарем та пацієнтом.

   3. Суспільна свідомість та медицина.

   4. Збереження лікарської таємниці.

   5. Лікарська помилка.Основні поняття

Професійна етика, медична деонтологія, відносини між лікарем та паціентом, лікарська таємниця, лікарська помилка.


Питання для самоконтролю

 1. Якими були цілі формування “кодексів лікаря” у давнину?

 2. Назвіть основні принципи медичної етики.

 3. В чому полягає відмінність між поняттями “медична етика” та “медична деонтологія”?

 4. На чому ґрунтується співпраця лікаря і пацієнта?

 5. Які є різновиди лікарських помилок?

 6. В чому полягає лікарська таємниця?


Теми творчих робіт (ессе)

 1. Професіоналізм.

 2. Совість і здоров’я.

 3. Народна медицина.

 4. Нетрадиційна медицина.

 5. Екстрасенсорика та медицина.


Рекомендована література


   1. Гиппократ. Избранные книги. М., 1994.

   2. Иванюшкин А. Я. Профессиональная этика в медицине. – М.: Медицина, 1990. – 224 с.

   3. Ригельман Р. Как избежать врачебных ошибок: Книга практикующих врачей / Пер. с англ. – М.: Практика, 1994. – 208 с.

   4. Смольняков А. И., Федоренко Б. Г. Врачебная этика. М., 1978.

   5. Сучасна медична етика: від Гіппократа до біоетики, Український медичний часопис, 2003, №5.

Кафедра філософії та суспільних наук


Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №4


Деонтологія в психіатрії

(2 години)

План


   1. Первинне інтерв'ю.

   2. Проблемні пацієнти.

   3. Деонтологічні аспекти роботи з родичами проблемних хворих.Основні поняття

Моральні принципи в психіатрії, моральні конфлікти в психіатрії, психічно хворі.


Питання для самоконтролю

  1. Як розвивалися етичні норми в історії психіатрії.

  2. Як співвідносяться права людини та лікування психічно хворих.

  3. Якою є специфіка етичних проблем в психіатрії.

  4. На яких принципах будуються відносини між лікарем та родичами проблемних хворих.Теми творчих робіт (ессе)

 1. Нові етичні концепції ставлення до психічних захворювань.

 2. Перспективи соціальної реабілітації осіб, які потребують психологічну допомогу.

 3. Особливі психологічні стани людини та етична складова їх визначення.

 4. Цікаві факти з життя видатних лікарів-психіатрів.Рекомендована література


   1. Бойко Ю.П. и др. Элементы психотерапии в общесоматической поликлинике. //Медицинская сестра. – 2000. - №2.

   2. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтологія. – К.: вища школа, 1988. – 188 с.

   3. Завилянский И.Я., Завилянская Л.И. «Деонтология в психиатрии», Киев, «Здоровье», 1979 г.

   4. Иванюшкин А. Я. Профессиональная этика в медицине. – М.: Медицина, 1990. – 224 с.

   5. Магазник Н.А. «Искусство общения с больными», М., «Медицина», 1991г.

   6. Матвеев В.Ф. Основы медицинской психологи, этики, и деонтологии. – М.: Медицина, 1984. – 176 с.

   7. Смольняков А. И., Федоренко Б. Г. Врачебная этика. М., 1978.

Кафедра філософії та суспільних наук


Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №5


Деонтологія в хірургії

(2 години)

План


   1. Особливості деонтології в хірургії.

   2. Специфіка професії хірурга.

   3. Деонтологія невідкладної хірургічної допомоги.Основні поняття

Хірургія, деонтологічні принципи в хірургії, принципи надання невідкладної допомоги, специфіка етичних проблем в хірургії.


Питання для самоконтролю

1. Яким було становлення етичних норм в історії хірургії?

2. В чому полягає специфіка деонтології в хірургії?

3. Які основні риси етики хірурга?

4.Якими є основні протипокази щодо роботи хірурга?


Теми творчих робіт (ессе)

1. Права і обв’язки лікаря.

2. Права та обов’язки пацієнта.

3. Сенс життя та феномен смерті.

4. Критерії смерті і морально-світоглядне розуміння особистості.

5. Цікаві факти з життя видатних хірургів.Рекомендована література


   1. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтологія. – К.: вища школа, 1988. – 188 с.

   2. Громов А.П. Деонтология в медицине. – В 2 т. – М.: Медицина, 1988.

   3. Иванюшкин А. Я. Профессиональная этика в медицине. – М.: Медицина, 1990. – 224 с.

   4. Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А. Основи медичної етики. – К.: Здоров’я, 2002. – 344 с.

   5. Смольняков А. И., Федоренко Б. Г. Врачебная этика. М., 1978.

   6. Юдин Б. Жить или не жить // Человек. - 1990. - №2.- С.36-45.

Кафедра філософії та суспільних наук


Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №6


Деонтологія в сучасній терапії та педіатрії

(2 години)

План


   1. Особливості професії терапевта та педіатра.

   2. Деонтологія невідкладної допомоги.

   3. Психологічні особливості дитячого колективу, дитячого стаціонару.Основні поняття

Психологія хворого, контакт з хворим, психологія хворої дитини, дефекти розвитку, психотерапевтичні методи роботи з хворими дітьми.


Питання для самоконтролю

1. В чому полягає специфіка роботи терапевта?

2. Які особливості роботи з маленькими пацієнтами?

3. Якою є специфіка роботи із підлітками?

4. В чому полягає особливість тлумачення лікарської таємниці в педіатрії?

Теми творчих робіт (ессе)


 1. Етична складова впровадження нових методів в терапії (на основі відомостей з історії медицини).

 2. Особливості праці лікаря швидкої допомоги.

 3. Цікаві факти з життя видатних терапевтів.

 4. Специфіка спілкування педіатра з дітьми та їх родичами.

 5. Вдатні лікарі-педіатри.


Рекомендована література


   1. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтологія. – К.: вища школа, 1988. – 188 с.

   2. Громов А.П. Деонтология в медицине. – В 2 т. – М.: Медицина, 1988.

   3. Коновалова Л.В. Прикладная этика М.,1998.

   4. Иванюшкин А. Я. Профессиональная этика в медицине. – М.: Медицина, 1990. – 224 с.

   5. Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А. Основи медичної етики. – К.: Здоров’я, 2002. – 344 с.

   6. Смольняков А. И., Федоренко Б. Г. Врачебная этика. М., 1978.

   7. Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. посібник.К.,1998.

Кафедра філософії та суспільних наук


Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №7


Деонтологія в практиці онкології

(2 години)

План


   1. Особливості деонтології в сучасній онкології.

   2. Психологічний захист пацієнтів при діагностиці онкології.

   3. Проблема повідомлення діагнозу.Основні поняття

Повідомлення про онкологічний діагноз, психологічний захист пацієнта, психотерапевтичні принципи роботи з хворими в онкології, надія.


Питання для самоконтролю

1. В чому полягають особливості професіоналізму лікаря-онколога?

2. Якими є основні підходи до профілактики та виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях?

3. Які особливості формування змісту лікарської таємниці в онкології?

4. Якими є основні принципи психологічного захисту пацієнтів в онкології?
Теми творчих робіт (ессе)


 1. Підтримка надії на одужання у хворих в онкології.

 2. Використання благодійної допомоги в медичних закладах.

 3. Хоспіс як особлива медична установа.

 4. Видатні лікарі-онкологи.


Рекомендована література


   1. Грандо А.А. Врачебная этика и медицинская деонтологія. – К.: вища школа, 1988. – 188 с.

   2. Громов А.П. Деонтология в медицине. – В 2 т. – М.: Медицина, 1988.

   3. Иванюшкин А. Я. Профессиональная этика в медицине. – М.: Медицина, 1990. – 224 с.

   4. Малеина М. Уйти достойно // Человек.-1993.- №2.

   5. Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А. Основи медичної етики. – К.: Здоров’я, 2002. – 344 с.

   6. Рязанцев С. Философия смерти. Санкт-Петербург, 1994. – 320 с.

   7. Смольняков А. И., Федоренко Б. Г. Врачебная этика. М., 1978.

   8. Степаненко В.Ф. Етика в проблемних і аналітичних задачах: Навч. посібник.К.,1998.

Кафедра філософії та суспільних наук


Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №8


Особистість лікаря

(2 години)

План


   1. Основні якості особистості медика.

   2. Мужність і оптимізм в роботі медика.

   3. Взаємодія в терапевтичному полі “лікар-пацієнт”.

   4. Лікар як громадянин та інтелігент.Основні поняття

Особистість, мужність лікаря, ятрогенія, громадянська позиція, інтелігентність.


Питання для самоконтролю

1. В чому полягають особливості формування особистості лікаря?

2. Які якості мають бути притаманні лікарю з високим рівнем професіоналізму?

3. Яка природа ятрогенних захворювань?

4. В чому полягає ефект ятросаногенії?

5. Якою має бути позиція лікаря щодо соціально-політичних процесів в суспільстві?


Теми творчих робіт (ессе)

1. Лікарі – видатні особистості.

2. Лікар-громадянин в історії України.

3. Постать лікаря в світовій літературі та кіномистецтві.

4. Репутація лікаря.

5. Лікувальний гіпноз.

6. Співчуття і милосердя в умовах сучасної цивілізації.
Рекомендована література
1. Амосов Н.М. Мысли и сердце. – М.: Молодая гвардія, 1965. – 185 с.

2. Вересаев В.В. Собрание починений. – М.: Совет. писатель, 1961. – 353 с.

3. Вересаєв В.В. Воспоминания. – М.: Правда, 1982. – 543 с.

4. Виленский Ю.Г. Доктор Булгаков. – К.: Здоров’я, 1991. – 235 с.

5. Грандо О. Визначні імена в історії української медицини. – К.: РВФ Тріумф, 1997. – 335 с.

6. Иванюшкин А.Я. Профессиональная этика в медицине. – М.: Медицина, 1990. – 224 с.

7. Лікує слово. Проблеми медичної деонтології в художній літературі: Навч. Посібник /Укладачі: Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Жебка І.І. та ін. – К.: Нац. мед. ун-т ім. О.О.Богомольця, 1999. – 264 с.

8. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2000. – 384 с.

9. Меве Е.Б. Медицина в жизни и творчестве А.П.Чехова / Послесловие Ю.Н.Щербака. – К.: Здоров’я. – 278 с.

10. Медицина в солдатской шинели 1945 – 1990. – К.: Здоров’я, 1990. – 316 с.

11. Медицина в Україні. Видатні лікарі ХVII – XIX ст. – К.: Держ. наук.-мед. бібліотека, 1997. – 240 с.

12. Назар П.С., Віленський Ю.Г., Грандо О.А. Основи медичної етики. – К.: Здоров’я, 2002. – 344 с.

13. Преданная медицина: Причастность врачей к нарушениям прав человека. – К.: Сфера, 1997. – 269 с.

14. Ригельман Р. Как избежать врачебных ошибок: Книга практикующих врачей / Пер. с англ. – М.: Практика, 1994. – 208 с.

15. Усічено І., Віленський Ю., ЗаграничнийО. І доброта, і милосердя. Розповіді про Червоний Хрест України. – К.: Б.в., 1996. – 30 с.
Кафедра філософії та суспільних наук
Методичні вказівки для студентів ІІІ курсу

медичного факультету з підготовки до семінарських занять по предметуЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

Тема семінарського заняття №9


Деонтологія в медичній науці. Біоетика

(2 години)

План

1. Особливості етики наукових досліджень.2. Біоетика як наука.

3. Етичні аспекти застосування медичних технологій, які пов'язані із втручанням у геном людини, її фізіологію, фізичну та психологічну цілісність.Основні поняття

Біоетика, конкуруючі права в медицині, нові репродуктивні технології, проблеми аборту, евтаназія, євгеніка, клонування, трансплантологія, “генетичне хуліганство”.


Питання для самоконтролю

1. Якими були передумови виникнення сучасної біоетики?

2. В чому полягає етична складова використання лабораторних тварин?

3. Якою є етична складова процесу вмирання та смерті?

4. Як пов'язані глобальні проблеми людства та спроби встановлення контролю над народжуваністю?

5. Чим біоетика відрізняється від інших медичних наук?

6. В чому полягають переваги та недоліки генної інженерії?

Теми творчих робіт (ессе)


 1. Етичні проблеми нових «технологій зачаття» (штучного запліднення).

 2. Етичні проблеми генних технологій.

 3. Етичні проблеми сексології та сексопатології.

 4. Евтаназія – моральні, правові і соціальні проблеми.

 5. Моральні проблеми переривання вагітності (аборт).

 6. Ідея справедливості і форми організації охорони здоров’я.

 7. Справедливість як нерівність та приватна медицина.

 8. Лікування як діяльний прояв справедливості.


Рекомендована література
1. Антологія біоетики // За ред. Ю.Л.Кундієва. – Львів: Бак 2003. – 592 с.

2. Бернардо Джуліано. Біоетика. Філософське обґрунтування // Практич. философія. - 2001. - № 2. – С. 133-139.

3. Біоетика: проблемы, трудности, перспективы / Матер. «круглого стола» // Вопросы философии. – 1992. - № 10.

4. Вековшинина С.В., Кулиниченко В.Л. Биоэтика: начала и основания (философско-методологический аналіз). – К.: 2002. - 152 с.

5. Івашкевич Г.А. Преступление без наказания: Биологические и морально-этические проблемы пересадки органов и тканей. – Львов: Край, 1995. – 105 с.

6. Кордюм В.А. Біоетика – ее прошлое, настоящее и будуще // Практич. филос. – 2001. - № 3. – С. 4-20.

7. Кордюм В.А., Дерябина Е.Г. Стволове клетки и их терапевтический потенціал // Мистецтво лікування. – 2004. - № 2. – С. 7-9.

8. Кундієв Ю.І. Біоетика – веління часу // Антологія біоетики. – Львів. – 2003. – С. 3-11.

9. Лукаш Л.А. Молекулярная генетика и биотехнологии третьего тысячелетия // Медичний всесвіт. – 2001. – Т. І – С. 24-27.

10. Малеина М. Уйти достойно // Человек.-1993.- №2.

11. Москаленко В.Ф., Попов М. В. Біоетика. Вінниця: НОВА КНИГА, 2005. – 218 с.

12. Поттер В.Р. Биоэтика – мост в будущее. – К., 2002. – 216 с.

13. Поттер В.Р. Глобальная біоетика: движение культуры к болем жизненным утопиям с целью выживания // Практич. филос. – 2004. - № 1. – С. 4-14.

14. Требования биоэтики: Медицина между надеждой и опасениями. Сб. ст.: Пер. с. фр. – К.: Сфера, 1999. – 246 с.

15. Этические и правовые проблемы клинических испытаний и экспериментов // Уиклер Д. и др. На грани жизни и смерти. Краткий очерк современной биоэтики в США. – М., 1989.

16. ІІ Міжнародний симпозіум з біоетики присвячений пам’яті В.Р.Поттера. Тези доповідей. – К., 2002. – 170 с.17. ІІІ Міжнародний симпозіум з біоетики «Глобальна біоетика: сучасні виміри проблеми рішення». Тези доповідей. – К., 2004. – 250 с.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка