Методичні вказівки для студентів до теми дозиметрія іонізуючого випромінювання навчальна дисциплінаСкачати 68.11 Kb.
Дата конвертації02.01.2017
Розмір68.11 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І.ПИРОГОВА


"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри медбіофізики

Завідувач кафедри

Професор І.І. Хаїмзон


28. 08. 2012 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ТЕМИ

ДОЗИМЕТРІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯНавчальна дисципліна

Медична і біологічна фізика

Модуль №3

Основи медичної біофізики

Змістовий модуль №9

Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.

Тема заняття №19.1

Дозиметрія іонізуючого випромінювання

(Семінар)Курс

1

Факультет

Медичний №1

Вінниця-2012І. Темa №19.1: ДОЗИМЕТРІЯ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Семінарське заняття

Актуальність теми:

Дозиметричному контролю радіаційного забруднення продуктів харчування, питної води, лікарських трав і речовин, особливо після Чорнобильської катастрофи, необхідно приділяти постійну увагу. Ефективність радіаційного контролю визначається перш за все глибоким розумінням біофізичних основ дозиметрії іонізуючого випромінювання.

Критеріями оцінки радіаційного забруднення навколишнього середовища є активність радіонуклідів, доза і потужність дози іонізуючого випромінювання. Знання і розуміння біофізичної суті цих величин, одиниць вимірювання в різних системах та зв’язок між ними є основою успішної організації радіаційного контролю в практичній діяльності лікарів.
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Знати:


 • види, природу і основні характеристики іонізуючого випромінювання;

 • визначення і формули основних дозиметричних величин: експозиційна доза, повітряна керма, поглинута доза, еквівалентна (біологічна) доза, активність радіонукліда;

 • системні та позасистемні одиниці основних дозиметричних величин;

 • принцип дії дозиметричних приладів на основі іонізаційної камери та газорозрядного лічильника;

 • способи захисту живого організму від іонізуючого випромінювання.

Вміти:

 • визначити поглинуту та еквівалентну (біологічну) дози випромінювання через експозиційну дозу;

 • визначити потужність дози через активність радіоактивного елементу;

 • переводити позасистемні одиниці вимірювання дозиметричних величин в системні (СІ) і навпаки;

 • працювати з дозиметричними приладами;

 • розв’язувати типові задачі.


ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ


Назва попередніх дисциплін

Отримані базові знання

Курс фізики в обсязі програми для загальноосвітньої школи

1. Іонізуюче випромінювання, його природа і види.

2. Методи спостереження і реєстрації радіоактивних частинок.

3. Схема і принцип дії газорозрядного лічильника Гейгера-Мюллера.ІV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬз/п

Питання

Відповіді

1.

Яке випромінювання називають іонізуючим?

Іонізуючим випромінюванням називають потоки частинок та електромагнітних квантів, які в процесі взаємодії з речовиною іонізують її атоми та молекули.

2.

Які види іонізуючого випромінювання існують?

До іонізуючого випромінювання відносяться: α – частинки, β-частинки, протони,нейрони, γ-випромінювання, рентгенівське випромінювання.

3.

Яка природа кожного виду іонізуючого випромінювання?

α–частинки – ядра гелію; β-частинки – електрони і позитрони; протони інейрони – частинки ядра (нуклони). Рентгенівське і γ-випромінювання –електромагнітні хвилі.


V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
5.1. Нові терміни:

 • Дозиметрія розділ ядерної фізики, в якому вивчають величини, що характеризують дію іонізуючого випромінювання на речовину, а також методи і прилади для їх вимірювання.

Поглинута доза випромінювання Дп - чисельно дорівнює енергії випромінювання Е, яка поглинута одиницею маси m речовини за час опромінення і обчислюється за формулою

Одиницею вимірювання в СІ є Гр (грей), а позасистемна одиниця – рад.1рад=10-2Гр.

 • Експозиційна доза Х - це характеристика радіаційного поля і визначається за формулою:Фізичний зміст: експозиційна доза Х чисельно дорівнює сумарному заряду Q всіх іонів одного знаку, що утворились в одиниці маси сухого повітря внаслідок фотонного опромінювання за відповідний час.

 • Дозиметрична величина керма К - чисельно дорівнює сумі початкових кінетичних енергій W усіх заряджених частинок, що з’явилися внаслідок непрямої іонізації в одиниці маси опроміненої речовини, тобто:

.

Еквівалентна або біологічна доза Н - різні види іонізуючого випромінювання викликають неоднаковий радіаційний біологічний ефект при тій самій поглинутій дозі. Для оцінки біологічної дії іонізуючого випромінювання в дозиметрії використовується еквівалентна або біологічна доза Н, яка обчислюється за формулою:

К – коефіцієнт якості даного виду випромінювання.- Потужність дози випромінювання Р - для контролю радіаційної безпеки більш важливо мати інформацію про потужність доз випромінювання. Потужність дози – це доза випромінювання за одиницю часу t. В загальному вигляді формулу потужності дози Р можна записати:

.


5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Види іонізуючого випромінювання, їх природа і основні характеристики (енергія, проникаюча та іонізуюча здатності).

 2. Поглинута та експозиційна дози випромінювання (формули), їх фізична суть, зв’язок між ними (формула), одиниці вимірювання (системні та позасистемні).

 3. Дозиметрична величина – керма (формула), її фізична суть, одиниці вимірювання.

 4. Еквівалентна (біологічна) доза випромінювання та її зв’язок з експозиційною і поглинутою дозами (формули). Одиниці вимірювання (системні та позасистемні).

 5. Потужність доз випромінювання (формули). Системні та позасистемні одиниці вимірювання, зв’язок між ними.

 6. Активність радіоактивної речовини (радіонукліда) та її зв’язок з потужністю експозиційної дози (формула, пояснення). Одиниці вимірювання активності та зв’язок між ними.

 7. Дозиметричні прилади на основі іонізаційної камери та газорозрядного лічильника (рисунки), принцип їх дії та призначення.

 8. Способи захисту живого організму від іонізуючого випромінювання.


5.3. Завдання для самоконтролю:

Виберіть вірні відповіді:


 1. Як називається доза, що чисельно дорівнює сумарному заряду всіх іонів одного знаку, що утворилися в одиниці маси сухого повітря в результаті дії на нього γ і рентгенівського випромінювання.

а) експозиційна;

б) поглинута;

в) біологічна.

2. Зіверт – це системна одиниця вимірювання…

а) активності радіоактивного елементу;

б) еквівалентної дози;

в) поглинутої дози.
3. Поглинута доза дорівнює 50 рад. Скільки це буде грей?

а) 5,0 Гр

б) 500 Гр

в) 0,5 Гр


Вірні відповіді: 1 – а; 2 – б; 3 – в.

5.6. Література
1. Хаїмзон І.І., Іваницький Б.Г. Фізичні основи радіонуклідних методів діагностики та лікування. Навч. посібник. Вінниця.- ВДМУ, 2001.

2. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін. Методична і біологічна фізика. Підручник для студентів ВМЗО III–IV рівнів акредитації. – К.: «Книга плюс». 2005.

3. Сайт кафедри МБФ ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

4. Конспект лекцій.VІ. АУДИТОРНА РОБОТА

  • Розгляд питань в процесі опитування.

  • Розв’язування типових задач.

  • Демонстрація роботи дозиметра.

  • Тестовий контроль знань і умінь.


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка