Методичні вказівки для студентів до практичних занятьСкачати 465.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.03.2017
Розмір465.5 Kb.
  1   2   3


Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет


Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики


МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

З СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ БІОФІЗИКИ

Івано-Франківськ – 2014ЗМІСТ

 1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

  1. 1.1. Робочий навчальний план

  2. 1.2. Тематичні плани

   1. 1.2.1. Тематичний план практичних занять

   2. 1.2.2. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи

   3. 1.2.3. Структура залікових кредитів модулів

  3. 1.3. Засоби контролю знань студентів

   1. 1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань

   2. 1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми

  4. 1.4. Перелік навчально-методичної літератури

   1. 1.4.1. Основна

   2. 1.4.2. Додаткова

 2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  1. 2.1. Загальні методичні матеріали

   1. 2.1.1. Мета і завдання дисципліни

   2. 2.1.2. Методи активації та інтенсифікації навчання

   3. 2.1.3. Основні знання та вміння

  2. 2.2. Методичні матеріали для викладачів

   1. 2.2.1. Методичні розробки для викладачів для проведення практичних занять зі студентами

  3. 2.3. Методичні матеріали для студентів

   1. 2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять

   2. 2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

   3. 2.3.3. Теми індивідуальних занять та їх форми1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний медичний університет

Затверджую”Перший проректор

__________________ Г. М. Ерстенюк

_____” ________________ 2014 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА


СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОФІЗИКИ


Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа»,

7.110104 «Педіатрія»

7.1201005 «Стоматологія»


Факультет: медичний.
Кафедра: медичної інформатики, медичної і біологічної фізики.
Нормативні дані


Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість годин

Підсумковий модульний контроль (тиждень)

Підсумок по дисципліні (тиждень)

Всього

Аудиторних

С

П

РС

Лекції

Практичні заняття

Лабораторні заняття

Семінарські заняття

Денна

ІІ

ІІІ

45

-

30

-

-

15

-

-

Робочу програму склали: доцент А. М. Гамарник.

Івано-Франківськ – 2014

Програма елективного курсу “Сучасні проблеми біофізики” для вищих медичних закладів освіти України ІІІІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медикопрофілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з освітньокваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньопрофесійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитнотрансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років.

Згідно з навчальним планом елективний курс “Сучасні проблеми біофізики” буде запропонований студентам в ІІІ або ІV семестрах 2го року навчання.

Програма курсу структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р., №492)

Організація навчального процесу здійснюється за кредитномодульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма елективного курсу “Сучасні проблеми біофізики” складається з одного модуля, який в свою чергу поділяється на 3 змістові модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS  залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики “14” квітня 2014 року, протокол № 11.


Завідувач кафедри професор М. І. Мойсеєнко

Робочу програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з медико-біологічних дисциплін “___” ____________ 2012 року, протокол № ___.


Голова циклової комісії професор Л.М. Заяць
1.1 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.Опис структурованого навчального плану

з елективного курсу “Сучасні проблеми біофізики ”

для студентів медичного факультету

за спеціальностями 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія”,

кваліфікація – лікар, за 7.1201005 «Стоматологія», кваліфікація – лікар-стоматолог,

Структура елективного

курсу


Кількість годин, з них

Види контролю

Всього


Аудиторних

СРС

лекцій

семінарів
45

Кредитів ECTS

1,5

Модуль 1

Змістові модулі 345год/1,5 кредити ECTS
30

15

Поточний

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 67%,.

СРС – 33%.
Програма елективного курсу “Сучасні проблеми біофізики” структурована на один модуль, які містить три змістові модулів.
ЗМІСТОВІ МОДУЛІ:


 1. Фізичні та біофізичні основи спектральних методів дослідження в біології та медицині.

 2. Фізичні та біофізичні основи методів візуалізації в медичній діагностиці.

 3. Використання сучасної електронної апаратури в дослідницькій, терапевтичній та хірургічній практиці.1.2 ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ

1.2.1 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п


Тема

Кількість

годин


1

Рентгенівська томографія, її фізичні і біофізичні принципи та медичні застосування.

2

2

Фізико-технічні основи променевої терапії.

2

3

Радіонуклідні методи дослідження в медицині.

2

4

Електронний парамагнітний резонанс та його застосування в медицині.

2

5

Ядерний магнітний резонанс та його застосування в медицині.

2

6

Сучасні методи ультразвукових досліджень.

2

7

Ультрасонографія.

2

8

Сучасні проблеми біофізики зору.

2

9

Сучасні методи електронної мікроскопії.

2

10

Методи оптичного спектрального аналізу в медицині.

2

11

Вивчення взаємодії лазерного випромінювання з біологічними тканинами.

2

12

Теплове випромінювання біооб’єктів . Термографія.

2

13

Синергетичні принципи біофізики

2

14

Методи дослідження характеристик артеріального і венозного тиску, фонокардіографія, полікардіографія.

2

15

Медичне обладнання для штучного забезпечення життєдіяльності людини та моніторингу життєвих функцій організму. Залік.

2
Разом

30


1.2.2 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ
з/п
Тема

Кількість

годин

Змістовий модуль 1: Фізичні основи спектральних методів дослідження в біології і медицині.

1.

Методи оптичного спектрального аналізу.

2

2.

Методи магнітної радіоспектроскопії.

2

Разом

4

Змістовий модуль 2: Фізичні основи методів візуалізації в медичній діагностиці.

1.

Методи отримання рентгенівських зображень.

2

2.

Ультразвукова діагностика

2

3.

Томографія ЯМР.

2

Разом

6

Змістовий модуль 3. Використання сучасної електронної апаратури в дослідницькій, терапевтичній та хірургічній практиці.

1

Синергетичні принципи біофізики

1

2

Електронний мікроскоп і його застосування в медицині.

1

3

Лазери в медицині.

1

4

Медичне обладнання для штучного забезпечення життєдіяльності людини та моніторингу життєвих функцій організму.

2

Разом

5

Разом кількість годин СРС з дисципліни,

451.2.4 СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ МОДУЛІВ
Змістовий модуль 1. Фізичні основи спектральних методів дослідження

в біології та медицині.

Конкретні цілі: а) Пояснювати фізичні основи сучасних методів дослідження біологічних систем;

б) Аналізувати можливості вивчення біологічних об’єктів на молекулярному рівніТема 1. Методи оптичного спектрального аналізу

а) Абсорбційна спектроскопія

Загальна теорія поглинання світла атомами та молекулами. Будова спектрофотометра. Застосування абсорбційної спектроскопії у видимій і ультрафіолетовій ділянках спектра. Інфрачервона спектроскопія. Техніка вимірювання ІЧ-спектрів. Застосування інфрачервоної спектроскопії. Спектроскопія комбінаційного розсіювання.б) Флуоресцентна спектроскопія

Загальна теорія флуоресценції. Принципова схема спектрофлуориметра. Вивчення білків шляхом виміру їх власної флуоресценції. Поляризація флуоресценції. Метод флуоресцентних міток і їх застосування.в) Дисперсія оптичного обертання (ДОО) і коловий дихроїзм (КД).

Загальна теорія ДОО та КД. Апаратура для виміру ДОО і КД. Застосування методів ДОО і КД.


Тема 2. Методи магнітної радіоспектроскопії

а) Метод ЕПР. Фізичні основи методу.

Принципова схема радіоспектрометру. Інформативність методу ЕПР. Метод спінових міток. Спін-імунологічний метод. Застосування метода ЕПР в судовій медицині.б) Метод ЯМР. Фізичні основи методу.

Принципова схема радіоспектрометру ЯМР. Спектри ЯМР. Хімічний зсув. Внутрішньо молекулярне екранування. Спін-спінова взаємодія. Процеси релаксації. Інформативність методу ЯМР.Змістовий модуль 2. Фізичні основи методів візуалізації в медичній діагностиці.

Конкретні цілі: а) Пояснювати фізичні основи сучасних методів візуалізації внутрішніх органів і систем та аналізувати їх діагностичну інформативність;

б) Пояснювати природу взаємодії різних видів випромінювання з біологічними середовищами.Тема 3. Методи отримання рентгенівських зображень.

Природа рентгенівського випромінювання. Механізми взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиною. Рентгенівські трубки. Спектри рентгенівського випромінювання. Приймачі зображення. Цифрова рентгенографія. Рентгенівська трансмісійна комп’ютерна томографія.Тема 4. Ультразвукова діагностика.

Ультразвукові хвилі, їх взаємодія з речовиною. Системи ультразвукової візуалізації. Ультразвукова діагностика в медичній практиці. Метод ультразвукової доплерграфії. Дія діагностичного ультразвуку на біологічні тканини.Тема 5. Томографія ЯМР.

Основні принципи отримання зображень в методі ЯМР-томографії (МРТ). Реєстрація і реконструкція ЯМР-зображень. Ефекти руху рідин в ЯМР-томографії. Застосування контрастних речовин в ЯМР-томографії. Біомедичні аспекти впливу ЯМР-томографічного обстеження: ефект статичного магнітного поля, градієнтних полів, РЧ-полів.Змістовий модуль 3. Використання сучасної електронної апаратури в дослідницькій, терапевтичній та хірургічній практиці

Конкретні цілі: а) Пояснювати природу впливу зовнішніх полів на біологічні системи;

б) Пояснювати принципи утворення впорядкованих структур в біологічних об’єктах в присутності електромагнітного поля;

в) Аналізувати можливості застосування електронної мікроскопії в дослідницькій практиці;

г) Пояснювати механізми взаємодії лазерного випромінювання з біотканинами;

д) Аналізувати перспективні напрямки біомедичної оптики і лазерної медицини.

є) Пояснювати фізичні основи голографії та показати можливості голографічних методів в медицині.

ж) Вміти аналізувати вплив фізичних явищ різної природи на роботу апаратури моніторингу життєвих функцій організму.

з) Пояснювати фізичний вплив на організм людини апаратних комплексів штучного забезпечення життєдіяльності.

і) Аналізувати фізичні явища, на базі яких функціонує апаратура штучного забезпечення життєдіяльності.

Тема 6. Синергетичні принципи біофізики.

Впливи зовнішніх полів на медикобіологічні системи та їх застосування в методі мікрохвильової резонансної терапії. Загальні принципи утворення впорядкованих структур в біологічних об’єктах в присутності електромагнітного поля. Особливі точки, біфуркації і катастрофи у відкритих медикобіологічних системах.Тема 7. Електронний мікроскоп і його застосування в медицині.

Принцип дії електронного мікроскопа. Основні типи електронних мікроскопів: просвічуючий (ПЕМ), емісійний, відбиваючий, растровий (РЕМ).

Методи приготування зразків і отримання контрастних зображень. Застосування сучасних електронних мікроскопів в медицині.

Тема 8. Лазери в біології і медицині.

Розповсюдження світла в біотканинах. Закономірності проникнення і транспортування випромінювання, термічна дія лазерного випромінювання. Сучасні напрями медико-біологічного застосування лазерів: а) дія на біологічні структури і процеси: коагуляція тканин, розрізання тканин, деструкція тканин, біостимуляція; б)вивчення біологічних структур і процесів: допплерівська спектроскопія, релеївська спектроскопія, пікосекундна спектроскопія, комбінаційне розсіяння, голографія, лазерна мікроскопія, оптична когерентна томографія.Тема 9. Медичне обладнання для штучного забезпечення життєдіяльності людини та моніторингу життєвих функцій організму.

Будова і принцип дії реанімаційного кардіомонітора. Дефібрилятор-монітор. Амбулаторна система добового моніторингу тиску. Моніторинг функціонального стану легенів за допомогою спірометра. Фізичні основи функціонування обладнання. Будова, принцип дії, фізичні основи функціонування апарата штучного кровообігу, апарата штучної вентиляції легень, апарата для гемодіалізу («штучна нирка»), кювезів (інкубаторів для новонароджених), серцевих ритмоводіїв (пейсмеркерів). Система поліфункціональна мультифільтрат для детоксикації організму. Реанімаційне обладнання. Оснащення реанімобілів.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЯ 1:


з/п

Тема

Лекції

Практичні заняття

СПРС

Індивідуальна СРС

Змістовий модуль 1. Фізичні основи спектральних методів дослідження в біології і медицині.

1.

Методи оптичного спектрального аналізу.

-

6

2

-

2.

Методи магнітної радіоспектроскопії.

-

2

2

-

Змістовий модуль 2. Фізичні основи методів візуалізації в медичній діагностиці


1

Методи отримання рентгенівських зображень.

-

4

2

-

2

Ультразвукова діагностика

-

4

2

-

3

Томографія ЯМР.

-

4

2

-

Змістовий модуль 3. Використання сучасної електронної апаратури в дослідницькій, терапевтичній та хірургічній практиці.

1

Синергетичні принципи біофізики

-

2

1

-

2

Електронний мікроскоп і його застосування в медицині.

-

2

1

-

3

Лазери в медицині.

-

4

1

-

4

Медичне обладнання для штучного забезпечення життєдіяльності людини та моніторингу життєвих функцій організму.

-

2

2

-
Усього годин 45

-

30

15

-
Кредитів ECTS – 1,5

Аудиторна робота – 67 %, СРС – 33 %.
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ПРИСВОЮЮТЬ СТУДЕНТАМ
з/п

Модуль 1

(поточна навчальна діяльність)

Кількість балів

1.

Змістовий модуль 1

52
Тема 1

13
Тема 2

13
Тема 2

13
Тема 4

13

2.

Змістовий модуль 2

78
Тема 5

13
Тема 6

13
Тема 7

13
Тема 8

13
Тема 9

13
Тема 10

13

3.

Змістовий модуль 3

65
Тема 11

13
Тема 12

13
Тема 13

13
Тема 14

13
Тема 15

13

Разом змістові модулі

195

Індивідуальна СРС

5

Контроль практичної підготовки

зараховано

Разом сума балів

200


Примітка. При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали: “5” – 13 балів, “4” – 10 балів, “3” – 8 балів, “2” – 0-7 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 195.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю при виконанні умов навчальної програми, а також, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 120 балів (15*8).


1.3 ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
1.3.1 ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

РІВНЯ ЗНАНЬ
Форми контролю і система оцінювання здійснюється відповідно до вимог програми курсу та “Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитномодульній системі організації навчального процесу”, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності у балах та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах).

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модулю (залікового кредиту)  200, в тому числі за поточну навчальну діяльність  195 балів і за результатами самостійної роботи  5 бали.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям з кожної темиМодуль 1

Засоби контролю

по кожній темі

Кількість балів

по кожній темі

Тестовий контроль різного рівня

0-7

Індивідуальне опитування

0-6

Разом за тему

13

Сумарна оцінка

Сума балів за тему

Відмінно

13

Добре

10

Задовільно

8

Незадовільно

0-7

Допуск

до підсумкового контролю

(сума балів за поточну діяльність)1201.3.2. ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І

ЙОГО ФОРМИ
Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, які передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, що не менша за мінімальну.

Студенту, який не виконав всі види робіт, передбачені навчальною програмою, з поважної причини вносяться корективи до індивідуального навчального плану.

Форма проведення підсумкового контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки.Форми підсумкового модульного контролю:

 • теоретичних знань – система запитань, тестові завдання;

 • практичних навичок і вмінь – індивідуальний контроль практичних дій.
з/п

Засоби контролю

по кожному підсумковому модульному контролю

Кількість балів

1.

контроль практичної підготовки

зараховано

2.

контроль теоретичної підготовки

зараховано


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


Змістовий модуль 1

 1. Синергетичні інтеграційні процеси в науці та освіті.

 2. Фізичні основи абсорбційної спектроскопії. Принципова схема спектрофотометра.

 3. Люмінесценція: види, основні закономірності. Принципова схема спектрофлуориметра.

 4. Метод флуоресцентних міток і його застосування в біології та медицині.

 5. Оптично активні речовини. Закон Біо. Загальна теорія дисперсії оптичного обертання (ДОО) та колового дихроїзму (КД). Застосування методів ДОО і КД.

 6. Фізичні основи методу електронного парамагнітного резонансу (ЕПР).

 7. Принципова схема радіоспектрометру ЕПР.

 8. Фізичні основи методу ЯМР. Принципова схема радіоспектрометру ЯМР.

 9. Спектри ЯМР. Хімічний зсув. Інформативність методу ЯМР.

Змістовий модуль 2

 1. Природа рентгенівського випромінювання. Механізми взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиною. Рентгенівські трубки.

 2. Приймачі зображення. Цифрова рентгенографія. Принципова схема рентгенівського комп’ютерного томографа.

 3. Ультразвукові хвилі, їх взаємодія з речовиною. Системи ультразвукової візуалізації.

 4. Фізичні основи методу ультразвукової доплерграфії.

 5. Основні принципи отримання зображень в методі ЯМРтомографії (МРТ). Реєстрація і реконструкція ЯМРзображень.

Змістовий модуль 3

 1. Впливи зовнішніх полів на медикобіологічні системи та їх застосування в методі мікрохвильової резонансної терапії.

 2. Загальні принципи утворення впорядкованих структур в біологічних об’єктах в присутності електромагнітного поля.

 3. Особливі точки, біфуркації і катастрофи у відкритих медикобіологічних системах.

 4. Будова і принцип дії електронного мікроскопа. Основні типи електронних мікроскопів.

 5. Застосування сучасних електронних мікроскопів в медицині.

 6. Принцип дії лазерів. Властивості лазерного випромінювання.

 7. Сучасні напрями застосування лазерів в медицині.

 8. Фізичні основи оптичної когерентної томографії.

 9. Організація реанімаційної допомоги і обладнання ранімобілів.

 10. Апарати штучного забезпечення життєдіяльності людини.

 11. Апарати для моніторингу життєвих показників.

 12. Обладнання для акушерства та гінекології.1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.4.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Медична і біологічна фізика"/ Під ред. О.В.Чалого. - К., “Книга плюс”, 2005.

 2. В.Ф. Боєчко, П.М. Григоришин, Л.Ю. Зав’янський, Т.О. Кримова, О.Ю. Микитюк, А.Д. Огороднік, О.В. Слободян, В.І. Федів, М.В. Шаплавський (ред.) “Основи медичної та біологічної фізики” (підручник для студентів) Чернівці, 2005 рік.

 3. Тиманюк В.А., Животова Е.Н. Биофизика: Ученик. – 2-е изд. – К.: «Профессионал», 2004.1.4.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Джон В. Кларк мл. Майкл Р. Ньюман, Валтер Х. Олсон и др. Медицинские приборы. Разработка и применение: Ред. Джон Г. Вебстер. - М.: Медторг, 2004. - 620 с.

 2. Бурлаков Р.И., Гальперин Ю.Ш., Юревич В.М. Искусственная вентиляция легких (принципы, методы, аппаратура). — М.: Медицина, 1986. — 240 с.

 3. Горячев А.С., Савин И. А. Основы ИВЛ. Электронная книга в свободном доступе на сайте www.nsicu.ru.

 4. В.П.Пішак, О.Г.Ушенко. “Лазерна поляриметрична діагностика в біології і медицині”, Чернівці, 2000р.

 5. О.Г. Ушенко, В.П.Пішак, О.А. Ангельський та ін. “Лазери в біології і медицині”, Чернівці, 2000 р.

 6. Стеценко Г.С. Пенішкевич Я.І. Грищенко В.І. та ін. Медична техніка.  Луцьк, “Надстир’я”, 2002.

 7. Дюк В., Эммануэль В. Информационные технологии в медико-биологических исследованиях. – СПб.: Питер, 2003. - 350 с.

 8. Царенко С. В. Практический курс ИВЛ. – Мед-инфо, 2007. – 109 с.Ш. Ш. Шотемор, И. И. Пружанский, Т. В. Шевякова 2001 «Путеводитель по диагностическим изображениям»

 9. Histoshi Ohzu, Shinichi Romatsu “Optical methods in biomedical and environmental sciences, Tokyo, 1994.

 10. Сперанский А.П., Рокитянский В.И. Ультразвук и его лечебное применение. – М.: Медицина, 1974.

 11. Разумов Н.К. Основи теории энергетического действия вибрации на человека – М.: Медицина, 1975.

 12. Помозгов А.И., Терновой С.К., Бабий Я.С., Лепихин Н.М. Томография грудной клетки. - К.:Здоровья,1992.- 288 с.

 13. Владимиров Ю.А., Рощупкин Д.И., Потапенко А.Я., Деев А.И. Биофизика.  М: Медицина, 1983.

 14. К.Х.Хауссер, Х.Р.Кальбитцер. ЯМР в медицине и биологии К. “Наукова думка” 1993.

 15. Физика визуализации изображений в медицине Под ред. С.Уэбба М.»Мир», 1991.

 16. Ремизов А.Н.. Медицинская и биологическая физика. - М: Высш. шк., 1992.
 1. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. Основи променевої діагностики. Чернівці, 2006. – 256 с.

 2. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. Медицинская радиология. М.: Медицина, 2000. - 640 с.

 3. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97/Д-2000). Київ, 2000. – 84 с.

 4. Пилипенко М.І. Радіаційні вимірювання: принципи, поняття, одиниці (лекція) / / УРЖ. – 2000. - Т. VІІІ, вип. 1. - С. 81-88.

 5. Общее руководство по радиологии Кравчук С.Ю., Лазар А.П., Мечов Д.С., Сенютович Р.В. "Основи променевої терапії", Чернівці, 2007 рік.

 6. Важенин А. В., Ваганов Н. В. Медицинско-физическое обеспечение лучевой терапии. — Челябинск, 2007.


2.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
2.1.1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Програма елективного курсу “Сучасні проблеми біофізики” для вищих медичних закладів освіти України ІІІІV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медикопрофілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина” у відповідності з освітньокваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньопрофесійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239, експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитнотрансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005 р. Термін навчання за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років.

Згідно з навчальним планом елективний курс “Сучасні проблеми біофізики” буде запропонований студентам в ІІІ або ІV семестрах 2го року навчання.

Програма курсу структурована на модулі, змістові модулі, теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р., №492)

Організація навчального процесу здійснюється за кредитномодульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма елективного курсу “Сучасні проблеми біофізики” складається з одного модуля, який в свою чергу поділяється на 3 змістові модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS  залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю.

2.1.2. МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАННЯ
З метою активізації та інтенсифікації навчання передбачається:


 • використання сучасних інформаційних технологій у процесі навчання;

 • використання статистичних методів для оцінки результатів медико-біологічних досліджень і

 • моделювання перебігу фізико-хімічних і медико-біологічних процесів з використаннням персонального комп’ютьера;

 • тестовий контроль рівня знань студентів;

 • удосконалення форм і методів самостійної поза аудиторної роботи студентів;

 • удосконалення форм і методів консультативної роботи зі студентами в процесі навчання.

2.1.3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ВМІННЯ

За результатами вивчення дисципліни студенти повиннізнати:

 • Загальну теорію поглинання світла атомами та молекулами.

 • Будову спектрофотометра.

 • Застосування абсорбційної спектроскопії у видимій і ультрафіолетовій ділянках спектра.

 • Інфрачервону спектроскопію.

 • Техніку вимірювання ІЧ-спектрів. Застосування інфрачервоної спектроскопії. Спектроскопію комбінаційного розсіювання.

 • Принципову схему радіоспектрометру ЯМР.

 • Спектри ЯМР. Хімічний зсув. Внутрішньо молекулярне екранування. Спін-спінова взаємодія.

 • Процеси релаксації. Інформативність методу ЯМР.

 • Природу рентгенівського випромінювання. Механізми взаємодії рентгенівського випромінювання з речовиною.

 • Рентгенівські трубки. Спектри рентгенівського випромінювання. Приймачі зображення. Цифрову рентгенографію.

 • Рентгенівську трансмісійну комп’ютерну томографію.

 • Ультразвукові хвилі, їх взаємодія з речовиною. Системи ультразвукової візуалізації.

 • Ультразвукову діагностику в медичній практиці. Метод ультразвукової доплерграфії.

 • Дію діагностичного ультразвуку на біологічні тканини.вміти:

  • Пояснювати фізичні основи сучасних методів дослідження біологічних систем;

  • Аналізувати можливості вивчення біологічних об’єктів на молекулярному рівні

  • Пояснювати фізичні основи сучасних методів візуалізації внутрішніх органів і систем та аналізувати їх діагностичну інформативність;

  • Пояснювати природу взаємодії різних видів випромінювання з біологічними середовищами.

  • Пояснювати природу впливу зовнішніх полів на біологічні системи;

  • Пояснювати принципи утворення впорядкованих структур в біологічних об’єктах в присутності електромагнітного поля;

  • Аналізувати можливості застосування електронної мікроскопії в дослідницькій практиці;

  • Пояснювати механізми взаємодії лазерного випромінювання з біотканинами;

  • Аналізувати перспективні напрямки біомедичної оптики і лазерної медицини.

  • Аналізувати вплив фізичних явищ різної природи на роботу апаратури моніторингу життєвих функцій організму.

  • Пояснювати фізичний вплив на організм людини апаратних комплексів штучного забезпечення життєдіяльності.

  • Аналізувати фізичні явища, на базі яких функціонує апаратура штучного забезпечення життєдіяльності.2.2. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ
2.2.1. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Кафедра медичної інформатики, медичної і біологічної фізики

Сучасні проблеми біофізики

ЗАНЯТТЯ №1

(практичне)

РЕНТГЕНІВСЬКА ТОМОГРАФІЯ, ЇЇ ФІЗИЧНІ І БІОФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ ТА МЕДИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ.

Актуальність теми: Для встановлення правильного діагнозу дуже часто недостатньо вивчити скарги та анамнез. Тому на сучасному етапі розвитку медичної науки для підвищення рівня діагностики широко використовуються рентгенологічні методи дослідження, результати яких в більшості випадків дозволяють судити про патогенез та нозологічну форму захворювання. Знання студентами методів рентгенологічного обстеження допоможе їм правильно орієнтуватися в виборі лікування.Навчальні цілі заняття:

 1. знати: основні властивості рентгенівського випромінювання, закономірності його взаємодії з речовиною, фізичні основи рентгеноструктурного аналізу.

 2. вміти: розв’язувати задачі на знаходження характеристик рентгенівського випромінювання і його взаємодію з речовиною.

Виховні цілі заняття:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка