Методичні вказівки для самостійної роботи навчальна дисципліна Радіологія Модуль № ІІСторінка1/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.84 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
МОДУЛЬ 1
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський державний медичний університет"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри радіології
Завідувач кафедри

професор Рижик В.М.

"______"_____________200 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИНавчальна дисципліна

Радіологія

Модуль № ІІ

Загальні питання діагностичної радіології

Змістовний модуль №3

Методи візуалізації в променевій діагностиці

Тема заняття

Фізико-технічні основи різних променевих методів дослідження

Курс

ІІІ

Факультет

педіатричний

Івано-Франківськ 2012 1. Актуальність

Діагностичну медичну інформацію можна отримати шляхом реєстрації природного випромінювання органів і тканин людини (термографія), реєстрація випромінювання, що пройшло через тканин (рентгенівські радіонуклідні та ультразвукові дослідження), або виникло внаслідок впливу зовнішнього магнітного поля та хімічні речовини, котрі входять до складу тканин людини (магнітно-резонансні дослідження).Для розуміння методики і техніки променевої діагностики потрібно мати уяву про основні фізичні поняття.


 1. Конкретні цілі
 1. Вивчити принципи одержання зображення при використанні різних променевих методів дослідження;

 2. Визначити покази та протипокази для використання різних методів, послідовність їх використання;

 3. Навчитись розпізнавати діагностичні зображення, одержані за допомогою рентгенографії, комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томографії, термографії, радіонуклідного та ультразвукового дослідження;

 4. Вивчити правила техніки безпеки при роботі в сфері іонізуючої радіації. 1. Базові знання
Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

Латинська мова


Користуватися латинською термінологією при рентгенологічному дослідженні різних органів і систем.

Нормальна анатомія

Знати анатомію легень, стравоходу, молочної залози.

Нормальна фізіологія


Знати фізіологічні процеси діяльності органів і систем підлягаючих контрастному дослідженню.

Патологічна анатомія


Вміти пояснити виникнення морфоанатомічних змін при патології легень, стравоходу, молочної залози.

Фізика

Закон радіоактивного розпаду. Знати проникаючу та іонізуючу здатність іонізуючого випромінювання.

Біологія

Відомості про властивості та дію іонізуючих випромінювань на людину. Вікова чутливість радіації.

Загальна гігієна

Правила роботи з радіоактивними речовинами. 1. Завдання для самостійної праці
  1. Перелік основних термінів
Термін

Визначення

Сцинтиграфія

Метод полягає в тому, що в організм хворого вводять радіоактивну речовину (радіоРФП), яка вибірково фіксується в окремих органах і ткаинах

РФП

Радіофармацевтичний препарат

Томографія

Процес визначення розташування анатомічних структур у тривимірному просторі

ОФЕКТ

однофотонна емісійна комп’ютерна томографія, відноситься до методів радіонуклідної комп’ютерної томографії

ПЕТ

двофотонна позитронна емісійна комп’ютерна томографія (до методів радіонуклідної діагностики). Метод дослідження функціонального стану тканин організму за допомогою радіонуклідів, що випромінюють позитрони.

МРТ

Магнітно-резонансна томографія основана на фізичному явищі взаємодії зовнішніх магнітних полів з протонами ядер досліджуваної речовини.
  1. Теоретичні питання до заняття
 1. Види іонізуючих випромінювань та пружних коливань, що використовуються в медицині з метою одержання діагностичного зображення.

 2. Властивості рентгенівського проміння.

 3. Корпускулярна енергія, пружні коливання в діагностиці.

 4. Облаштування кабінету променевої діагностики.

 5. Будова рентгенівської трубки.

 6. Будова рентгенодіагностичного апарату.

 7. Солітарні правила при роботі в сфері іонізуючого випромінювання.

 8. Техніка безпеки при роботі в сфері іонізуючого випромінювання.

 9. Гранично допустимі дози опромінення різних категорій населення.

 10. Рентгеноскопія, рентгенографія, різниця, недоліки та переваги між ними.

 11. Аналітичні, спеціальні та функціональні методи рентгенографії.

 12. Ультразвукова діагностика – будова та принцип роботи апаратів для УЗ діагностики.

 13. Методи променевої діагностики:

  • Комп’ютерна томографія

  • Магнітно-резонансна томографія

  • Радіонуклідні (in vivo та in vitro) дослідження

 14. Переваги та недоліки кожного з методів.

 15. Показання та протипоказання.

 16. Засоби отримання діагностичної інформації, її обробка та представлення.

 17. Радіодіагностична апаратура.

  • Рентгенівські апарати.

  • Радіометри.

  • Сканери.

  • Сцинтиляційні гамма-камери.

  • Емісійні гамма-камери.

   • ОФЕКТ – однофотонна емісійна комп’ютерна томографія.

   • ПЕТ – двофотонна позитронна емісійна комп’ютерна томографія.

  • Ультразвукові апарати.

 18. Обчислювальна техніка в радіонуклідних дослідженнях.

 19. Програмне забезпечення ЕОМ та віртуальне зображення.  1. Практичні завдання

Студенти знайомляться з обладнанням рентгендіагностичного кабінету. Оглядають всі приміщення рентгендіагностичного кабінету. Знайомляться з санітарно-технічними особливостями приміщення з освітленням, вентиляцією і медичним обладнанням. Знайомляться з організацією роботи кабінету. Звертають увагу на планування роботи в кабінеті (послідовність, підготовку хворих до рентгенологічних процедур). Оглядаються індивідуальні засоби захисту від дії рентгенівського випромінювання. Студенти знайомляться з реєстрацією хворих, нормами робочого навантаження, з показаннями до рентгенологічного дослідження.

В плані учбово-дослідницької роботи студенти отримують завдання виконати рентгенівський знімок мацерової кістки у двох вазємоперпендикуляр-них проекціях. З цією метою студенти проводять зарядку касети рентгенівською плівкою, центрують рентгенівську трубку по відношенню до об’єкта. З допомогою викладача виконують знімок, потім фот обробку плівку в фотолабораторії. Розглядають отримані знімки, визначають проекції дослідження, якість знімка. Звертається увага студентів на питання деонтології, лікарської етики, на взаємовідносини хворого і лікаря Рентгенологія особливо потребує чіткого дотримання деонтологічних правил, так як ця спеціальність лікаря має багато специфічного: дослідження хворого в темному кабінеті, захист від рентгенівського випромінювання і т.д.

Студенти розглядають сучасні методи променевого обстеження:

- рентгенологічні – рентгеноскопія, рентгенографія, повздовжна томографія, контрастні методи обстеження, флюорографія.

Працюють з діагностиними зображеннями, одержаними завдяки випромінювання, правила техніки безпеки. Розбирають захист екрануванням, захист часом, захист віддаллю від іонізуючого випромінювання.


Зміст теми

Сучасні обчислювальні засоби дозволили отримати в ряді областей науки і техніки нові цікаві дані.

В медичній практиці застосування обчислювальної техніки сприяє покращенню своєчасної діагностики ряду захворювань. Особливо це проявлялось при сполученні традиційних томографічних методів дослідження організму з методами електронної обчислювальної техніки, в результаті якого сформувався новий напрям наукової і практичної медицини – комп’ютерна томографія.

Завдяки науково-технічному прогресу значно зросли діагностичні можливості методів дослідження, які використовують іонізуючі та інші види променевої енергії.

Різноманітність методів візуалізації зображення зумовила необхідність об’єднання їх в променеву діагностику.

В залежності від види джерела випромінювання розрізняють ультразвукову, радіоізотопну, рентгенівське ці на основі ядерно-магнітного резонансу комп’ютерну демографію, зараз основне місце серед низ має рентгенівська комп’ютерна томографія (КТ). Можливість з допомогою КТ досліджувати глибинні структури організму людини і отримувати дані про різницю в щільностях окремих тканин і органів дозволяє виявити патологічні стани не застосовуючи інвазивні методи дослідження. Все це набуло широкого застосування КТ в терапії, онкології, хірургії, стоматології і інших спеціальностях.ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна:

 1. Лекції.

 2. "Рентгенодіагностика" за ред. В.І. Мілька, Т.В. Топчій, А.П. Лазар, та інш., "Нова книга", 2005 р.

 3. Кравчук С.Ю., Лазар А.П. "Основи променевої діагностики", Чернівці, 2005 рік.

 4. Общее руководство по радиологии. Редактор Х.Петерсон, в 2-х томах. Юбилейная книга МІСЕК 1995 г.

 5. Л.Д.Линденбратен, И.П.Королюк. "Медицинская радиология" М.: "Медицина", 2000.-640С.

 6. Пособие по ядерной медицине. Под ред. Т.П.Сиваченко. К.: "Вища школа", 1991.-535С

 7. Променева діагностика. За ред. Г Ю Коваль. - К.: ОРБІС, т. I, т. 2, 1998.-535с.


Додаткова:

 1. Борисова В.В., Воеводина Т.М. и др. Биологические эффекты при длительном поступлении радионуклидов – м.: Энергоатомиздат, 1988.- 168с.

 2. Бриллиант М.Д., Воробьев А.И. отдаленные последствия действия малых доз ионизирующей радиации на человека – Терапевт. Арх. – 1987. №6. – с.3-8.

 3. Кузин А.М. проблемы современной радиобиологии: что необходимо знать об атомной радиации.- М.: Знание, 1987 – 61с.

 4. Ярмоленко С.П. Радиобиология человека и животных – М.: Высшая школа. – 1988. – 424с.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Івано-Франківський державний медичний університет"Затверджено"

на методичній нараді

кафедри радіології
Завідувач кафедри

професор Рижик В.М.

"______"_____________200 р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИНавчальна дисципліна

Радіологія

Модуль № ІІ

Загальні питання діагностичної радіології

Змістовний модуль №3

Методи візуалізації в променевій діагностиці

Тема заняття

Рентгенологічні методи дослідження

Курс

ІІІ

Факультет

педіатричний

Івано-Франківськ 2012 1. Актуальність

Сучасна радіологічна апаратура і нові найрізноманітніші методи променевого дослідження відіграють значну роль в діагностиці різних захворювань органів і систем. Живе відображення на флюорисцуючому екрані, селеновій пластинці, ФЕП, або рентгенівській плівці дозволяє спеціалісту рентгенологу вивчити впри життєво морфофункціональні зрушення в організмі і робити відповідні висновки.

Не менш важливою являється можливість контролювання стану здоров’я у пацієнтів під час лікування і в період їх реабілітації щоб виявити можливі рецидиви захворювання або ефективність віддалених результатів лікування. До цих методів рентгенологічного дослідження відносяться: рентгеноскопія, рентгенографія (оглядова і прицільна, елкетрорентгенографія, томографія, рентгенопневмополіграфія, рентгенокімографія, кінематографія та ніші методи променевої діагностики).
 1. Конкретні цілі

 1. Засвоїти із студентами основи фізики рентгенівського випромінювання, будову рентгенівської трубки і інших частих рентгенодіагностичного апарату, захист від випромінювання.

 2. Вивчити основні методи рентгенологічного дослідження (рентгеноскопія, рентгенографія, флюорографія, електрорентгенографія).

 3. Особливості рентгенівського зображення. Флюоресцуючий екран, електрооптичний посилювач.

 4. Проаналізувати скіалогічну картину рентгенівського знімку. 1. Базові знання

Програма вихідного рівня

Кафедра

1. Вміти провести фотохімічний процес, укладання хворих і визначити якість рентгенівського знімка

Кафедра фізики, неорганічної хімії і променевої діагностики і терапії

2. Вміти користуватися середниками захисних пристроїв від шкідливого впливу

Кафедра променевої діагностики і променевої терапії

3. Вміти користуватися загальними правилами клінічного і лабораторного обстеження, здійснити порядок роботи в рентгенівському кабінеті, дотримуватися принципів деонтології і медичної етики в рентгенології

Клінічні кафедри, кафедра променевої діагностики та променевої терапії

4.Вміти розрізняти анатомо-топографічну будову різних органів і систем в нормі

Кафедра нормальної анатомії і топографічної анатомії 1. Завдання для самостійної праці
  1. Перелік основних термінів

Термін

Визначення

КТ

Комп’ютерна томографія, рентгенівська трансмісійна томографія із зовнішнім джерелом випромінювання. В основі лежить модель математичної реконструкції рентгенівського зображення об’єктів.

Рентгенівський діагностичний апарат

Це загальна назва сукупності пристроїв, які використовують для одержання рентгенівського випромінювання та проведення медичної рентгенодіагностики.

Розсіяне рентгенівське випромінювання

Безладно поширюється у всіх напрямках і цим знижує якість зображення.

Контрастність зображення

Називають зорове сприйняття різниці почорніння між сусідніми ділянками.

Рентгенівське зображення

Геометрична проекція об’єкта, що вивчається, на площину приймача.

Потужність експозиційної дози

Інтенсивність випромінювання – прямо пропорційна силі анодного струму і часу

Генератор рентгенівського випромінювання

Рентгенівська трубка – двохелектродний електровакуумний прилад, призначений для одержання прискорення та галмування електронів.
  1. Теоретичні питання до заняття

 1. Історія відкриття рентгенівського проміння.

 2. Основні види іонізуючих випромінювань, що використовуються в медицині.

 3. Властивості рентгенівського випромінювання.

 4. Будова рентгенівської трубки.

 5. Основні методи променевої діагностики.

 6. Фотохімічна обробка рентгенівської плівки.

 7. Одержання медичного діагностичного зображення.

 8. Правила направлення хворих на рентгенологічні методи дослідження.

 9. Покази та проти покази до променевої діагностики.

 10. Методи рентгенологічного дослідження:

  1. Рентгенографія

  2. Рентгеноскопія

  3. Планарна томографія

  4. Флюорографія

  5. Комп’ютерна томографія

 11. Переваги та недоліки кожного з методів.

 12. Показання та протипоказання до того чи іншого рентгенологічного методу дослідження.

 13. Принципи отримання зображення при рентгенологічних методах дослідження.

 14. Основи рентгенівської скіалогії.

 15. Основні чинники, що визачають інформативність рентгенівського зображення.

 16. Фотолабораторний процес

  1. проявлення

  2. фіксування

  3. промивання рентгенограми

 17. Технічна експертна оцінка якості рентгенограм.

 18. Природне та штучне контрастування. Контрастні речовини.

 19. Показання до використання контрастних середників.

 20. Побудова клініко-рентгенологічного заключення.


Зміст теми

Студенти знайомляться з обладнанням рентгендіагностичного кабінету. Оглядають всі приміщення рентгендіагностичного кабінету. Знайомляться з санітарно-технічними особливостями приміщення з освітленням, вентиляцією і медичним обладнанням. Знайомляться з організацією роботи кабінету. Звертають увагу на планування роботи в кабінеті (послідовність, підготовку хворих до рентгенологічних процедур). Оглядаються індивідуальні засоби захисту від дії рентгенівського випромінювання. Студенти знайомляться з реєстрацією хворих, нормами робочого навантаження, з показаннями до рентгенологічного дослідження.В плані учбово-дослідницької роботи студенти отримують завдання виконати рентгенівський знімок мацерової кістки у двох вазємоперпендикуляр-них проекціях. З цією метою студенти проводять зарядку касети рентгенівською плівкою, центрують рентгенівську трубку по відношенню до об’єкта. З допомогою викладача виконують знімок, потім фот обробку плівку в фотолабораторії. Розглядають отримані знімки, визначають проекції дослідження, якість знімка. Звертається увага студентів на питання деонтології, лікарської етики, на взаємовідносини хворого і лікаря Рентгенологія особливо потребує чіткого дотримання деонтологічних правил, так як ця спеціальність лікаря має багато специфічного: дослідження хворого в темному кабінеті, захист від рентгенівського випромінювання і т.д.
Матеріали для самоконтролю.
Питання для самопідготовки і контролю:

 1. Намалювати в зошиті схему будови рентгенівської трубки.

 2. На основі вивчення рекомендованої літератури дати відповідь на наступні питання:

 1. що таке діагностичне зображення?

 2. що таке контрастність, чіткість зображення?

 3. принцип одержання рентгенівського зображення;

 4. основні та допоміжні методи рентгенологічного дослідження.


Матеріали для контролю вихідного рівня засвоєння учбового матеріалу
Питання для контрою вихідного рівня засвоєння учбового матеріалу на практичному занятті по темі: „Фізика рентгенівського випромінювання”. Будова і робота рентгенівського кабінету. Рентгенівська апаратура. Основні методи рентгенологічного дослідження. Захист від випромінювання.

 1. Які ви знаєте фізичні властивості рентгенівського випромінювання?

 2. Дайте визначення, що таке рентген, як доза іонізуючого випромінювання:

 3. Із яких основних частин складається рентгенівський апарат?

 4. Яке обладнання рентгенівського кабінету?

 5. Що розуміємо під терміном витримка?

 6. Що таке експозиція?

 7. Які ви знаєте параметри рентгенівського зображення?

 8. Що собою являє фотографічна емульсія?

 9. В чому зміст процесу фіксування або закріплення?


Задачі для контролю вихідного рівня засвоєння учбового матеріалу


 1. Розгляньте знімки а і б. На них наведена рентегнолічна картина кісток, які утворюють гомілковоступневий суглоб. Вам поки що важко розібратись в цій рентгенологічній картині. Подумайте і перевірте свою спостережливість. Встановіть, чим принципово розрізняється між собою наведені знімки. Якщо можете, назвіть які методи рентгенологічного дослідження використані в даному випадку?

 2. Розгляньте представлений знімок. Дайте відповідь, яка частина тіла знята на рентгенограмі? Яку незвичайну деталь даної частини тіла ви розрізняєте на знімку?

 3. Розв’яжіть, будь-ласка, просту задачу. Подивіться на знімок „а” і „б” і дайте відповідь на два питання:

а) звичайні чи пошарові знімки легень представлені вам для аналізу;

б) чим вони відрізняються між собою?


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка