Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Бренд-менеджментз»Сторінка1/3
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.64 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
Кафедра менеджменту у виробничій сфері

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдля проведення практичних занять з курсу

«Бренд-менеджментз»

для студентів усіх форм навчання

Тернопіль-2015

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Бренд-менеджмент» для студентів усіх форм навчання // І. В. Струтинська – Тернопіль, ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015. – 50 с.
Укладач: Струтинська Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук,

асистент кафедри менеджменту у виробничій сфері ТНТУ ім. І. Пулюя


Рецензенти: Гуцал Ігор Степанович, доктор економічних наук,

декан факультету фінансів Тернопільського національного економічного університету


Дудкін Павло Дмитрович, кандидат економічних наук,

декан факультету управління та бізнесу у виробництві Тернопільського національного технічного університету ім.. І. Пулюя

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні менеджменту у виробничій сфері

Протокол № _ _ від _ _ 201 р.


Схвалені на засіданні методичної комісії факультету управління та бізнесу у виробництві

Протокол № _ _ від _ ___201 р.З М І С Т


Перелік тем лекційних занять
Перелік тем лекційних занятьПерелік тем практичних занятьПередмова
Тема 1.

Суть, поняття та розвиток бренд-менеджменту
Тема 2.

Правові засади використання торгових знаків
Тема 3.

Бренд, імідж та репутація: їх взаємозв’язок і вплив на розвиток територій, організацій та окремих осіб
Тема 4.

Функції, види та стратегії бренду
Тема 5.

Методика і практика розробки сильного бренду
Тема 6.

Практика «приватного» брендування
Тема 7.

Сучасний концептуальний підхід до системи бренд-менеджменту
Тема 8.

Архітектура брендингу
Тема 9.

Поняття розширення та розтягування бренду
Тема 10.

Основи оцінювання брендингу
Тема 11.

Бренд країни
Тема 12.

Брендинг в сфері культури і політикиКритерії оцінювання ……………………………………


Перелік тем практичних занять


Заняття 1.

Суть, поняття та розвиток бренд-менеджменту.

6

Заняття 2.

Правові засади використання торгових знаків

10

Заняття 3.

Функції, види та стратегії бренду

15

Заняття 4.

Методика і практика розробки сильного бренду. Суть «приватного» орендування

19

Заняття 5.

Сучасний концептуальний підхід до системи бренд-менеджменту

23

Заняття 6.

Архітектура брендингу

27

Заняття 7.

Поняття розширення та розтягування бренду. Основи оцінювання брендингу

32

Заняття 8.

Бренд країни. Брендинг в сфері культури і політики.

39
Критерії оцінювання ……………………………………

47


ПЕРЕДМОВА

Мета вивчення курсу «Бренд-менеджмент»: є формування у студентів системи знань і розуміння концептуальних основ брендингу, теоретичних знань принципів і технологій формування брендів, розуміння ролі і призначення брендів у комерційній і некомерційній діяльності, формування у майбутніх фахівців соціально-відповідальної професійно-компетентної культури управління активами торгової марки на підставі інновацій.

Основними завданнями вивчення курсу:

 1. Вивчення принципів і технологій формування брендів;

 2. Набуття студентами концептуальних і методологічних знань про створення сильних брендів,

 3. Засвоєння правових засад використання знаків для товарів і послуг

 4. Засвоєння навичок аналітичної, креативної та інноваційної діяльності при проектуванні, просуванні і комерціалізації брендів,

 5. Освоєння технології брендингу в інноваційній діяльності,

 6. Ознайомлення з новими технологіями брендингу і практичною діяльністю бренд-менеджера.

Інтеґрований підхід до викладання курсу «Бренд-менеджмент» націлений на формування у студентів наступних знань та вмінь.


У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • місце й роль бренд-менеджменту в системі управління;

 • сфери використання бренд-менеджменту;

 • основні методологічні підходи до брендингу;

 • особливості створення бренду підприємства;

 • практичні результати застосування брендингу в організаціях України.


Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • аналізувати й розробляти різноманітні стратегії брендингу;

 • застосовувати принципи формування бренду,

 • володіти технологіями управління активами торгової марки,

 • застосовувати на практиці методи аналізування брендингу,

 • застосовувати принципи брендингу інноваційної діяльності у різних галузях і сферах діяльності, у різних соціокультурних середовищах;

 • застосовувати методи оцінювання вартості бренду

 • створювати архітектуру брендингу підприємства

Основним завданням проведення практичної частини вивчення дисципліни є забезпечення засвоєння теоретичного матеріалу шляхом обговорення питань теми, тестування, розв’язання практичних завдань та вирішення управлінських ситуацій.

При проведенні семінарських занять реалізуються такі форми навчального процесу:

- усне опитування студентів з проблем, які виносяться на обговорення;

- заслуховування і обговорення підготовлених студентами реферативних повідомлень за матеріалами періодичної преси, монографічними джерелами, результатами діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- виконання контрольних завдань за тестами.

Під час проведення практичних занять здійснюється:

- програмований контроль знань студентів;

- вирішення управлінських ситуацій;

- проведення ділових ігор, круглих столів та диспутів.


ЗАНЯТТЯ 1. СУТЬ, ПОНЯТТЯ ТА РОЗВИТОК БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУЗміст теоретичної частини заняття:

  1. Еволюція брендингу.

  2. Роль брендингу в сучасному житті суспільства.

  3. Співвідношення термінів бренд, торгова марка та торговий знак

  4. Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємства

  5. Вигоди бренду для виробника та споживача.

  6. Місце і роль брендингу в інноваційній діяльності.

Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 45-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 25-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Яка роль бренду в сучасному бізнесі?

 2. У чому полягають вигоди від використання брендів для виробників та споживачів?

 3. Розкрийте сутність термінів «бренд», «торгова марка» та «торговий знак».

 4. Етапи еволюції брендингу.

 5. Клейма, тамги, дворянські герби, водяні знаки, знаки гільдій.

 6. Доіндустріальний, індустріальний та індустріальний етапи використання марок.

 7. Місце і роль брендингу в інноваційній діяльності.


Практична частина заняття

Завдання № 1

Ваше підприємство займається наданням послуг (перукарських, транспортних та ін.). Вам необхідно визначити місію компанії і сформулювати унікальну марочну ідею.


Завдання № 2

Наведіть приклади класифікації торгових марок і прокоментуйте їх. (приклад, див. сайт Google).


Завдання № 3

Прокоментуйте цілі, процедуру і результати конкурсу «Бренд року» за останні два роки. Порівняйте результати.


Тестові завдання:

1. У стародавньому Єгипті, Індії, Китаї використовували спеціальні знаки власності:

а) торгові знаки

б) тамги

в) букви


г) знаки.


 1. Тамги виготовлялися із:

а) каменя

б) тіста.

в) сирої глини.

г) обпеченої глини.

д) вірна відповідь в і г.
3.Наявність на товарі клейма сприяло:

а) виникненню конфлікту між власниками товару;

б) вирішенню суперечок, щодо приналежності товару коли та ставилась під сумнів.

в) правильної відповіді немає.


4. Наявність на товарі клейма сприяло:

а) виникненню конфлікту між власниками товару;

б) правильної відповіді немає.
5. Чи вірним є твердження, що з моменту своєї появи клейма встали на охорону власності і авторською пріоритету:

а) так;


б) ні.
6. Чи вірним є твердження, що поява перших клейм на товари як юридичних форм захисту результатів творчої праці відноситься до кінця середніх віків:

а) так;


б) ні.
7. Зародження Російського законодавства в сфері промислової власності можна віднести до:

а) XVII ст.;

б) XVIII ст.;

в) XVI ст.

г) вірної відповіді немає.
8. Історія маркетингу дозволяє зробити висновок про те, що процес еволюції торгових марок з огляду на цілий ряд характерних ознак можна поділити на:

а) п’ять етапів;

б) два етапи;

г) немає вірної відповіді.


9. Протягом до індустріального етапу розвитку торгових марок на ринку споживачам пропонувалось:

а) нові уявлення про багатство, щастя, розвиток, і, головне, про саме життя. Зміни проходять послідовно: замість "низьких" мотивуючих людину цінностей - безпека, фізіологічні потреби - з'являються нові, вищого порядку: самоповага, самореалізація і т.д.

б) "звичайні" сіль, пшениця, мило і ін. Товари мали ту ж назву, що і сам продукт.

в) міняється сам спосіб життя людини, головне – людина перестає мати постійність на все життя, і її життя може мінятися надзвичайно швидко.

г) немає вірної відповіді.
10. Протягом до індустріального етапу розвитку торгових марок на ринку споживачам пропонувалось:

а) нові уявлення про багатство, щастя, розвиток, і, головне, про саме життя. Зміни проходять послідовно: замість "низьких" мотивуючих людину цінностей - безпека, фізіологічні потреби - з'являються нові, вищого порядку: самоповага, самореалізація і т.д.

б) міняється сам спосіб життя людини, головне – людина перестає мати постійність на все життя, і її життя може мінятися надзвичайно швидко.

в) немає вірної відповіді.


11. Протягом інформаційного етапу розвитку торгових марок на ринку споживачам пропонувалось:

а) нові уявлення про багатство, щастя, розвиток, і, головне, про саме життя. Зміни проходять послідовно: замість "низьких" мотивуючих людину цінностей - безпека, фізіологічні потреби - з'являються нові, вищого порядку: самоповага, самореалізація і т.д.

б) "звичайні" сіль, пшениця, мило і ін. Товари мали ту ж назву, що і сам продукт.

в) міняється сам спосіб життя людини, головне – людина перестає мати постійність на все життя, і її життя може мінятися надзвичайно швидко.

г) немає вірної відповіді.
12. Протягом інформаційного етапу розвитку торгових марок на ринку споживачам пропонувалось:

а) нові уявлення про багатство, щастя, розвиток, і, головне, про саме життя. Зміни проходять послідовно: замість "низьких" мотивуючих людину цінностей - безпека, фізіологічні потреби - з'являються нові, вищого порядку: самоповага, самореалізація і т.д.

б) "звичайні" сіль, пшениця, мило і ін. Товари мали ту ж назву, що і сам продукт.

в) немає вірної відповіді.


13. Реклама індустріального етапу розвитку торгових марок характеризується тим, що:

а) використовуються методи раціональної-прямої реклами;

б) компанії почали використовувати гумор, іронію, та "зворотні продажі". Рекламодавці стали приділяти більше уваги емоційному іміджу і стилю життя, якому відповідали їх товари і послуги.

в) вірної відповіді немає.


14. Чи вірно те, що позначення ® означає, що знак внесено до Державного реєстру та на нього видане відповідне Свідоцтво:

а) так;


б) ні.
15. Нематеріальні активи це -:

а) цінності, ресурси, що мають грошову оцінку і забезпечують отримання доходу (перевагу на ринку) для підприємства;

б) грошові активи;

в) кошти в сфері обігу.

г) немає вірної відповіді.
16. Ґрунтуючись на багатогранності категорії бренда його призначення в стратегічному розвитку підприємства така:

а) формування механізму взаємодії підприємства зі споживачами;

б) забезпечення довготривалих конкурентних переваг (диференціації товарів, послуг, забезпечення захисту товарів/послуг від атак конкурентів, укріплюючи позиції щодо товарів-субститутів);

в) формування лояльності у споживачів, завдяки чому протягом певного періоду, бренд забезпечує прибуток підприємству та посилює довіру партнерів, полегшуючи доступ підприємства до фінансових, інформаційних, людських та інших ресурсів;

г) усі відповіді вірні.
Теми рефератів:


 1. Суть брендингу.

 2. Еволюція становлення бренду.

 3. Суть товарного знаку. Реєстрація товарної марки.

 4. Різновиди товарних знаків.

Рекомендована література:

1. Велещук С.С. Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.00.04 [Електронний ресурс] / С.С. Велещук; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К., 2008. – 21 с.

2. Довга Т.Я. Імідж особистості як необхідна умова професійного становлення педагога / Т.Я. Довга // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – 2010. – Вип. 14, книга І. – С.66–75.

3. Житар О.Л. Місце брендингу територій у маркетингу / О.Л. Житар // Економічний простір. – 2010. – № 42. – С.45–55.

4. Котлінська Ю.Г. Проблеми та перспективи становлення брендингу в Україні / Ю.Г.Котлінська // Економіка. – 2011. – № 3. – С.167–171.

5. Мусиездов А.А. Локальная идентичность как бренд / А.А.Мусиездов // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2010. – № 889. – С.116-120.ЗАНЯТТЯ 2. Правові засади використання торгових знаків
Зміст теоретичної частини заняття:

  1. Розвиток законодавства про знаки у світі

  2. Основні положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

  3. Порядок реєстрації товарного знаку

  4. Міжнародні угоди в сфері реєстрації та визнання знаків


Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 35-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 35-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання ( до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Розвиток законодавства про знаки у світі.

 2. Основні положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

 3. Використання товарного знака.

 4. Свідоцтво на знак для товарів і послуг. Передача права власності на знак.

 5. Виключне право на торговий знак.

 6. Порядок реєстрації товарного знаку.

 7. Міжнародні угоди в сфері реєстрації та визнання знаків.

 8. Міжнародна класифікація товарів і послуг.

 9. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків.

 10. Паризька конвенція з охорони промислової власності.

 11. Всесвітня організація з інтелектуальної власності.

Практична частина заняття

Тестові завдання:

 1. На рубежі яких століть виникла необхідність кримінальної санкції за підробку товарного знака?

а) XVIII-XIX;

б) XV-XIX;

в) XVI-XIX;

г) X-XI. 1. Хто став ініціатором кримінальної санкції за підробку товарного знака:

а)англійські аристократи;

б) французька буржуазія;

в) українські козаки;

г) американці торговці.
 1. У якому столітті в найбільш розвинутих країнах були прийняті закони про охорону товарних знаків?

а) XIX;

б) XVII;


в) X;

г) XХI. 1. В якому році у Франції були прийняті закони про охорону товарних знаків?

а) 1857 р;

б)1901 р.;

в)1834 р.;

г)1245 р..
 1. В якому році В Італії були прийняті закони про охорону товарних знаків?

а) 1868 р;

б)1901 р.;

в)1894 р.;

г)1945 р..
 1. В якому році у Бельгії були прийняті закони про охорону товарних знаків?

а) 1879 р;

б)1931 р.;

в)1834 р.;

г)1995 р..
 1. В якому році у США були прийняті закони про охорону товарних знаків?

а) 1881 р;

б)1901 р.;

в)1811 р.;

г)1985 р.
 1. В якому році у Великобританії були прийняті закони про охорону товарних знаків?

а) 1883 р;

б)1931 р.;

в)1964 р.;

г)1845 р..
 1. В якому році у Німеччині були прийняті закони про охорону товарних знаків?

а) 1894 р;

б)1941 р.;

в)1885 р.;

г)1562 р..
 1. В якому році у Росії були прийняті закони про охорону товарних знаків?

а) 1896 р;

б)1971 р.;

в)1999 р.;

г)1865 р..
 1. Декрет Ради Народних Комісарів "О пошлине на товарные знаки'' було прийнято у:

а)1918 р.;

б) 1988 р;

г)1999 р.;

в) 1941 р..
 1. Що зобов’язував підприємства реєструвати Декрет Ради Народних Комісарів "О пошлине на товарные знаки''?

а)народні бренди;

б)види товарів;

в)товарні знаки;

г)емблеми.
 1. Коли підписаний протоколом щодо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (чинний на території України з 29 грудня 2000 року)?

а) 27 червня 1989 року;

б)13 жовтня 1968 року;

в)29 січня 1999 року;

г)18 червня 1993 року.
 1. Чи має право власник зареєстрованого товарного знака не дозволяти третім особам без його згоди використовувати у торгівлі ідентичні або схожі позначення для товарів і послуг?

а) Так;

б) Ні;


в) Можливо.


 1. Коли підписана Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків?

а) 14 квітня 1891 року;

б)18 жовтня 1988 року;

в)29 січня 1999 року;

г)10 липня 1992 року.
 1. Від якої дати чина в Україні Паризькою конвенцією з охорони промислової власності?

а) 25 грудня 1991 року

б)25 січня 2002 року;

в)9 вересня 1956 року;

г)20 жовтня 1995 року.
 1. Чим в Україні забезпечується охорона прав на товарні знаки?

а) Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг";

б)Паризькою конвенцією з охорони промислової власності;

в)Мадридською угодою про міжнародну реєстрацію знаків;

г) всі відповіді вірні.
 1. На підставі чого здійснюється передача права власності на товарний знак?

а) договору;

б)контракту;

г)угоди;

в)дозволу.
 1. В якій формі повині бути складний договір про поступку прав на товарний знак і ліцензійний договір на використання товарного знаку?

а) письмовій;

б) усній;

в) довільній;


 1. Договір про поступку прав на товарний знак і ліцензійний договір на використання товарного знаку повинні бути зареєстрованими у:

а) Держпатенті Україні;

б) Кабінеті міністрів України;

в) міністерстві внутрішніх справ;

г) місцеви органах статистики.


Теми рефератів:

1.Розвиток законодавства про знаки у світі 1. Основні положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

 2. Порядок реєстрації товарного знаку

 3. Міжнародні угоди в сфері реєстрації та визнання знаків.

Рекомендована література:

1. Державна цільова програма формування позитивного міжнародного іміджу України на період до 2011 року : постанова Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 554.

2. Про Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами Указ Президента України № 1078/2011. – Офіц. вид. // Офіц. вісник України. – 2011.

3. Про затвердження Державної програми забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. № 1609. – Офіц. вид. // Офіц. вісник України. – 2003. – № 42. – С. 24–26.

4. ІДС "Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). Дев'ята редакція" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://212.82.216.37/mktp9. – Назва з екрана.

5. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знака від 14 квітня 1981р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/ main.cgi?nreg=995_134&print=1. – Заголовок з екрану. 1. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=995_123& print=1. – Заголовок з екрану.


ЗАНЯТТЯ 3. Функції, види та стратегії бренду
Зміст теоретичної частини заняття:

1. Суть та основні характеристики понять: «імідж», «репутація» та «бренд»

2. Взаємозв’язок і вплив понять «імідж», «бренд» та «репутація» на розвиток територій, організацій та окремих осіб.


 1. Функції бренду та результати їх виконання.

 2. Види брендів та їх зміст.

 3. Характеристика "Geographical" brands (Географічні бренди).

 4. Позиціонування бренду.

 5. Стратегії позиціонування бренду.Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 35-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 45-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Види товарних знаків.

 2. Словесні, зображувальні, об’ємні, звукові, комбіновані знаки.

 3. Знаки обслуговування.

 4. Колективні товарні знаки.

 5. Функції бренду (відрізняльна, інформативна, рекламна, охоронна, гарантійна, стимулююча, психологічна).

 6. Поняття та класифікація стратегій бренду.

 7. Ознаки класифікації брендів.

 8. Види брендів за географічною ознакою.

 9. Порівняльна характеристика локальних та глобальних брендів.

 10. Види брендів за способом ідентифікації.

 11. Стратегія поєднання брендів.

 12. Сутність і роль позиціонування в брендингу.

 13. Сегментування. Визначальні асоціації.

 14. Точки паритету і точки диференціації. Індивідуальні риси марки.

 15. Стратегії позиціонування.

 16. Цінності торгової марки.

 17. Стратегія репозиціонування бренду.


Практична частина заняття

. Тестові завдання: 1. Яке поняття ототожнюють з поняттям «бренд»?

а) імідж;

б) сила;


в) позначення;

г)реклама.
 1. Яке поняття ототожнюють з поняттям «бренд»?

а) репутація;

б) влада;

в) позначення;

г) реклама.
 1. Яке поняття ототожнюють з поняттям «імідж»?

а) репутація;

б) влада;

в) позначення;

г) реклама.
 1. Яке поняття ототожнюють з поняттям «репутація»?

а)бренд;

б) влада;

в) сумісність;

г) реклама.
 1. Яке поняття ототожнюють з поняттям «імідж»?

а) бренд;

б) влада;

в) позначення;

г) реклама.
 1. Яке поняття ототожнюють з поняттям «репутація»?

а)імідж;

б) влада;

в) конкурентоспроможність;

г) реклама.

 1. Цілеспрямовано сформований образ (особи, явища, предмета), який відокремлює певні ціннісні характеристики, покликаний емоційно-психологічно впливати на будь-кого з метою популяризації, реклами – це:

а) воля;

б) імідж;

в) процес адаптації;

г)організація.
 1. Які функції виконує імідж?

а)інформаційну, спонукальну, пізнавальну;

б)забезпечення, виконавчу;

в) пізнавальну (інформаційну), номінативну, естетичну;

г)захисну, естетичну.
 1. З яких образів складається імідж людини

а)внутрішній, зовнішній;

б) перший, заключний;

в) головний, другорядний;

г) вступний, підсумовуючий.
 1. Думка про особу у групи людей в результаті сформованого у їхній психіці образу цієї особи, що виник у результаті їх прямого контакту з цією людиною чи внаслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей – це:

а) імідж людини;

б) мислення про людину;

в) характеристика людини;

г) відгук про людини.
 1. Імідж людини – це те:

а) як вона виглядає в очах інших;

б) що про неї думає директор;

в) як вона ставиться до своїх обов’язків;

г) мета компанії.
 1. До якого образу іміджу людини можна віднести одяг, речі, міміку, пози і жести?

а) внутрішнього;

б) зовнішнього;

г) першого;

в) вступного.
 1. До якого образу іміджу людини можна віднести вміння правильно налагодити спілкування, позитивні якості особистості, вміння розуміти людей і вміння справляти враження?

а)внутрішнього;

б) зовнішнього;

г) основного;

в) вступного.
 1. Зі скількох складових складається поняття “імідж” для особи?

а) 7;

б) 3;


в) 6;

г) 5. 1. Сукупне сприйняття конкретного підприємства споживачами, діловими партнерами, громадськими організаціями, контактними аудиторіями та персоналом – це:

а) імідж організації;

б) статус організації;

в) фірма;

г) процес встановлення.
 1. Фінансова спроможність цієї організації, ефективність управління та організаційна культура – це?

а) складові іміджу для організації;

б) функції іміджу для організації;

в) завдання іміджу;

г) цілі іміджу.
 1. Візуальні символи, події (фестивалі, спортивні турніри, виставки), персонажі формують імідж ……?

а) підприємства;

б) території;

в) вузла;

г) людини.
 1. Образ, що можна створити за допомогою слів та ідей?

а) особа;

б) істота;

в) авторитет;

г) імідж.
 1. Що створюється конкретними діями та вчинками?

а) бренд;

б) репутація;

в) імідж;

г) немає правильної відповіді.
 1. Репутацію особи, організації та території формують однакові фактори?

а) так;

б) ні;


г) ніколи.

Рекомендована література:

 1. Бугров Д. Брэнд нужен всем [Електронний ресурс] / Бугров Д., Калугин Е. – Режим доступу: http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles. – Назва з екрану.

 2. Герман Д. Бренд – это и есть стратегия [Електронний ресурс] / Д. Герман. – Режим доступу: http://www.mm.com.ua/russian/articles/35259. – Заголовок з екрана.

 3. Гусева О.В. Брэндинг [Електронный ресурс]/ О.В. Гусева.– Режим доступа: http://www.vr.com.ua/book/marketing/guseva_brand.htm. – Название с экрана.


ЗАНЯТТЯ 4. МЕТОДИКА І ПРАКТИКА РОЗРОБКИ СИЛЬНОГО БРЕНДУ
  1. Створення бренду – мистецтво чи наука?

  2. Цикл створення бренду.

  3. Розроблення імені та візуалізації бренду.

  4. Особливості застосування концепції брендингу на вітчизняному ринку.


Орієнтовний хід проведення заняття:

 1. Оголошення теми та її зв’язок із лекціями (до 3-х хвилин)

 2. Перевірка присутності студентів (до 3-х хвилин)

 3. Обговорення та закріплення лекційного матеріалу (до 35-хвилин)

 4. Вирішення задач, ситуаційних вправ, проведення розрахунків та формулювання висновків (до 35-хвилин)

 5. Оголошення оцінок і пояснення домашнього завдання (до 4-х хвилин)

Питання для обговорення:

 1. Необхідність перетворення торгової марки на бренд.

 2. Принципи успішного брендингу.

 3. Цикл створення бренду від компанії BrandAid.

 4. Опис початкової ідеї.

 5. Дослідження в процесі створення бренду.

 6. Розроблення концепції бренду.

 7. Розроблення імені та візуалізації бренду.

 8. Тестування бренду.

 9. «Бренд-біблія» та її структура.

 10. Яким повинно бути ім’я бренду?

 11. Правила американських неймінгових компаній.

 12. Процедура розроблення імені бренду.

 13. Ключові фактори, які впливають на формування брендів в Україні.


Практична частина заняття

. Тестові завдання:

1.На думку Філіпа Котлера «поняття бренду» є найважливішим поняттям у:

а) торгівлі;

б) для виробника;

в) маркетингу;

г) для покупця.
2.Чи завжди брендинг є безперечною запорукою успіху для економіки?

а) так;


б) ні.
3.Про що свідчить те, що жоден з багаточисленних брендів Індії невідомий за її межами?

а) високі ціни;

б) низька якість;

в)поганий маркетинг;

г)наявність своїх покупців.
4.Про що свідчить те, всі бренди Японії стали всесвітньо відомими?

а) висока якість товарів;

б) помірні ціни :

в) відсутність місцевого покупця:

г)тісний взаємозв’язок бренду та маркетингу.
5.Скільки часу займає процес створення бренду на Заході?

а) півроку;

б) не менше року;

в) не менше двох років;

г) біля чотирьох років.
6.Яких витрат вимагає створення бренду на Заході?

а) 1 млн. доларів США;

б) 2 млн. доларів США;

в) 3 млн. доларів США;

г) від 5 млн. доларів США і вище.
7.Чому більшість вітчизняних підприємців вважають за краще купити готовий бренд, ніж розкручувати вже існуючий, але слабкий бренд?

а) це мінімізує ризики;

б) тому, що на даний час розкручувати в Україні бренд дорого, важко і довго;

в) через поганий маркетинг;

г) через відсутність ресурсів.
8.Чому багато вітчизняних підприємців не займаються брендингом?

а) через відсутність ресурсів;

б) тому, що не вміють цим займатися;

в)тому, що їх товар якісний і користується попитом;

г)тому, що маркетингові комунікації швидкодіючі, а брендинг- процес повільний.
9.Створення бренду – це мистецтво чи наука?

а) наука;

б) мистецтво;

в) і мистецтво і наука;

г) ні те, ні друге.
10.Без чого зовсім неможливо створити бренд?

а) без якості продукту;

б) без ресурсів;

в) без реклами:

г) без ідеї.

11. Що означає принцип послідовності в реалізації концепції брендингу?

а) якщо товар позиціонується як престижний і дорогий, не слід ні в якому разі робити його розпродаж та робити знижки, навіть, якщо економічний спад;

б) якщо товар позиціонується як престижний, але він дорогий, слід знижувати ціни;

в) якщо товар позиціонується як престижний і дорогий, але почався економічний спад, робити його розпродаж;

г) якщо товар позиціонується як престижний і дорогий, але не продається, слід проводити всякі акції та давати певні знижки.


12.Скільки етапів включає в себе цикл створення бренду в компанії BrandAid?

а) три;


б)десять;

в)два;


г) сім.
13.З чого починається цикл етапів створення бреду?

а) з виробництва товару ;

б) з вивчення ринку;

в) з визначення ціни товару;

г)з опису початкової ідеї.
14.Що береться до уваги при описі початкової ідеї?

а)наявність конкурентів;

б)переваги бренду над конкурентами(диференціація);

в)мета існування бренду;

г)цінова політика.
15.Наступні етапи циклу створення бренда?

а) дослідження;

б)розроблення концепції бренду;

г)пошук компанії, що займається створенням бренда;

в) складання кошторису бренда.
16.Що робиться на етапі створення концепції бренда?

а))пошук компанії, що займається створенням бренда;

б) складання кошторису бренда;

в)визначається суть бренда;

г)визначаються вигоди. цінності та атрибути;
17.Після створення концепції бренда розробляються;

а) ім’я та бренд-біблія;

б)графічне оформлення;

в)кошторис бренда;

г)модель бренда.
18. Графічне оформлення бренду- це…:

а) розроблення логотипу;

б) графіки:

в) діаграми;

г) етикетки.
19. Бренд-біблія має наступні розділи:

а) зміст;

б) основна частина:

в) філософія бренда:

г)фінансові та маркетингові цілі бренда.
20.Які ще є етапи циклу створення бренду?

а) тестування та передача бренду працівникам;

б)впровадження, аналіз та коригування бренда;

в)виставлення бренда на продаж;

г) визнання бренда слабким.

Рекомендована література:


 1. Бугров Д. Брэнд нужен всем [Електронний ресурс] / Бугров Д., Калугин Е. – Режим доступу: http://www.mckinsey.com/russianquarterly/articles. – Назва з екрану.

 2. Герман Д. Бренд – это и есть стратегия [Електронний ресурс] / Д. Герман. – Режим доступу: http://www.mm.com.ua/russian/articles/35259. – Заголовок з екрана.

 3. Гусева О.В. Брэндинг [Електронный ресурс]/ О.В. Гусева.– Режим доступа: http://www.vr.com.ua/book/marketing/guseva_brand.htm. – Название с экрана.

 4. Минцберг, Генри и др. Школы стратегий: Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Пер. с англ.: Д. Раевская, Л. Царук. – СПб.: Питер, 2000. – 334 с.ЗАНЯТТЯ 5. СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СИСТЕМИ БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ


7.1. Сучасна парадигма бренд-менеджменту

7.2. Формування ефективної стратегії управління активами бренда

7.3. Основні вектори які відображають суть бренд-менеджменту


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка