Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Психологія»Скачати 426.47 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.05.2017
Розмір426.47 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університетнавчально-методичні рекомендації

з вивчення змістовних модулів дисципліни «Психологія»,

що виносяться на самостійну роботу студента

для спеціальностей Е факультету всіх форм навчання


2014Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента для спеціальностей Е факультету всіх форм навчання./ Укладачі: Бондаревич І.М. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 38 с.
Методична розробка містить загальні положення щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Психологія», тематику рефератів / доповідей для студентів денного відділення; тематику контрольних робіт для студентів заочної форми навчання та вказівки до їх підготовки та оформлення. Наведено перелік базової і допоміжної літератури, словник основних термінів та критерії оцінювання знань студентів.

Укладач:

кандидат. філос. наук, доцент Бондаревич І. М.

Рецензент:

зав. кафедри філософії ЗДІА, доц., кандидат філософських наук. Калюжний В. С.
Відповідальний за випуск:

завідуюча кафедрою філософії ЗНТУ, доктор. філософських наук, професор Бондаренко О. В.


Затверджено на засіданні кафедри філософії ЗНТУ

протокол № 5 від « 10 » лютого 2014р.Зміст


 1. Мета та завдання навчальної дисципліни «Психологія»……..4

 2. Зміст самостійної роботи з дисципліни «Психологія» за темами…………………………………………………………….….5

3. Форми та зміст самостійної роботи студентів з курсу………....7

4. Методичні поради по організації самостійної роботи

студентів денної форми навчання ………………………...............8

4.1. Вимоги для оформлення письмових робіт…………….8

4.2 Зразок титульного аркушу реферату/доповіді……........9

4.3. Тематика рефератів і доповідей для студентів денного відділення…………………………………………………………..10

5. Методичні поради щодо організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання ………………………………………….13

5.1. Вимоги для оформлення контрольних робіт……….....13

5.2. Перелік тем контрольних робіт для заочників …….....14

5.3. Зразок титульного аркушу контрольної роботи………19

6. Перелік питань до заліку з курсу «Психологія»……...............20

7. Література для самостійної роботи з курсу …………………..22

8. Основні категорії і поняття дисципліни …………. .………….24

9. Система оцінювання знання студентів ……………………......371. Мета та завдання навчальної дисципліни«Психологія»
Психологія, як наука про психічні явища – психічні процеси, властивості, стани – з огляду методології наук є, до певної міри, підґрунтям для гуманітарних дисциплін, які вивчають здобутки й прояви дії людини, людського духу та людської психіки. Психологічне знання займає особливе місце в системі наук про людину, оскільки з’ясування механізму взаємодії людини і оточуючого світу дозволяє успішно вирішувати проблеми виховання, навчання, освіти та розвитку людини на певних етапах її життя.

Сьогодення вимагає від особистості інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, а також навичок регулювання міжособистісних, ділових та сімейних взаємовідносин.

Головною метою дисципліни «Психологія» є підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців, передусім, сприяння їх особистісному зростанню; формування інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, зокрема навичок регулювання власного психологічного стану, міжособистісних, ділових та сімейних взаємовідносин.

Завданням курсу «Психологія» є формування уявлення про предмет, структуру, методологію психологічної науки; отримання знань про основні тенденції розвитку психології, її історичного становлення, основних сучасних напрямків і концепцій, зокрема вітчизняної психолого-педагогічної думки.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія» студент повинен знати: • основні категорії та поняття дисципліни;

 • основний зміст усіх розділів курсу;

 • закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів;

 • психологічні механізми взаємодії людини з природним і соціальним середовищем, опанувати закономірності ефективної комунікації, що дозволяє виконувати поставлені задачі найбільш гуманним та економічним шляхом;

 • усвідомити гуманістичну природу психологічного знання.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія» студент повинен вміти:

 • аналізувати основні процеси та явища внутрішнього світу людини;

 • здійснювати порівняльний аналіз психологічних концепцій, теорій, дослідницьких підходів;

 • аналізувати власну поведінку, особистість, причини емоційних проблем;

 • будувати універсальну мікромодель соціальної взаємодії у процесі суспільної діяльності та особистого життя;

 • визначати засоби оптимізації і здійснювати саморегуляцію в процесі соціальної взаємодії.

Дисципліна "Психологія" вивчається на 2 курсі в 4-у семестрі й завершується заліком. Навчальним планом передбачено:

-лекцій – 16 годин (ден. від.) / 4 години (заоч. від.);

-самостійної роботи студента – 20 годин (ден. від.) / 20 годин(заоч. від.) ;

- індивідуальні завдання 12 годин (заоч. від.);

Загальна кількість – 36 годин.

В умовах КМС навчальна дисципліна «Психологія» відповідає 1,5 заліковим кредитам.
 1. Зміст самостійної роботи з дисципліни

«Психологія» за темами
Змістовий модуль 1. Вступ до психології

Тема 1.1. Обєкт, предмет і методи психології. Людина і її внутрішній світ як об’єкт психологічної науки. Психіка як предмет науки психологія. Методи психології та її основні категорії (відображення, психіка, свідомість).
Тема 1.2. Історія становлення і головні напрямки психологічного знання.

Психологія як найстаріша і молода наука одночасно. Пошуки предмету психології – вісь понять «душа», «дух», «духовність». Відкриття анатомії людини у другій половині ХІХст. Нервова система – фізичне підгрунття психіки. Головні напрямки психологічних досліджень: класичний психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, гуманістична психологія і трансперсональна психологія.Тема 1. 3 Принципи побудови системи психологічних знань

Побутова, практична і наукова психолія. Галузі психологічної науки. Метапсихологія та її паралогізми (психіка та зовнішній світ, психіка і тілесний субстрат, психічне як частина і ціле, стан і процес).


Тема 1. 4. Зв’язок психології з іншими науками

Психологія і напрями людської діяльності. Предмети дослідження соціальної психології, психології праці, екологічної психології, політичної психології, психології релігії, юридичної психології, психологія управління, психології наукової творчості педагогічної психології, психології обдарованості, психології діяльності в особливих умовах, психології спорту, психології соціальної роботи, консультативної психології, психодіагностики і прогнозування, психологічної реабілітації, психофармакології.


Змістовий модуль 2. Психологія як система знань про феномен психічного

Тема 2.1. Психічні явища

Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.

Характеристика психічних процесів відчуття, сприйняття, пам’яті, уваги, уяви, мислення. Класифікація психічних станів. Біо-психічні і психосоціальні властивості людини. Зміст дефініцій «людина», «індивід», «особистість».

Тема 2.2. Вікова психологія

Поняття віку. Вікові класифікації психічного розвитку. Актуальні проблеми психолого-педагогічного дослідження розвитку особистості. Онтогенетична теорія Л.С.Виготського. Соціальна ситуація, провідна діяльність психологічні новоутворення як критерії психологічного розвитку особистості.Тема 2.3. Теорії особистості в психології. Психологія міжособистісного спілкування

Поняття особистості. Підходи до визначення структури особистості. Теорії особистості З. Фрейда, У. Джеймса, Е. Берна. Теорії особистості у вітчизняній психології. Спілкування, його функції і форми, засоби спілкування. Міжособистісні взаємини. Компоненти регулювання поведінки людей( когнітивний, емоційний, інтеракційний), Поняття про групи, їх класифікація. Стосунки у групі.Тема 2.4. Здоров’я і психологічна саморегуляція

Здоров’я людини. Поняття психічного здоров’я. Принципи і механізми саморегуляції психічного стану. Методики і техніки психологічної саморегуляції.


3. Форми та зміст самостійної роботи студентів з курсу «Психологія»
У відповідності до навчальної програми з курсу «Психологія» обсяг навчального навантаження для самостійної роботи складає 38 годин для денного відділення та 50 годин для заочного відділення.

Уміння студентів самостійно працювати над вивченням конкретного предмета – важливий чинник підвищення якості їх підготовки. Самостійна робота студентів по опануванню курса «Психологія» відбувається в наступних формах:

– вивчення теоретичних основ курсу за конспектами лекцій та рекомендованою літературою;


 • підготовка доповідей, рефератів за тематикою курсу;

 • самостійне опрацювання додаткової літератури до тем лекційного курсу;

 • самостійне опрацювання питань для підготовки до заліку (самоконтроль засвоєння змісту лекційного курсу «Психологія»).

За змістом самостійна робота поділяється на такі групи:

  • опрацювання лекційного матеріалу;

  • виконання домашніх завдань;

  • підготовка до рубіжного контролю;

  • написання рефератів / доповідей для студентів денного відділення;

  • виконання контрольних робіт для студентів-заочників;

  • підготовка до складання заліку.

В допомогу студентам у їх самостійній роботі викладач проводить індивідуальні консультації з дисципліни.
4. Методичні поради по організації самостійної роботи студентів денної форми навчання з курсу «Психологія»
4.1. Вимоги для оформлення письмових робіт

Тему доповідей і рефератів студенти вибирають з наведеного нижче переліку. Першим кроком має бути ознайомлення з базовою літературою і складання робочого плану. Після аналізу додаткових джерел інформації складають остаточний план роботи. План роботи складається з наступних елементів: • вступ;

 • 2-5 питань, що розкривають зміст проблеми;

 • висновки;,

 • список використаної літератури.

Розкриваючи зміст проблеми треба враховувати історію її становлення і сучасний стан. Кожне питання має закінчуватися чітко сформульованими висновками.

Список літератури повинен вміщувати не тільки підручники і посібники, але і монографії та наукові статті (не менше 2). Список літератури складається з 7-8 джерел. Фінальним етапом підготовки доповіді чи реферату є систематизація матеріалу, уточнення плану і оформлення роботи.

В електронному вигляді матеріал слід готувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Всі міжабзацні інтервали 0 пт.

Обсяг роботи не менше 20 сторінок друкованого тексту А-4. Текст на аркуші має бути вирівняно по ширині. При цитуванні обов'язково вказувати джерело і сторінку, з якої наводиться цитата. Лапки « » використовуються для цитат, назв творів тощо. Посилання подаються за зразком [2, с. 45], де 2 – номер згадуваного джерела у списку використаної студентом літератури, а с. 45 – номер сторінки цього джерела, що містить наведену цитату. Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України
4.2. Зразок титульного аркушу реферату/доповіді (денне відділення)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


кафедра філософії


Реферат / доповідь

з дисципліни «Психологія»

Тема реферату / доповіді


Студента групи (підпис ) П.І.Б.

№ залікової книжки

Перевірила:

доц.. каф. філософії( підпис ) Бондаревич І. М.

Запоріжжя - 20144.3 Тематика рефератів і доповідей з навчальної дисципліни «Психологія» для студентів денного відділення
Змістовий модуль 1. Вступ до психології

Тема 1.1. Об’єкт, предмет і методи психології.

 1. Поняття внутрішнього світу людини.

 2. Об’єкт і предмет психології.

 3. Поняття відображення в психологічній науці. Приклади відображення в живій і неживій природі.

 4. Поняття психіки в психологічній науці. Різниця між психікою тварини і психікою людини.

 5. Широке і вузьке поняття свідомості в психології.

 6. Змінені стани свідомості.

 7. Застосування порівняльного методу в психології.

 8. Призначення лонгітюдного методу.

 9. Недоліки інтроспекції як методу пізнання психіки.

 10. Відмінність психологічного експерименту та спостереження.

 11. Чому експеримент називають найкращим методом перевірки каузальних гіпотез?


Тема 1.2. Історія становлення і головні напрямки психологічного знання.

 1. Історія становлення психології як науки.

 2. Історія розвитку уявлень про душу.

 3. Аналітична психологія К.Юнга.

 4. З. Фрейд і теорія психоаналізу.

 5. Лікувальні можливості трансперсональної психології.

 6. Відмінність вихідних позицій біхевіоризму і гуманістичної психології.


Тема 1. 3 Принципи побудови системи психологічних знань

 1. Чи можна співвідносити наукову і побутову психологію?

 2. Які знання складають підгрунття розуміння феномену психічного?

 3. Принципи класифікації психологічного знання.

 4. Чи можна спрогнозувати появу нових галузей психологічного знання?


Тема 1. 4. Зв’язокк психології з іншими науками

 1. Психологія і напрями людської діяльності.

 2. Для яких галузей знання психологія складає теоретичне підгрунття.

 3. Практичне призначення психології.


Змістовий модуль 2. Психологія як система знань про феномен психічного

Тема 2.1. Психічні явища

 1. Аперцепція сприймання (перцептивні настанови).

 2. Методи дослідження властивостей уваги.

 3. Теорії психофізіологічних механізмів пам’яті

 4. Роль біологічних та соціальних чинників у формуванні інтелекту.

 5. Чи є інтелект успадкованим?

 6. Відмінність творчого мислення від уяви.

 7. Чи можна навчати творчому мисленню?

 8. Особливості емоційного реагування.

 9. Емоційне переживання як незвичайний стан свідомості.

 10. Виховання і розвиток почуттів.

 11. Особливості моральних почуттів.

 12. Підходи до визначення типів характеру. Опишіть український національний характер

 13. Сучасні дослідження темпераменту. Проблема мінливості темпераменту.

 14. Шляхи подолання стресу.

 15. Наслідки афективних станів для нервової системи.

Тема 2.2. Вікова психологія

 1. Основні поняття вікової психології.

 2. Поняття про особистість. Вікові кризи особистості.

 3. Особливості розвитку особистості в онтогенезі.

 4. Генетична, соціально-екологічна, онтогенетична програма вікового розвитку особистості.

 5. Особливості формування особистості в дошкільному віці.

 6. Особливості формування особистості шкільного віку.

 7. Особливості формування особистості в підлітковому віці.

 8. Особливості становлення особистості в юнацькому віці.

 9. Розвиток особистості в зрілому віці.

 10. Специфіка розвитку особистості в похилому віці.Тема 2.3. Теорії особистості в психології. Психологія міжособистісного спілкування

 1. Теорія особистості З. Фрейда.

 2. Теорія особистості в індивідуалістичній психології А. Адлера.

 3. Теорія особистості в аналітичній психології К.-Г. Юнга.

 4. Теорія особистості в гуманістичному психоаналізі Е. Фромма.

 5. Концепція особистості К. Хорні.

 6. Модель «Великої п'ятірки» та її значення у сучасній персонології.

 7. Теорія рас. Теорія особистісних рис за Г. Олпортом.

Модель особистості за Г. Айзенком.  Модель особистості за Р. Кеттеллом.

 1. Мала група як об’єкт психологічних досліджень.

 2. Соціальна спільність та соціальна група. Ознаки соціальної групи.

 3. Параметри характеристики соціальної групи. Поняття групової структури та композиції.

 4. Групові процеси. Групові норми та санкції. Групові експектації.

 5. Класифікація груп. Сутнісні ознаки малої групи.

 6. Референтна група.

 7. Соціометричний підхід до вивчення груп.

 8. Формальна та неформальна структура малої групи.

 9. Комунікативна структура малої групи та комунікативна мережа.

 10. Групові ролі.

 11. Поняття групової динаміки.

 12. Механізми групової динаміки.


Тема 2.4. Здоров’я і психологічна саморегуляція

 1. Поняття «психічне здоров’я».

 2. Психологічні відмінності чоловіків та жінок.

 3. Поняття «психічна саморегуляція».

 4. Психофізіологічні засади психічної саморегуляції.

 5. Поняття «психологічного захисту», варіації психологічного захисту.

 6. Самооцінка як інтегральна характеристика особистості.

 7. Методики психічної саморегуляції

 8. Йогічні техніки психологічної саморегуляції.

 9. Логотерапія Віктора Франкла.


5. Методичні поради щодо організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу «Психології»
5.1. Вимоги для оформлення контрольних робіт

Тему контрольної роботи студенти вибирають з наведеного нижче переліку. Варіант контрольної роботи студенти вибирають за двома останніми цифрами залікової книжки. Якщо число, утворене двома останніми цифрами залікової книжки, більше ніж кількість варіантів контрольних робіт, треба Наприклад, номер залікової книжки 963125, тоді тема роботи може бути 25.

Студентам запропоновано розібрати три проблемні питання в контрольній роботі.

Контрольна робота складається з титульного аркушу, плану, оформленого згідно вимог тексту, висновків, та переліку використаної літератури.

Етапи написання контрольної роботи:

1) ознайомлення з базовою літературою по темі;

2) аналіз літератури і складання плану роботи,

3)систематизація матеріалу, редагування, остаточне оформлення роботи;

Попередньо студент знайомиться з базовою літературою, складає план роботи, аналізує додаткові джерела інформації. План роботи містить вступ, 2-3 питання, що розкривають зміст проблеми, висновки, список використаної літератури. Розкриваючи зміст проблеми треба враховувати історію її становлення і сучасний стан проблеми. Кожне питання повинно закінчуватися чітко сформульованими висновками.

Список літератури має включати не тільки підручники і посібники, але і монографії та наукові статті (не менше 2). Список літератури складається з 5-7 джерел. Фінальним етапом підготовки доповіді чи реферату є систематизація матеріалу, уточнення плану і оформлення роботи.

В електронному вигляді матеріал слід готувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (всі поля – 2 см.), міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, 14 кегль. Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. Всі міжабзацні інтервали 0 пт.

Обсяг роботи не менше 25 сторінок друкованого тексту А-4. Текст на аркуші має бути вирівняно по ширині. При цитуванні обов'язково вказувати джерело і сторінку, з якої наводиться цитата. Лапки « » використовуються для цитат, назв творів тощо. Посилання подаються за зразком [2, с. 45], де 2 – номер згадуваного джерела у списку використаної студентом літератури, а с. 45 – номер сторінки цього джерела, що містить наведену цитату. Список літератури слід оформити згідно із вимогами ВАК України

Всі роботи, що не відповідають зазначеним вимогам за оформленням повертаються на доопрацювання.

5.2. Перелік тем контрольних робіт для заочників з курсу «Психологія»

Варіант 1 1. Психіка як предмет психології.

 2. Характер і темперамент.

 3. Які форми самопрогнозування ви знаєте?

Варіант 2  1. Охарактеризуйте розвиток уявлення про душу в історії людства.

  2. Класифікації психічних станів.

  3. Психічна саморегуляція та її психофізіологічні засади.

Варіант 3 1. Коли і на яких підставах психологія стала наукою.

 2. Поняття «індивід» і «особистість».

 3. Самооцінка як інтегральна характеристика особистості.

Варіант 4 1. Поняття свідомості у широкому і вузькому сенсі.

 2. Психологічне підгрунття маніпуляції.

 3. Визначте поняття «психологічний захист», назвіть варіації психологічного захисту.

Варіант 5 1. Свідомість. Умови розвитку свідомості

 2. Емоції як енергія.

 3. Групові ролі. Керівництво та лідерство у малих групах.

Варіант 6 1. Теорії особистості в психології.

 2. Класифікація психічних явищ.

2. Мислення як психічний процес
Варіант 7

 1. Відмінності психіки людини від психіки тварини.

 2. В чому полягає зміст психічних процесів відчуття і сприйняття.

 3. Особливості спілкування в малій групі.

Варіант 8 1. Розкрийте зміст понять «психіка» і «свідомість».

 2. Техніки розвитку уяви.

 3. Свідомість. Змінені стани свідомості.

Варіант 9 1. Подайте загальну характеристику психічних явищ.

 2. Техніки розвитку пам’яті.

 3. Масова свідомість як психологічний феномен.

Варіант 10 1. Вольова сфера особистості.

 2. Назвіть основні характеристики та властивості емоцій.

 3. Група. Спілкування в групі.

Варіант 11 1. Біопсихічні і психосоціальні властивості людини.

 2. Мовлення як психічний процес. Специфіка письмового і усного мовлення.

 3. Поняття психологічного здоров’я.

Варіант 12 1. Теорії особистості в психології.

 2. Увага як психічний процес. Техніки розвитку уваги.

 3. Лікувальні можливості транс персональної психології.

Варіант 13 1. Вікова психологія.

 2. Темперамент і характер: чи можна вважати темпераментні риси та реакції індивіда такими, що залишаються сталими протягом його життя?

 3. Психологія реклами.

Варіант 14 1. Визначте поняття «механізм психологічного захисту». Розтлумачте дію механізмів (заперечення, витиснення, проекції, ідентифікації, сублімації, раціоналізації, включення, заміщення).

 2. Розкрийте психологічний зміст гри як специфічної форми діяльності індивіда.

 3. Мислення як психічний процес. Техніки мислення.

Варіант 15 1. Психічний процес сприйняття. Ілюзії сприйняття.

 2. Емоція як психо-соціальний феномен.

 3. Поняття групової динаміки. Механізми групової динаміки.

Варіант 16 1. Психологія спілкування.

 2. Пам’ять як психічний процес. Техніки розвитку та вдосконалення пам’яті.

 3. Відчуття як психічний процес.

Варіант 17 1. Особливості вивчення психіки гештальтпсихологією.

 2. Назвіть змістовні складові вольового акту.

 3. Поняття «людина», «індивід», «особистість».

Варіант 18 1. Вікова психологія: особливості психічного розвитку особистості дошкільного віку.

 2. Як виявляється спонукальна дія потреб і мотивів діяльності індивіда?

 3. Соціометричний підхід до вивчення груп.

Варіант 19 1. Механізм психологічної саморегуляції.

 2. Вікова психологія: особливості молодшого дошкільного віку.

 3. Психологічний зміст інтуїції.

Варіант 20 1. Охарактеризуйте галузі психологічного знання.

 2. Сутність понять «людина», «індивід», «особистість»

 3. Властивості емоцій.

Варіант 21 1. Спілкування. Стосунки в групі.

 2. Класифікація психічних станів.

 3. Психологія спілкування. Сутнісні ознаки малої групи.

Варіант 22 1. Властивості психіки людини.

 2. Теорії особистості в психології.

 3. Назвіть основні механізми самопізнавальної діяльності особистості.

Варіант 23 1. В чому полягає різниця між психікою тварини і психікою людини.

2. Вікова психологія: особливості старшого дошкільного віку.

3. Психологія мас.


Варіант 24

 1. Класифікація груп. Референтна група.

 2. Мислення як психічний процес. Мисленнєві операції.

 3. Психологічні аспекти життя у великому місті.

Варіант 25 1. Співвідношення біологічного і соціального в людині.

 2. Пам’ять як психічний процес. Техніки розвитку пам’яті.

 3. Групові процеси. Групові норми та санкції. Групові експектації.

Варіант 26 1. Загальні проблеми особистості у зрілому віці.

2. Увага як психічний процес. Техніки розвитку уваги.

3. Теорія психотипів.

Варіант 27


 1. Розкрийте загальні проблеми становлення особисті в підлітковому віці і в ранній молодості.

2. Творчість як психологічний феномен.

3. Причини неадекватного сприйняття.


Варіант 28

 1. Поясніть поняття «психологічна проблема особистості», розкрийте загальні причини породження психологічних проблем особистості.

 2. Психічні стани і їх характеристика.

 3. Соціальна спільність та соціальна група. Ознаки соціальної групи.

Варіант 29 1. Життєві кризи особистості та стратегії їх подолання.

2. Психогеометрична типологія особистості.

3. Масова свідомість.


Варіант 30

 1. Свідомість як інтегративна властивість психіки. Умови розвитку свідомості.

 2. Поняття «особистість». Розтлумачте вираз: «особистість як спрямованість у майбутнє».

 3. Параметри характеристики соціальної групи. Поняття групової структури та композиції.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка