Методичні рекомендації з проведення асистентської практики для студентів І року магістратури факультету соціології



Скачати 157.09 Kb.
Дата конвертації19.11.2016
Розмір157.09 Kb.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ
Укладачі: доц. Малес Л.В.

доц. Набруско І.Ю.

доц.. Соболевська М.О.

ПОЛОЖЕННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


з проведення асистентської практики

для студентів І року магістратури факультету соціології

Затверджено

на засіданні НМК факультету соціології

Протокол № ______

від „ ” _________ 2015 р.

Голова НМК

_____________ Цимбалюк Н.М.

Декан факультету соціології

___________ Горбачик А.П.


КИЇВ – 2015

1.ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Асистентська практика студентів факультету соціології - це складова частина підготовки випускників факультету до викладацької діяльності. Асистентська практика відіграє значну роль в навчальному процесі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, оскільки учбові заклади такого рівня готують не просто фахівців своєї справи, практиків, а спеціалістів, які здатні акумулювати всі сучасні знання з предмету науки і передавати їх студентам. В межах освітньої підготовки «Соціологія» за освітнім рівнем «магістр» студенти отримують ґрунтовну підготовку з педагогічної майстерності та методики викладання, що дозволяє отримати додаткову педагогічну  2310.2 - викладач вищого навчального закладу.

У відповідності з навчальним планом факультету соціології передбачено такий порядок проходження студентами асистентської практики: асистентську практику проходять студенти І року магістратури протягом чотирнадцяти тижнів ( з початку 2 семестру ) без відриву від навчання і два тижні з відривом від навчання.

Асистентську практику студенти I року магістратури проходять у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, чи інших навчальних закладах ІV рівня акредитації, що визначаються як базові для проходження практики, та в яких студенти працюватимуть після закінчення університету. Керівництво факультету соціології закріплює студентів за викладачами керівниками практикою відповідних кафедр для загального контролю підготовлених студентами навчально-методичних матеріалів та безпосереднього контролю над проведенням передбачуваних практикою заходів.


2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ.
Головна мета проведення асистентської практики полягає у набутті практичних навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем отриманої спеціальності у вищих навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістра. Асистентській практиці передує вивчення курсів з педагогіки вищої школи та методики викладання у вищих навчальних закладах.
Завдання практики полягають у :

 1. безпосередньому ознайомленні студентів-практикантів з формами та методами викладання соціологічних дисциплін, що використовуються на факультеті, а також їхньому практичному оволодінню;

 2. вихованні у студенток та студентів творчого підходу до навчально-методичної роботи, наукової праці, формуванню потреби у самовдосконаленні, підвищенні своєї кваліфікації;

 3. здобутті студентами професійних якостей майбутнього викладача - вміння готувати лекційний матеріал з використанням останніх досягнень в даній царині науки, чітко доступно логічно послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо;

 4. формуванні вміння критично оцінювати лекції та семінарські заняття своїх колег та робити на їх основі висновки щодо організації власної викладацької роботи.

Реалізація мети та завдань забезпечується шляхом чіткої організації асистентської практики, виконання основних вимог, вказаних в цьому Положенні як студентами практикантами, так і викладачами.
2. ЗМІСТ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ.

Навчально-методична робота складає суть асистентської практики, її основну мету. Саме в ході навчально-методичної роботи реалізуються основні завдання практики, що полягають у формуванні у студентів навичок викладацької роботи. Навчально-методична робота полягає в:



 1. відвідуванні лекцій, семінарських занять та консультацій, що проводять керівники-методисти з метою вивчення методичного досвіду і системи учбової роботи керівника і базової кафедри в цілому, оволодіння методикою підготовки до занять і методикою викладання навчального матеріалу;

 2. освоєнні засобів організації та контролю самостійної роботи студентів, особливо при підготовці до семінарських занять (додаткові питання, теми для обговорення, теми рефератів і т.п.);

 3. відвідуванні занять, що проводять студенти-практиканти з подальшим обговоренням та письмовим рецензуванням;

Навчально-методична робота студентів має дві складові частини, що доповнюють одна одну: пасивна та активна (аудиторна) практика.

Пасивна практика в більшості випадків передує активній (аудиторній). Вона полягає у відвідуванні лекцій, семінарських занять, консультацій які проводить викладач-методист і інші викладачі кафедри; участь у навчально-методичній роботі кафедри. Пасивна практика передбачає опрацювання теоретичних матеріалів для підготовки та проведення занять, робота в бібліотеці, підготовки текстів лекцій та методичних розробок семінарських занять , що будуть проводитись, відвідування занять викладачів факультету та систематичне спілкування з керівником-методистом, участь в установчих зібраннях з питань проведення практики. Зокрема, обов’язковим елементом пасивної практики є відвідування лекцій та семінарських занять інших студентів, що проходять асистентську практику та підготовки письмової рецензії написання рецензії на відвідувані заняття.



Активна (аудиторна) практика є основною у всьому процесі асистентської практики, оскільки саме в ході активної практики виявляються та закріплюються викладацькі здібності студентів. Активна практика включає в себе: самостійне проведення лекцій та семінарських (практичних) занять; проведення консультацій; участь у методичній роботі базової кафедри і.т.п.

До початку активної практики студенти надають викладачеві-методистові (а при необхідності - керівникові практики від базового вузу) тексти лекцій та методичні розробки семінарських занять. Об’єм лекції складає 20-25 сторінок тексту, методичних розробок - 3-5 сторінок. Після узгодження тексту лекцій і методичних розробок з керівником студент допускається до самостійного проведення занять.

На залікових заняттях мають бути присутні викладач-методист та інші студенти-практиканти. Після закінчення лекції (семінарського заняття) проводиться обговорення, в якому беруть участь всі присутні. В ході обговорення висловлюються зауваження теоретичного (стосовно змісту лекції, семінару) та методичного (якість подачі матеріалу, контроль над аудиторією, активність студентів, використання технічних засобів навчання і т.п.) плану. Студенти-практиканти фіксують свої зауваження у письмовій формі у рецензії, викладач-методист оцінює кожне заняття та надає рецензію з оцінкою.

Об’єм активної асистентської практики складає 8 годин:



 1. 1 лекція - 2 години;

 2. 3 практичних заняття - 6 годин.



 1. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Відповідно до навчального плану факультету соціології студенти І року магістратури проходять асистентську практику в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Основними базами для проведення асистентської практики є факультети університету, на яких читаються навчальні дисципліни з соціології. У разі необхідності студенти можуть проходити практику в інших навчальних закладах ІV рівня акредитації після дозволу базової кафедри та керівника практики по факультету.

Особливої уваги при організації асистентської практики слід приділяти підбору викладачів, котрі мають керувати проходження студентами практики. Бажано призначати керівниками викладачів, що мають достатній досвід педагогічної роботи. Не рекомендується закріплювати за одним викладачем більше 5 студентів-практикантів.

Проходження практики слід розпочинати з відвідування лекцій та семінарських занять, які проводить викладачка чи викладач. При цьому студенти знайомляться не лише з методами викладання, а й з тими групами, в яких в подальшому вони читатимуть лекції та проводитимуть практичні заняття. В цей же період практиканти готують тексти лекцій та методичних розробок і надають їх для рецензування викладачеві.

На другому етапі (активному) практики студенти читають лекції, проводять семінарські заняття, відвідують заняття свої колег та готують письмові рецензії. Протягом всього періоду проходження практики студенти беруть активну участь в науково-методичній роботі кафедри, займаються самопідготовкою.

Заключним етапом практики є підготовка студентами «Звіту про проходження асистентської практики» ( див. Додатки) та затвердження його на засіданні базової кафедри.
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ.

Загальне керівництво асистентською практикою здійснює декан факультету та факультетський керівник практикою, який призначається розпорядженням декана факультету.

В обов’язки факультетського керівника входить підготовка наказу про практику, загальне керівництво нею та координація методичного керівництва з боку кафедр. По закінченню практики факультетський керівник за результатами обговорення практики на засіданнях кафедр готує письмовий звіт деканові факультету (додається).

Керівництво практикою студентів по кожній кафедрі покладається на завідувачів кафедр, які планують розподіл студентів-практикантів між викладачами-методистами, а також здійснюють систематичний контроль за проходженням практики.

Безпосереднє керівництво асистентською практикою кожного студента виконує викладач-методист, якого призначає кафедра відповідно до педагогічного навантаження. В обов’язки викладача-методиста входить постійна допомога студентам-практикантам у виконанні всіх завдань практики, їх оцінка та звіт про проходження практики. При призначенні викладача-методиста враховуються його наукові інтереси та спеціалізація студентів-практикантів.
5. ДОКУМЕНТИ ПРАКТИКИ.
Головні документи асистентської практики визначають зміст навчального процесу на різних етапах проходження практики, основні вимоги до студентів-практикантів та вміщують форми контролю за їх виконанням. До документів асистентської практики належать: Наказ про асистентську практику; протоколи засідання кафедр, індивідуальні звіти студентів про проходження практики, звіт керівника відповідної практики по факультету.

Наказ про практику є основним документом, що визначає терміни та порядок проходження практики, базові кафедри, базові навчальні заклади, викладачів-методистів, порядок та термін здачі звітів про практику. Терміни та місце проходження практики, розподіл студентів-практикантів між кафедрами та викладачами, форми відповідного контролю і звіту визначаються наказом про практику, який надається факультетським керівником деканові факультету. Наказ про практику готується факультетським керівником після подання кафедрами виписок з протоколів засідання кафедр з зазначенням викладачів-методистів та закріплених за ними студентів-практикантів. При закріпленні студентів-практикантів за викладачами бажано враховувати також інтереси студентів.

Протоколи відповідних рішень кафедри вміщують розподіл студентів між керівниками-методистами, оперативний контроль за проходженням практики, результати обговорення та оцінки індивідуальних звітів практикантів.

Індивідуальні звіти студентів-практикантів є основним звітним документом студентки/а-практикантки/а. На основі усного звіту та письмового індивідуального звіту на засіданні кафедри затверджується загальна оцінка практики. Індивідуальний зміст містить:


 1. щоденник, що фіксує всі форми роботи під час практики;

 2. тексти лекцій, що читає практикант;

 3. методичні розробки відповідних семінарських занять;

 4. індивідуальний звіт з робочим планом проходження практики;

 5. рецензії на заняття практикантів, які відвідали студентка чи студент;

 6. рецензію керівника практики;

 7. рекомендації про вдосконалення практики.


Загальний звіт про проходження асистентської практики подається факультетським керівником деканові факультету у 7-денний термін після отримання результатів оцінки практик на засіданнях кафедр. Форма загального звіту додається.
6. ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ.

Диференційованій оцінці з боку викладача-методиста підлягають всі завдання, що виконує студент-практикант. Лекції та семінарські заняття оцінюються як за змістом, так і за дотриманням методики викладання. Оцінки заносяться в Щоденник практики викладачем-методистом або керівником. Кінцева узагальнена оцінка затверджується базовою кафедрою. Вона повинна ураховувати рівень виконання завдань практики та зміст представлених документів.

Студенти, робота яких визначена як незадовільна, зобов’язані за рішенням вченої ради факультету пройти практику другий раз без відриву від занять.

Додаток 1.

Перелік документів,

які включено до індивідуального звіту про асистентську практику

студента (ки) І року магістратури ( П І П-б студентки/а)





Назва документу

1

Звіт про проходження практики

2.

Рецензія керівника (посада, вчений ступінь, звання П І П-б) на лекцію та семінарське заняття (тема лекції, тема семінарського заняття)

3.

Щоденник практики

4.

Текст лекції: (назва лекції)

5.

Текст лекції: (назва лекції)

6.

Методичні розробки до семінарського заняття: (назва семінарського заняття)

7.

Методичні розробки до семінарського заняття: (назва семінарського заняття)

8.

Рецензія на лекцію (тема лекції) студентки/а-практиканта (П І П-б)




Усього сторінок






Підпис студентки/а-практиканта.

Додаткок 2.

ЩОДЕННИК АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

студентки/а І року магістратури факультету соціології.

П І П-б


за період з «____» ___________ 20__ року по «____» ___________________ 20__ року

Місце практики ___________________________________________________________

Викладач-методист ________________________________________________________


Дата

Вид виконаної роботи

Відмітка про виконання

1

2

3

Підпис студента(ки).

Підпис викладача-методиста.
В щоденник практики заносяться всі заходи, пов’язані з проходженням активної і пасивної практики, інші види робіт (робота в бібліотеці, консультації з викладачем-методистом і т.п.). Викладач методист оцінює кожен етап практики, як це наведено в цих рекомендаціях і виставляє оцінку в третю колонку.

Додаток 3.

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ

КАФЕДРА ____________________________________________


ЗВІТ

про проходження асистентської практики студентом (кою) І року магістратури _____________________________________________________________________



прізвище, ім’я, по-батькові.
В період з «____» ____________ 20_ _ року по «____» _____________ 20_ _ року я проходив(ла) асистентську практику на .... (назва факультету).

Керівник асистентської практики: (посада, вчений ступінь, звання, П І П-б).


За період практики мною було виконано такі види роботи:

 1. пасивна практика



Тема лекції чи семінарського заняття, які відвідувались в ході практики

П І П-б викладача, або іншого студента-практиканта, які проводили заняття

Навч. заклад,

факультет, курс, група



Дата

Підпис викладача

1

2

3

4

5

6




 1. активна практика



Тема лекції чи семінарського заняття,

Навч. заклад,

факультет, курс, група



Дата

Оцінка

Підпис викладача

1

2

3

4

5

6

3) рекомендації щодо вдосконаленню організації та проведенню практики



 1. Позитивні моменти в організації та змісті практики.

 2. Негативні моменти в організації та змісті практики.

 3. Побажання та рекомендації щодо покращення організації та змісту практики.

Дата Підпис студентки/а

Підпис керівника-методиста
Затверджено на засіданні кафедри. Протокол №____ від «_____» ____________ 200_р.
Додаток 4.

ЗВІТ


Про проведення асистентської практики студентів І року магістратури факультету соціології


 1. Терміни проведення _______________________

 2. Кількість студентів згідно наказу _______________________ чол.

 3. Кількість студентів, які проходили практику _____ чол.

 4. Кількість студентів, які не пройшли практику ____ чол.

 5. База практики _________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 1. Оцінки за практику:

“відмінно” _______ чол.

“добре” __________ чол.

“задовільно” ______ чол.

“незадовільно” ____ чол.



“не з'явились” _____ чол.


 1. Пропозиції щодо вдосконалення організаційних питань проведення практики: ____________________________________________________

 2. Пропозиції щодо вдосконалення змісту практики: __________________

 3. Загальна кількість керівників практики: ___________________________

Керівник практики: (П.І.П. Підпис)


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка