Методичні рекомендації та завдання для тестового контролю знань для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей 2014Сторінка1/7
Дата конвертації18.04.2017
Розмір1.31 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
д

ержавний вищий навчальний закладУкраїнської державної академії

залізничного транспорту
Факультет інфраструктури

та економіки залізничного

транспорту
Кафедра „Економіка підприємства”


О.А. Єрьоменко-Григоренко


О.В. Коротченко


міжнародна економіка
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
для студентів усіх форм навчання

економічних спеціальностей

2014

Методичні рекомендації та завдання для тестового контролю знань з дисципліни „Міжнародна економіка” для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей розглянуті й затверджені на засіданні кафедри „Економіка підприємства” ДонІЗТ 27 січня 2014 року, протокол № 7.


Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії факультету «Інфраструктура та економіка залізничного транспорту» 20.01.2014року, протокол № 5.
Методичні рекомендації призначені для підготовки та проведення семінарських і практичних занять, а також самостійної підготовки студентів денної та заочної форм навчання до екзаменаційної сесії. Методичні вказівки містять відбірку тестів за темами, що розглядаються у курсі „Міжнародна економіка» і перелік літературних джерел, рекомендованих до вивчення.
Укладачі:
к.е.н., доцент О.А. Єрьоменко-Григоренко (ДонІЗТ)
старший викладач О.В. Коротченко (ДонІЗТ)

Рецензенти:


к.е.н., доцент,

завідувач кафедри

«Облік та аудит» Р.В. Манн (ДонІЗТ)
к.е.н., доцент,

завідувач кафедри

«Фінанси» Г.О. Ільїна (ДІП)

© Єрьоменко-Григоренко О.А.,

Коротченко О.В., 2014

© Донецький інститут залізничного

транспорту, 2014

Зміст


Вступ …………………………………………………………..

4

Тести для поточного контролю знань
Заняття 1 Міжнародні економічні відносини і сучасний економічний розвиток ……………………………

5


Заняття 2 Міжнародний поділ праці і його форми ………

9

Заняття 3 Процеси інтернаціоналізації та особливості сучасних світогосподарських зв'язків ……………

14


Заняття 4 Сучасний світовий ринок: трансформація на шляху в нове століття ……………………………..

18


Заняття 5 Міжнародна економічна інтеграція: моделі та тенденції розвитку на порозі ІІІ тисячоріччя ……

22


Заняття 6 Колективне керування і регулювання міжнародних економічних відносин ……………..

28


Заняття 7 Міжнародна торгівля в умовах глобалізації економічних процесів ……………………………..

33


Заняття 8 Масштаби й новітні тенденції розвитку міжнародного виробництва……………………….

39


Заняття 9 Міжнародна міграція робочої сили і міграційна політика ……………………………………………

44


Заняття 10 Сучасні особливості міжнародного руху капіталу …………………………………………….

47


Заняття 11 Валютно-фінансові відносини на рубежі тисячоріччя ………………………………………..

52


Заняття 12 Модифікація міжнародних кредитно-фінан-сових відносин …………………………………….

56


Заняття 13 Міжнародний трансфер технології й сучасний техноглобалізм …………………………………….

61


Заняття 14 Міжнародний лізинг на шляху в XXІ століття ..

64

Заняття 15 Основні форми міжнародної ділової активності

68

Заняття 16 Міжнародний туризм на рубежі тисячоріч…….

73

Заняття 17 Міжнародне співробітництво в області рішення глобальних проблем сучасності …………………

77


Перелік рекомендованої літератури


ВСТУП
Дисципліна «Міжнародна економіка» вивчається студентами економічних спеціальностей.

Метою дисципліни є формування системи знань з міжнародної економіки, умов; форм, методів і основного інструментарію міжнародної економічної діяльності.

Завдання дисципліни полягає у вивченні сутності й тенденцій інтернаціоналізації економіки, форм, методів, суб'єктів і рівнів міжнародної економічної діяльності, принципів середовища її розвитку, практики здійснення і механізмів регулювання; набутті вмінь аналізувати й оцінювати світогосподарські явища і процеси у контексті національних інтересів України.

Предметом дисципліни є система мікро- та макроекономічних взаємовідносин, що виходять за національні межі у процесі інтернаціоналізації та глобалізації.

В методичних рекомендаціях основна увага приділена рішенню тестів. Тестування є однією з активних форм навчання студентів і методом контролю їх знань. Проведення тестування сприяє розвитку аналітичних здібностей майбутніх фахівців, закріпленню теоретичних знань з питань міжнародної економіки.

Наведені тести призначені для поточного контролю знань студентів і охоплюють всі теми курсу „Міжнародна економіка”.

Для успішного тестування студенти повинні вивчити законодавчі та нормативні документи, літературні джерела рекомендовані викладачем.

У кожному тесті на одне питання дані варіанти відповідей. Завдання студента полягає в тому, щоб, ознайомившись з питанням, дати вірні відповіді. Результати тестування оцінюються викладачем, обговорюються на заняттях і враховуються при атестації студентів, здачі екзамену.

Приведені тести можуть використовуватися для проведення програмованого контролю знань з використанням ЕОМ при виконанні самостійної роботи у комп’ютерному класі.


Заняття 1

Міжнародні економічні відносини і сучасний економічний розвиток
Тести

1. Економічні закони - об'єктивні закони розвитку суспільства, що відбивають відносини виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріальних благ. Чи правильно це твердження:

а) так;


б) ні.

2. Виберіть, правильно чи ні дане твердження. Принципи - це чітко сформульоване визначальні положення, які визначають об'єктивні умови й потреби суспільного розвитку, які останнє реалізує в процесі практичної діяльності для досягнення наміченої мети:

а) так;


б) ні.

3. Як відомо, в міжнародних відносинах діють історичні тенденції, визначаючі панораму сучасної світової економіки:

а) відцентрова;

б) доцентрова.

Яка тенденція в більшій мірі переважає у сучасний час?4. Парадокс Леонтьева затверджує, що на практиці у світовій торгівлі підтверджується:

а) теорія абсолютних переваг А. Сміта;

б) теорія відносних переваг Д. Рікардо;

в) теорія Хекшера-Олина;

г) теорія конкурентних переваг Портера.

5. Вищим якісним рівнем розвитку системи міжнародних економічних відносин є:

а) економічні міжнародні контакти;

б) економічне співробітництво;

в) економічна інтеграція;

г) економічна взаємодія.

6. До економічного середовища реануації міжнародних економічних відносин не відноситься:

а) рівень розвитку агропромисловості й сільського господарства;

б) економічні традиції, життєвий рівень населення;

в) рівень розвитку НТП;

г) адміністративні методи регулювання.

7. Об'єктивною основою міжнародних економічних відносин у теорії А. Сміта є:

а) міжнародне виробництво;

б) зовнішня торгівля;

в) міжнародний поділ праці;

г) міжнародний рух капіталу;

д) міжнародний рух трудових ресурсів.8. Автором теорії порівняльних витрат у міжнародному обміні є:

а) А. Сміт;

б) Д. Рікардо;

в) Томас Ман;

г) П. Самуельсон;

д) Дж. Кейнс.9. Визначите, які найважливіші форми міжнародних економічних відносин названі невірно:

а) міжнародна торгівля;

б) міжнародна міграція робочої сили;

в) міжнародний рух капіталу;

г) міжнародні валютно-фінансові й кредитні відносини;

д) міжнародні організації економік світу.10. Основною рисою міжнародних економічних відносин є:

а) взаємозв'язок національних виробничих процесів;

б) єдиний ринок;

в) установлення світової ціни на товари й послуги.11. Про рівень участі країни в міжнародних економічних відносинах традиційно повно засвідчують:

а) приріст ВВП;

б) міграційні процеси;

в) експортна й імпортна квота;

в) масштаб переводів фінансових ресурсів через кордон.

12. Для якого періоду в історичному розвитку міжнародної економіки була характерна автаркія:

а) 1910-1913 р.;

б) 1914-1945 р.;

в) 1950-1991 р.;

г) нині.

13. Участь у допомозі терористам привели країну до ізоляції від світового співтовариства. Чи є її виробництво натуральним?

а) так;


б) ні.

Література


 1. Вебер А. Быть или не быть. Глобальное управление как мировая проблема // Мировая экономика и международные отношения. - 1993. - №4.

 2. Всесвітне господарство: політико-економічні проблеми: Навч. пос. / Під ред. Лагутіна В.Д. - Луцьк: Вежа, 1999.

 3. Градов А.П. Национальная экономика: Курс лекций. - СПб.: Специальная литература, 1997.

 4. Даниелс Д.Д., Радеба Ли. Международный бизнес. - М.: Дело, 1994.

 5. Кандыба А.Н. Мировая экономика: международные отношения, внешнеэкономическая деятельность. - К.: Аграрна наука, 1996.

 6. Крачило М.П. Світова економіка та міжнародні економічні відносини. - К.: Геррилорен, 1997.

 7. Международные экономические отношения: Учебное пособие / Под ред. С.Ф.Сутырина, В.Н.Харламовой. - СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1996.

 8. Меркантилизм. Л. Огис-Соцэкгиз, 1935.

 9. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С.Філіпенко, B.C. Будкін, О.В. Бутенко та ін. - К.: Либідь, 1992.

 10. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін та iн. - К.: Либідь, 1992.

 11. Міжнародні економічні відносини: Сучасні міжнародні економічні відносини: Підручник / А.С. Філіпенко, І.В. Бураковський, В.С. Будкін та iн. - К.: Либідь, 1994.

 12. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Під ред. Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко. - К.: Вища школа, 1998.

 13. Портер М. Международная конкуренция. - М., 1994.

 14. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпенко, O.I. Рогач, O.I. Шнирков та iн. - К.: Либідь, 2000.

 15. Семёнов К.А. Международные экономические отношения: Курс лекций. - М.: Гардарика, 1998.

 16. Сергеев В.П. Мировое хозяйство и международные экономические отношения на современном этапе: Учебное пособие по курсу «Мировая экономика». – М.: Новый юрист, 1998.

 17. Спиридонов И.А. Мировая экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1998.

 18. Філіпенко А. Об’єктивно зумовлений курс // Політика і час. – 1996. - № 6.

 19. Фомишин С.В. Международные экономические отношения: Учеб. пос. - Херсон: ХГТ, 1997.

 20. Школа I.М., Козленко В.М. Міжнародні економічні відносини. –Ч., 1996.

Заняття 2Міжнародний розподіл праці та його форми
Тести

1. Абсолютні переваги - це здатність країни:

а) робити один товар з відносно меншими витратами, чим інший;

б) робити один товар з відносно меншими витратами в порівнянні з іншими країнами;

в) робити всі товари з меншими витратами в порівнянні з іншою країною.2. МРТ, супроводжуване розвитком світової торгівлі:

а) скоротить національний борг країн, що розвиваються;

б) збільшить світове виробництво товарів і послуг;

в) приведуть до зниження рівня життя у всіх країнах.3. Порівняльні переваги - це здатність країни:

а) робити один товар з відносно меншими витратами, чим другий;

б) робити один товар з відносно меншими витратами в порівнянні з іншими країнами;

в) робити всі товари з меншими витратами в порівнянні з іншою країною.4. Назвіть засновників і розроблювачів теорії МРТ:

а) С. Харрис;

б) А. Сміт;

в) Р. Торренс;

г) Д. Ріккардо.

5. Відзначте, які з нижчеперелічених груп чинників впливають на розвиток МРТ:

а) природно-географічні;

б) соціально-економічні;

в) військово-технічні;

г) науково-технічні;

д) гуманітарні.6. Які основні форми прояву міжнародної спеціалізації виробництва ви знаєте:

а) подетальна;

б) предметна;

в) типова;

г) технологічна;

д) наукова;

е) інформативна;

ж) типоразмерна.7. Причини міжнародного поділу праці:

а) відмінності в системі утворення;

б) нерівномірність розподілу економічних ресурсів;

в) відмінності при виробництві товарів;

г) рішення країн;

д) різні технології й комбінації ресурсів при виробництві товарів.8. Що первісне з погляду логіки та історії:

а) міжнародний поділ праці;

б) розділ усередині національних народногосподарських комплексів;

в) суспільний поділ праці.9. Мотивом МРТ є:

а) бажання виробляти певний продукт;

б) бажання одержати економічну вигоду від участі;

в) обидва варіанти вірні;

г) жоден з варіантів не вірний.

10. Основний чинник, що впливає на участь країни в МРТ:

а) рівень економічного розвитку;

б) політичний режим;

в) правова база країни;

г) жоден з варіантів не вірний.

11. Чи впливає НТП на МРТ:

а) ні;


б) не прямо;

в) безпосередньо;

г) не знаю.

12. Що не характерно для імпорту України:

а) нафта, газ;

б) алкоголь;

в) каучук;

г) металоконструкції.

13. Теорема Хекшера-Олена-Самуельсона полягає в тому, що

а) країни повинні робити й експортувати ті товари, які обходяться їм відносно дешевше, й імпортувати ті товари, які виробляються за кордоном порівняно дешевше, ніж усередині країни;

б) вирівнювання в результаті торгівлі щодо цін на товари приводить до вирівнювання відносних цін і на чинники виробництва;

в) міжнародний поділ праці й торгівля цілком визначаються принципом порівняльних витрат.14. Про глибину включення країни в МРТ свідчить:

а) співвідношення експортних та імпортних цін;

б) забезпеченість чинниками виробництва;

в) спеціалізація країни на виробництві округленого товару;

г) величина експортної й імпортної квоти.

15. Включення в МРТ було скоріше не закономірним результатом внутрішнього розвитку, а каталізатором розвитку економіки для:

а) ПРС;


б) країн з перехідною економікою;

в) країн, що розвиваються;

г) НИС.

16. Спеціалізація праці приведе до:

а) росту чистого експорту;

б) рівномірному розподілу доходів;

в) економічної взаємозалежності.17. З нижчепереліченого, що найкраще показує принцип порівняльних переваг?

Будь-яка торгуюча країна може виграти, продаючи товари:

а) надлишкові на власному ринку й купуючи дефіцитні товари;

б) альтернативна вартість виробництва яких висока, і купуючи товари, альтернативна вартість яких низька;

в) з низькою альтернативною вартістю виробництва й купуючи товари з високою альтернативною вартістю.

18. Принцип порівняльної переваги вперше сформулював:

а) П. Самуельсон;

б) К. Маркс;

в) Ф. Енгельс;

т) Д.Рікардо;

д) А. Сміт.


Література

 1. Андронов К.М. Производственный процесс выходит за национальные границы. - М.: Наука,1995.

 2. Бежал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: Навч.пос. - К.: Заповіт, 1996.

 3. Вернон Д. Буря над многонациональными. - М.: Прогресс, 1982.

 4. Bcecвітнє господарство: політико-економічні проблеми: Навч. пос. / Під ред. Лагутіна В.Д. - Луцьк: Вежа, 1999.

 5. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі - К.: Наукова думка, 1998.

 6. Економічний словник довідник / Під ред. С.В. Мочерного. - К.: Femina, 1998.

 7. Иголкин В. Международное разделение труда: модели, тенденции, прогнозы. - К.: Либідь, 1997.

 8. Каменский В. На мировом рынке труда // Бики. - 1997. - №8.

 9. Коршунов В. Выбор стратегии и тактика сбыта продукции на внутреннем рынке // Бизнес - Информ. - 1998. - №10.

 10. Кредисов А. Экспортный потенциал Украины // Экономика Украины. - 1997. - №5.

 11. Леонтьев В. Экономическое эссе: теории, исследования, факты и политика. - М.: Политиздат, 1990.

 12. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. - М.: Прогресс-Универс, 1992.

 13. Новиков Н. Принципы МРТ. - К.: Вища школа, 1996.

 14. Овчинников К.А. Международное разделение труда: тенденции и проблемы. - М.: Международные отношения, 1993.

 15. Основы внешнеэкономических знаний: Учебное пособие для вузов / Афанасьев А.К., Большаков И.Н., Булатов А.С. и др. - М.: Международные отношения, 1994.

 16. Основи eкономічної теори: Підручник: у 2 кн. / За ред. Ю.В. Ніколаєнко. - К.: Либідь, 1998.

 17. Павловський М. Світ i Україна на поpoзi третього тисячоліття - шляхи розвитку // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. - №2.

 18. Пахомов Ю.М., Крымский С.Б., Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. - К.: Международный деловой центр, 1998.

 19. Петти У. Политическая арифметика. - М., 1942.

 20. Портер М. Международная конкуренция. - М.: Международные отношения, 1993.

 21. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. - М., 1995.

 22. Самуэльсон П. Экономика. - М., 1964.

 23. Семёнов К.А. Принципы развития международного разделения труда. - М.: Гуманитарное знание, 1996.

 24. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. - М., 1962.

 25. Современный мир: интернационализация и отношение государств двух систем. - М., 1988.

 26. Соколенко С.И. Современные мировые рынки и Украина. - К.: Демос, 1995.

 27. Стюарт Дж. Исследования о началах политической экономии. - М.,1947.

 28. Ткаченко О.М. Про концепцію національної програми відродження України та заходи щодо її здійснення. - К.: Парламентське видавництво, 1999.

 29. Токарев А. Интеграция Украины в международное разделение труда // Бизнес - Информ. - 1998. - №10.

 30. Тягуненко В.И. МРТ и развивающиеся страны. - М.: Наука, 1996.

 31. Фергюссон А. Опыт истории гражданского общества. - М., 1955.

 32. Хабелер Р. Процветание и депрессии. - М., 1960.

 33. Экономическая теория: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича. - СПб.: Питер Паблишинг, 1997.

 34. Яковенко В. Международные трудовые формы // Мировая экономика и международные отношения. – 1998. - № 4.

Заняття 3
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка