Методичні рекомендації та контрольні завдання для студентів заочної форми навчанняСкачати 439.08 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації29.12.2016
Розмір439.08 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


А.А.Берестова

УКРАЇНСЬКА МОВА

(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

А.А.БерестоваУКРАЇНСЬКА МОВА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ”,

“МАРКЕТИНГ”, “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

Харків


Видавництво НФаУ

2003
УДК: 808.3(0.72)

Рекомендовано ЦМК НФаУ

Протокол № 3 від 24 квітня 2003 р.
Рецензенти:

Цапко Т.П., канд. філол. наук, доц., зав. каф. гуманітарних наук НФаУ

Субота Л.А. канд. філол. наук, доц., зав. каф. російської мови НФаУ

А.А.Берестова


Методичні рекомендації та контрольні завдання з української мови (для студентів заочної форми навчання відділення “Економіка підприємств”, “Маркетинг” та “Менеджмент організацій”). – Х.: Вид-во НФаУ, 2003. – 57с.

Методичні рекомендації вміщують програму з курсу “Українська мова” (за професійним спрямуванням), перелік навичок, якими повинен оволодіти студент, контрольні питання, що виносяться на диференційований залік, список рекомендованої літератури, завдання на одну контрольну роботу в дев’яти варіантах, рекомендації до їх виконання та практичний порадник з орфографії.

Видання має на меті допомогти студентам-заочникам у вивченні курсу української мови (за професійним спрямуванням), націливши їхню увагу на основні моменти у граматичному та лексичному матеріалі. Завдання, що становлять зміст контрольних робіт, охоплюють усі розділи курсу і дають можливість перевірити рівень знань з української мови

©НФаУ,


2003


ПЕРЕДМОВА

В умовах сьогодення з-поміж інших проблем постає питання про формування культури спеціалістів, в якій поєднується високий професіоналізм та творче ставлення до справи. Серед найважливіших характеристик, що окреслюють ідеального спеціаліста, є вміння логічно мислити й переконливо висловлювати свої думки як в усній, так і писемній формі, та здатність до співпраці в колективі. І тільки той, хто засвоює мовну культуру в усій її багатогранності, здатен найповніше виразити себе як особистість у будь-якій галузі суспільної діяльності. Курс “Українська мова (за професійним спрямуванням)”, запроваджений до програми, має на меті розв’язання саме проблеми мовного виховання особистості.

Мета методичних рекомендацій – ознайомити студентів з програмою курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” та з вимогами заліку, допомогти їм у засвоєнні матеріалу і систематизувати знання, отримані в процесі вивчення зазначеного курсу.

Методичні рекомендації містять програму із зазначеного курсу, перелік питань, на які студент повинен уміти дати відповідь, контрольні завдання, список рекомендованої літератури та практичний порадник з орфографії.

Контрольні роботи з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” були складені на кафедрі українознавства та латинської мови для перевірки знань студентів.

Питання, що становлять зміст контрольної роботи охоплюють усі розділи курсу: вступ, поняття літературної мови та мовної норми, ознаки офіційно-ділового і наукового стилів, класифікацію документів, формуляр документа. Завдання контрольних робіт складені так, що повною мірою дозволяють перевірити як студенти оволоділи лексичними, орфографічними, пунктуаційними та стилістичними нормами української мови, а також мистецтвом укладання документів.

При перевірці контрольної роботи враховується повнота та правильність відповіді на кожне завдання, здатність студента застосувати теоретичні знання в конкретних ситуаціях.

Робота оцінюється за такими критеріями:

Відмінно” ставиться за виконану в повному обсязі роботу. Відповідь на запитання має бути правильною, грунтовною, теоретичний матеріал викладений логічно і послідовно, а також передбачає володіння термінологією та навичками редагування й написання документів.

Добре” ставиться за правильну й обгрунтовану відповідь, з якої видно, що студент не плутається ні у відповідях теоретичного матеріалу, ні в побудові документа, вміє редагувати та перекладати тексти, тобто володіє знаннями на достатньо високому рівні, але допускає при цьому несуттєві неточності або порушує мовні норми.

Задовільно” ставиться за виконану в повному обсязі роботу, але за таку, що не містить фактичного матеріалу, студент допускає помилки як у завданнях практичного характеру, так і при написанні відповідей на питання теоретичного матеріалу та в побудові документів.

Незадовільно” ставиться за неправильну відповідь, студент допускає граматичні та лексичні помилки, як при виконанні практичних завдань, так і при перекладі чи редагуванні текстів і в побудові документів, не знає теоретичного матеріалу.

Методичні рекомендації націлені на те, щоб допомогти студентам підготуватися до диференційованого заліку з української мови та спрямувати їхню увагу на найбільш складні випадки, з якими студенти-заочники можуть зустрітися під час складання заліку.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для виконання контрольної роботи з української мови потрібно спочатку ознайомитись з рекомендованою літературою, що допоможе в підготовці до виконання завдань.

При виконанні завдань за основу можна взяти підручник “Українське ділове мовлення” Світличної Є.І., Берестової А.А. та ін., а також посібник “Практична стилістика української мови: науковий і офіційно-діловий стилі” Світличної Є.І., Берестової А.А., Цвяшка Ю.О. та ін., де ви можете знайти відповіді як теоретичні, так і практичні завдання та питання. Крім того, при виконанні завдань на допомогу можуть прийти словники, що є в обох підручниках, або ті, що зазначені в списку рекомендованої літератури.

Контрольна робота має таку структуру: теоретичні питання, що стосуються наукового чи офіційно-ділового стилів, укладання та редагування документів, переклад тексту, завдання орфографічного та лексичного плану.

Для виконання завдань слід повторити правила з орфографії та опрацювати розділ “справочинство”. Укладаючи або редагуючи той чи інший документ, обов’язково потрібно дотримуватись як порядку, так і вимог, що стосуються синтаксичного і стилістичного оформлення. У роботі пропонується виконати переклад фахового тексту (за посібником “Практикум зі стилістики української мови: науковий та офіційно-діловий стилі” Світличної Є.І. та ін.), під час якого набуваються навички інформаційного аналізу, відбувається закріплення уявлення про сполучуваність і контекстуальне вживання термінологічної лексики.

  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка