Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури, мов національних меншин І світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладахСторінка16/16
Дата конвертації02.01.2017
Розмір2.32 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Рекомендації

науково-методичної Ради відділу методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури

щодо підвищення ефективності викладання гуманітарних предметів у школах області

(Витяг із протоколу № 3 від 19 .06. 2014)

Пріоритетні напрямки методичної роботи з учителями-філологами

Сучасний стан реформування освіти в Україні вносить значні корективи до процесу викладання рідної мови та літератури, інших національних мов і світової літератури. Шкільні предмети мовно-літературного циклу мають реалізовувати комплекс рівноцінних функцій: пізнавальну, естетичну й виховну.

Пріоритетною метою стає підготовка школярів до активної життєдіяльності в умовах сьогодення, що потребує переосмислення усталеної організації процесу навчання української мови та мов національних меншин, української й світової літератур відповідно до запитів суспільства, напрямків розвитку гуманітарної освіти й загальноєвропейських рекомендацій щодо стратегій і тактик формування мовної особистості.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:

●Одним із пріоритетних напрямків у вивченні філологічних дисциплін (зокрема для учнів 5, 6, 7 класів) має стати формування сталого інтересу до прочитання творів вітчизняних і зарубіжних авторів, виховання культури спілкування.

●Адаптувати методику вивчення мов та літератур до принципів особистісно орієнтованої педагогіки, що передбачає залучення школярів до цінностей національної та світової культури, формування духовного світу школяра; розвиток його індивідуальності, критичного мислення, культури та національної самопрезентації молоді в сучасному полікультурному світі.

●У процесі організованого переходу на новий Державний стандарт базової й повної загальної середньої освіти – освітня галузь «Мови та літератури» – та навчання за новими навчальними планами й програмами у викладанні філологічних предметів зростає роль інноваційних технологій. Одним із продуктивних напрямків такої роботи має стати використання комп¢ютерних технологій. Це дасть змогу ефективніше розв¢язувати проблему забезпечення вчителя й учня художніми текстами і навчально-методичною літературою, інформаційними ресурсами Інтернету.

●У вивченні української мови та літератури, російської, польської та інших мов національних меншин і світової літератури необхідно враховувати процес профілізації школи, який є вагомим показником сучасної шкільної реформи.

●Для підготовки молодого покоління до повноцінного функціонування в полікультурному просторі варто широко використовувати можливості навчальних курсів української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури з метою виховання толерантності й поваги до національних традицій рідного народу та інших народів світу.

Аналіз курсової підготовки вчителів-філологів на базі Вінницького ОІПОПП, вивчення стану викладання та навчально-методичного забезпечення української мови та літератури, світової літератури і мов національних меншин за попередні навчальні роки засвідчили належний рівень втілення основних вимог реформування мовно-літературної освіти, забезпечення базового рівня навчальних компетенцій з філологічних предметів педагогами області в практику своєї роботи.З метою координації та узгодження спільної діяльності відділу методики викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури Вінницького ОІПОПП з районними (міськими) методичними підрозділами області, для підвищення ефективності викладання української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури в області учителям-словесникам, працівникам районних методичних структур радимо враховувати в роботі такі рекомендації:

Актуальні питання методики викладання філологічних дисциплін

 1. В умовах стратегічного розвитку освіти вчитель має виступати в якості організатора всіх активних видів діяльності учня як компетентний консультант і помічник, що відходить від традиційних поглядів на процес навчання, за якими головним було забезпечення засвоєння знань, поданих у готовому вигляді.

 2. Визначальною ознакою вивчення української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури за новими навчальними програмами є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати здобуті знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у реальному житті.

 3. Удосконалювати технологізацію навчально-виховного процесу: наукову вмотивованість кожного етапу навчання, максимальну спрямованість на ефективний результат.

 4. Перебудовувати методику проведення уроку мови й літератури відповідно до нової освітньої мети: формувати цікавого й освіченого співрозмовника, а не наповнювати голову дитини науковими визначеннями і поняттями.

 5. Працювати над удосконаленням і поглибленням методики аналізу художнього твору, враховуючи специфіку програмових творів у середніх і старших класах. Під час вивчення й аналізу художнього твору передусім звертати увагу на його самобутність і неповторність.

 6. Перевагою має стати особистісно орієнтований підхід до навчання, який зумовлює використання відповідних методів і форм навчання, сфокусованих на учневі, – диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням, забезпечуючи перехід від авторитарної до гуманістичної освітньої парадигми.

 7. Цілеспрямовано працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів у взаємозв¢язку чотирьох її видів – слухання, говоріння, читання, письма.

 8. У процесі аналізу творів, написаних мовою, яку учні вивчають як мову національної меншини чи іноземну, доцільно використовувати мову оригіналу.

 9. У процесі навчальної діяльності використовувати елементи нових освітніх технологій, що забезпечують умови розвитку, реалізації природного потенціалу учнів.

 10. Поліпшити позакласну роботу, особливу увагу звернути на підготовку та проведення олімпіад, конкурсів, тижнів рідної мови та літератури, мов національних меншин, світової літератури, відзначення мовно-літературних ювілейних дат тощо.

 11. Розробити цілеспрямовану систему роботи із виявлення й підготовки філологічно обдарованої учнівської молоді з метою підвищення результативності навчальних досягнень. Активізувати роботу із обдарованими учнями для підготовки їх до участі в олімпіадах, конкурсах, роботі МАН.

 12. Дбати про забезпечення та оновлення змістового наповнення шкільних кабінетів української мови та літератури, інших мов національних меншин і світової літератури.

 13. Учителям постійно дбати про проведення уроків на сучасному рівні та здійснювати самоаналіз своєї викладацької діяльності (наводимо критерії та схему самоаналізу сучасного уроку).


Критерії сучасного уроку

Сучасний урок:

1.Спрямовується на високі кінцеві результати, підвищення рівня якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.

2. Забезпечується цілісною системою взаємодії вчителя й учнів через співпрацю.

3. Будується на основі:

- програмових вимог;

- врахування особливостей учнів (вікових, індивідуальних, психологічних,

віросповідання, національних, гендерних);

- врахування можливостей учнів;

- врахування можливостей учителя, його творчого потенціалу.

4. Залежить від правильного визначення мети, завдань уроку (комплексного

розв’язання завдань освіти, виховання й розвитку).

5. Важливе значення мають відбір змісту і методів навчання, які повинні відповідати основним принципам: науковості, системності, наступності, зв’язку з життям.

6. Організація навчальної діяльності проводиться в залежності від типу уроку.

7. Визначення структури уроку проводиться залежно від мети, завдань і змісту уроку.

8. Використання прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів (нестандартні елементи).

9. Диференціація та індивідуалізація навчання.

10. Міжпредметні зв’язки (практичне спрямування).

11. Забезпечення умов проведення уроку (матеріальних, морально-психологічних, гігієнічних, естетичних).

Орієнтовна схема самоаналізу уроку вчителем:

1. Охарактеризувати клас.

2. Назвати тему уроку, вказати її місце в загальній системі інших уроків і тем.

3. Визначити рівень складності досліджуваної теми та її труднощі для певного класу.

4. Назвати триєдину мету уроку, зіставити її з кінцевим результатом, одержаним у процесі проведення уроку (навести аргументи).

5. Висловити свою думку про тип уроку та його відповідність дидактичній меті.

6. Назвати етапи уроку та показати, яким чином було вирішено дидактичне завдання на кожному з них.

7. Коротко охарактеризувати використані на уроці методи навчання, їх відповідність досліджуваному матеріалу і способам організації діяльності учнів, зіставивши це з одержаними результатами – якістю знань учнів.

8. Визначити найкращі та невдалі елементи уроку.

9. Зробити загальний висновок, висловити рекомендації, побажання.

Рекомендвції щодо оцінювання навчальних досягнень учнів із філологічних предметів та ведення журнальних сторінок

 1. Тематичні оцінки виставляються за умови наявності поточних оцінок із урахуванням контрольної (тестової) роботи з мовної теми, оцінок за ведення зошита, інших видів перевірок. Семестровий бал виставляється на підставі тематичних оцінок, річний бал виводиться на основі семестрових оцінок.

 2. На початку вивчення чергової теми учитель має ознайомити учнів з її обсягом, датою і формою контролю, а також з орієнтовними запитаннями і завданнями, які можуть бути введені до змісту контрольної роботи.

 3. Бали за перевірку та ведення зошитів виставляти в класні журнали щомісяця (запис у журналі окремою колонкою в кінці кожного місяця).

 4. Учнівські зошити, в яких виконуються класні та домашні роботи, перевіряються у такий спосіб: у 2–4 класах – після кожного уроку в усіх учнів із виставленням оцінок та виправленням помилок; у 5-6 класах – двічі на тиждень; у 7-9 класах – 2-3 рази на місяць; у 10-11 класах – двічі на місяць. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі. Доречно застосовувати різні форми перевірки: перевіряє вчитель, взаємоперевірка, самоперевірка.

 5. Посилити вимоги до ведення і перевірки учнівських зошитів, особливо з літератури (спостерігається недотримання культури запису: різнокольорове чорнило, довільні пропуски між видами робіт, типова відсутність домашніх завдань).

 6. Кількість робочих зошитів з мови визначається за класами: 5-9 класи – по два зошити; 10-11 класи – по одному зошиту. Кількість робочих зошитів з літератури – по одному в кожному класі. Для контрольних робіт з мови та з літератури в усіх класах використовують по одному зошиту.

 7. Контрольні роботи з мов та літератур проводити відповідно до вимог за різнорівневими завданнями з урахуванням чотирьох рівнів складності: рецептивного, репродуктивного, конструктивного, творчого або творчою роботою.

 8. Усі види контрольних робіт, передбачених програмою, мають бути в учнівських зошитах для контрольних робіт.

 9. Практикувати класні й домашні творчі роботи навчального характеру з розвитку мовлення (РМ), які мають стати підготовкою до підсумкових контрольних робіт з літератури.

 10. Викладання курсу світової літератури здійснювати українською мовою. Вивчення творів мовою оригіналу дозволяється, якщо учні та вчитель достатньо володіють вказаною мовою для розуміння та аналізу художнього тексту.

 11. Записи журнальних сторінок з російської та польської мов в україномовних школах здійснюються українською державною мовою. У випадку виникнення труднощів з перекладом окремих навчальних тем з мов національних меншин, можливий запис теми російською (польською) мовою в лапках.

 12. Дотримуватися вимог щодо ведення записів у класних журналах. Зразок заповнення сторінок журналу з української мови та літератури, мов національних меншин і світової літератури подано в методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – № 14-15. – 2010. – С. 3-17).

 13. Викладання шкільних курсів мов національних меншин (російської, польської, чеської) здійснювати за однією із затверджених Міністерством освіти і науки навчальною програмою на вибір, відповідно до типу мовного курсу: I – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовою національних меншин; II-A – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу; II-Б – для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою (початок вивчення з 5 класу).

 14. Учителі, які працюватимуть у профільних 10-11 класах, повинні користуватися, затвердженими МОН України профільними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів різних рівнів (стандарту, академічного, профільного).

Ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допрофільної (8–9 класи) та профільної (10–11 класи) освіти мають свої особливості, що спричинені об’єктивними і суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної програми з реальною ситуацією. Зокрема, обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право скоригувати кількість годин й ущільнити матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс у 17 годин на рік. Можливим є й зворотній процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість годин на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути скоригованим у календарно-тематичному плануванні до програми курсу за вибором.

У такому разі скоригована програма має бути погоджена на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і затверджена керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до програми необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм авторством), відповідно до якого посібника, схваленого Міністерством, розроблено скоригований варіант.

 1. У роботі керуватися інструктивними документами Міністерства освіти і науки України, науково-методичними рекомендаціями Вінницького ОІПОПП («Вісник» ВОІПОПП «Методичні рекомендації вчителям щодо викладання предметів у 2014-2015 н.р.»), вимогами чинних предметних програм.

Бажаємо успішного навчального року!
i


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©lecture.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка